Möte 2022-05-11

Utbildningsnämnden
18:00 - 19:33 Nacka stadshus, Nackasalen
 •   1

  Sammanträde: 11 maj kl 18:00 i Nackasalen.

  För att delta vid mötet digitalt anmäl dig senast på fredag den 6 maj till maria.baeva@nacka.se

  Gruppmöten innan sammanträdet: kl. 17:00. Majoriteten i rum Gliwice ÖF0 och oppositionen i rum Kisumu ÖF0

  Politisk beredning: måndag den 9 maj kl. 17.00. Digitalt via Teams, länk skickas till berörda.

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger bland annat att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) och rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall utbildningsnämnden. Årsrapporten är en sammanfattning av dataskyddsombudets årliga granskning av utbildningsnämnden och redovisar hur väl nämnden följer förordningens krav.

  Granskningen visar att nämnden i stort följer dataskyddsförordningens krav, men ett visst arbete kvarstår fortfarande för att efterleva förordningen som helhet.

 •   6

  Huvudregeln är att det ska finnas legitimerade och behöriga lärare för varje ämne och skolår som undervisningen avser. Det uppfylls i Nacka kommun till 78 procent i grundskolan och 87 procent i gymnasieskolan. Det är högre behörighet jämfört med vad som är fallet på läns- och riksnivå. Vid de tre största gymnasieskolorna i Nacka är behörighetsgraden strax under 100 procent.

  I förskoleklassen är 83 procent av lärarna legitimerade och behöriga för undervisning i den skolformen, vilket är på samma nivå som i länet men något lägre än i riket. Behörighetsgraden är 100 procent vid två av tre skolor med förskoleklass i Nacka.

  I grundsärskolan uppgår andelen legitimerade lärare med specialpedagogisk högskoleexamen till 43 procent. Det är en låg nivå, men trots det betydligt högre än i såväl Stockholms län som riket. I gymnasiesärskolan handlar det om 30 procent med motsvarande utbildning, vilket också är högre än på läns- och riksnivå.

  Lärarnas behörighet för undervisningen de bedriver är i genomsnitt högre i skolor med kommunal huvudman än i skolor med fristående huvudman. Undantaget är förskoleklassen, där motsatt förhållande gäller.

  I ärendet redovisas också jämförelser över tid samt mellan ämnen och skolor.

  Den sammantagna bilden tyder överlag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.

  Den redovisade statistiken i ärendet är hämtad från Sveriges officiella statistik och avser situationen den 15 oktober 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 fick 94 procent placering på den skola de valt i första hand. Det gäller de så kallade måsteväljarna i alla årskurser. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket alltså nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året.

  Alla, 100 procent, fick något av sina tre val av skola, en ökning från 99 procent förra året.

  De tre skolor som hade allra flest förstahandssökande i förskoleklass 2022 var Myrsjöskolan, Sigfridsborgs skola och Älta skola.

  Svårast att få plats var det på Myrsjöskolan där bara 68 procent av dem som sökte skolan i förstahand fick plats. Det är dock något mer än förra året då andelen var 61 procent.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Den årliga enkäten till gymnasieelever i år 2 visar att resultaten är ungefär på samma nivå som förra året, även om många resultat har försämrats. Det är dock bara ett fåtal påståenden som tydligt har försämrats. Resultaten följer tidigare års mönster att högst andel elever kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Mönstret är också detsamma att lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation. Det är ungefär samma mönster som för genomsnittet av Stockholms läns elever.

  Flickorna är generellt mer kritiska än pojkarna och störst skillnader i resultaten är det för påståenden som rör kommunikation och information elever och lärare emellan. Däremot är de ganska samstämmiga vad gäller upplevelsen av trygghet och lärarnas kompetens. Utbildningsenheten avser att följa upp könsskillnaderna med rektorerna.

  I jämförelse med resultaten för fem år sedan kan konstateras att många påståenden har förbättrats markant.

  Ingen av utbildningsnämndens indikatorer som hänför sig till enkätundersökningen är uppfyllda. Även om drygt nio av tio elever upplever att de är trygga i skolan är målvärdet inte uppfyllt. Indikatorerna som mäter elevers motivation och möjlighet till inflytande har ett lågt utfall och är inte uppfyllda. Endast tre av de åtta gymnasieskolor som genomfört undersökningen har elever som till minst 80 procent kan rekommendera sin skola och tre skolor har en mycket låg andel nöjda elever. Utbildningsenheten kommer att kontakta dessa skolor för att höra hur respektive skolledning ser på resultaten och om eventuella åtgärder planerats för att förbättra resultaten.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande sett över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Utgångspunkten är att resursfördelningen ska ge alla skolor likvärdiga förutsättningar. Likvärdighetsresursen ska fördelas med största möjliga träffsäkerhet så att resurser går till de barn och elever som bäst behöver dem.

  Utbildningsenheten anger i utredningen några förändringar som kan övervägas. Modellen som används för fördelningen av strukturtillägget kan ses över. Det kan övervägas om mer resurser ska fördelas i strukturtillägget eller nyanländresurs. Nyanländresurs kan även ges för elever i förskoleklass.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I motionen föreslås olika åtgärder gällande stöd till elever med autism. I detta ärende behandlas den del av förslagen som avser att tilläggsbelopp ska tillämpas vid omfattande behov av särskilt stöd. Bestämmelser om tilläggsbelopp finns i skollagen. Nacka kommun ersätter redan skolor med ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Med notering om detta föreslås motionen i denna del vara färdigbehandlad.

  Motionen är också remitterad till kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Därefter ska motionen beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett särskilt stöd till skolor för att fastanställa lärarvikarier.

  Bestämmelserna om bidrag till fristående skolor bygger bland annat på principen om likställighet mellan huvudmän på skolområdet. Detta upprätthålls genom reglering om att det så kallade grundbeloppet ska utgå efter samma grunder som finansieringen till kommunala skolor. Kostnaden för vikarier omfattas av de kostnader som ska ingå i grundbeloppet avseende undervisning. Huvudmannen har sedan möjlighet att välja hur den egna verksamheten ska organiseras. Lagstiftningen ger inte möjlighet att ge olika ersättning till skolhuvudmän beroende på hur de väljer att organisera behovet av vikarier. Även Nacka kommuns styrmodell bygger på konkurrensneutralitet och att skolorna beslutar sin organisation. Frågan om en kommunal vikariepool har utretts av Välfärd skola och där konstateras att det inte fanns skäl för införande av en sådan.

  Med notering om lagstiftningen gällande ersättning till skolhuvudmän, Nacka kommuns styrmodell och tidigare utredning gällande införande av en kommunal vikariepool anses motionen vara färdigbehandlad.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12
 •   13

  Ärende (rubrik och dnr) / Beslutsfattare (namn och titel) / Beslutsdatum

  Omsorg på obekväm tid UBN 2022/1, 5 beviljade/ Sara Countakis, handläggare/ 20220301–20220331

  Beslut om väsentlig förändring att driva förskola i Nacka kommun UBN 2022/44, UBN 2022/45, UBN 2022/46, UBN 2022/48, UBN 2022/66, 5 beslut / Anette Kilander, utbildningsexpert/ 20220301–20220331

  Tillsyn/insyn UBN 2022/2, 1 beslut / Weronica Jahnfors, utbildningsexpert / 20220301–20220331

  Antagning till förskoleklass och grundskola hösten 2022, UBN 2022/80 / Einar Fransson, produktionsdirektör Välfärd skola / 2022-03-24

  Yttrande över detaljplan för Norra Nobelberget, fastigheterna Sicklaön 363:2, 363:3, 83:44 och 83:46, på Sicklaön, Nacka kommun, UBN 2022/57/ Monica Brohede Tellström, ordförande i utbildningsnämnden / 2020-04-07

  Särskilt samverkansavtal nationell idrottsutbildning UBN 2022/55, 2022/67, 2022/83, 2022/86 / Susanne Nord, arbetsmarknads- och utbildningsdirektör / 2022-03-25 - 2022-05-02

  Fastställande av rektors beslut om avstängning vid Nacka gymnasium UBN 2022/51 och 2022/52 / Monica Brohede Tellström, ordförande i utbildningsnämnden / 2022-03-16

  Förlängd programpeng (4 st) UBN 2022/68 / Jill Salander, utbildningsexpert / 2022-04-01

  Överenskommelse om ersättning för introduktionsprogram med fristående huvudmän/skolor (2 st) UBN 2022/35 / Jill Salander, utbildningsexpert/ 2022-04-11 - 2022-04-12

  Yttrande till Skolinspektionen gällande utökning av verksamhet vid Noblaskolan Lännersta, Pysslingen förskolor och skolor AB, UBN 2022/33 / Kristina Heuman, utbildningsexpert / 2022-04-22

  Yttrande till Skolinspektionen gällande start av fritidshem, förskoleklass och grundsärskola vid Dibber Sickla, Dibber Inspira AB, UBN 2022/32 /Kristina Heuman, utbildningsexpert / 2022-04-22

  Yttrande till Skolinspektionen gällande start av grundskola årskurserna 4–9 vid Nordic International School Nacka, Nordic International School AB, UBN 2022/34 / Kristina Heuman, utbildningsexpert / 2022-04-22

 •   14

  inga anmälningar finns att redovisa

 •   15
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.