Möte 2021-09-21

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:15 Nacka stadshus
 • § 136

  Syftet med Stockholm stads trafiksäkerhetsplan är att ta ett samlat grepp om stadens trafikrelaterade arbete och att peka ut den strategiska riktningen framåt. Genom den nya trafiksäkerhetsplanen fortsätter nuvarande arbete och samtidigt utvecklas nya arbetssätt och metoder för att på ett effektivt sätt möta dagens och framtidens trafiksäkerhetsutmaningar.

  I bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, Förslag på yttrande av Remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholm stad, beskrivs mer ingående kommunen synpunkter på remissen.

 • § 137

  Trafikförvaltningen har upprättat riktlinjer för trafikbryggor som ersätter tidigare riktlinje. Riktlinjerna innehåller beskrivningar av, och anger krav för, infrastrukturen i syfte att kunna bedriva en attraktivt, robust och säker sjötrafik. Riktlinjerna är i första hand för anläggande av nya bryggor och vid ombyggnation av befintliga bryggor.

  Kommunen välkomnar riktlinjerna men önskar vissa förtydliganden och föreslår ett antal klarlägganden. Det är viktigt att samtliga delar i sjötrafiken tas i beaktning, så även trafikbryggorna. Trafikförvaltningen belyser i riktlinjerna vikten av samverkan mellan aktörer, kommunen instämmer i detta. I bilaga 1, Förslag till yttrande på remiss – Riktlinjer för trafikbryggor, daterad 2021-07-29, beskrivs mer detaljerat Nacka kommuns synpunkter på riktlinjerna.

  Nacka kommun saknar att det inte finns några beräkningar eller uppskattningar vilka ökade kostnader som de nya kraven leda till vid nybyggnad och ombyggnad av bryggor. De nya riktlinjerna antas ha en minimal inverkan på en total renoverings- eller nybyggnadskostnader. Dock går inte att utesluta eventuella kostnadsökningar för Nacka på längre sikt, i takt med att med sjötrafiken förbättras, ytterligare vattennära bebyggelseutveckling sker i kommunen. Förslaget bidrar positivt till barn- och ungdomar som resenärsgrupp.

 • § 138

  Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (antaget oktober 2017). Region Stockholms trafikförvaltning har sänt kollektivtrafikplanen på remiss till Nacka kommun, vilken ska besvaras senast 30 september 2021.

  Kollektivtrafikplanen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå. Planen kan på så sätt fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess eller den kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar. De åtgärdsförslag som presenteras i kollektivtrafikplanen ger en indikation på vilken trafiklösning som svarar mot ett visst behov. Vilka åtgärder som slutligen genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan berörda intressenter. De behov som redovisas i planen utgår från utvecklingen i RUFS 2050 avseende bland annat befolknings- och bebyggelseutveckling.

  Kommunen ser fram emot en kontinuerlig och proaktiv dialog med trafikförvaltningen rörande kollektivtrafikens utveckling. Det är angeläget att regionen tillhandahåller en attraktiv, trygg och kapacitetsstark busstrafik både innan och efter tunnelbanans trafikstart. Det gäller alltifrån en förutsägbar trafikering och resenärstrygghet under hela resan till smidiga och få byten samt lättillgänglig resenärsinformation vid störningar med mera. Kollektivtrafikplan 2050 är ett ambitiöst och omfattande dokument som dock är svåröverblickbart. Planen skulle tjäna på att förtydligas och komprimeras för att bli ett mer strategiskt och användbart dokument. Nacka kommun vill förmedla både övergripande och detaljerade synpunkter rörande bland annat sjötrafiken, föreslagna bussåtgärder och Saltsjöbanan.

 • § 139

  Som ett led i att utveckla Nyckelviken och Velamsund vill kommunen bygga ett fågeltorn och fågelplattform i anslutning till Rudsjön i Velamsund.

  Anläggningarna skulle öka besöksvärdet samt upplevelsen av Rudsjön och dess djurliv. Att bygga ett fågeltorn var ett av förslagen på nya funktioner som skulle kunna tillföras inom projektet när budgeten antogs.

  Anläggningarna kommer tillgänglighetsanpassas i så stor mån som möjligt och skyltmaterial om fågelbiotopen kommer sättas upp i anslutning till dem.

  Anläggningskostnaden beräknas till ca 1,5 mkr och tillkommande driftkostnad ca 10 000 kronor. Såväl investering som driftkostnad ryms inom befintlig budget.

 • § 140

  Tidigare i år fastställde Natur och trafiknämnden en överenskommelse avseende elsparkcyklar i Nacka. Överenskommelsen som är tidsbegränsad till två år, innehåller villkor och reglerar viten om bolagen inte följer vissa delar i överenskommelsen. Vidare framgår i överenskommelsen att bolagen kan komma att få betala arrende eller avgift i de fall man vill ha kommunal mark för att ställa upp elsparkcyklar på.

  Under sommaren 2021 har ytterligare två nya bolag hört av sig till kommunen. Dessa bolag är TIER och Lime, som nu också önskar få teckna en överenskommelse i samband med deras etablering av elsparkcykel-uthyrning i Nacka.

 • § 141

  Företag som hyr ut elsparkcyklar har börjat etablera sig i Nacka. Nämnden har tidigare beslutat om en överenskommelse som ingås med varje företag som önskar starta verksamhet med uthyrning av elsparkcyklar i kommunen. I överenskommelsen anges att företaget är skyldigt att betala en avgift för verksamheten för det fall kommunfullmäktige beslutar om en sådan taxa.

  Statistik visar att användarna i stor utsträckning ser Nacka kommun och Stockholms stad som en gemensam marknad, där många elsparkcykelresor börja i ena kommunen och slutar i den andra. Stockholm stad har ungefär tre års erfarenhet av företag som hyr ut elsparkcyklar i staden, och erfarenheterna är både positiva och negativa. Trafiknämnden i Stockholm har under hösten föreslagit kommunfullmäktige att införa en avgift för att hyra ut elsparkcyklar på offentlig plats.

  En avgift i Nacka skulle förmodligen utformas på samma sätt som förslaget ser ut i Stockholm för det ”friflytande” systemet, men att tillvägagångsättet och avgiftsbelopp utreds vidare och fastställs senare av nämnden.

 • § 142

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -201,1 miljoner kronor vilket är +13,4 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -319,5 miljoner kronor vilket är -7,4 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror till största delen på ändrade redovisningsprinciper för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, vilka inte är justerade i budgeten för 2021.

 • § 143

  I juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2022 - 2024. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2022 - 2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 42,9 miljoner kronor. Dessa 42,9 miljoner kronor är kopplade till kaptialtjänstkostnader, samt drift och underhållskostnader som tillfaller nämnden i samband med övertagande av allmänna anläggningar i exploateringsprojekt, och en ambitionsökning gällande åtgärder vid nedskräpning.

 • § 144

  Taxan för användning av offentlig plats är i behov av uppdatering så att avgifterna blir aktuella. Taxan gäller för allmänplatsmark och offentliga platser där kommunen är markägare. Avgifterna blir aktuella genom att de justeras med konsumentprisindex (KPI) från och med 1 januari 2022.

  För varje påföljande år ska avgifterna justeras så att de följer ändringarna i konsumentprisindex (KPI) fram till oktober månad året närmast före varje nytt avgiftsår. Vid justering avrundas avgifterna till närmaste tiotal och förändringen kan inte bli negativ. Basmånaden sätts till oktober 2021.

  Genom detta beslut blir därmed en ny prisjustering av avgifterna i taxan för användning av offentlig plats aktuell från 1 januari 2023.

 • § 145

  Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2023.

 • § 146

  Målet för investeringen är att förbättra kollektivtrafiken i Nacka kommun. Trafikenheten bedömer att det finns ett behov av investeringsmedel till syfte att genomföra förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken. Förslaget är att besluta om investeringsbudget om 600 tusen kronor för projekt Kollektivtrafikåtgärder, uppdelat på år 2023 och 2024.

 • § 147

  Målet för reinvesteringen i befintligt gatubelysningsnät är att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftskostnaderna i form av energi och underhåll kommer då att på sikt minska per belysningspunkt.

 • § 148

  Målet för investeringsprojektet är att framför allt särskilja kostnader för åtgärder som förnyelser, utbyten och uppdateringar i den befintlig cykelinfrastruktur från de nya investeringar och utbyggnader som genomförs inom ramen för cykel.

  Genom att avsätta reinvesteringsmedel för cykelanordningar och för dessa åtgärder, som genomförs tillsammans med kontinuerligt underhållsarbete, så uppnås en högre grad av standardnivå på kommunens cykelvägnät vilket förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. Syftet med ett reinvesteringsprojekt är att säkerställa medel för att utrustningen ska bibehålla hög funktionalitet, hålla en god driftsäkerhet över tid samt att stödja ändamålet om att det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla i Nacka.

  Reinvesteringspaketet om 800 000 kronor fördelat mellan åren 2022–2023 kompletterar det redan långsiktiga arbetet med ny och utbyggnation av cykelåtgärder som beskrivs i Nackas tidigare beslutade budgetar om cykelinvesteringar – Cykelinsatser 2020-2021, Cykelpaket 2020-2022 och Cykelpaket 2022.

 • § 149

  I Nacka kommuns trafiksignalbestånd finns idag 14 stycken styrutrustningar som inte går att reparera eftersom det inte finns reservdelar längre. För att hålla trafiksignalerna igång krävs ett successivt byte av dessa. Arbetskostnaden samt materiel för att byta 6-7 enheter är beräknat till 2,7 miljoner kronor.

 • § 150

  Det nödvändiga reinvesteringsbehovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara 20 miljoner kronor för år 2024.

  Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd av konstruktionsbyggnader. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionerna samt att reducera risken för person- och sakskador. Under 2021 utförs inledande inspektioner av bergskärningar på Saltsjöbadsleden och resultatet visar att det finns ett eftersatt underhållsbehov vilket kräver finansiering.

 • § 151

  Reinvesteringen omfattar 20 miljoner kronor för underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Exempel på åtgärder är utbyte av beläggning, utbyte av delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder såsom nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken och skyltportaler inom vägområdet ingår också.


  Under 2024 planeras även några större åtgärder på Saltsjöbadsleden i anslutning till tre broar, dessa åtgärder beräknas kosta 2 miljoner kronor. Begärd reinvesteringsbudget för år 2024 blir 22 miljoner kronor.

 • § 152

  Detaljprojektering för ersättning av GC-bro S-105 i Finntorp centrum är inne i sin slutfas. Projektets målsättning är att handla upp entreprenaden under hösten 2021 för att kunna ersätta bron under år 2022.

  För att säkerställa projektets finansiering har en nettokalkyl sammanställts baserat på aktuellt förfrågningsunderlag. Kalkylen är baserad på den projekterade mängdförteckningen.

  Under projekteringen har ett antal kostnadsdrivande utmaningar identifierats vilket även avspeglas i kalkylen. Exempelvis behöver grundläggningen för de befintliga stödbenen och det östra landfästet kompletteras i och med förändringen av brons utformning. Detta innebär tillkommande schakt, armerings- och betongarbeten. Produktionen planeras även att utföras med Saltsjöbanans järnväg i drift.

 • § 153

  Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god livsmiljö. I takt med att Nacka växer och att fler besökare har hittat ut i naturområdena under pandemin blir trycket på friluftslivet och därmed slitaget på marken i naturmarker och reservat större.

  Genom att anlägga grillplatser, vindskydd och andra anläggningar på utvalda platser, ökar tillgängligheten samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Därmed säkerställer vi en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

  Projektet innefattar också en reinvesteringsdel för att kunna bibehålla de funktioner som redan finns i naturområdena. Det handlar om att byta ut anläggningar som har gått sönder och blivit gamla. Den årliga kostnaden för skötsel kommer på sikt att öka då nya anläggningar tillförs, denna driftkostnad är dock liten om man jämför med att inte anlägga dessa funktioner då slitaget på ytorna blir stort.
  Ärendet omfattar 3 miljoner kronor fördelat på 1 miljon om året 2022-2024.

 • § 154

  Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under åren 2023-2024 om 8 miljoner kronor.

  Många lekplatser är slitna och behovet av upprustning är stort. För att hålla en god standard behöver kontinuerligt gammal utrustning bytas ut och platsernas attraktivitet och lekvärden utvecklas. Reinvesteringen kommer att möjliggöra att 1-2 lekplatser projekteras och byggs om i sin helhet och cirka 10 lekplatser rustas upp delvis per år. På våra mindre välbesökta lekplatser åtgärdas fel kontinuerligt, och där besöksnivån är väldigt låg kan platsen omvandlas till Lekskog som innebär att utrustning tas bort till förmån för naturmark lämpad för lek.

  Det finns en beslutad budget för reinvestering lek 2022 om 10 miljoner, 4 miljoner av dessa kommer att flyttas över till 2023 därmed blir planerad årlig summa för reinvestering lekplatser 6 miljoner.

 • § 155

  Vid Natur- och trafiknämndens sammanträde 27 april 2021 beslutades att det av Skuru Villaägareförening inkommit förslag om att befintlig strandpromenad vid Bastusjön bör förlängas så att den går fram till badet på den västra sidan av sjön ska undersökas närmare.

  Utifrån detta har ett förslag på dragning med flytbrygga tagits fram och föreslås utföras till en kostnad av 4,5 miljoner kronor.

 • § 156

  Initiativtagaren vill att punkt nr 48 i handlingsplanen kopplad till kommunens nya avfallsplan redovisas med tillhörande frekvens över tid. Han vill även att det görs en utredning/inventering av den mest kostnadseffektiva lösning för att aktivera och iscensätta åtgärd 51.

  Kommunen genomför årligen en rad återkommande städinsatser som engagerar föreningar och skolor höst och vår. Utöver det förekommer ett antal aktiviteter och kampanjer som Nacka vatten och avfall genomför på uppdrag av NTN.

  För att uppnå delmålen i avfallsplanen, föreslås en ambitionsökning på en miljon kronor för ökade insatser inom renhållningsområdet i mål och budget 2022-2024. Om pengarna beviljas skulle de kunna användas för att anställa en extra arbetsledare som tar hand om en grupp från Arbets- och företagarnämnden. De skulle även kunna användas för att extrabeställa städning av befintliga entreprenörer.

 • § 157

  Medborgarförslag om att tillföra en anläggning för vatten som kan tillföra porlande i Nobelparken och knyta an till områdets historia.

  Nobelparken är nyanlagd och nya inslag som vattenfall kan bli aktuellt först när parken har uppnått sin livslängd och behöver byggas om. Livslängden för en lekplats är mellan 15 och 20 år.

 • § 158

  I medborgarförslaget föreslås att ett fartgupp bör byggas vid Storängens Strandväg, där Storängens Strandväg möter Lilla Gränd. Anledningen till förslaget är att många barn korsar denna plats dagligen och att fordon upplevs köra snabbare än hastighetsbegränsningen.

  Trafikenheten bedömer att det på den angivna platsen inte behövs byggas farthinder med anledning av att fartdämpande åtgärder i första hand anläggs på olyckdrabbade platser samt på vägar med höga trafikflöden och med hastighetsbegränsning över 30 km/h, vilket platsen i medborgarförslaget inte har. Därmed föreslås Natur- och trafiknämnden att avslå förslaget om att bygga fartgupp vid Storängens strandväg.

 • § 159

  Medborgarförslag om att gräsytorna i Svampområdet i Hjortängen bör klippas som bruksgräsmatta liksom tidigare. Anledningar som hänförs är att barnen inte längre kan leka på en äng och att förekomsten av ormar, mördarsniglar, fästingar, maskrosor samt allergier ökar när gräset klipps mer sällan.

  Under 2021 har en översyn av gräsytorna skett i kommunen. Antal klippningar har minskat på de ytor som inte är lek och vistelseytor. Det innefattar vägkanter, längst med gångstråk och andra restytor. När information har kommit in om att ytor används för lek eller vistelse har dessa fått en mer intensiv skötsel igen, så även i Hjortängen.

  Gräsytor som klipps mer sällan bidrar till biologisk mångfald genom ökad artrikedom och gynnande av pollinatörer. Desto fler ytor som har denna skötsel desto bättre. Kommunen kommer parallellt med denna satsning, på biologisk mångfald, att fortsätta erbjuda kommuninvånarna kvalitativa bruksgräsytor för lek och rekreation där behovet av sådana finns.

  Åtgärden har inneburit en besparing på ca 600 000 kronor.

 • § 160

  I medborgarförslaget beskrivs ett önskemål om att torghandel införs i Nacka. I förslaget

  önskas att Nacka kommun avsätter plats eller torg för torghandel, på en central lättillgänglig plats som till exempel Ektorp centrum. Förslaget är att kommunen inom ramen för ombyggnationen av Ektorps centrum planlägger för torghandel, eller upplåter kommunal mark för torghandel.

  Natur- och trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-23, att återremittera ett medborgarförslag om torghandel i kommunen. Uppdraget i återremissen var att efterhöra intresset för torghandel hos befintliga centrumägare. Trafikenheten har kompletterat ärendet.

  Nacka kommuns förutsättningar för en central torghandel skiljer sig åt från många andra kommuner möjligheter, där ofta stadskärnan är uppbyggt kring ett större torg, en centralt belägen mötesplats som utgörs av allmänplatsmark. Flera av kommunens köpcentrum, liksom Ektorp centrum, är privatägda. Det innebär att kommunen inte kan upplåta centralt belägen mark inom centrumen. För särskilt Ektorp centrum pågår ett detaljplanearbete med inriktningen att skapa en attraktiv centrummiljö, vilket kan komma att inkludera torghandel. Vad gäller övrig kommunal mark och allmänplatsmark i kommunen så finns idag möjlighet för torghandlare att ansöka om att bedriva torghandelverksamhet. Vidare utredning tillsammans med Näringslivsenheten har genomförts för att efterhöra intresset hos befintliga centrumägare Alla fastighetsägare som kommunen varit i kontakt med ställer sig positiva till torghandel. Med ovanstående motiv föreslås att intentionerna i medborgarförslaget anses besvarade.

 • § 161

  Detaljplan och exploateringsavtal för Hasseludden vårdboende antogs 2018 och har vunnit laga kraft. Magnolia ska bygga ett särskilt boende för äldre bestående av cirka 60 lägenheter. Kommunen ska tillsammans med ledningsägare bygga om lokalgatan Hamndalsvägen med tillhörande ledningar fram till vårdboendet. Byggnationen av vårdboendet beräknas påbörjas kring årsskiftet 2021/2022 och lokalgatan under kvartal fyra 2021. Utbyggnaden av vårdboendet beräknas vara klart kring årsskiftet 2023/2024 och lokalgatan under hösten 2022. Det tillkommer ingen årlig driftkostnad då kommunen redan har skötseln för befintlig gata. Kapitalkostnad år ett blir cirka 300.000 kronor.

 • § 162

  Exploateringsavtal för stadsbyggnadsprojektet Södra Nacka strand, detaljplan 4, antogs 11 december 2017 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2019. Stadsbyggnadsprojektet är ett av flera projekt inom programområdet Nacka strand vars syfte är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse, verksamheter och offentliga rum som bidrar till att skapa en stark identitet och egen attraktionskraft i Nacka strand. Stadsbyggnadsprojektet möjliggör cirka 350 bostäder och 6000 kvadratmeter verksamheter samt möjliggör kommunalt övertagande av allmän plats.

  Kommunen ska bygga ut de allmänna anläggningarna som består av gator, torg och parker och utbyggnaden planeras att påbörjas under första kvartalet 2022. Undantaget är en trappa som byggs ut av exploatören av närliggande kvartersmark. Utbyggnad av bostadsbebyggelse på kvartersmark startade under 2020 och beräknas pågå till kvartal 3 2029. Etappvis överlämning av de allmänna anläggningarna beräknas ske från och med kvartal 4 2023 till och med kvartal 2 2030.

  Kommunalt övertagande av allmänna anläggningar medför ökade driftkostnader om cirka 1,4 miljoner kronor per år samt ökade kapitaltjänstkostnader på cirka 2,5 miljoner kronor.

 • § 163

  SKURUBRON

  • Montagehallen presenteras i media

   

  TUNNELBANAN NACKA

  • Arbetet rullar på enligt tidplan och arbetstunnlarna är nästan klara.
  • Spränginformation, Ett sms ungefär 30 minuter innan det är dags för sprängning i ett område.
  • Nyhet om bergarter, Geologer arbetar  tunneln vid Skönviksvägen och har konstaterat att vanligaste bergarter i Nacka är gnejser och granit.

   

  BUSSVÄNDSLINGAN 402

  • Den 10 september invigdes nya hållplatsläget intill stadshusparkeringen. Ett väderskydd är beställt, prel. leverans i oktober.

   

  TEST AV NYA SKYLTAR VID SICKLA ALLÉ

  • Informativ skyltning, Förtydligande av olika trafikanters placering och färdriktning

   

  CYKELÖVERFART I VELAMSUND

  • Skylten för cykelöverfart (LTF), En väjningsplikt gentemot cyklister, på samma sätt som du har väjningsplikt gentemot gående på ett övergångsställe. Skyltar finns vid 11st platser i kommunen, kombinerat med upphöjd och på vissa platser rödasfalt
  • Inventering och behovsanalys för fler säkra cykelöverfarter påbörjas under hösten.

   

  TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER JENSENS SKOLA

  • Arbetet pågår förfullt, infarter, övergångar, parkeringar och anslutningar till skolans entreér är strax klara. En genomgående gångbana med en avgränsning mot skolområdet byggas samt två nya busskuddar på Järlaleden.

   

  PARKERING SITUATIONEN VID SAMSKOLAN

  Trafikenheten har överlämnat två nya förslag på åtgärder till förvaltare och verksamheten.

   

  ELSPARKCYKLAR I NACKA

  Användning i Nacka kommun (siffror med och från Voi, 2021-09-09)

  • Över 6000 användaresomhar gjort 40 000 åkturer. Mellan 150-300 skotrar befinner sig i Nacka vid en given tidpunkt på dagen (varierar beroende på antalet åkturer till/från Stockholm.)

  Nackabornas resmönster

  • Flest resor avslutas i västra Nacka/Hammarby Sjöstad/Östra Södermalm
  • Resor sker till hela innerstaden och så långt som exempelvis Telefonplan och Karolinska

   

 • § 164

  HÅLL SVERIGE RENT-DAGEN 18 SEPTEMBER

  • Marknadsföring: annons i NVP, webbnyhet på nacka.se, inlägg på Facebook och Instagram
  • Flera event ordnades runt om i kommunen, av organisationer och privatpersoner
  • Kommunens event genomfördes i Sickla. Plockningen skedde i närheten av Planiarondellen, längs Järlaleden och i Sickla köpkvarter
  • Johanna Holmertz, vd för Håll Sverige Rent intervjuade Håkan Ekengren (live på Facebook) och Lina Olsson (inspelning för senare sändning).

   

  SKRÄPMÄTNING

  • Fimpar vanligaste skräpet i Nacka
  • Mindre skräp per 10 m2, jmf med 2019
  • Busshållplatser och längs Värmdöleden mest nedskräpade platser
  • Onsdag skräpigaste dagen

   

  Offentliga utetoaletter

  • Utvärdering pågår av hur bra en permanent toalett fungerar som inte är beroende av VA eller el (Sickla Strandpark). Efter ett års utvärdering kommer möjligheterna att ersätta bajamajor med permanenta toaletter på fler platser att ses över, till exempel på badplatser. Det finns inga planer på att bygga allmänna toaletter på mark som inte ägs av kommunen.

   

  PARKERING SKOGSÖ

  • Parkeringsförbud på Dalheimsvägen och Rutger Fuchsvägen är genomfört
  • Gångstråk från parkeringar till monumentet finns redan
  • Strandskyddsdispens samt dispens från reservatsföreskrifterna är klara
  • Bygglov har begärt kompletteringar

 • § 165

  Under sommaren har enheten offentlig utemiljö tagit emot 24 sommararbetande ungdomar som arbetat med olika sysslor såsom målning av lekplatser och bekämpning av parkslide. I den bifogade rapporten beskrivs vilka insatser som gjordes.

 • § 166

  SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21-22 oktober 2021

 • § 167

  Delegationsbeslut
  NTN 2021_100 Tilldelningsbeslut_upphandling_Mensättra_våtmark_delegationsbeslut
  NTN 2021-147 Anlitande konsult projektering parker delegationsbeslut
  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Upplåtelse offentlig plats
  MU 20210713 9824 Yttrande 2021-07-13 Snowcloud FilmsAB Filminspel Saltsjöqvarns Kaj
  MU 20210726 9866 Yttrande 2021-07-26 Foodcontainer Tollare Kaj 4
  MU 20210729 9877 Yttrande 2021-07-29 Uteservering Nacka Strand Cafe & Restaurang
  MU 20210809 9900 Yttrande 2021-08-09 Sommarlovsaktiviteter ungdom Röda Torget
  MU 20210810 9914 Yttrande 2021-08-11 Terränglöpning Nackareservatet
  MU 20210811 9919 Yttrande 2021-08-11 Tivoli och Scenprogram Boo Folkets Hus
  MU 20210811 9920 Yttrande 2021-08-11 Simtävling Källtorpssjön Hellas Simklubb
  MU 20210823 9945 Tillstyrkan 2021-09-01 Motionslopp Saltsjö-Duvnäs Sportklubb Ringparken
  MU 20210824 9946 Tillstyrkan 2021-08-30 Eknors Entreprenad AB Västra Finnbodavägen
  MU 20210826 9950 Yttrande 2021-08-26 O&R Procycling demodag cykel Hellasgården
  MU 20210826 9952 Yttrande 2021-08-26 Team Utan Gränser gruscykling Hellasgården
  MU 20210831 9972 Yttrande 2021-08-31 Stockholmsmarknader Marcusplatsen
  MU 20210831 9972 Yttrande 2021-09-01 Stockholmsmarknader Marcusplatsen
  MU 20210831 9974 Tillstyrkan 2021-09-02 Habitek Byggentreprenad AB Kabelportal
  MU 20210901 9978 Tillstyrkan 2021-09-03 Warner Bros Filminspelning Vårgärdsvägen
  MU 20210901 9979 Tillstyrkan 2021-09-03 SATS Sportsclub Container Torggatan 19
  MU 20210903 9987 Yttrande 2021-09-03 Brf Himmelsbågen Containrar Augustendalsvägen

 • § 169

  Peter Zethraeus (M) har lämnat in följande politikerinitiativ.

  Det råder stora problem och mycket frustration efter att Regionen infört parkeringsavgift på parkeringsytan vid Tattby station. Här finns behov för infartsparkering i anslutning till stationen, behov finns också för besöksplatser till skola och förskola. Många nackabor vänder sig till kommunen med synpunkter. Nacka har dock inte rådighet över platsen, och det är Regionen som är ansvarig.

  Jag vill att nämnden beslutar att det ska sättas upp en informationsskylt på kommunal mark, i anslutning till den parkeringsyta som Regionen belagt med parkeringsavgift vid Tattby station.

  Skylten ska informera om att det är Regionen som infört parkeringsavgift, inte Nacka kommun. Att Nacka kommun för dialog med Regionen om att ytan bör kunna fungera som besöksparkering till skola/förskola, och att det även bör finnas utrymme för infartsparkering.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.