Möte 2021-06-08

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:30 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträdet   8 juni 2021, kl 16.30, Lokal Orminge

  Sammanträdet sker via Teams.

  Endast nämndens ordförande, trafik och fastighetsdirektör samt nämndsekreterare deltar på plats i Nacka stadshus.

 •   2

  Upprop

  Justering

  Övriga frågor / anmälan av extra ärenden

  Anmälan av jäv

 •   3
 •   4

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall Natur- och trafiknämnden. Årsrapporten sammanfattar de aktiviteter som genomförts under året och följer upp kommunens 12 prioriterade fokusområden inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden i stort har anpassat sig till dataskyddsförordningen inom samtliga områden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Uppföljningen av restider och framkomligheten i Nacka och länet grundar sig i kommunens strategi Framkomlighet i Nacka från 2016 som beskriver strategi och verktyg för att skapa en pålitlig och förutsägbar framkomlighet i trafiksystemet med prioritet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Sedan 2017 har Nacka kommun rapporterat årligen, och nu har en femte uppföljningsrapport sammanställts.

  Ett urval av rutter för buss, pendelbåt och bil har gjorts för uppföljning av restider. Vi ser variationer beroende på vilka sträckor som de olika trafikslagen kör där det har uppstått exempelvis ökad restid eller kötid. Trots att pandemin har påverkat hela kollektivtrafikens resenärer i totala andelar negativt, ser vi en stor potential hos pendelbåtstrafiken. För bil till och från olika målpunkter inom och utanför Nacka går det sammantaget snabbare.  Nackas resenärer har under det senaste året påverkats till största del av effekterna av Covid-19 samt byggprojekt både utanför och inom kommunens gränser. Det senaste årets händelser kan fungera som en katalysator för förändring i vårt samhälle, särskilt i vårt sätt att arbeta. Undersökningar visar att våra invånare i allt större utsträckning vill arbeta mer flexibelt, vilket i sin tur kan få effekter på arbetspendlingen i stort. Om trenden håller i sig eller till och med förstärks så finns stora potentiella vinster för samhället och trafiken på våra vägar. För att minimera effekterna av trafikpåverkan under byggtid, samt på sikt skapa en god framkomlighet och ett hållbart samhälle, är det viktigt att arbeta förlöpande och parallellt med trimningar av trafiksystemet. Denna inriktning bör fortsätta likt tidigare, trots att fokus i den närmsta närtiden troligtvis ligger på att återhämta samhället efter pandemins effekter.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Vänsterpartiet yrkar att kommunen inrättar en bemannad parklek i Braxenparken samt utreder om det finns ett vidare behov av bemannade parklekar i kommunen.

  Förslaget om att kommunen bör inrätta bemannade parklekar hanteras av kultur- och fritidsnämnden. Natur- och trafiknämnden hanterar förslaget om att ha bemannade parklekar på kommunala lekplatser.

  Den åldersgrupp som förslaget vill fånga upp behöver tillgång till anläggningar som en bollplan eller lite mer utmanande aktivitetsbanor för att locka barnen. Braxenparken är redan idag en välbesökt park men utrustningen i den vänder sig till lite yngre åldrar och för att en parklek ska nå efterfrågad effekt behöver placeringen utgå från innehållet i parken.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Medborgaren föreslår att det planteras vegetation runt lekplatsen i Södra Hedvigslund för att skärma av den för de fastigheter som ligger närmast.

  Det område som naturleken ligger i är naturmark och kommunen tog över den från exploatören efter godkänd slutbesiktning av lekplats och växtlighet. Den plantering som skedde innan övertagandet utfördes av exploatören.

  I samband med byggnationen av området skapades en byggväg mellan befintlig bebyggelse och naturlekplatsen. Denna byggväg har sedan dess etablerats som en uppskattad genväg för boende i området och beteenden går sällan att påverka genom fysiska hinder eftersom de gör att stigen breddas när människor går runt dem.

  Kommunen anser att naturmarksområdet ska få utvecklas på naturligt sätt utan inplantering av växter. Den utvecklingen kan skilja sig från de förväntningar som såldes in vid försäljning av fastigheterna i området. Angränsande fastighetsägare har möjlighet att skapa en tydligare avgränsning mellan privat tomtmark och den kommunala naturmarken genom att exempelvis plantera buskar eller sätta upp staket i tomtgräns.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  I medborgarförslaget beskrivs att de avsmalningar som ligger i Skuru vid busshållplatserna Skuru IP och Rudsjövägen stressar bilisterna som passerar, som behöver ta extra fart för att slippa stanna och hamna bakom en buss som står och hindrar det naturliga flödet i trafiken. Även fotgängare som ska passera övergångstället vid Rudsjövägen där avsmalningen är placerad skapar stress för fotgängarna, vilket ger motsatt effekt av vad de två avsmalningarna ska ge. I förslaget önskas att avsmalningarna ses över på grund av de höga hastigheterna, och att timglashållplatserna byggs bort.  Trafikenheten bedömer att de två timglashållplatserna syftar till att förbipasserande fordon ska sakta ner. Fordon som ska passera timglashållplatserna kan inte köra om en buss som är på väg att angöra hållplatsen. Detta skapar i sin tur en bättre trafiksäkerhet på sträckan, vilket blir särskilt betydelsefullt när intill ligger en närliggande förskola respektive idrottsplats. De två avsmalningarna är dessutom relativt nybyggda vilket ger ytterligare motiv till att inte ändra på dess utformning. Ärendet anses med dessa motiv färdigbehandlat.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Kommunen har mottagit tre medborgarförslag om trottoarer i Nacka strand. I det ena medborgarförslaget beskrivs att trappan som ligger dikt an linbanan ner till Nacka strand inte är ett alternativ för rullstorsburna, och då linbanan är trasig skapas ett problem att ta sig ner. Bilvägen ner till Nacka strand, från Tornvillan till Restaurang J, är smal och kurvig och saknar trottoar, och därför önskas att en trottoar anläggs på sträckan. I det andra medborgarförslaget beskrivs det att det är svårt att ta sig längst med trottoaren från Jarlaberg till Augustensdalsvägen 7 (Arbetsförmedlingen), där trottoarkanterna intill bilinfarterna är höga. Åker man i rullstol behöver man ibland åka i vägbanan för att ta sig fram. I det tredje medborgarförslaget upplevs trottoarkanten från Mediagymnasiet ner till Nacka strandmässan vara hög, och föreslås jämnas ned.  Sträckan på Augustendalsvägen mellan Tornvillan och Restaurang J ligger inom pågående projekt Nacka strand, där för närvarande inte kommunen är väghållare för hela sträckan. Kommunen är inte markägare där de två andra berörda trottoarerna är placerade. Fastighetsägare för Agustendalsvägen närmare Jarlaberg är Agustendals KB och fastigheten intill Mediagymnasiet ägs av Philipin KB. Ägarskapet bidrar till att kommunen inte har någon rådighet över att åtgärda dessa enligt förslagna åtgärder. Medborgarförslagen är med detta färdigbehandlade.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Medborgarförslag om att bredda samt belysa gångvägen som är placerad mellan Kyrkviken och Järlaleden.  Kommunen kommer se över gångstråket längst med vattnet i samband med att det anläggs dagvattendammar, som ska rena dagvattnet från området, i viken. Tidplan samt omfattning går att läsa om Nackas hemsida.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Medborgarförslag med namninsamling för belysning av parkvägar genom skogen mellan Ältadalen och Lovisedalsvägen samt Täktvägen.

  Belysning av stigarna enligt förslaget skulle innebära att stora delar av skogspartiet skulle bli belyst tillsammans med en del villatomter som ligger i direkt anslutning. Belysning av skogsområden påverkar både naturkänslan och djurlivet negativt och en del av träden skulle behöva fällas för att ge plats åt anläggningen.  Det finns redan idag goda möjligheter att ta sig till förskola och skola på befintliga belysta gång- och cykelvägar, så kommunen kommer avvakta med att gå vidare med förslaget tills utbyggnaden av hela området är klart. Då kan en helhetsbedömning av behovet av ytterligare belysta gång- och cykelstråk göras.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Medborgarförslag om att lekplatsen på Dianavägen kompletteras med en klätterställning i form av en borg för det lite större barnen. De vill även om möjligt integrera närliggande skogsremsa som vetter mot Eknäs med saker som inbjuder till att utforska omgivande terräng med naturlig skogshinderbana.  Kommunen ser kontinuerligt över sina lekplatser och gör upprusningar där behov finns. På denna lekplats finns redan planer på att sätta upp en klätterställning med rutschbana. Den klätterställning som ställs upp kommer vara av standardiserad typ så att det är lätt att byta ut delar som slits. Det anslutande skogspartiet kommer inte få någon anlagd hinderbana men berikas med naturligt material som uppmanar till utforskande.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Inom ramen för projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2020” har bland annat broar, strandpromenader, bullerskärmar och en trappa genomgått omfattande renoveringar och förbättringsåtgärder. Åtgärderna har syftat till att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden. Projektet har även utfört utredningar och inventeringar inför kommande års reinvesteringar.

 •   14

  Kommunfullmäktige beslutade om budget om 9 miljoner kronor den KFKS 2016/118 §287 för trafiksäkerhetsarbeten.

  Projektets främsta syfte var att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Nacka samt tydliggöra den fysiska utformningen på allmänna vägar för att minimera olyckor med motorfordon på vägnätet. Arbetet har bedrivits med underlag från STRADA (olycksstatistik), synpunkter från medborgare, dialog med trafikpolisen samt trafikenhetens egna utredningar och observationer. Arbetet har bedrivits i hela Nacka kommun.

  Investeringen har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning av nya förbättrade gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder.

  Budgeten satt för projektet var 9 mnkr, och slutkostnaden landade på 9 mnkr. Investeringsprojektet har också fått intäkter på 200 467 kronor genom att kommunen ansökt och beviljats statlig medfinansiering.

  Projektet fortlöper vidare med utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder under investeringsprojekt Trafiksäkerhet 2020-2021 projekt nummer 93101860.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Bolag som hyr ut elsparkcyklar vill etablera sig i kommunen. Stockholms stad har en avsiktsförklaring som man tecknar med bolag som hur ut elsparkcykler. Trafikenheten har tagit fram ett förslag till överenskommelse som kan tecknas med bolag som vill etablera sig i Nacka. Den följer i stora delar det regelverk som Stockholm har tagit fram.

  Förslaget till överenskommelse är tidsbegränsat till två år, och det finns reglerat att bolagen får betala viten om man inte följer vissa delar i överenskommelse. Vidare framgår att bolagen kan komma att få betala arrende eller avgift i de fall man vill ha kommunal mark för att ställa upp cyklar på.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16
 •   17
 •   18
 •   19

  Delegationsbeslut

  NTN 2021/3 Förordnande av parkeringsvakter i Nacka kommun Avarn Security AB - intyg nr 6 år 2021

  KFKS 2021/80 Delegationsbeslut avbryta upphandling Projektering av lekplatser i Orminge signerad

  KFKS 2021/546 Delegationsbeslut 1:3 yttrande om fartbegränsning mellan Skurusundet och Mårtens holme, Nacka

  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  KFKS 2021/511 Yttrande på remiss för vägledning för grönplanering  Remissvar Bygglov

  Bygglovsremissyttrande B 2021-000667, Bygglov för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Tollare 1:16

  Bygglovsremissyttrande B 2021-000668, Bygglov för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten TollareE 1:16

  Bygglovsremissyttrande B 2021-000669, Bygglov för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Tollare 1:16

  B2020-002098, T-station, Bygglov för nybyggnad av station Nacka, tunnelbanan på fastigheten Sicklaon 14:1 (Nyckelviksvägen) Sicklaön 41:7 Sicklaön 40:14 (Gamla Landsvägen 25)

  B2021-000550, Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Tattby 21:6

  B2021-000550, förråd-återremiss, Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Tattby 21:6

  B2021-000596Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus på fastigheten Erstavik 25:32 (Storkällans väg 25)

  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2021-00049 Almvägen p-förbud

  LTF 0182-2021-00052 Skogsövägen p-förbudsområde

  LTF 0182-2021-00054 Alphyddevägen stannande förbud tillfällig

  LTF 0182-2021-00055 Almvägen p-förbud upphävande

  LTF 0182-2021-00056 Serenadvägen parkering upphävande

  LTF 0182-2021-00057 Serenadvägen parkering tidsbegränsad avgift

  LTF 0182-2021-00059 Serenadvägen laddplats

  LTF 0182-2021-00060 Duvnäsvägen cykelöverfart

  LTF 0182-2021-00061 Kärrstigen p-förbud tillfällig

  Upplåtelse offentlig plats

  MU 20210420-9455 Tillstyrkan byggetablering Saltsjöbadens idrottsplats

  MU 20210422-9490 Tillstyrkan Bonava Ältadalen Byggetablering 2021-05-06 (1)

  MU 20210423-9494 Yttrande gällande Containers utanför Brf Himmelsbågen Augustendalsvägen 24-30 i maj 2021-05-06 (3)

  MU 20210423-9495 Tillstyrkan uteservering Skyttevägen 15 Solsidan Saltsjöbaden 2021-05-06

  MU 20210426-9505 Tillstyrkan filminspelning Vinvägen Eriksrovägen Saltsjö-Boo 2021-05-06 (2)

  MU 20210429-9528Tillstyrkan Globalgloben utställt på 17 platser inom Nacka territorium svar för 5 st från Nacka kommun 2021-05-25 (2)

  MU 20210503-9539 Tillstyrkan Rookie Startups sommaren 2021 inom Nacka kommun på Badplatser i juni och juli 2021-05-06 (4)

  MU 20210503-9540 Tillstyrkan Försäljning av Sommarbär säsongen 2021 invid Bensinmack Fisksätra 2021-05-04

  MU 20210506-9559 Tillstyrkan Bogfelts Allevägen Eknäs Saltsjö-Boo 2021-05-20

  MU 20210506-9561 Tillstyrkan Filminspelning Solsidan på Morabergsvägen 3 Saltsjöbaden i maj 2021-05-06 (5)20210506-9560 Tillstyrkan byggetablering Ormingeringen

  MU 20210511-9588 Yttrande kajakuppställning på kvartersmark uthyrd till båtklubb vid Boobadet Saltsjö-Boo 2021-05-20 (2)

  MU 20210511-9590 Avstyrkan Container Vinterbrinksvägen 21 i gatumiljö 2021-05-17

  MU 20210517-9596 Tillstyrkan filminspelning Boobadet 20 maj 2021-05-17 (1)

  MU 20210517-9597 Tillstyrkan ny aktör SUP boards utthyrning Sicklastrand sommarsäsongen 2021-05-25 (1)

  MU 20210517-9603Tillstyrkan förlängning serneke Augustendalsvägen Nacka strand 2021-05-31 (1)

  MU 20210521-9622 Tillstyrkan filminspelning Dammsjön Erstavik

  MU 20210521-9623 Yttrande Filminspelning Hellasgården MSB den 27 maj ej kommunal mark 2021-05-21 (1)

  MU 20210524-9626 Tillstyrkan Staket på allmän plats för coronasäkert studentutspring Nacka gymnasium 2021-05-25 (3)

  MU_20210420_9455 Tillstyrkan Byggetablering Byvägen 40 baksida mot idrottsplatsen 2021-05-17 (2) (2021-05-17)

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   20

  Det finns behov av att revidera nämndens delegationsordning med hänvisning till nya bestämmelser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är också lämpligt att delegera beslutanderätten om att utse dataskyddsombud.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   21
 • § 99

  • Periodens resultat  är -131,2 mkr, vilket är + 8,8 mkr bättre än budget
  • Negativa avvikelser på kapitaltjänst vägs upp av positiva avvikelser främst inom driftverksamheten.
   • fasning där vissa delar av verksamheten kan komma igång först nu när vädret tillåter
   • tillkommande ytor som försenats i övertagande
   • vakanta tjänster inom vägdrift och trafik
  • Vinterbudgeten har dragit över med 1,1 mkr under de första månaderna.
  • Prognosen för helåret har reviderats med hänsyn till nya redovisningsprinciper gällande gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag
  • Utfallet för investeringarna är relativt lågt, då många av projekten drar igång först under vår och sommarmånaderna. Både Järla bro och Sickla är pausat. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.