Möte 2022-02-23

Överförmyndarnämnden
09:00 - 10:39 Nacka stadshus
 •   1

  Dag: den 23 februari 2022

  Tid: kl. 09.00

  Plats: Nacka stadshus, lokal Kummelnäs EH plan +2

  Sammanträdet genomförs med möjlighet till distansdeltagandet via Compodium. Meddela gärna om ni avser närvara på plats, delta digitalt eller inte kan närvara alls till maria.baeva@nacka.se senast på fredag den 18 februari.

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Följande beslut har tagits på delegation 1 september – 31 december 2021.  1 september – 31 december 2021 antal
  Arvodesbeslut (utöver normalarvode) 40
  Uttagsmedgivande 87
  Anmärkning mot förvaltning 5
  Yttranden till rätten 34
  Ansökan om anordnande av godmanskap/förvaltarskap 8
  Ansökan om upphörande av godmanskap/förvaltarskap 2
  Ansökan om utdömande av vite 2
  Beslut om avskrivning av ärende 25
  Beslut om avvisning av ärende 2
  Beslut om byte av god man/förvaltare 17
  Beslut om samtycke till om att låta omyndig få driva rörelse 1
  Beslut om samtycke till försäljning av fastighet/BR 15
  Beslut om samtycke till uthyrning av fastighet 1
  Beslut om befrielse från att lämna redovisning 1
  Beslut om förordnande av god man FB 11:1-3 13
  Beslut om upphörande av god man FB 11:1-3 4
  Beslut om god man för ensamkommande barn 1
  Beslut om samtycke till egendomens fördelning 3
  Beslut om tid för redogörelse om oskiftat dödsbo 3
  Beslut om placering av omyndigs/HM:s tillgångar 1

  Totalt antal delegationsbeslut 265

  Delegationsbeslut att inte anmäla personuppgiftsincident ÖFN 2022/3 till IMY, 2022-02-22

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6
 •   7

  Överförmyndarnämnden redovisar ett helårsresultat om minus 8,0 miljoner kronor vilket innebär en budget i balans. Det ska noteras att underskottet på raden myndighet- och huvudmannaskap respektive överskottet på raden för arvoden och omkostnader gode män har sin förklaring i att budgeten är fördelad på ett visst sätt mellan de olika budgetraderna medan utfallet är bokfört på ett annat sätt. Detta har ingen effekt på det totala utfallet för nämnden.

  Verksamheten har återupptagit utbildning och certifiering av ställföreträdare. Utbildningarna har utvecklats till hybridutbildningar som når fler. Vidare har alla ställföreträdare erbjudits vidareutbildning inom dödsboförvaltning.

  Under 2020–2021 valde ett antal medarbetare att gå vidare till nya uppdrag, vilket medförde ett behov av nya rekryteringar. Rekryteringarna har gått väl och under första och andra tertialet har de nya medarbetarna introducerats till verksamheten och enheten. Under det andra tertialet har arbetet med att testa och rapportera avvikelser av det nya ärendehanteringssystemet Provisum 2.0 fortgått.

  Överförmyndarnämnden bidrar positivt till måluppfyllelsen för kommunens övergripande mål genom att uppvisa fortsatt goda resultat överlag. Överförmyndarnämnden har dock inte uppfyllt vissa mål, däribland målet med granskning av årsräkningarna och under 2022 kommer det läggas stor kraft på att uppnå målet om 100 procent.

  I bifogad rapport presenteras information om den verksamhet som bedrivits under året samt information om indikatorutfall och måluppfyllelse i relation till kommunens övergripande mål.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  muntlig dragning

 •   9

  Deltagande vid grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän, SKR, 22 mars 2022 – 23 mars 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.