Möte 2021-02-24

Överförmyndarnämnden
09:00 - 10:17 Nacka stadshus
 •   1

  Överförmyndarnämnden kallas till sammanträde

  24 februari 2021, kl. 09.00

  plats för de som deltar fysiskt: Nacka stadshus, lokal Orminge ÖH-1

  för de som deltar digitalt (rekommenderas till samtliga förtroendevalda förutom ordförande): verktyget Compodium

  Ordförande: Hans Lenkert

  Nämndsekreterare: Maria Baeva  

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Följande beslut har tagits på delegation 1 september – 31 december 2020.

  1 september – 31 december 2020 antal
  Arvodesbeslut (utöver normalarvode) 35
  Uttagsmedgivande 80
  Yttranden till rätten 32
  Ansökan om anordnande av godmanskap/förvaltarskap 8
  Ansökan om upphörande av godmanskap 1
  Ansökan om utdömande av vite 2
  Beslut om avskrivning av ärende 7
  Beslut om byte av god man/förvaltare 19
  Beslut om samtycke till försäljning av fastighet/BR 13
  Beslut om befrielse från att lämna redovisning 4
  Beslut om förordnande av god man FB 11:1-3 3
  Beslut om samtycke till egendomens fördelning 3
  Beslut om samtycke till att låta omyndig driva rörelse 2
  Beslut om placering av tillgångar 4
  Beslut om samtycke till upptagande av lån 1
  Beslut om redogörelse för oskiftat dödsbo 2
  Överklagande av tingsrättens beslut

  Totalt antal delegationsbeslut 216


  Övriga delegationsbeslut:

  • Vidaredelegering av beslutsattestant år 2021 för överförmyndarnämnden, ÖFN 2020/33, 2021-01-01
  • Utnämning av dataskyddsombud för överförmyndarnämnden, ÖFN 2020/3, 2021-01-18
   • Tjänsteskrivelse Utnämning av dataskyddsombud

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6
 •   7

  Sedan december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun enligt ett samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnämndens verksamhet. Under de båda första tertialerna har ett intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för Nackas kommun med Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd. Coronapandemin har påverkat nämndens verksamhetsområde. Flertalet av överförmyndarverksamhetens huvudmän tillhör någon av de grupper som riskerar att drabbas extra hårt av viruset. Av det skälet har ställföreträdarna rekommenderats att sköta kontakten med sina huvudmän på distans istället för genom besök, till exempel via telefon. Trots de anpassningar av verksamheten som har gjorts med anledning av pandemin fungerar verksamheten i stort tillfredsställande.

  Det ekonomiska utfallet för överförmyndarnämnden 2020 är minus 8,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på ungefär 350 tusen kronor. Kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap har påverkats negativt, vilket bland annat beror på högre OH-kostnader än tidigare år samt en oförutsedd engångskostnad kopplat till verksamhetens ärendehanteringssystem.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8
 •   9

  Muntlig dragning ca 10-15 min

 •   10
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.