Möte 2022-01-25

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 17:50 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde 25 januari 2021, kl 16.30, Lokal Orminge, via Teams

  Endast nämndens ordförande, trafik och fastighetsdirektör samt nämndsekreterare deltar på plats i Nacka stadshus.

 •   2

  Upprop

  Justering

  Övriga frågor / anmälan av extra ärenden

  Anmälan av jäv

 •   3 Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Sedan slutet av 90-talet har kommunen haft ambitionen att avsätta natur- och strövområdet Skarpnäs som naturreservat, och ärendet har beretts två gånger men besluten har av olika anledning aldrig vunnit laga kraft. Ambitionen är nu att reservatet ska vara bildat senast hösten 2022.


  Skarpnäs är ett kärnområde för biologisk mångfald med höga naturvärden. Områdets gamla barrskogar, hällmarker och blandskogar har en lång kontinuitet med många äldre träd, rikligt med död ved samt en mängd naturvårdsarter, varav flera är rödlistade. Området har mycket höga frilufts- och rekreationsvärden tack vare närheten till Orminge samt det strategiska läget som en av de inre delarna av Nacka-Värmdökilen. Genom området går Boo-leden och många delar är välbesökta.


  Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation. Naturvärdena är en förutsättning för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med bevarande av biologisk mångfald.

    
  Syftet ska tillgodoses genom information, skötsel och anläggning av mindre friluftsanordningar samt vid behov utmärkning av stigar och leder och värdefulla platser ur natur- och kultursynpunkt. Vidare ska syftet uppnås genom att skogen i huvudsak lämnas för fri utveckling. På vissa platser genomförs naturvårdande åtgärder som frihuggning av gamla träd och utglesning av täta trädbestånd för att eftersträva en olikåldrig skog med en kontinuitet av äldre träd och död ved. Öppna marker ska hävdas. Våtmarker ska restaureras vid behov. Området hålls tillgängligt så att besökare kan bedriva olika typer av friluftsaktiviteter och ta del av de värden som naturen har i reservatet. Enklare anläggningar för friluftslivet ska finnas för besökare med olika behov av tillgänglighet, samtidigt som anläggningarna ska ha en kanaliserande effekt så att både den biologiska mångfalden och områdets värden för friluftslivet bevaras och gynnas.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av Ryssbergens naturreservat under 2012. Sedan dess har ett stort antal inventeringar genomförts i Ryssbergen, bland annat naturvärdesinventeringar och inventeringar av fladdermöss, fåglar och insekter. En mindre workshop har också hållits med natur- och friluftsföreningar. Arbetet med att ta fram förslaget till föreskrifter, avgränsning och skötselplan skedde under 2020. Förslaget sändes på ett brett samråd under perioden 15 januari-15 mars 2021. Vid samrådet inkom totalt 145 yttranden, varav 123 från privatpersoner. Enligt beslut i natur- och trafiknämnden den 23 november 2021 skickades samrådshandlingar ut till ny ägare av bolaget som äger fastighet Sicklaön 13:2. Ett yttrande inkom december 2021. Synpunkter och ändringar beskrivs närmare i samrådsredogörelsen, bilaga 2.

  I stort sett hela det blivande naturreservatet har höga eller högsta naturvärde och cirka hälften av reservatet utgörs av en nyckelbiotop. Reservatet utgör cirka 40% av en ekologisk värdekärna och är en viktig spridningslänk i öst-västlig och nord-sydlig riktning för barrskogslevande arter och arter knutna till gammal ädellövskog.

  Syftet med Ryssbergens naturreservat i förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt att inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv.

  Synpunkterna i samrådet handlade i huvudsak om att avgränsningen av reservatet bör göras om och utökas till att omfatta hela den ekologiska värdekärnan på cirka 30 hektar mellan Svindersviks gård och Östra Vikdalen. Majoriteten av yttrandena framför att ett mindre reservat riskerar att utarma den biologiska mångfalden i hela Ryssbergen, även inom reservatet. Även exempelvis rekreationsvärden och områdets förmåga att leverera ekosystemtjänster bedöms försämras. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, föreningar och privatpersoner vill se ett större naturreservat. Bland annat Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Nacka vatten och avfall, fastighetsägarna och föreningarna hade även en del mindre synpunkter på föreskrifterna och skötselplanen.

  Efter samrådet har förtydliganden och tillägg gjorts i föreskrifterna. Reservatets avgränsning har inte ändrats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Ärendet avser beslut om att hålla medborgardialog med allmänheten inför en eventuell anläggning av pump-track i parken. Dialogen skall ge en bild av om intresse finns för att ha en sådan anläggning i parken, samt om placeringen fungerar med dagens aktiviteter som finns. Platsen för pump-track är vald efter information från Trygg och säker rådet i Älta. De synpunkter som kommer fram i medborgardialogen kommer vara rådgivande för fortsatt projektering av delprojektet, inför beslutsfattande i nämnd.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Under året som gått har intresset och engagemanget för cykel och cykelfrågorna fortsatt varit stort i kommunen. Under 2021 har totalt sett färre cykelpassager uppmätts vid kommunens mätpunkter för cykelpassager än under rekordåret 2020. En minskning har skett i hela landet och är inte unikt för Nacka kommun. Orsakerna kan vara flera - strängare vinterväglag, ett utökat hemarbete, fler ”nya” cyklister har återgått till de transportsätt dem valde innan pandemin bröt ut samt pågående stadsbyggnadsprojekt.

  Enligt olycksstatistik från STRADA så har olyckor med cykel minskat under 2021.

  I kommunen har vi på olika sätt arbetat med att förbättra förutsättningarna för ökat cyklande, genom framtagande av åtgärdsplaner, fysiska utbyggnader, underhåll och kommunikation kring cykelvägnätet, liksom de cykelfrämjande projekten. Vi har tagit emot och behandlat en rad förbättringsförslag, synpunkter och initiativ kring cykelinfrastrukturen. Vi har breddat gång- och cykelväg, anlagt en cykelöverfart, cykelställ- och parkeringar samt anlagt ytterligare en mätpunkt för att räkna cykelpassager. Därutöver har vi uppdaterat vägmärken för cykel samt cykelvägvisning.

  Den totala investeringskostnaden för våra satsningar på cykelinfrastruktur under 2021 landande på omkring 2,6mkr, som belastat Trafikenhetens tidigare beslutade investeringsprojekt för olika cykelsatsningar och åtgärder.

  Under 2021 påbörjades ett revideringsarbete av Nackas befintliga cykelstrategi. Under hösten 2021 beslutades hur kommunens nästa cykelstrategi kommer att utformas. Den kommande cykelstrategin kommer att delas in i tre fristående delar;

  ett strategidokument, en kommunövergripande handlingsplan samt en del för tekniskutformning och underhåll för cykel, vilken samlas i kommunens tekniska handbok.

  Kommunen har även deltagit i flera olika samarbeten kring och varit aktiva i de nätverk som vi ingår i. Vi har genomfört de årliga återkommande events och satsningar som planerats ramen för hållbart resande och beteendepåverkande åtgärder, så som exempelvis gå och cykla till skolan, cykelvänlig arbetsplats och vintercyklist.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8
 •   9

  Nacka kommun är remissinstans till Miljödepartementets promemoria En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 februari 2022.

  I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för förpackningar. Den största förändringen som föreslås är att kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll.

  Målet om en än bättre förpackningsinsamling är angeläget, däremot bedöms inte förslaget i remissen ge rätt förutsättningar för att uppnå målet. Mot den bakgrunden avstyrker Nacka kommun det liggande förslaget. I övrigt framförs bland annat synpunkter om att kommunerna bör ha rådighet och utrymme att välja lokala lösningar för fastighetsnära insamling, vikten av att samtliga kommuner får full kostnadstäckning, att införandetiden enligt förslaget är orimligt kort samt att det saknas en risk- och konsekvensbedömning av följderna av den ändrade avfallshanteringen för kommunernas hantering av bygglov och detaljplaner.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att planområdes befintliga parkeringsområden och låga handelsbyggnader omvandlas till en tät stadsmiljö med arbetsplatser, bostäder, verksamheter och offentliga rum, gator och stråk. De offentliga rummen föreslås delvis som privatägda kvartersgator likt idag och delvis som allmän plats i form av en central park, en öst-västlig lokalgata och ett nordsydligt stråk med prioritet för gång- och cykeltrafik. Bebyggelsen bedöms kunna innehålla cirka 500 lägenheter och upp till cirka 7000 arbetsplatser.

  På en övergripande nivå så ser nämnden ett behov av att verksamheterna, inom ramen för det fortsatta arbetet, tillsammans analyserar och arbetar igenom de framtidsvisioner som tagits fram för Nackas nya stadskvarter. I syfte att skapa gemensamma, förankrade målsättningar och funktionella inriktningar för utformningen av de allmänna ytorna i en tätare stadsmiljö, som nu ska växa fram.

  Nämnden identifierar en utmaning på sikt med att lägga underjordiska parkeringsgarage under det som är allmän plats och vill gärna delta i den fortsatta utredningen kring detta.

  Nämnden anser också att en separerad gång- och cykelbana längs Siroccogatan är motiverad, för att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister till området.

  Natur och trafiknämnden övriga synpunkter redovisas i sin helhet i samrådsyttrandet, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1, 2021-12-27.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny, småskalig och väl gestaltad bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge längs Värmdövägen, öster om Björknäs centrum. Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter, främst i små flerbostadshus, men förslaget innehåller även parhus. De allmänna anläggningarna utgörs av nya in- och utfarter i anslutning till gatumark.

  Nämnden framför synpunkter på att trafiksäkerheten behöver utredas närmare, att skrivelsen i planbeskrivningen kring Boo Energis personal- och besöksparkering behöver förtydligas, att behovet av parkeringsplatser för fastigheten Björknäs 1:427 även bör inkludera en redovisning av antal parkeringsplatser som behövs om fastigheten inte bebyggs med studentbostäder samt att två privata infarter borde planläggas som kvartersmark istället för allmän plats gata.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  I medborgarförslaget föreslås att en på- och avlastningszon med en till två platser skapas i anslutning till Ekuddsvägen 23. Motivering bakom förslaget är att det i dagsläget inte finns någon möjlighet för boende att lagligt stanna till och lasta på eller av tunga matkassar, bära upp eller ner resväskor, plocka upp passagerare eller bli upplockad av exempelvis taxi.

  Trafikenheten anser inte att förslaget att tillskapa en på- och avlastningsficka är motiverat då det är begränsat med utrymme i cirkulationsplatsen och busstrafikens framkomlighet och möjlighet att vända måste säkerställas. Det finns även möjlighet att lasta på och av bilen i nära anslutning till fastigheten. Därmed föreslås medborharförslaget att avslås.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  I medborgarförslaget föreslås att anlägga en separerad gångbana till Svindersvik längs med Svindersviksvägen vid passagen under Värmdöleden.

  Trafikenheten har tillsammans med enheten för offentlig utemiljö sett över förslaget om att anlägga en gångbana på Svindersviksvägen samt förbättra belysningen. Vägen är en återvändsgata med en hastighetsbegränsning på 30km/h vilket har en begränsad trafik av bilar som ska till Svindersvik. Enheternas bedömning är att den aktuella sträckan har godtagbara siktförhållanden och vägbredd för att möjliggöra för blandtrafik, och att de gångtrafikanter som rör sig i området kan på ett trafiksäkert sätt. Det finns belysning utmed vägen fram till Värmdöledens bro.

  Natur- och trafiknämnden beslutar att avslå förslaget om att anlägga en separerad belyst gångväg till Svindersvik längs med Svindersviksvägen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Förslag om att lägga konstgräs och sätta upp belysning på den lilla gräsplanen i Lillängen. Det skulle höja nyttjandegraden och vara till glädje för områdets barn och föreningslivet.

  Kommunen är medveten om att efterfrågan på konstgräsplaner är stor och ser hela tiden över var behovet är som störst. På allmän plats är det efterfrågan från föreningslivet som till viss del styr detta och just nu finns det tillräckligt många 5 spelarplaner i konstgräs inom kommundelen.

  För de som spelar spontanfotboll är det nära till Storängens konstgräsplan så för dem får behovet också anses vara uppfyllt.

  Kostnaden för att anlägga en konstgräsplan med staket och belysning på en befintlig grusplan är ca 850 000 kronor och i Lillängen skulle den summan bli högre eftersom det även krävs förberedande markarbeten.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15
 •   16
 •   17
 •   18

  NTN 2021/251 Beslutsattestanter 2022 för Natur- och trafiknämnden

  NTN 2021/101 Inleda upphandling väglinjemålning

  NTN 2022/4 Nyttoparkeringstillstånd, Natt och larmpatrull  Bygglovremisser

  B 2021-001535 tillbyggnad affärslokal Erstavik 26:112

  B2021-001316 tillbyggnad byggnad Tollare 1:136

  B2021-001408 ändrad marknivå Sicklaön 40: 25

  B2021-001785 flerbostadshus 90 lgh Sicklaön 40: 14, 73: 119

  B2021-002145 ÅVS Neglinge 26:1

  B2021-002210 förskola Sicklaön 40: 11

  B2021-002239 ändrad från kontor-till skola Sicklaön 369: 33

  B2021-002264 flerbostadshus 169 lgh Sicklaön 134: 1

  B2021-002286 plank Sicklaön 40: 11

  B2021-002308 byggbodar Sicklaön 146 ’:19

  B2021-002325 tillbyggnad flerbostadshus Älta 19: 1, 27: 3

  B2021-002415 byggbodar Sicklaön 13: 1  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, sammanställning

  Lokala trafikföreskrifter

  NTN 2022/13 Beslut om anvisad plats för avlämning av rest- och matavfall

  0182 2022 00002 Rådjursvägen cykelöverfart

  0182 2022 00003 Vargvägen cykelöverfart

  0182 2022 00005 Ugglevägen cykelöverfart

  0182 2022 00006 Talluddsvägen cykelöverfart

  0182 2022 00007 Lövdalsvägen cykelöverfart

  0182 2022 00008 Mercuriusvägen cykelöverfart

  0182 2022 00009 Vintervägen cykelöverfart

  0182 2022 00010 Koldalsvägen cykelöverfart  Upplåtelse av offentlig plats

  MU 20220117-10371 Yttrande 2022-01-18 Fabrikören Restaurang AB Uteservering Nacka Strand  ANMÄLNINGAR

  Skrivelse från seniorrådet , utegym för seniorer, svar 10 januari

 •   19

  Peter Zethraeus (M) som valts som 1vice ordförande i nacka naturvårdsråd har fått ändrat politiskt uppdrag. Natur och trafiknämnden behöver utse en representant från natur- och trafiknämndens ledamöter.

 • § 2

  Sedan slutet av 90-talet har kommunen haft ambitionen att avsätta natur- och strövområdet Skarpnäs som naturreservat, och ärendet har beretts två gånger men besluten har av olika anledning aldrig vunnit laga kraft. Ambitionen är nu att reservatet ska vara bildat senast hösten 2022.

  Skarpnäs är ett kärnområde för biologisk mångfald med höga naturvärden. Områdets gamla barrskogar, hällmarker och blandskogar har en lång kontinuitet med många äldre träd, rikligt med död ved samt en mängd naturvårdsarter, varav flera är rödlistade. Området har mycket höga frilufts- och rekreationsvärden tack vare närheten till Orminge samt det strategiska läget som en av de inre delarna av Nacka-Värmdökilen. Genom området går Boo-leden och många delar är välbesökta.

  Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation. Naturvärdena är en förutsättning för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med bevarande av biologisk mångfald.  

  Syftet ska tillgodoses genom information, skötsel och anläggning av mindre friluftsanordningar samt vid behov utmärkning av stigar och leder och värdefulla platser ur natur- och kultursynpunkt. Vidare ska syftet uppnås genom att skogen i huvudsak lämnas för fri utveckling. På vissa platser genomförs naturvårdande åtgärder som frihuggning av gamla träd och utglesning av täta trädbestånd för att eftersträva en olikåldrig skog med en kontinuitet av äldre träd och död ved. Öppna marker ska hävdas. Våtmarker ska restaureras vid behov. Området hålls tillgängligt så att besökare kan bedriva olika typer av friluftsaktiviteter och ta del av de värden som naturen har i reservatet. Enklare anläggningar för friluftslivet ska finnas för besökare med olika behov av tillgänglighet, samtidigt som anläggningarna ska ha en kanaliserande effekt så att både den biologiska mångfalden och områdets värden för friluftslivet bevaras och gynnas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.