Möte 2022-04-26

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 17:30 Vår Gård
 •   1

  •Totalt utfall ackumulerat mars är  -77,8 mkr vilket är + 14,0 mkr bättre än budget

  •Driftverksamheten enligt plan

  •Investeringar enligt plan

  •Helårsprognosen revideras med hänsyn till försenade anläggningar + 10 mkr

 •   2

  Antagen viltvårdsplans bilaga om artspecifik viltförvaltning har återremitterats två gånger under föregående år. Bilagan är uppdaterad enligt beslut från nämndsammanträdet 23 november 2021.

  Uppdateringen innebär att det för arterna dovvilt, rådjur och älg finns ungefärliga beräkningar vad gäller beståndet, hur många individer som bör finnas samt hur många som bör fällas genom jakt.

  Beräkningar vad gäller beståndet har utförts utifrån att en population behöver ha en viss storlek och förökning för att bestå över tid trots att visst antal individer dör. Insamlade data om antal vilt som dött samt antaget mörkertal döda djur och årlig föryngring, egna och rapporterade observationer samt att viltet förflyttar sig i landskapet har legat till grund vid beräkningen.

  Bilagans inriktning för skarv, vildsvin och varg har också uppdaterats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   3

  I flera medborgarförslag efterfrågas en discgolfbana i Nacka och discgolf är en lättillgänglig spontanidrott som passar många. Utövaren behöver endast ha med sig en frisbee för att kunna spela. Banorna består av utkastplatser och korgar som passas in i befintlig natur utan större åverkan på mark eller vegetation.

  I dagsläget finns banor i grannkommunerna Stockholm och Tyresö. Den utredning som har genomförts visar att en ny bana bör placeras centralt i kommunen för spridningens skull och att Tollare naturreservat är den plats som har bäst förutsättningar.

  Förslaget innebär att den byggs en bana vid Frankenburgs väg nära Tollare. Här ryms en 9-hålsbana för alla målgrupper. Banan går genom både skog och öppen mark i Tollare naturreservat. I naturreservatets föreskrifter står det att syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdets värden för rekreation och biologisk mångfald. Vidare står där att ” Områdets attraktionskraft som utflyktsmål kan ev. förbättras”, vilket passar denna lite bortglömda plats.

  Uppskattad kostnad för att anlägga banan är 400 000 kronor. Investeringen tas inom budgeten för reinvestering park. Den ökade driftkostnaden består av trimning runt målkorgarna för ca 5000 kronor per år.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Önskemål om att få en skateanläggning i Älta har framförts i medborgarförslag och via medborgardialog. En stor andel av medborgarna vill ha en anläggning i anslutning till bollplanen vid korsningen Ältavägen – Ulvsjövägen.

  I och med att det finns en så stor efterfrågan på skate i Älta vill kommunen erbjuda denna typ av anläggning. Skateanläggningen, som kommer byggas i betong, föreslås vara inriktad mot street och tricks och nyttja ett område på ca 350 kvadratmeter. Fördelen med den här typen av bana är att skate, springcyklar och kickbikes kan samsas och därmed erbjuds aktivitet för fler. Banan kommer anpassas till vegetation och ytor i parken.

  Investeringskostnaden för anläggningen beräknas till ca 2 miljoner kronor. Den årlig driftkostnaden för banan blir ca 2000 kronor per år. Kostnaden för reparationer av banan och parkmöbler tillkommer.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5
 •   6

  Sedan slutet av 90-talet har kommunen haft ambitionen att avsätta natur- och strövområdet Skarpnäs som naturreservat; ärendet har beretts två gånger men har av olika anledningar aldrig lett till ett beslut som vunnit laga kraft. Ambitionen är nu att reservatet ska vara bildat senast hösten 2022. Förslaget sändes ut på samråd under perioden 21 januari-14 mars 2021. Vid samrådet inkom totalt 75 yttranden, varav 34 från privatpersoner. Synpunkter och ändringar beskrivs närmare i samrådsredogörelsen, bilaga 2.

  Skarpnäs är ett kärnområde för biologisk mångfald med höga naturvärden. Områdets gamla barrskogar, hällmarker och blandskogar har en lång kontinuitet med många äldre träd, rikligt med död ved samt en mängd naturvårdsarter, varav flera är rödlistade. Området har mycket höga frilufts- och rekreationsvärden tack vare närheten till Orminge samt det strategiska läget som en av de inre delarna av Nacka-Värmdökilen. Genom området går Boo-leden och många delar är välbesökta.

  Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation. Naturvärdena är en förutsättning för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med bevarandet av biologisk mångfald.  

  Synpunkterna i samrådet handlade i huvudsak om att avgränsningen av reservatet bör göras om och utökas till att omfatta även den mark som detaljplaneras för Kummelbergets verksamhetsområde, samt i flera fall också Prästberget och Vargskogen (två grönområden i norra Orminge). Majoriteten av yttrandena framför att utökningen av industriområdet påverkar både naturvärden och upplevelsen i reservatet.

  Eventuell placering av stenkross i verksamhetsområdet har också föranlett många synpunkter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har påtalat att om anläggningar för friluftslivet i reservatet placeras inom bullerstörda områden (alltså för nära verksamhetsområdet) kan tillsynsmyndigheten tvingas utöva tillsyn över bulleralstrande verksamheter. Vattenfall AB m.fl. har poängterat nödvändigheten av att få underhålla ledningar i ledningsrätt. OK Ravinen och Järla Orientering vill se att orientering ska vara tillåtet och välkommet.

  Bland annat Länsstyrelsen och naturvårdsföreningarna hade en del mindre synpunkter på föreskrifterna och skötselplanen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen hade önskemål om att förbudspunkten som reglerar var man får cykla i reservatet formuleras om.

  Efter samrådet har förtydliganden och tillägg gjorts i föreskrifterna. Reservatets avgränsning har inte ändrats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Enligt förslaget har intresset för att kunna pendla med båt ökat och permanenta lösningar för att möjliggöra detta bör utredas. Det gäller bryggor, laddplatser för eldrift, ”natthamn” mm. Vad som är viktigt i samband med utredningen är att inte utgå från stort tonnage utan utgå får mindre och lättare båtar.

  För att möjliggöra reguljär pendelbåtstrafik genom Skurusundet behöver minst två bryggor byggas om eller nyanläggas på var sida av sundet. Om det exempelvis blir Björknäs brygga och Kungsborgsbryggan innebär det en investering på ca 30 miljoner kronor.

  Att anlägga pendelbåtsbryggor är en långsiktig investering som behöver ge valuta för skattepengarna, och det gör det först när de nyttjas som avsett. Innan kommunen anlägger fler bryggor eller rustar upp befintliga bör därför en djupare studie göras, för att säkerställa att bryggorna kommer användas för pendelbåtstrafik av privat eller regional operatör.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Enligt förslaget bör kommunen anlägga en kommunal borsttvätt som även klarar segelbåtar med större djupgående samt en tömningsstation. Det skulle göra det lättare för båtägarna att vara miljövänliga och göra Nacka kommun till en föregångskommun. Hållbara alternativ för en överkomlig summa bör kunna erbjudas båtfolket.

  Kommunens tidigare strategi att ge bidrag till båtklubbar för inköp av en anläggning har visat sig vara minder hållbar i längden då kostnaden för drift och underhåll har blivit för stor för klubbarna. Därav finns endast en kvar i hela kommunen. För att ta fram ett förslag på alternativ finansiering behövs en utredning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att Nacka kommuns gårdar med djurhållning får i uppgift att bevara svenska utrotningshotade lantraser. I förslaget lyfts Nyckelviken fram som den gård där detta skulle kunna genomföras och det är också den enda kommunala gården som drivs i egen regi.

  Nyckelvikens djur är i första hand till för att besökarna ska få komma nära och bekanta sig med lantbruksdjur i en annars urban stadsmiljö.

  På gården finns idag två lantbruksraser som omfattas av det svenska bevarandeansvaret och det är Fjällkor och Gotlandsfår. Enheten kommer också undersöka möjligheten att utöka djurbesättningen med getter av en hotad svensk lantbruksras.

  Övriga djurarter såsom grisar och kaniner har valts för att de fungerar bra för gårdens ändamål och till den verksamhet som de används till. Det är faktorer som antal besökare och dess tillträde, bemanning, barnverksamheter, djurbyggnader, betestillgång och personal som styr detta.

  Utifrån dessa omständigheter fungerar nuvarande besättning tillfredställande och en ändring av djurraserna skulle kunna påverka det negativt.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Kommunfullmäktige beslutade om budget om 9 miljoner kronor den 25 september 2018, KFKS 2018/68 §173 för trafiksäkerhetsarbeten.

  Projektets främsta syfte var att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Nacka samt tydliggöra den fysiska utformningen på allmänna vägar för att minimera olyckor med motorfordon på vägnätet. Arbetet har bedrivits med underlag från STRADA (olycksstatistik), synpunkter från medborgare, dialog med trafikpolisen samt trafikenhetens egna utredningar och observationer. Arbetet har bedrivits i hela Nacka kommun.

  Investeringen har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning av nya förbättrade gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder.

  Budgeten satt för projektet var 9 mnkr, och slutkostnaden landade på 9,1 mnkr. Investeringsprojektet har också fått intäkter på 640 538 kronor genom att kommunen ansökt och beviljats statlig medfinansiering.

  Projektet fortlöper vidare med utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder under investeringsprojekt Trafiksäkerhetsarbeten 2022 med projektnummer 93102667.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Detaljplanens huvudsyfte var att bevara den kulturhistoriskt intressanta miljön och ge möjlighet till permanentboende genom försörjning av kommunalt vatten och avlopp samt medge nya byggrätter för permanentbebyggelse enligt start-pm som beslutades 2003.


  Genom detaljplanen ändrades huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt. Utbyggnaden av den allmänna platsmarken finansierades delvis genom gatukostnadsersättning med ett kostnadstak. Utöver utbyggnad av den allmänna platsmarken har projektet rustat upp Boobadet och byggt en ny lekplats vid Boobadet.


  Det ekonomiska utfallet för stadsbyggnadsprojektet innebar ett negativt netto på 16,9 miljoner kronor. Den senaste budgeten från 2017 för stadsbyggnadsprojektet var ett negativt netto på 10,3 miljoner kronor.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12
 •   13
 •   14
 •   15

  Lokala trafikföreskrifter

  0182 2022 00039 Almvägen p-förbud

  0182 2022 00040 Almvägen stannade förbud

  0182 2022 00041 Almvägen stannade förbud

  0182 2022 00042 Almvägen stannade förbud

  0182 2022 00043 Ektorpsvägen stannade förbud

  0182 2022 00044 Förrådsvägen vändplats

  0182 2022 00045 Storkällans väg p-förbud

  0182 2022 00046 Oxelstigen vändplats

  0182 2022 00047 Högåsvägen p-förbud

  0182 2022 00048 Stangenbergs väg p-förbud säsong

  0182 2022 00049 Snöbarsvägen vändplats

  0182 2022 00050 Oxelstigen p-förbud

  0182 2022 00051 Almvägen p-förbud

  0182 2022 00052 Skogsövägen p-förbudsområde

  0182 2022 00053 Ektorpsvägen p-förbud tidsbegränsat  Bygglovremisser

  B2022-000441_Enbostadshus_Erstavik 25_49

  B2022-000248_Byggetaberling_Sicklaön 14_1

  B2022-000058_Byggetabelering_Sicklaön 14_1

  B2022-000153_Flerbostadshus_27lgh_Sicklaön 38_38

  B2022-000344_Plank_Sicklaön 84_7

  B2022-000187_Flerbostadshus_140lgh_Sicklaön 367_5

  B2022-000361_Byggbod_Älta 25_2  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Delegationsbeslut upplåtelse avv offentlig plats

  NTN 2021-276 Delegationsbeslut Nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks Pettite Bretagne

  NTN 2022-99 Delegationsbeslut Nyttoparkerings för foodtrucks Urban Deli AB

  NTN 2022-107 Dispens från trafikföreskrift för Klintens Båtklubb 2022 maj

  MU_20220114_10367 Tillstyrkan 2022-03-23 försäljning sommarbär Mensättra ÅVC

  MU_20220322_10590 Tillstyrkan 2022-03-24 Byggbod Ringvägen 35

  Tillstyrkan 2022-03-24 Smashing Balance Sickla Strand Uthyrning Kajak SUP Caféverksamhet och Brygga

  MU_20220303_10524 Tillstyrkan 2022-03-28 AB Storstockholms Lokaltrafik Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) Byggetablering Skönviksvägen

  Tillstyrkan 2022-03-28 Orca Entreprenad AB Byggetablering för parkdrift, parkering Sjöängsvägen, Glasbrukssjön

  MU_20220316_10579 Tillstyrkan 2022-03-30 Älta Scoutkår Valborgseld Hedvigslunds fotbollsplan

  MU_20220110_10352 Tillstyrkan 2022-03-31 Orminge Informationsplats Marknadsstånd försäljning av sommarbär

  MU_20220405_10638 Tillstyrkan 2022-04-11 Filmlance International AB Filminspelning BECK Doktorsvägen 3A

  MU_20220331_10619 Tillstyrkan 2022-04-12 Grön Stad Mark och Anläggning AB Byggetablering Hamnvägen, Fisksätra

  MU_20220104_10341 Yttrande ej kommunal mark 2022-03-23 försäljning sommarbär Preem Älta

  MU_20220310_10546 Yttrande ej kommunal mark 2022-03-24 Thule Fastigheter Fasadställning Kvarnholmsvägen, Makaronigränd

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  MSN 2021/143 Underrättelse nytt gatunamn
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att namn på torg och vägar i Älta centrum blir Älta torg, Aroniavägen, Gullregnsvägen, Kaprifolvägen, Magnoliavägen och Morellvägen enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 18 februari 2022.

  20220407 Brev till kommunstyrelsen gällande omdragning av busslinje 442.

  20220406 Rapport barnombudsmannen, Blir det nån skillnad- eller säger vi det här helt i onödan (ISBN 978-91-986028-2-1)

  Ladda ner alla filer under punkten
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.