Möte 2021-08-31

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:45 Vår gård, Saltsjöbaden
 • § 118

  Region Stockholms trafikförvaltning har sänt ut sjötrafikutredning del 1 på en andra remissomgång. Efter sammanställning av den första versionen, som remitterades våren-sommaren 2020, har sjötrafikutredningen reviderats utifrån inkomna synpunkter och fortsatta analyser. Trafikförvaltningen förordar i remissversion 2 ett nytt alternativ som är en sammanvägning av alternativen presenterade i den tidigare remissversionen. Remissen ska besvaras senast 2021-09-30.

  Nacka kommun ställer sig generellt positiv till det sammanvägda förslaget i remissversion 2. Kommunen ser stora fördelar med att binda ihop pendelbåtstrafiken med övrig sjötrafik och med den landburna kollektivtrafiken. Det ses också som positivt att sjötrafiken ska bidra till att avlasta och förbättra framkomligheten på vägnätet genom införande av permanent sjötrafik.

  Kommunen anser att pendelbåtstrafikens kapacitet och turtäthet måste utvecklas i takt med ökad efterfrågan. Nacka kommun vill framföra att det finns områden som med fördel bör erbjudas pendelbåtstrafik och emotser därför samverkan med regionen avseende befintliga och nya pendelbåtslinjer. Kommunen vill även betona potentialen för ett hållbart resande med cykel och båt, som utredningen också lyfter. Nya reserelationer bör uppmärksammas tydligare likväl potentialen med pendelbåtstrafiken i sig själv och inte som ett alternativ eller i konkurrens till andra typer av kollektivtrafik.

  I bilaga 1, Förslag till yttrande på Remiss - Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2, daterad 2021-06-16, beskrivs mer detaljerat hur Nacka kommun ställer sig till utredningen.

 • § 119

  Nacka kommun har fått Stockholms stads förslag till reviderad cykelplan på remiss. Remissen ska besvaras senast 31 oktober 2021.

  Nacka kommun ställer sig positiv till remissunderlagets övergripande inriktning och förslag till reviderad cykelplan med tillhörande bilaga om Reviderade stråk. Nacka Kommun anser att den reviderade cykelplanen har ett fortsatt fokus på cykelpendling, men ser samtidigt att planen övergår till att lägga mer vikt vid att även tillskapa primära stråk än tidigare plan. Detta utvidgar möjligheter för ökad vardagscykling, vilket också anses som positivt ur Nackas perspektiv.

  Som angränsande kommun och en del av Region Stockholm har Nacka kommun valt att yttrat sig på de delar av cykelplanen som berör och kan komma att påverka våran cykelinfrastruktur. Nacka vill lyfta fram att det finns ett behov av förtydligande kopplat till två av underlagets lösningsförslag. Dessa är den strategiska kopplingen Hammarby Sjöstad-Nacka samt sträckan längs Sicklavägen som enligt förslaget är kategoriserat som ett primärt stråk, och om det leder till eventuella anpassningar invid kommungränserna för Nackas del.

  I bilaga 1, Förslag till yttrande på remiss – Cykelstaden – Cykelplan för Stockholms stad 2021 daterad 2021-07-23, beskrivs mer detaljerat Nacka kommuns synpunkter på planen.

 • § 120
 • § 121

  Tidigare i år fastställde Natur och trafiknämnden en överenskommelse avseende elsparkcyklar i Nacka. Överenskommelsen som är tidsbegränsad till två år, innehåller villkor och reglerar viten om bolagen inte följer vissa delar i överenskommelsen. Vidare framgår i överenskommelsen att bolagen kan komma att få betala arrende eller avgift i de fall man vill ha kommunal mark för att ställa upp elsparkcyklar på.

  Under sommaren 2021 har ytterligare två nya bolag hört av sig till kommunen. Dessa bolag är TIER och Lime, som nu också önskar få teckna en överenskommelse i samband med deras etablering av elsparkcykel-uthyrning i Nacka.

 • § 122

  För att natur- och trafiknämnden ska uppfylla kraven för diplomering enligt Svensk Miljöbas, behöver nämnden anta ett dokument som innehållsmässigt motsvarar en miljöpolicy. Anledningen till att dokumentet har rubriken Natur- och trafiknämndens miljöledningsarbete, och inte heter Natur- och trafiknämndens miljöpolicy, är för att nämnderna i Nacka kommun inte har möjlighet att antal egna policys.

  Dokumentet ska endast vara vägledande för nämndens miljöledningsarbetet vars syfte är att minska miljöpåverkan av den egna verksamheten. För övriga miljöförbättrande aktiviteter som drivs av nämnden finns det redan vägledande styrande dokument inom ramen för kommunens miljömålsarbete.

 • § 123

  Enligt 2 § i Gemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m.m. för nämnder i Nacka kommun ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag och tid) senast under september månad året före.

  Vid utformandet av ett förslag ska hänsyn tas till förläggningen av övriga nämnder och styrelser och till Kommunfullmäktiges sammanträden. Nämnderna ska dessutom ta hänsyn till tiderna för Kommunfullmäktiges behandling av årsbokslut, tertialbokslut och budget.

 • § 124

  Medborgaren föreslår att det planteras tre fruktträd på allmän plats vid Sävsångarvägen och att gräsytan runt omkring släpps upp till äng. Fruktträden ska planteras i samråd med de boende och vara till för alla. Skötsel kan de boende ta på sig att göra.

  Kommunen vill gärna utöka antalet fruktträd på gemensamma ytor. Förutom frukt ger träden en fin blomning till gagn för både människor och insekter. Den föreslagna platsen passar bra för detta och genom tecknande av avtal med de boende kan kostnaden för skötsel av dem hållas nere.

  Kommunen kommer köpa in 3 till 5 fruktträd som planteras inom området och skriva ett avtal om skötseln med de boende. Gräset tillåts att växa upp genom att begränsa antalet klippningar till två gånger per år så att området fortfarande går att använda som lek och samvaroyta.

  Inköp och plantering av träden inklusive etableringsbevattning kostar 30 000 till 50 000 kronor. Det ryms inom befintlig driftbudget för park. Den årliga driftkostnaden för klippning av träden uteblir då de boende utför den.

 • § 125

  Gångvägen mellan strandpromenadens träbryggor vid Vikdalstrappan behöver få bättre framkomlighet.

  Kommunen kommer jämna till ytan genom att fylla upp med grus mot asfaltskant och runt en brunn samt packa massorna för att på så sätt uppnå en jämn gångyta längst med hela sträckan. Den åtgärd som planeras bör kunna uppfylla tillgänglighetskraven och hålla i flera år framöver.

  Kostnaden tas inom befintlig budget för reinvestering väg och blir ca 25 000 kronor.

 • § 126

  Enligt förslaget skulle fotbollsplanen i grus som ligger i Ekudden bli mer attraktiv och kunna användas under längre perioder under året om den beläggs med konstgräs.

  Kommunen är medveten om att efterfrågan på konstgräsplaner är stor och ser hela tiden över var behovet är som störst. På allmän plats är det efterfrågan från föreningslivet som till viss del styr detta och just nu finns det tillräckligt många 5 spelarplaner i konstgräs inom kommundelen. På allmän plats finns den närmsta konstgräsplanen i Alphyddan och den är i dåligt skick. Omläggningen av den kommer därför att prioriteras framför att lägga konstgräs på ännu en plan

 • § 127

  Medborgarförslag om att lägga konstgräs på grusplanen i Hedvigslundsparken. Behovet av konstgräsplaner för idrottsverksamhet är just nu störs i Boo. Då denna kommundel även förtätas kommer behovet av spontanspelsplaner att sammanfalla. Nästa konstgräsplan som enheten kommer anlägga blir därför inom denna kommundel.

  Att lägga konstgräs på en befintlig plan av Hedvigslunds storlek kostar upp till 1 miljon kronor. Då ingår inköp och läggning av konstgräset, dränering av planen samt en sviktpadd så att den blir attraktiv för föreningar att använda vid träning.

 • § 128

  Enligt förslaget bör kommunen sätta in en liten matarbuss mellan Nyckelvikens parkering, närmast herrgården, och Nacka forum, där det finns gott om parkeringsplatser och bra bussförbindelse. Det skulle minska trafiktrycket på naturområdet.

  I det kommunala uppdraget ingår att erbjuda fina gångvägar till och från området att se till att befintliga p-platser kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Transport med buss eller båt ingår inte i det kommunala uppdraget och därför lades den gratisbuss som trafikerade Velamsunds naturreservat ned för några år sedan. Kommunen för samtal med SL för att få kollektivtrafiken att stanna på Skönviksvägen och göra det lättare att ta sig till området.

  Driftkostnaden för en minibuss är ca till 700 000 kronor per år.

 • § 129

  Stadsbyggnadsprojektet 93101928 Myrsjö sportcentrum har producerat en detaljplan som medger cirka 20 000 kvadratmeter byggrätt för idrottsändamål samt 4 000 kvadratmeter byggrätt för förskoleverksamhet eller idrottsändamål.

  Stadsbyggnadsprojektet gav ett ekonomiskt underskott på cirka 5,8 miljoner kronor, vilket är 200 000 kronor lägre än budget.

 • § 130

  Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om nämndernas ekonomiska ramar för 2017-2019 och inom ramen för mål & budget tilldelades Trafikenheten investeringsmedel om 7,9 mnkr för cykelåtgärder inom investeringsprojektet Cykelpaket 2017-2019.

  Investeringsprojektets främsta syfte var att genomföra cykelåtgärder i den befintliga cykelinfrastrukturen med ändamålet att det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram på cykel i Nacka. Investeringsprojektets prioriterade fokusområden har varit att förbättra framkomligheten och främja potentialen för en ökad arbetspendling per cykel till och från lokala- och regionala målpunkter samt att komplettera det långsiktiga arbetet med utbyggnad av de åtgärdsförslag som finns fastslaget i Nackas cykelstrategi.

  Investeringsprojektet Cykelpaket 2017-2019 har sträckt sig över tidsperioden 2017-01-01 till 2021-02-01 med budgetmedel på 7,9 mnkr och har omfattat en rad olika förbättrande cykelåtgärder i hela Nacka – så som breddning av cykelvägar, anläggning av cykelparkeringar, cykelutredningar och utplacering av ny cykelvägvisning som i sin tur har lett till en ökad framkomlighet för cyklister och arbetspendling till, från och inom Nacka.

  Cykelåtgärder i den befintliga cykelinfrastrukturen fortlöper sedan 2021-02-01 inom ramen för investeringsprojektet Cykelinsatser 2020-2021.

 • § 131

  De branta trapporna som går från Nacka Station upp till Finntorp är nog strax över 100 steg. En kämpig vandring för den som är ålderstigen eller i övrigt behövande en paus. Det finns en välbehövlig ledstång men några av stegen är ojämna och blir extra utmanande. Efter trappans första avsats finns en parkbänk. I övrigt finns ingen möjlighet till vila på vägen upp. Som alternativ kan man välja att gå i backen som är bredvid. Även den är tung och lång och utan möjlighet till vila.

   

  En eller två parkbänkar utplacerade för en stunds vila under klättringen skulle underlätta betydligt. Det borde därför vara skäligt att undersöka förutsättningarna att placera ut en möjlighet till vila i trapporna.

   

 • § 132

  Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör, informerade nämnden om pågående arbeten gällande naturreservaten Rensättra, Skarpnäs, Ryssbergen och Baggenstäket.

 • § 133

  Kristina Petterqvist, enhetschef offentlig utemiljö informerade.

  • Samverkan med rena mälaren
  • Vårgärdsbadet, tillgänglighetsanpassning
  • Permanent toalett på plats i Sickla
  • Ny boulebana Ringparken, Saltsjö Duvnäs
  • Ny badstege och möjlig badplats i Fisksätra
  • Ny / upprustad lekplats Kantatvägen - Serenadvägen
  • Förstärkning av bergsslänt på Kungsborgsvägen, Norra Skuru
  • Förstärkning av bergsslänt på Baggensvägen, södra Lännersta
  • Inspektion med utsättning för bergbult på Saltsjöbadsleden
  • Invasiva arter, parkslide och jätteloka, se information på hemsidan
  • Så lagar vi Potthål - film på Facebook
  • Håll Sverige Rent-dagen, lördag 18 september
  • Svar på nämndens fråga kring NVOAs breddningar
  • Ljusinstallation Fidrabron, Fisksätra
  • Infört cykelförbud på Mårtens Holme

 • § 134

  Ulrika Haij, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden.

  • Skurubron
  • Slussen
  • Tunnelbanan nacka
  • Bussvändslingan 402, start 24 september
  • Trafik kommunikation
   • Nyhet: Annons: Trafikplats Fisksätra (mitten juli)
   • Nyhet: Velamsund får fler parkeringsplatser
   • Information: Om elsparkcyklar
   • Pressutskick: Överenskommelse avseende elsparkcyklar
   • Avstämningar med Voi varannan vecka
   • Nyhet: Busstrafik till Tollare
   • Nyhet: Kör försiktigt – skolstart för 20 000 barn i Nacka
   • Nyhet: Trafikpåverkande arbete inför hösten
  • Några arbeten färdigställts under sommaren 
   • 13 st nya infartsparkeringsplatser vid Barnhemsvägen i Skuru
   • Ny cykelöverfart vid Velamsund
   • Ombyggnation av platågupp och övergångsställe på Skyttevägen
   • Bom vid samskolan i saltsjöbaden
   • Cykeldag 16 september

 • § 135

  Delegationsbeslut

  • NTN 2021-52 Delegationsbeslut Avtal om hyra och drift av bikupor 2021..pdf
  • NTN 2020-321 Tilldelningsbeslut upphandling trädtjänster delegationsbeslut inkl utvärdering signerad.pdf
  • NTN 2021-158 Inleda upphandlin DoU trafiksignalanläggningar delegationsbeslut signerad.pdf 496kb 
  • NTN 2021-143 Delegationsbeslut Avropsanmälan park o lekplats utrustning Adda.pdf
  • NTN 2021-100 Inleda upphandling ombyggnation Mensättra våtmark delegationsbeslut signerad.pdf
  • NTN 2021-3 Avarn Security AB- Förordnande av parkeringsvakter nr7 år 2021 tj.nr 34354..pdf
  • NTN 2021- 3 Avarn Security AB- Förordnande av parkeringsvakter nr9 år 2021 tj.nr 33492..
  • NTN 2021-3 Avarn Security AB- Förordnande av parkeringsvakter nr8 år 2021 tj.nr 31637.
  • NTN 2021-78 Avslut av förordnande av parkeringsvakt i Nacka kommun 2021 juli.pdf
  • NTN 2021-182 Delegationsbeslut Nyttoparkeringstillstånd Naturvatten i Roslagen_2.pdf
  • NTN 2021-182 Delegationsbeslut Nyttoparkeringstillstånd Naturvatten i Roslagen_1.pdf


  Lokaltrafik föreskrifter

  • LTF 0182-2021-00069 Apelvägen p-förbud.pdf 980kb 
  • LTF 0182-2021-00070 Centralvägen stannade förbud tillfällig.pdf
  • LTF 0182-2021-00071 Björknäs skolväg stannade förbud tillfällig.pdf
  • LTF 0182-2021-00072 Lovisedalsvägen stannande förbud tillfällig.pdf
  • LTF 0182-2021-00073 Sjövägen p-förbudsområde tidsbegränsat.pdf
  • LTF 0182-2021-00074 Lovisedalsvägen stannande förbud tillfällig.pdf
  • LTF 0182-2021-00076 Boovägen p-förbudsområde.pdf
  • LTF 0182-2021-00077 Hermelinsvägen parkering tidsbegränsad.pdf
  • LTF 0182-2021-00078 Hedenströms väg stannande förbud.pdf
  • LTF 0182-2021-00079 Tollarevägen stannande förbud.pdf
  • LTF 0182-2021-00080 Hedenströms väg stannande förbud.pdf
  • LTF 0182-2021-00081 Tollarevägen stopplikt.pdf
  • LTF 0182-2021-00082 Tollarevägen stopplikt.pdf
  • LTF 0182-2021-00083 Marinstadsvägen vändplats.pdf
  • LTF 0182-2021-00084 Axens väg p-förbudsområde.pdf
  • LTF 0182-2021-00086 Saltsjöbadsleden hastighetsavvikelse tillfällig.pdf
  • LTF 0182-2021-00087 Saltsjöbadsleden hastighetsavvikelse tillfällig.pdf
  • LTF 0182-2021-00088 Almvägen stannande förbud tillfällig.pdf
  • NTN 2021-71 Dispens från trafikföreskrift för BRF Sunnan juli oktober 2021.pdf
  • NTN 2021-181 Dispens från trafikföreskrift Ledungstigen aug 2021 - apr 2022.pdf
  • NTN 2021-185 Dispens från trafikföreskrift Grön stad mark och anläggning AB.pdf

   

  Upplåtelse offentlig plats

  • MU 20210615-9756 Remiss filminspelning TV-serie Klea för SVT Barn.pdf
  • MU 20210615-9759 Remiss uteservering Brillo Pizza Sickla den 8 augusti 10 oktober 2021.pdf
  • MU 20210615-9758 Remiss container Torggatan, Saltsjöbaden centrum den 20 juni - 31 augusti 2021.pdf
  • MU 20210615 9760 Remiss ansökan om om danstilställningar Boobadet 25 juni - 15 augusti 2021.pdf
  • MU 20210611-9743 Remiss glassförsäljning från glassvagn olika platser 25 juni - 29 augusti 2021.pdf
  • MU 20210614 Remiss ansökan om utomhusträning i dans, Boobadets dansbana söndagar mellan juni december 2021.pdf
  • MU 20210607-9711 Remiss inhägnat arbetsområde Skvaltans väg-Vikdalsvägen 22 juni-17 sept.pdf
  • MU 20210708-9815 Remiss Tillstyrkan Utomhusvisning av EM-finalen Fisksätra IP.pdf
  • MU 20210712-9820 Tillstyrkan 2021-07-12 Wallenstam IBK Container Orminge bollplan.pdf
  • MU 20210701-9793 Remiss Filminspelning Järnvägsgatan ej kommunal mark.pdf
  • MU 20210715-9834 Tillstyrkan 2021-07-16 Mohammad Jordguddsförsäljning Vattenverksvägen 6.pdf
  • MU 20210708-9814 Remiss Tillstyrkan Fjärrvärmepanna Sickla Allé.pdf
  • MU 20210707-9803 Remiss Filminspelning Henriksdalsringen ej kommunal mark.pdf
  • MU 20210630-9790 Remiss Filminspelning Marcusplatsen ej kommunal mark.pdf
  • MU 20210726-9866 Yttrande 2021-07-26 Foodcontainer Tollare Kaj 4.pdf
  • MU 20210727-9867 Tillstyrkan 2021-07-30 AIM Studio Boobadet.pdf
  • MU 20210729-9877 Yttrande 2021-07-29 uteservering Nacka Strand Cafe & Restaurang Augustendalsvägen 47.pdf
  • MU 20210713-9824 Yttrande 2021-07-13 Snowcloud Films AB Filminspelning Saltsjöqvarns Kaj.pdf


  Bygglovremisser

  • B2021-000430, p-platser, Älta 98:2.pdf
  • B2021-000603, gymlokal, Älta 10:52.pdf
  • B2021-000610, 21 radhus,Erstavik 25:32 mf.pdf
  • B2021-000830, carport, Neglingen 21:3 mf.pdf
  • B2021-000954, byggbodar, Älta 37:13.pdf
  • B2021-001029, flerbostadshus 112 lgh Sicklaön 34:19.pdf
  • B2021-001032, flerbostadshus, Orminge 46:6.pdf
  • B2021-001068, skylt, Älta 14:97.pdf
  • B2021-001081, byggbodar, Erstavik 10:11.pdf
  • B2021-001088, marklov, Bo 1:608 mf.pdf
  • B2021-001125, garage, Sicklaön 88:1.pdf
  • B2021-001126, tillfällig skola, Sicklaön 88:1.pdf
  • B2021-001128, digital skylt, Sicklaön 40:14.pdf
  • B2021-001270, byggbodar, Sicklaön 38:31.pdf
  • B2021-001327, ombygg vårdlokal, Sicklaön 73:2.pdf
  • B2021-001343, ÅVS_(Storkällans väg) Älta 10:1.pdf
  • B2021-001392, skylt, Älta 19:1 mf.pdf
  • B2021-001465, byggbod, Sicklaön 40:18.pdf


  Anmälda ärenden

  • Miljödiplom- svensk miljöbas.pdf
  • NVR mötesanteckning 17 maj 2021.pdf

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.