Möte 2021-06-09

Utbildningsnämnden
18:00 - 20:30 Nacka stadshus
 •   1

  Mål- och budgetseminarium den 9 juni kl 16-18, se separat information.

  Sammanträde kl 18:00. se separat information om distansdeltagande.

  Gruppmöte enligt överenskommelse inom respektive grupp.

  Politisk beredning måndagen den 7 juni kl 17:00. Länk skickas till berörda.

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  För förskola och pedagogisk omsorg är årets enkätresultat fortsatt goda och skillnaderna jämfört med föregående år små. Samtliga målvärden för indikatorerna är uppfyllda med undantag för en. Nio av tio föräldrar med barn i förskoleklassen instämmer i hälften av enkätens påståenden om verksamheten. Resultaten är dock lägre jämfört med föregående år. Vad gäller fritidshemmet så uttrycker nio av tio elever i årskurs 3 sig positivt om sitt fritids. En generell iakttagelse för förskola, förskoleklass och fritidshem är att informationen föräldrarna får om barnens utveckling är det påstående som de i lägst utsträckning instämmer i. Grundskolans elever i årskurserna 3, 6 och 8, är i hög utsträckning fortsatt positiva vad gäller tryggheten, trivseln, att de har bra lärare och är nöjda med sin skola. Fler grundskolor i år än förra året uppnår minst 80 procents nöjdhet bland eleverna och kommunens mål i detta avseende uppnås. Generellt finns en större skillnad mellan hur flickor och pojkar svarar jämfört med tidigare. Det gäller framförallt i årskurs 8 och till viss del i årskurs 6. Pojkarna är generellt mer positiva än flickorna. Det är svårt att säga om pandemin har haft påverkan på resultaten men svarsfrekvensen för föräldraenkäterna är betydligt lägre i år än tidigare.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Huvudmän anmäler till utbildningsenheten, som företräder hemkommunen, när de startar en utredning kring en skolpliktig elev som har upprepad eller lång frånvaro. Från den första oktober 2020 till den 24 maj 2021 har sammanlagt 191 påbörjade utredningar om skolpliktiga elevers upprepade eller längre frånvaro rapporterats till utbildningsenheten. Av de 191 påbörjade utredningar har 98 rapporterats som slutförda. Av de 98 slutförda utredningarna kan 48 av dessa elever anses som långvarigt frånvarande.

   

  Under april och maj månad har det kommit in 86 påbörjade utredningar om frånvaro. Dessa påbörjade utredningar har inte hunnit slutföras och det är orsaken till att ungefär hälften av rapporterade slutförda utredningar inte finns med i statistiken.

   

  Orsaker till frånvaro handlar oftast om sjukdom, psykisk ohälsa och rädsla för Covid-19.

   

  Utbildningsenheten har tydliggjort rutinerna för hur anmälningarna ska göras i syfte att säkerställa att rektorer och huvudmännen får information om frånvaron och därmed kan ta sitt ansvar att säkerställa att skolpliktiga elever fullgör sin skolplikt. De nya rutinerna infördes i oktober 2020. Därför redovisas statistiken från oktober till 24 maj.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Riktlinjen har reviderats gällande skolplikt och skolpliktsbevakning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet och rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning. Utbildningsnämnden har alltid ett ansvar för en skolpliktig elevs rätt till utbildning. Riktlinjen tydliggör också vad som gäller för skolgång utomlands.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Behovsprognosen för förskole- och grundskolplatser är utbildningsnämndens planerings-instrument gällande efterfrågan på förskole- och skolplatser i de olika kommundelarna. Till grund för behovsprognosen ligger befolkningsprognosen för åren 2021–2040 och enheternas uppgifter angående deras kapacitet samt planerad utbyggnad.

  Prognosen visar att det finns behov av 3 200 nya förskoleplatser, 5 500 nya grundskoleplatser och 800 – 1 000 nya gymnasieplatser under perioden.

  Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På västra Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov som inte är tillgodosett i nuvarande planering. Även i övriga kommundelar förutom i Saltsjöbaden finns det behov av fler förskoleplatser.  Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för kommunen fram till år 2034. Därefter beräknas ett underskott om cirka 1 200 platser vid utgången av år 2040. Detta gäller för Nacka sammantaget. De olika kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både i antal och vid vilken tidpunkt. För att tillgodose kommundelarnas utbyggnadsbehov behövs det cirka 3 400 nya skolplatser för åldersgruppen 6–12 år. Behovet av skolplatser totalt i kommunen i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka 1 800 under hela perioden.  Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt eftersom befolkningen växer till antalet.  Behovet av framtida gymnasieplatser är cirka 800–1 000 nya platser som delvis möts genom nuvarande planering. Hänsyn har tagits till sökmönstren i gymnasieregionen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 1,1 mnkr för perioden januari – april 2021 och årsprognosen visar ett underskott på 4,5 mnkr.

  Det sammanvägda överskottet beror till stor del på skillnad i antal barn och elever samt minskade vistelsetider i förskolan i förhållande till budget samt kostnader för små undervisningsgrupper i gymnasieskolan och rättningar från år 2020 som inte beaktats i budgeten.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Kommunstyrelsen har beslutat om vissa tillägg i sin delegationsordning som nu föreslås genomföras även i utbildningsnämndens delegationsordning. Det föreslås tillägg av nya delegationspunkter utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därtill föreslås delegering av beslut om att utse dataskyddsombud. Delegaten Utbildningsdirektör föreslås ändras till utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall Utbildningsnämnden. Årsrapporten sammanfattar de aktiviteter som genomförts under året och följer upp kommunens 12 prioriterade fokusområden inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden i stort har anpassat sig till dataskyddsförordningen inom samtliga områden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12
 •   13
 •   14
 •   15
 •   16

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 april i år att anta ett reviderat reglemente för kundval som börjar gälla från och med den 1 augusti. Revideringarna består i huvudsak i utökade sanktionsmöjligheter vid brister hos anordnare samt formaliaändringar. Som en del i implementeringsarbetet föreslås nu utbildningsnämnden besluta att ersätta de nuvarande generella auktorisationsvillkoren i kundval för förskola med de generella auktorisationsvillkoren 1-27 såsom de angivits i avsnitt 2 i reviderat reglemente. Ändringen gäller från och med den 1 augusti i år. Utbildningsnämnden föreslås även besluta att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att senast den 31 oktober 2021 återkomma med en redovisning och förslag för tillkommande ändringar av de specifika auktorisationsvillkoren. Redovisningen väntas främst bestå i hur och om utökade sanktionsmöjligheter ska användas vid brister hos anordnaren men även andra eventuellt tillkommande områden som föranleder ändring med anledning av det nya reglementet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.