Möte 2021-11-23

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:15 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde 23 november 2021, kl 16.30, Lokal Orminge

   

  Det finns möjlighet att delta vid natur- och trafiknämndens sammanträde den 23 november både på distans och i stadshuset.

   

  För att vi ska slippa invänta deltagare på sammanträdet behöver jag veta om du

  - kommer att delta på plats i Nacka stadshus

  - deltar på distans

  - Har inte möjlighet att delta vid sammanträdet

   

  Anmäl ditt deltagande eller frånvaro till mig heidi.swahn@nacka.se  snarast möjligt men senast kl. 12 den 16 november.

 •   2

  • Upprop
  • Justering
  • Övriga frågor / anmälan av extra ärenden
  • Anmälan av jäv

 •   3
 •   4

  Järla bro har ett underhållsbehov och inom projektets ramar har det utförts en projektering för renovering. Av framkomlighetsskäl har det beslutats att renoveringen av Järla bro flyttas fram i tid. Aktuell skedesplanering medger ingen möjlighet att omisolera bron före 2029.

  För att vidmakthålla funktionen och fördröja skadeutvecklingen hos Järla bro föreslås proaktiva åtgärder i kombination med översiktliga inspektioner.

  Den nya inriktningen innebär att en liten del av renoveringsmedlen används för nödvändiga underhållsarbeten. Därefter kommer projektet att avslutas och resterande medel återlämnas. När det i framtiden är möjligt att genomföra renoveringen av Järla bro kommer nya medel att sökas.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Den 27 april 2021 beslutade natur- och trafiknämnden att anta viltvårdsplanen samt att ge berörd enhet i uppdrag att undersöka möjligheterna att i bilaga 1 kvantifiera de olika arterna och målen samt de aktiviteter som planeras och att planen revideras årligen.

  Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan människor och vilt. Aktiviteter för att möta målen väljs utifrån vilken art det är och vilket mål man vill uppnå samt vilken plats som är aktuell.

  Viltförvaltning i urbana miljöer innebär till största delen att balansera populationerna samt begränsa viltrelaterade problem. Enheten anser därför inte att kvantifiering av de olika arterna är relevant då det skulle krävas stora resurser som inte står i proportion till nyttan. I bilaga 1 anges i stället en inriktning, för respektive art, om antalet individer bör minskas, behållas eller ökas generellt i kommunen för att tillsammans med övriga aktiviteter bidra till att målen uppnås. Statistik som visar tidigare års omhändertagande av vilt, som hittats dött eller avlivats av viltvårdslaget, finns också med i bilagan.

  Enheten kommer årligen revidera bilaga 1

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och ett vårdboende - särskilt boende för äldre. Vidare ska en attraktiv och levande stadsmiljö utvecklas samtidigt som områdets naturvärden och skyddsvärda bestånd av fåglar och groddjur beaktas. Cirka hälften av sumpskogen söder om Sarvträsk exploateras i och med planförslaget. Detaljplanen möjliggör för cirka 185 bostäder samt 120 kvadratmeter lokaler för handel.

  Natur- och trafiknämnden har synpunkter på att den fria höjden över körbana ska vara 4,7 meter, att en bilväg med fördel skulle kunna tas bort alternativt göras om till en gångväg, att snöhanteringen behöver förtydligas samt att en gång- och cykelväg i plankartan redovisas som en enbart gångväg.

  Natur- och trafiknämnden anser vidare att kommunen bör överväga att skapa ett biotopsskyddsområde för Sarvträsk.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Medborgaförslag om att lekplatsen och fotbollsplanen på Lilla Björknäsvägen bör kompletteras med ett utegym.

  Kommunen tackar för förslaget om ett nytt utegym. De senaste åren har det byggts ett antal utegym i kommunen för att främja spontanidrott och nu har alla kommundelar minst två stycken. Det finns därför inga planer på att bygga fler utegym än redan planerade på allmän plats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Enligt förslaget skulle det vara bra för besökare och Nackabor om det finns en skylt på kommunens broar som talar om vad bron heter samt vilket vatten det går över.

  Skyltar är förknippat med drift och underhållskostnader och därför är kommunen restriktiv med var och när sådana sätts upp.

  Information om vad broarna heter går att hitta på olika digitala karttjänster såsom Nacka kommuns webbkarta och Google maps för den som är intresserad. Det uppnår behovet av att sprida namnen till både Nackabor och besökare.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  I medborgarförslaget föreslås att cykelställ i anslutning till busshållplats Ångbåtsvägen anläggs. Motivering bakom förslaget är att idagsläget inte finns någon lämplig plats att idag parkera sin cykel vid busshållplatsen, samt att cyklister idag låser fast cyklar vid staket eller stolpar intill. Trafikenheten anser att förslaget om att anlägga en cykelparkering i anslutning till busshållplats Ångbåtsvägen i Lännersta är motiverad då det idagsläget inte finns någon infartsparkering för cykel i området. Trafikenheten föreslår att platsen undersöks ytterligare för att kunna hitta en lämplig placering av ett cykelställ med ramlås.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I medborgarförslaget beskrivs att antalet parkerade bilar på vägarna i Ektorp ökar. Förslaget är att införa boendeparkeringstillstånd för att möjliggöra prioritet till de boendes behov av parkeringsplatserna på samma sätt som vissa ytor är förbehållna sjukhusets personal.

  För att kunna införa boendeparkering i vissa delar av Ektorp krävs det en större utredning av parkeringssituationen och framtida reglering i hela området. Detta är en omfattande åtgärd, men det är först efter en sådan utredning som förslaget om att införa boendeparkering skulle kunna realiseras. Området är delvis under utveckling och består idag av en mycket blandad bostadsbebyggelse samt verksamheter och ett sjukhus. En större parkeringsutredning och noggrann övervägning krävs inför en ny reglering för att säkerställa effektiva och välriktade parkeringsåtgärder för hela området.

  Trafikenheten följer upp och ser över parkeringssituationen i området, men anser att förslaget om att införa boendeparkering i Ektorp inte är aktuellt i närtid.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Medborgarförslag om att belysa spåret runt Långsjön.

  Spåret runt Långsjön ligger inom Långsjöns naturreservat. Naturreservatet har ett förbud mot belysning eftersom artificiellt ljus under kvälls och nattid kan påverkan djurlivet negativt. Mörka områden behövs och detta är ett sådant.

  För några år sedan prövade Nacka kommun att få dispens från förbudet för att belysa spåret vissa tider men det avslogs av Länsstyrelsen som är överprövningsmyndighet för naturreservaten. Kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen men fick även avslag där. Medborgarförslaget kan därför inte genomföras.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Medborgarförslag om att anlägga en mindre brygga med stege samt en bänk i Strålsjön, vid viken nedanför berget nära Strålsjövägen. Det skulle göra att fler kan ta hälsosamma vinterbad eftersom den badklippa som ligger närmast, kan kännas osäker och hal för äldre personer.

  Kommunen anser att det faktum att området ingår i ett naturreservat gör det olämpligt att anlägga fler bryggor i en så liten sjö som Strålsjön. På badplatsen tvärs över sjön finns bryggor som kan användas för vinterbad vilket gör att behovet redan får anses vara uppfyllt.

  Naturreservatets föreskrifter samt strandskyddet innebär även att en utökning av antalet bryggor skulle kräva dispens från lagstiftningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Boende i Södra Hedvigslund vill att fler grusvägar som går genom området får belysning eftersom det känns otryggt att använda dem. Det finns upplysta stråk längst med trottoarer och asfalterade gång och cykelvägar men det blir en omväg så många använder de obelysta stråken istället.

  Kommunen belyser stråk där många rör sig och flera trafikslag samlas. På så sätt gynnas många av samma belysningsarmatur. Utöver det belyses centrala gångstråk med asfalt där kommunen snöröjer på vintern. De grusade gångvägar som finns mellan dessa har sällan belysning eftersom det är genvägar.

  I och med att kommunen har ca 6 mil grusvägar är det inte ekonomisk försvarbart att belysa alla dessa. Det är inte heller önskvärt att locka ut medborgarna på gångstråk som har sämre framkomlighet under vintern. Ljusföroreningar och deras negativa inverkan på djurlivet är också en anledning till att begränsa belysningen i kommunen.

 •   14

  Medborgarförslag om att det byggs en skatepark i Älta centrum när området byggs om. Intresset är stort för en sådan anläggning bland barn och unga.

  Kommunens planerar en förtätning av Älta centrumområdet med bostadshus. En skatepark i centrum skulle bli för störande för de boende eftersom ljudet skulle studsa mellan husen. Kommunen utreder emellertid redan möjligheten att göra en anläggning för skate, kickbike och cykel i någon annan del av Älta.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Under perioden 2017-2019 har flera badplatser blivit upprustade i varierande omfattning utifrån de behov som funnits. Översyn har gjorts av material, omgivning samt användningsgrad. Vissa strandbad har haft ett större behov av restaurering andra har enbart behövts mindre reparationer. Badplatserna har också, i den mån det varit möjligt, tillgänglighetsanpassats. Projektets ram var 10,5 miljoner och projektet har förbrukat ramen med ett överdrag på 66 000 kr

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16
 •   17
 •   18
 •   19

  KFKS 2021/491 Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut systemstöd för NTN

  NTN 2021/254 Nyttoparkeringstillstånd

  NTN 2021/255 Nyttoparkeringstillstånd

  NTN 2021/256 Nyttoparkeringstillstånd

  NTN 2021/258 Nyttoparkeringstillstånd

  NTN 2021/259 Nyttoparkeringstillstånd

  Lokala trafikföreskrifter

  0182 2021:00106 förbud att stanna och parkera på Alphyddevägen;

  0182 2021:00107 förbud att stanna och parkera på Höjdvägen

  0182 2021:00110 parkering på Värmdövägen

  0182 2021:00115 att stanna och parkera på Ormingeringen;

  0182 2021:00116 förbud att parkera på samtliga vägar inom området på Furuvägen, Helgesons väg och Tallidsvägen;

  0182 2021:00117 förbud att stanna och parkera på Sickla strand;

  Upplåtelse offentlig plats

  MU_20210920_10034 Tillstyrkan 2021-10-18 NYAB Mälardalen AB Sjöledningar Wallenbergsparken

  MU_20210831_9967 Tillstyrkan 2021-10-18 NYAB Mälardalen AB Sjöledningar Neglingeparken

  MU_20211011_10121 Tillstyrkan 2021-10-20 Jörgen K Kajakuppställning Sickla Allé 13

  MU_20210927_10062 Tillstyrkan 2021-10-20 Nacka Energi AB Sickla Strand och Edinsvägen Laddstolpar

  MU_20211004_10083 Tillstyrkan 2021-10-21 Facio Event AB Lyftkran Nacka Forum Julbelysning

  MU_20211014_10147 Tillstyrkan 2021-10-22 Glassverkstan på Skeppsholmen AB Glassvagn Green Room Nacka Stadshus STH

  MU_20211019_10166 Tillstyrkan 2021-10-25 FLX TV AB Filminspelning Lillängen

  MU_20211025_10178 Tillstyrkan 2021-10-27 Bigster AB Henriksdalsringen, Södra vägen Filminspelning - Heder S3

  MU_20210930_10075 Tillstyrkan 2021-10-27 SVEAB AB Telegramvägen Arbetsbodar

  MU_20210920_10037 Tillstyrkan 2021-10-28 Swede Energy Power Solutions AB Nacka Forum Vikdalsvägen Solcellsbelysning

  MU_20211028_10192 Tillstyrkan 2021-10-29 Unisport Sverige AB Alphyddevägen Avfallscontainer

  MU_20211028_10189 Tillstyrkan 2021-11-01 Polarn och Pyret AB Fotografering Tollare Naturreservat

  MU_20211028_10190 Tillstyrkan 2021-11-09 Slutet Är Nära AB Filminspelning Fannydalsplatån Parkeringsplatser

  MU_20211025_10179 Tillstyrkan 2021-11-10 Järla IF orientering och skidor Julgransförsäljning Ringparken

  MU_20211027_10188 Tillstyrkan 2021-11-10 Älta Idrottsförening Julgransförsäljning Älta IP

  MU_20211028_10194 Tillstyrkan 2021-11-11 iBoxen Paketuthämtningsboxar Saltsjöbaden - 2 platser

  MU_20211028_10191 Tillstyrkan 2021-11-11 iBoxen Paketuthämtningsboxar Saltsjöbaden - 4 platser

  MU_20211028_10195 Tillstyrkan 2021-11-12 iBoxen Paketuthämtningsboxar Boo - 2 platser

  MU_20211029_10196 Tillstyrkan 2021-11-12 iBoxen Paketuthämtningsboxar Boo - 3 platser (1)

  MU_20211028_10193 Tillstyrkan 2021-11-12 iBoxen Paketuthämtningsboxar Boo - 3 platser (2)

  MU_20211021_10172 Yttrande 2021-10-22 Fornellom Fast Food Service Korvförsäljning Siroccogatan 5, Sickla

  MU_20210823_9937 Yttrande 2021-10-25 Serneke Sverige AB Byggetablering Edövägen, Kanholmsvägen

  MU_20211026_10181 Yttrande 2021-10-27 Bigster AB Hjovägen, Lilla Sickla - Heder S3

  MU_20211101_10201 Yttrande 2021-11-01 FLX TV AB Vi i Villa Finnboda Varvsväg och Kajväg

  MU_20211101_10200 Yttrande 2021-11-01 NCC Granitvägen Tyresö Lossningszon Lastbil  Yttrande Bygglovremisser

  B 2021-000954 Tidsbegränsat Bygglov För Nybyggnad Av Byggbod, T.O.M. 2023-01-23 På Fastigheten Älta 37:13, (Lovisedalsvägen 29)

  B2021-001895 Bygglov För Nybyggnad Av Flerbostadshus På Fastigheten Sicklaön 83:33, Kvarter 8, 93 Stycken Lägenheter, (Nobelbergsgatan 12)

  2021-001785 Bygglov För nybyggnad av flerbostadshus, 90 Lägenheter på Fastigheten Sicklaön 40:14 Och Sicklaön 73:119

  B 2021-001268 Tidsbegränsat Bygglov för mast på fastigheten Sicklaön 40:11 (Värmdövägen 87)

  B2021-001889 Bygglov för plank och skyltar t.o.m. 2026-10-01 på fastigheten Sicklaön 38:1 Sicklaön 38:43 Sicklaön 38:39 (Kvarnholmsvägen 104), Sicklaön 38:40, Sicklaön 38:41 Sicklaön 38:21, Sicklaön 38:30

  B2021-001893 Förlängning av lov för upplag, återvinningsstation, t o m 2026-06-10 Fastighet Sicklaön 37:11 (Henriksdalsringen 58)

  B 2021-001900 Marklov För Ändring Av Marknivå På Fastigheten Bo 1:777 (Kornettvägen 19)

  B 2021-001900 Marklov för ändring av marknivå på fastigheten Bo 1:777 (kornettvägen 19)

  B 2021-001268 Tidsbegränsat bygglov för mast på fastigheten Sicklaön 40:11 (värmdövägen 87)

  B 2021-001785 Remissvar gällande Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 90 lägenheter på fastigheten sicklaön 40:14 och sicklaön 73:119

  B 2021-000954 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod, t.o.m. 2023-01-23 på fastigheten Älta 37:13 (Lovisedalsvägen 29)

  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Beslutsstatus:Bifall

  Ärende Id

  Löpnummer

  Beslutsdatum

  Förartyp

  139/21

  42098

  2021-10-01

  Förare

  237/21

  42202

  2021-10-01

  Förare

  220/21

  42185

  2021-10-01

  Förare

  236/21

  42201

  2021-10-01

  Förare

  214/21

  42179

  2021-10-01

  Förare

  172/21

  42135

  2021-10-01

  Passagerare

  246/21

  42211

  2021-10-08

  Förare

  245/21

  42210

  2021-10-08

  Förare

  243/21

  42208

  2021-10-08

  Passagerare

  242/21

  42207

  2021-10-08

  Förare

  244/21

  42209

  2021-10-15

  Förare

  255/21

  42221

  2021-10-15

  Förare

  252/21

  42218

  2021-10-15

  Förare

  251/21

  42217

  2021-10-15

  Passagerare

  219/21

  42184

  2021-10-27

  Passagerare

  250/21

  42216

  2021-10-27

  Förare

  249/21

  42215

  2021-10-27

  Förare

  264/21

  42231

  2021-10-27

  Förare

  262/21

  42229

  2021-10-27

  Förare

  257/21

  42223

  2021-10-27

  Förare  Beslutsstatus:Avslag

  Ärende Id

  Löpnummer

  Beslutsdatum

  Förartyp

  235/21

  42200

  2021-10-01

  Passagerare

  238/21

  42203

  2021-10-04

  Passagerare

  254/21

  42220

  2021-10-15

  Passagerare

  261/21

  42228

  2021-10-26

  Passagerare  Anmälda inkomna handlingar

  Nacka naturvårdsråds mötesanteckningar från 27 september 2021

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   20

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av Ryssbergens naturreservat under 2012. Natur- och trafiknämnden beslutade den 15 december 2020, enligt 24§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande över förslaget till bildande av Ryssbergens naturreservat daterat 2020-12-15, enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. Samrådstiden varade från och med 2021-01-15 till och med 2021- 03-15.

  I oktober 2021 fick Nacka Kommun kännedom om att fastigheten Sicklaön 13:2 har fått en ny ägare PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB). Kommunen har tidigare samrått om förslaget till naturreservat, i området där fastigheten berörs, till tidigare ägare (KF Sicklaön 13:2 I Nacka AB). PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB) har fått handlingarna skickade till sig för godkännande men har valt att inte svara. Därför behöver nu Natur- och trafiknämnden förelägga om ett nytt samråd med den nya fastighetsägaren. Samrådstiden ska vara minst en månad.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 • § 190

  • Periodens resultat är -252 mkr, vilket är + 14,4 mkr bättre än budget
  • Negativa avvikelser på kapitaltjänst vägs upp av positiva avvikelser främst inom driftverksamheten.
  • Under hösten görs extra satsningar på ta bort sly och skymmande växtlighet.
  • Vinterbudgeten – en del fasta kostnader väntas under hösten, sedan kommer vädret bli avgörande..
  • Utfallet för investeringsprojekt netto hittills i år är -90,7 mkr, mot den reviderade budgeten om 130 mkr.

   

   

   

 • § 191

  Järla bro har ett underhållsbehov och inom projektets ramar har det utförts en projektering för renovering. Av framkomlighetsskäl har det beslutats att renoveringen av Järla bro flyttas fram i tid. Aktuell skedesplanering medger ingen möjlighet att omisolera bron före 2029.

  För att vidmakthålla funktionen och fördröja skadeutvecklingen hos Järla bro föreslås proaktiva åtgärder i kombination med översiktliga inspektioner.

  Den nya inriktningen innebär att en liten del av renoveringsmedlen används för nödvändiga underhållsarbeten. Därefter kommer projektet att avslutas och resterande medel återlämnas. När det i framtiden är möjligt att genomföra renoveringen av Järla bro kommer nya medel att sökas.

 • § 192

  Den 27 april 2021 beslutade natur- och trafiknämnden att anta viltvårdsplanen samt att ge berörd enhet i uppdrag att undersöka möjligheterna att i tjänsteskrivelsens bilaga 1 kvantifiera de olika arterna och målen samt de aktiviteter som planeras och att planen revideras årligen.

   

  Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan människor och vilt. Viltförvaltning i urbana miljöer innebär till största delen att balansera populationerna samt begränsa viltrelaterade problem.

 • § 193

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och ett vårdboende - särskilt boende för äldre. Vidare ska en attraktiv och levande stadsmiljö utvecklas samtidigt som områdets naturvärden och skyddsvärda bestånd av fåglar och groddjur beaktas. Cirka hälften av sumpskogen söder om Sarvträsk exploateras i och med planförslaget. Detaljplanen möjliggör för cirka 185 bostäder samt 120 kvadratmeter lokaler för handel.

  Natur- och trafiknämnden har synpunkter på att den fria höjden över körbana ska vara 4,7 meter, att en bilväg med fördel skulle kunna tas bort alternativt göras om till en gångväg, att snöhanteringen behöver förtydligas samt att en gång- och cykelväg i plankartan redovisas som en enbart gångväg.

  Natur- och trafiknämnden anser vidare att kommunen bör överväga att skapa ett biotopsskyddsområde för Sarvträsk.

 • § 194

  Medborgaförslag om att lekplatsen och fotbollsplanen på Lilla Björknäsvägen bör kompletteras med ett utegym.

  Kommunen tackar för förslaget om ett nytt utegym. De senaste åren har det byggts ett antal utegym i kommunen för att främja spontanidrott och nu har alla kommundelar minst två stycken. Det finns därför inga planer på att bygga fler utegym än redan planerade på allmän plats.

 • § 195

  Enligt förslaget skulle det vara bra för besökare och Nackabor om det finns en skylt på kommunens broar som talar om vad bron heter samt vilket vatten det går över.

  Skyltar är förknippat med drift och underhållskostnader och därför är kommunen restriktiv med var och när sådana sätts upp.

  Information om vad broarna heter går att hitta på olika digitala karttjänster såsom Nacka kommuns webbkarta och Google maps för den som är intresserad. Det uppnår behovet av att sprida namnen till både Nackabor och besökare.

 • § 196

  I medborgarförslaget föreslås att cykelställ i anslutning till busshållplats Ångbåtsvägen anläggs. Motivering bakom förslaget är att i dagsläget inte finns någon lämplig plats att idag parkera sin cykel vid busshållplatsen, samt att cyklister idag låser fast cyklar vid staket eller stolpar intill. Trafikenheten anser att förslaget om att anlägga en cykelparkering i anslutning till busshållplats Ångbåtsvägen i Lännersta är motiverad då det i dagsläget inte finns någon infartsparkering för cykel i området. Trafikenheten föreslår att platsen undersöks ytterligare för att kunna hitta en lämplig placering av ett cykelställ med ramlås.

 • § 197

  I medborgarförslaget beskrivs att antalet parkerade bilar på vägarna i Ektorp ökar. Förslaget är att införa boendeparkeringstillstånd för att möjliggöra prioritet till de boendes behov av parkeringsplatserna på samma sätt som vissa ytor är förbehållna sjukhusets personal.

  För att kunna införa boendeparkering i vissa delar av Ektorp krävs det en större utredning av parkeringssituationen och framtida reglering i hela området. Detta är en omfattande åtgärd, men det är först efter en sådan utredning som förslaget om att införa boendeparkering skulle kunna realiseras. Området är delvis under utveckling och består idag av en mycket blandad bostadsbebyggelse samt verksamheter och ett sjukhus. En större parkeringsutredning och noggrann övervägning krävs inför en ny reglering för att säkerställa effektiva och välriktade parkeringsåtgärder för hela området.

  Trafikenheten följer upp och ser över parkeringssituationen i området, men anser att förslaget om att införa boendeparkering i Ektorp inte är aktuellt i närtid.

 • § 198

  Medborgarförslag om att belysa spåret runt Långsjön.

  Spåret runt Långsjön ligger inom Långsjöns naturreservat. Naturreservatet har ett förbud mot belysning eftersom artificiellt ljus under kvälls och nattid kan påverkan djurlivet negativt. Mörka områden behövs och detta är ett sådant.

  För några år sedan prövade Nacka kommun att få dispens från förbudet för att belysa spåret vissa tider men det avslogs av Länsstyrelsen som är överprövningsmyndighet för naturreservaten. Kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen men fick även avslag där. Medborgarförslaget kan därför inte genomföras.

 • § 199

  Medborgarförslag om att anlägga en mindre brygga med stege samt en bänk i Strålsjön, vid viken nedanför berget nära Strålsjövägen. Det skulle göra att fler kan ta hälsosamma vinterbad eftersom den badklippa som ligger närmast, kan kännas osäker och hal för äldre personer.

  Kommunen anser att det faktum att området ingår i ett naturreservat gör det olämpligt att anlägga fler bryggor i en så liten sjö som Strålsjön. På badplatsen tvärs över sjön finns bryggor som kan användas för vinterbad vilket gör att behovet redan får anses vara uppfyllt.

  Naturreservatets föreskrifter samt strandskyddet innebär även att en utökning av antalet bryggor skulle kräva dispens från lagstiftningen.

 • § 200

  Boende i Södra Hedvigslund vill att fler grusvägar som går genom området får belysning eftersom det känns otryggt att använda dem. Det finns upplysta stråk längst med trottoarer och asfalterade gång och cykelvägar men det blir en omväg så många använder de obelysta stråken istället.

  Kommunen belyser stråk där många rör sig och flera trafikslag samlas. På så sätt gynnas många av samma belysningsarmatur. Utöver det belyses centrala gångstråk med asfalt där kommunen snöröjer på vintern. De grusade gångvägar som finns mellan dessa har sällan belysning eftersom det är genvägar. I och med att kommunen har ca 6 mil grusvägar är det inte ekonomisk försvarbart att belysa alla dessa. Det är inte heller önskvärt att locka ut medborgarna på gångstråk som har sämre framkomlighet under vintern. Ljusföroreningar och deras negativa inverkan på djurlivet är också en anledning till att begränsa belysningen i kommunen.

 • § 201

  Medborgarförslag om att det byggs en skatepark i Älta centrum när området byggs om. Intresset är stort för en sådan anläggning bland barn och unga.

  Kommunens planerar en förtätning av Älta centrumområdet med bostadshus. En skatepark i centrum skulle bli för störande för de boende eftersom ljudet skulle studsa mellan husen. Kommunen utreder emellertid redan möjligheten att göra en anläggning för skate, kickbike och cykel i någon annan del av Älta.

 • § 202

  Under perioden 2017-2019 har flera badplatser blivit upprustade i varierande omfattning utifrån de behov som funnits. Översyn har gjorts av material, omgivning samt användningsgrad. Vissa strandbad har haft ett större behov av restaurering andra har enbart behövts mindre reparationer. Badplatserna har också, i den mån det varit möjligt, tillgänglighetsanpassats. Projektets ram var 10,5 miljoner och projektet har förbrukat ramen med ett överdrag på 66 000 kr

 • § 203

  Kristina Petterqvist, enhetschef offentlig utemiljö, informerade nämnden.

   

  Utförda projekt

  • Förstärkning fundament trappa t-22 Norra skuru
  • Färdigställt klotterskydd stödmur sm-95 i Henriksdal
  • Försvarsarbeten bergskärning bk 14-2, Saltsjöbadsleden
  • Reinvestering bro k-605 gc-bro över Värmdöleden
  • Järlasjö -Åsnetrappa på plats. Handledare på plats för att förbättra tillgängligheten längst vattnet.
  • Renovering av gång och cykelväg till Erstaviksbadet
  • Nytt utegym Tollare öppnat
  • Sittmöbler i Fisksätra allé renoverade

   

  Långsjöns groddamm

  • Röjning av gräs och örtvegetation
  • Fällning av träd och buskar för att öka solljuset till damm och grodhotell
  • Trappa som leder ner till dammen från Bävervägen är byggd samt en spång som leder besökaren förbi dammen och runt i naturmarken
  • Skyddsstaket mot dammen och montering av fågelholkar i träd
  • Nästa år : plantering av dammväxter och ängssådd. Montering av informationsskylt, utplacering av bänk.

   

  Rensättra

  • Grillplats klar
  • Spänger på plats
  • Liten bro över dike på plats
  • Skyltställ på plats
  • Ledmarkeringar och gränser uppmålade
  • Grusning pågångpå de lerigaste partierna (jan)

   

  Förtydligande cykling

  • Förtydligande skyltar i Tattby naturreservat kring var cykelförbudget gäller
  • Fått bra respons av medborgare
  • Tilläggstavlan förbudet gäller i motionsspåret ” kommer sättas upp på övriga motionsspår som berörs av nackas lokala ordningsföreskrifter under 2022.

   

  Friställning av ekar

  • Pågår för fullt i Nyckelviken och Velamsund.
  • Områden har även öppnats upp i Rensättra och Skarpnäs

   

  Övrigt

  • Twitter, Driftens Twitterkonto ”Nacka gator” har avslutats
  • Svar från Birgitta Held Pauli, miljöstrateg och ansvarig för kommunens vattenfrågor, kring karpar som metod för att minska övergödningen: ”Nacka testade för cirka 35 år sedan karpar i Karbosjön utan resultat. Karparna äter växter och bajsar ut det näringsinnehåll som vi vill föra bort från sjön. Vi anser inte att metoden är långsiktigt hållbar.”
  • Parkering Skogsö: Grusytan förbättras och skyltar sätts upp klart senast 15 dec. Vid monumentet blir det en parkeringsplats för rörelsehindrade och två ordinarie parkeringsplatser.
  • Mensättra våtmark: entreprenören är på plats men markarbeten har tillfälligt fått avbrytas på grund av för höga vattennivåer
  • 10 nya cykelparkeringar vid Hasseluddens brygga
  • Lekcontainer flyttad från Sickla strand till Nacka strand

 • § 204

  Ulrika Haij, Enhetschef Trafikenheten , informerade nämnden.

   

  Tunnelbanan nacka – Pågående arbeten

  Elsparkcyklar i Nacka – vad sker i Stockholm och Nacka

   

  Vintercyklist

  • Inkomna ansökningar: 87st
  • Urvalet: ca 50st deltagare 2021

   

  Samskolan, trafiksituationen

  Avlämningsplats vid Byvägen

  • Detaljprojektering pågår, för att möjliggöra för fler parkeringar
  • Planen är utbyggnad i egen regi under Q1-2 2022.
  • Kostnaderna fördelas mellan investeringsprojekt för Trafiksäkerhet samt Parkering

  Åtgärder uppe på skolgården

  • En behovsinventering pågår med alla parter.
  • Genomförandeuppdrag att flytta ÅVS, markförbättringar, linjemålning och skyltning, i syfte att tillskapa fler p-platser.
  • Kostnader för att tillskapa fler p-platser står tennisklubben för, enligt genomförandeavtal inför kommande detaljplan.

  I december kommer också…

  • Remiss – Samråd detaljplan för tennishall vid Samskolevägen, del av fastigheten Tattby 38:1 i Saltsjöbaden

 • § 205

  KFKS 2021/491 Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut systemstöd för NTN
  NTN 2021/254 Nyttoparkeringstillstånd
  NTN 2021/255 Nyttoparkeringstillstånd
  NTN 2021/256 Nyttoparkeringstillstånd
  NTN 2021/258 Nyttoparkeringstillstånd
  NTN 2021/259 Nyttoparkeringstillstånd


  Lokala trafikföreskrifter
  0182 2021:00106 förbud att stanna och parkera på Alphyddevägen;
  0182 2021:00107 förbud att stanna och parkera på Höjdvägen
  0182 2021:00110 parkering på Värmdövägen
  0182 2021:00115 att stanna och parkera på Ormingeringen;
  0182 2021:00116 förbud att parkera på samtliga vägar inom området på Furuvägen, Helgesons väg och Tallidsvägen;
  0182 2021:00117 förbud att stanna och parkera på Sickla strand;


  Upplåtelse offentlig plats
  MU_20210920_10034 Tillstyrkan 2021-10-18 NYAB Mälardalen AB Sjöledningar Wallenbergsparken
  MU_20210831_9967 Tillstyrkan 2021-10-18 NYAB Mälardalen AB Sjöledningar Neglingeparken
  MU_20211011_10121 Tillstyrkan 2021-10-20 Jörgen K Kajakuppställning Sickla Allé 13
  MU_20210927_10062 Tillstyrkan 2021-10-20 Nacka Energi AB Sickla Strand och Edinsvägen Laddstolpar
  MU_20211004_10083 Tillstyrkan 2021-10-21 Facio Event AB Lyftkran Nacka Forum Julbelysning
  MU_20211014_10147 Tillstyrkan 2021-10-22 Glassverkstan på Skeppsholmen AB Glassvagn Green Room Nacka Stadshus STH
  MU_20211019_10166 Tillstyrkan 2021-10-25 FLX TV AB Filminspelning Lillängen
  MU_20211025_10178 Tillstyrkan 2021-10-27 Bigster AB Henriksdalsringen, Södra vägen Filminspelning - Heder S3
  MU_20210930_10075 Tillstyrkan 2021-10-27 SVEAB AB Telegramvägen Arbetsbodar
  MU_20210920_10037 Tillstyrkan 2021-10-28 Swede Energy Power Solutions AB Nacka Forum Vikdalsvägen Solcellsbelysning
  MU_20211028_10192 Tillstyrkan 2021-10-29 Unisport Sverige AB Alphyddevägen Avfallscontainer
  MU_20211028_10189 Tillstyrkan 2021-11-01 Polarn och Pyret AB Fotografering Tollare Naturreservat
  MU_20211028_10190 Tillstyrkan 2021-11-09 Slutet Är Nära AB Filminspelning Fannydalsplatån Parkeringsplatser
  MU_20211025_10179 Tillstyrkan 2021-11-10 Järla IF orientering och skidor Julgransförsäljning Ringparken
  MU_20211027_10188 Tillstyrkan 2021-11-10 Älta Idrottsförening Julgransförsäljning Älta IP
  MU_20211028_10194 Tillstyrkan 2021-11-11 iBoxen Paketuthämtningsboxar Saltsjöbaden - 2 platser
  MU_20211028_10191 Tillstyrkan 2021-11-11 iBoxen Paketuthämtningsboxar Saltsjöbaden - 4 platser
  MU_20211028_10195 Tillstyrkan 2021-11-12 iBoxen Paketuthämtningsboxar Boo - 2 platser
  MU_20211029_10196 Tillstyrkan 2021-11-12 iBoxen Paketuthämtningsboxar Boo - 3 platser (1)
  MU_20211028_10193 Tillstyrkan 2021-11-12 iBoxen Paketuthämtningsboxar Boo - 3 platser (2)
  MU_20211021_10172 Yttrande 2021-10-22 Fornellom Fast Food Service Korvförsäljning Siroccogatan 5, Sickla
  MU_20210823_9937 Yttrande 2021-10-25 Serneke Sverige AB Byggetablering Edövägen, Kanholmsvägen
  MU_20211026_10181 Yttrande 2021-10-27 Bigster AB Hjovägen, Lilla Sickla - Heder S3
  MU_20211101_10201 Yttrande 2021-11-01 FLX TV AB Vi i Villa Finnboda Varvsväg och Kajväg
  MU_20211101_10200 Yttrande 2021-11-01 NCC Granitvägen Tyresö Lossningszon Lastbil


  Yttrande Bygglovremisser
  B 2021-000954 Tidsbegränsat Bygglov För Nybyggnad Av Byggbod, T.O.M. 2023-01-23 På Fastigheten Älta 37:13, (Lovisedalsvägen 29)
  B2021-001895 Bygglov För Nybyggnad Av Flerbostadshus På Fastigheten Sicklaön 83:33, Kvarter 8, 93 Stycken Lägenheter, (Nobelbergsgatan 12)
  2021-001785 Bygglov För nybyggnad av flerbostadshus, 90 Lägenheter på Fastigheten Sicklaön 40:14 Och Sicklaön 73:119
  B 2021-001268 Tidsbegränsat Bygglov för mast på fastigheten Sicklaön 40:11 (Värmdövägen 87)
  B2021-001889 Bygglov för plank och skyltar t.o.m. 2026-10-01 på fastigheten Sicklaön 38:1 Sicklaön 38:43 Sicklaön 38:39 (Kvarnholmsvägen 104), Sicklaön 38:40, Sicklaön 38:41 Sicklaön 38:21, Sicklaön 38:30
  B2021-001893 Förlängning av lov för upplag, återvinningsstation, t o m 2026-06-10 Fastighet Sicklaön 37:11 (Henriksdalsringen 58)
  B 2021-001900 Marklov För Ändring Av Marknivå På Fastigheten Bo 1:777 (Kornettvägen 19)
  B 2021-001900 Marklov för ändring av marknivå på fastigheten Bo 1:777 (kornettvägen 19)
  B 2021-001268 Tidsbegränsat bygglov för mast på fastigheten Sicklaön 40:11 (värmdövägen 87)
  B 2021-001785 Remissvar gällande Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 90 lägenheter på fastigheten sicklaön 40:14 och sicklaön 73:119
  B 2021-000954 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod, t.o.m. 2023-01-23 på fastigheten Älta 37:13 (Lovisedalsvägen 29)


  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  Beslutsstatus: Bifall

  Ärende Id

  Löpnummer

  Beslutsdatum

  Förartyp

   

  139/21

  42098

  2021-10-01

  Förare

   

  237/21

  42202

  2021-10-01

  Förare

   

  220/21

  42185

  2021-10-01

  Förare

   

  236/21

  42201

  2021-10-01

  Förare

   

  214/21

  42179

  2021-10-01

  Förare

   

  172/21

  42135

  2021-10-01

  Passagerare

   

  246/21

  42211

  2021-10-08

  Förare

   

  245/21

  42210

  2021-10-08

  Förare

   

  243/21

  42208

  2021-10-08

  Passagerare

   

  242/21

  42207

  2021-10-08

  Förare

   

  244/21

  42209

  2021-10-15

  Förare

   

  255/21

  42221

  2021-10-15

  Förare

   

  252/21

  42218

  2021-10-15

  Förare

   

  251/21

  42217

  2021-10-15

  Passagerare

   

  219/21

  42184

  2021-10-27

  Passagerare

   

  250/21

  42216

  2021-10-27

  Förare

   

  249/21

  42215

  2021-10-27

  Förare

   

  264/21

  42231

  2021-10-27

  Förare

   

  262/21

  42229

  2021-10-27

  Förare

   

  257/21

  42223

  2021-10-27

  Förare

   

   

  Beslutsstatus: Avslag

  Ärende Id

  Löpnummer

  Beslutsdatum

  Förartyp

  235/21

  42200

  2021-10-01

  Passagerare

  238/21

  42203

  2021-10-04

  Passagerare

  254/21

  42220

  2021-10-15

  Passagerare

  261/21

  42228

  2021-10-26

  Passagerare


  Anmälda inkomna handlingar
  Nacka naturvårdsråds mötesanteckningar från 27 september 2021

 • § 206

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av Ryssbergens naturreservat under 2012.

   

  Natur- och trafiknämnden beslutade den 15 december 2020, enligt 24§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande över förslaget till bildande av Ryssbergens naturreservat daterat 2020-12-15, enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. Samrådstiden varade från och med 2021-01-15 till och med 2021- 03-15.


  I oktober 2021 fick Nacka Kommun kännedom om att fastigheten Sicklaön 13:2 har fått en ny ägare PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB). Kommunen har tidigare samrått om förslaget till naturreservat, i området där fastigheten berörs, till tidigare ägare (KF Sicklaön 13:2 I Nacka AB).

   

  PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB) har fått handlingarna skickade till sig för godkännande men har valt att inte svara. Därför behöver nu Natur- och trafiknämnden förelägga om ett nytt samråd med den nya fastighetsägaren. Samrådstiden ska vara minst en månad.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.