Möte 2021-10-19

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:40 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträdet 19 oktober, kl 16.30, Lokal Orminge

  OBS!

  Anmäl till nämndsekrterare om deltagande på plats, deltagande via teams eller förhinder.

   

 •   2

  Upprop

  Justering

  Övriga frågor / anmälan av extra ärenden

  Anmälan av jäv

 •   3

  Muntlig information om månadsbokslut september.

 •   4

  Muntlig redovisning av internkontroll angående kontrollpunkterna: Bristande styrning i projekt, brister i inköps och avtalshantering, bristande attestrutiner och direktupphandlingar.

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Enheterna ger muntlig information om status för vissa av Natur- och trafiknämndens investeringar.

 •   6

  Överbyggnaden på den befintliga gång- och cykelbron i Finntorp centrum har nedsatt funktion och planerar att ersättas med en ny konstruktion i rostfritt stål. Den nya bron planeras ha en fackverkskonstruktion som bedöms knyta an till förra sekelskiftets broarkitektur och passa i sitt sammanhang och landskapsbilden runtom.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  En entreprenadupphandling behöver inledas för att ersätta den befintliga betongbron som är kopplingen mellan Ekudden och Finntorps centrum.

  Den befintliga broplattan ska ersättas med en ny konstruktion av rostfritt stål, där även brostöden kommer anpassas för installationen av en den nya 3,5 meter breda överbyggnaden. I samband med ombyggnaden ska även lutningen på rampen söder om Saltsjöbanan anpassas och reduceras.

  Entreprenadtiden förslås börja mars 2022 och förväntas pågå i cirka nio månader.

  Entreprenaden föreslås upphandlas med förenklat förvarande och utvärderas på lägsta pris.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Förlaget till investering om 6 miljoner kronor i projektet ”utveckling av naturreservaten i Velamsund och Nyckelviken” innebär åtgärder för att öka attraktiviteten, tillgängligheten och orienterbarheten i de två största kommunala naturreservaten och utgör en del i uppfyllandet av intentionerna i ”Program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken” som antogs av fullmäktige i november 2016.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Detaljplanen utgör en av tre detaljplaner inom stadsbyggnadsprojektet Järla stationsområde. Järla stationsområde är ett stadsbyggnadsprojekt som ingår i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en ny tunnelbanestation samt för att skapa en tät stadsmiljö med allmänna platser och kvartersbebyggelse, kring kollektivtrafiknoden Järla Station. Detaljplanen syftar även till att ge planstöd för ombyggnad av Kyrkstigen, Birkavägen, Järla bro och Värmdövägen samt till att ge skydd åt hundraåriga ekar längs Kyrkstigen.

  I syftet ingår även att pröva lämplig markanvändning i förhållande till omgivningen samt att reglera tillkommande byggnadsvolymer. Projektets syfte är att också att kollektivtrafiknoden ska utformas tryggt för kollektivtrafikresenärer, fotgängare och cyklister.

  Ekonomiska konsekvenser

  Fastighetsägaren bidrar med exploateringsersättning för sin nytta av de allmänna anläggningarna och medfinansierar utbyggnaden av tunnelbanan. Genom att kommunen även planerar att sälja mark för nya bostäder inom planområdet förväntas genomförandet av detaljplanen ge ett överskott för kommunen. Samtidigt innebär planens genomförande ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för kommunen är skötsel och underhåll av nya anläggningar, till exempel de två nya tunnelbanetorgen, och förbättrade befintliga anläggningar, till exempel bredare gator med förbättrad tillgänglighet för gående och cyklister.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Miljöpartiet har lämnat in en motion där det yrkar på att:

  Kommunen utreder lämpligheten att använda reduktionsfiske som metod för att rena Nackas sjöar.

  Generellt gäller att när reduktionsfiske utförs så måste metoden upprepas under flera år för att upprätthålla den nya ekologiska balansen i systemet och eventuellt förbättrad vattenkvalitet. Om metoden utförs bör den också kombineras med metoder för permanent fastläggning av fosfor.

  Miljöenheten har under årens lopp tagit del av erfarenheter från provfiske i Sverige. Problem med Nackas sjöar är främst läckage av föroreningar från sedimenten vilket man inte kommer till rätta med genom reduktionsfiske.

  Med nuvarande kunskap om Nackas sjöar är bedömningen att fällning av fosfor genom att binda den i sedimenten permanent med aluminiumfällning är den mest effektiva metoden på lång sikt. Denna metod används redan i särskilt hårt belastade sjöar och resurserna bör läggas på att fortsätta med arbetet samt att rena dagvattnet innan det når sjöarna. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att rena Nackas sjöar än reduktionsfiske.  Om metoden ändå ska prövas så måste först ett provfiske utföras för att visa om det är obalans i fiskepopulationerna med för stor representation av vitfisk. Kostnaden för ett provfiske uppskattas till cirka 100 000 kronor per sjö.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Medborgarförslag om att lägga till en ramp för barnvagn och cykel i befintlig trätrappa vid Svindersviksbron.

  Trappan är för smal för en barnvagnsramp och det nya naturreservatet Ryssberget kommer få förbud mot cykling. Det gör det olämpligt att bygga ramper enligt förslaget. Det går redan idag att gå och cykla runt området via Vikdalen på trafikseparerade gångvägar och trottoarer och den omväg det blir är marginell i sammanhanget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  I medborgarförslaget beskrivs att kollektivtrafiktätheten i Saltsjöbaden är väldigt låg, och att det ofta är fullpackat med folk. Saltsjöbanan anses bör gå oftare under dagen, eller att något annat alternativ bör hittas för att kunna ta sig till Saltsjöbaden på ett smidigare och effektivare sätt som till exempel att busslinje 465 mot Fisksätra kan fortsätta till Saltsjöbaden.

  Trafikförvaltningen ansvarar genom ett strategiskt och långsiktigt arbete för utvecklingen av kollektivtrafiken i Nacka kommun, inklusive att utveckla Saltsjöbanan. För närvarande pågår ett upprustningsarbete av Saltsjöbanan som beräknas vara klart 2026. Nacka kommun verkar i dialog med Trafikförvaltningen för att Saltsjöbanan ska förses med nya moderna vagnar vilket i sin tur kommer att medföra en mer turtät trafikering. Därmed föreslås Natur- och trafiknämnden notera att ett arbete pågår som går i linje med förslaget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  I medborgarförslaget beskrivs att busshållplats Nacka Trafikplats är en naturlig bytespunkt för nackabor som åker med kollektivtrafiken till och från Värmdö. Tyvärr saknar hållplatsen av- och påstigningsplatser för att som bilist lämna och hämta personer som reser med bussen. I förslaget föreslås att en på- och avstigningsplats i vardera riktningen för 2-3 personbilar i anslutning till busshållplatsen anläggs.

  Rådande situation i området vid busshållplats Nacka trafikplats med omfattande ombyggnationer i området samt planerad infrastruktur motiverar inte ett anläggande av på- och avstigningsplatser i anslutning till busshållplatsen.

  Natur- och trafiknämnden beslutar att avslå förslaget om att anlägga på- och avstigningsplatser i anslutning till Trafikplats Nacka.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Förslagen i medborgarförslaget

  I medborgarförslaget beskrivs ett önskemål om att binda samman och göra det enklare och smidigare att röra sig mellan Saltsjöbaden och Norra Nacka utan att behöva åka hela vägen in till Trafikplats Skvaltan, eftersom restiderna mellan områdena blir för långa. Förslaget är att bygga en bro som går över Lännerstasundet där två möjliga placeringar föreslås. Antingen en tunnel från kurvan vid Österviks återvinningsstation, över Mårtens holme, eller över Fisksätra holme till Lännersta båtklubb.

  Enhetens utredning och bedömning

  Trafikenheten anser att det behov av en broförbindelse som uttrycks i medborgarförslaget inte står i proportion till de enorma investeringskostnader som det skulle behövas för att bygga en bilbro över Lännerstasundet. Därmed föreslås medborgarförslaget att avslås.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Medborgarförslag om att totalt förbud mot cykling bör införas i Nackareservatet. Den nuvarande föreskriften om cykling innebär att området håller på att bli sönderkört.

  Sedan reservatet bildades har cykling som fritidssysselsättning växt och slitaget från denna sport är nu stor i området. Stockholm stad som förvaltar naturreservatet är medvetna om att det påverkar såväl andra besökare som naturvärdena. Samtidigt är det väl i linje med reservatets inriktning mot friluftsliv så istället för att förbjuda cykling finns planer på att leda den till vissa områden och stigar. Nacka kommun kommer invänta resultatet av denna åtgärd för att se om den får önskad effekt innan frågan om en eventuell ändring av föreskrifterna tas upp.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  Medborgarförslag om att anlägga en 18-hålsbana för discgolf i Nacka. Banan får gärna gå genom både skog och öppen mark.

  Discgolf är en lättillgänglig spontanidrott som passar många. Utövaren behöver endast ha med sig en frisbee för att kunna spela. Anläggningen innehåller utkastplatser, skyltar och korgar som passas in i befintlig natur utan större åverkan på mark eller vegetation

  Kommunen ställer sig positiv till förslaget och kommer utreda vilka förutsättningar som krävs samt undersöka lämpliga platser och anläggningsmetoder.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17

  Projekt bergskärningar startade år 2016 och syftet med projektet var att identifiera kritiska bergslänter och bergskärningar i Nacka kommun. Dessa objekt skulle utredas och åtgärdas. Utöver detta skulle en systematisk drift- och underhållsstrategi tas fram för resterande bestånd inom kommunen.

  Projektet har uppnått båda målen. Försvarsarbeten har utförts på en större bergskärning i Boo och en strategi för framtida hantering har tagits fram enligt Trafikverkets modell.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   18
 •   19
 •   20

  Politikerinitiativ, Fågelsäkra papperskorgar, inlämnad av (C) och (L)

   

  Politikerinitiativ, Trivselåtgärder i Skuru, inlämnad av (C) och (L)

 •   21

  Beslutade delegationsbeslut

  NTN 2021/207 Nyttoparkering NTN 2021 207

  NTN 2021/60 Upphandling av entreprenaden Saltsjöbadsvägen 2019 Etapp 2

  NTN 2021/230 Bidrag för fönsteråtgärder, fastighet Sicklaön 227:1

  NTN 2021/222 Dispens från trafikföreskrift för KSSS 2021 oktober

  NTN 2021/226 Dispens från trafikföreskrift för Nacka Båtklubb 2021 oktober

  NTN 2021/225 Dispens från trafikföreskrift för BRF Ljuskärrsberget oktober 2021

  NTN 2021/229 Dispens från trafikföreskrift för Stena Fastigheter AB

  NTN 2021-222 Dispens från trafikföreskrift för KSSS 2021 oktober  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2021-00101 Björnvägen p-förbud servicedag

  LTF 0182-2021-00102 Stensövägen p-förbudsområde

  LTF 0182-2021-00103 Skymningsvägen stannade förbud tillfällig

  Upplåtelse offentlig plats

  Tillstyrkan 2021-07-12 Wallenstam IBK Container Orminge bollplan

  Tillstyrkan 2021-07-16 Mohammad Jordguddsförsäljning Vattenverksvägen 6

  Tillstyrkan 2021-07-30 AIM Studio Boobadet

  Tillstyrkan 2021-08-12 Mobilkranar Aros Boovallen

  Tillstyrkan 2021-08-17 Allsång Nyckelviken Johan

  Tillstyrkan 2021-08-19 Container städdag Hölövägen Krokhöjdens Villaförening

  Tillstyrkan 2021-08-19 Utebio Braxénparken Axiell Services AB

  Tillstyrkan 2021-08-23 GLOBALgo! Glober Agenda 2030 - nya platser

  Tillstyrkan 2021-08-25 Midnattsloppet Nordic AB StockholmsBästa - motionslopp

  Tillstyrkan 2021-08-25 Stockholm Sign Production AB Lift Vikdalsvägen 6

  Tillstyrkan 2021-08-26 Peter Container Berguddsvägen 2

  Tillstyrkan 2021-08-30 Eknors Entreprenad AB Västra Finnbodavägen byggetablering

  Tillstyrkan 2021-09-01 Motionslopp Saltsjö-Duvnäs Sportklubb Ringparken

  Tillstyrkan 2021-09-02 Habitek Byggentreprenad AB Kabelportal Utövägen

  Tillstyrkan 2021-09-03 SATS Sportsclub Container Torggatan 19

  Tillstyrkan 2021-09-03 Warner Bros Filminspelning Vårgärdsvägen

  Tillstyrkan 2021-09-23 Eat for Change FFH AB Granitvägen 15 STH

  Tillstyrkan 2021-09-23 Förlängning - Peter Container Berguddsvägen 2

  Tillstyrkan 2021-09-23 Svevia AB Sandupplag Älta och Saltsjöbaden

  Tillstyrkan 2021-09-28 Sara Hermansson Höstloppis Rudsjöparken (Cirkusparken)

  Tillstyrkan 2021-09-28 Stena Sessan Nacka AB Fisksätra 50 år

  Tillstyrkan 2021-09-30 Grön Stad Mark och Anläggning AB Sandupplag Boo

  Tillstyrkan 2021-09-30 Nyab Mälardalen AB Sjöledningar Wallenbergsparken

  Tillstyrkan 2021-10-05 Stockholm Långdistans Klubb Sörmland Ultra Marathon

  Tillstyrkan 2021-10-08 Nacka Församling GLOBALgo! Ny plats (mål 8)

  Tillstyrkan 2021-10-08 Step2 Communication AB Henriksdalsringen 117 Information SVOA vattenverket Henriksdal

  Tillstyrkan 2021-10-13 Westers Group Värmekraftpanna MPC Willys Orminge

  Tillstyrkan 2021-10-14 Attunda El & Telecom AB Ormingeringen infartsparkering telekomtorn

  Tillstyrkan 2021-10-14 Nacka Vatten och Avfall AB Sjöfartsvägen, Djurgårdsvägen Arbetsbodar

  Tillstyrkan 2021-10-14 SF Studios Filminspelning Edövägen, Betsövägen Snabba Cash II  Yttrande 2021-07-13 Snowcloud Films AB Filminspelning Saltsjöqvarns Kaj

  Yttrande 2021-07-26 Foodcontainer Tollare Kaj 4

  Yttrande 2021-07-29 Uteservering Nacka Strand Cafe & Restaurang Augustendalsv 47

  Yttrande 2021-08-09 Sommarlovsaktiviteter ungdom Röda Torget, Orminge, Betsövägen

  Yttrande 2021-08-11 Simtävling Källtorpssjön Hellas Simklubb

  Yttrande 2021-08-11 Terränglöpning Nackareservatet

  Yttrande 2021-08-11 Tivoli och Scenprogram Boo Folkets Hus

  Yttrande 2021-08-26 O&R Procycling demodag cykel Hellasgården

  Yttrande 2021-08-26 Team Utan Gränser gruscykling Hellasgården

  Yttrande 2021-09-01 Stockholmsmarknader Marcusplatsen Sickla

  Yttrande 2021-09-03 Brf Himmelsbågen Containrar Augustendalsvägen

  Yttrande 2021-10-01 Brillo Pizza AB Uteservering Järnvägsgatan 20

  Yttrande 2021-10-01 Hellas Friidrottsklubb Löpning Hellasgården

  Yttrande 2021-10-01 VIMED AB Reklamsskylt Saltsjöbadsleden

  Avstyrkan 2021-10-05 Karl L Container Erstaviks Kvarnväg 4

  Avstyrkan 2021-10-08 SVEAB Anläggning Ekuddsvägen 3 Arbetsbodar  Yttrande Bygglovremisser

  B2021-000830, tillbyggnad enbostadshus, Neglinge 2:1, 21:3

  B2021-000875, förbesked enbostadshus, Sicklaön 70:4

  B2021-000954, bodar, Älta 37:13

  B2021-001327, vårdlokal, Sicklaön 73:2

  B2021-001362, bodar, Lännersta 10:1

  B2021-001379, nätstation, Sicklaön 14:1

  B2021-001415, flerbostadshus, Kil 1:101

  B2021-001417, flerbostadshus, Kil 1:102

  B2021-001419, flerbostadshus, Kil 1:104

  B2021-001429, två fotbollsplan, Erstavik 25:1

  B2021-001437, mur, Sicklaön 40:13

  B2021-001438, flerbostadshus, Erstavik 26:430

  B2021-001440, flerbostadshus, Erstavik 26:428-429

  B2021-001443:ridhus:Erstavik 25:1

  B2021-001571, flerbostadshus, Sicklaön 73:49

  B2021-001581, mur, Tattby 2:6

  B2021-001610, bodar, Orminge 47:3

  B2021-001634, förskola, Sicklaön 134:28

  B2021-001664, skylt, Sicklaön 41:7

  B2021-001666, skylt, Sicklaön 40:14

  B2021-001689, bodar, Rensättra 5:1

  B2021-001691, förskola, Sicklaön 146:4(

  B2021-001808, vagn, Sicklaön 14:1

  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  BIFALL

  Ärende Id Beslutsdatum Förartyp

  154/21 2021-09-03 Förare

  156/21 2021-09-03 Passagerare

  105/21 2021-09-03 Förare

  195/21 2021-09-03 Förare

  201/21 2021-09-03 Förare

  205/21 2021-09-03 Passagerare

  93/21 2021-09-03 Förare

  207/21 2021-09-03 Förare

  206/21 2021-09-03 Passagerare

  200/21 2021-09-03 Förare

  218/21 2021-09-16 Passagerare

  210/21 2021-09-16 Förare

  209/21 2021-09-16 Förare

  216/21 2021-09-16 Förare

  185/21 2021-09-16 Förare

  223/21 2021-09-16 Förare

  222/21 2021-09-16 Förare

  221/21 2021-09-16 Förare

  227/21 2021-09-20 Förare

  226/21 2021-09-20 Förare

  225/21 2021-09-20 Förare

  213/21 2021-09-20 Förare

  224/21 2021-09-24 Förare

  234/21 2021-09-24 Förare

  233/21 2021-09-24 Förare

  232/21 2021-09-24 Förare

  231/21 2021-09-24 Förare

  230/21 2021-09-24 Förare

  229/21 2021-09-24 Förare

  211/21 2021-09-24 Förare

  228/21 2021-09-24 Passagerare

  208/21 2021-09-24 Förare

  212/21 2021-09-24 Förare  AVSLAG

  2014/21 2021-09-16 Förare

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.