Möte 2021-05-18

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:20 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträdet 18 maj 2021, kl 16.30, Lokal Orminge

  Sammanträdet sker vi Teams.

  Endast nämndens ordförande, trafik och fastighetsdirektör samt nämndsekreterare deltar på plats i Nacka stadshus.

 •   2

  Upprop

  Justering

  Övriga frågor / anmälan av extra ärenden

  Anmälan av jäv

 •   3

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -16,1 miljoner kronor vilket är +4,2 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -322 miljoner kronor vilket är -10 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror på ändrade redovisningsprinciper för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, vilka inte är justerade i budgeten för 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4
 •   5

  Enheten för Bygg och Anläggning ger en muntlig information om status för vissa av Natur och trafiknämndens investeringar.

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6
 •   7

  Trafikenheten har identifierat ett stort behov av att snabbt kunna genomföra mindre investeringsåtgärder i anslutning till allmänna parkeringsplatser runt om i Nacka. Det handlar om enklare investeringsåtgärder som kan förbättra en problematisk parkeringssituation på en specifik plats så som utökningar, justeringar, skyltar och bättre uppmärkning.

  Idag har nämnden beviljade investeringsmedel om 12 miljoner kronor som tillhör investeringsprojekt ”93101859 Infartsparkeringar 2019-2020”. Trafikenheten föreslår att föra över 3 miljoner kronor och skapa ett nytt investeringsprojekt, i syfte att hantera enklare investeringsåtgärder kopplat till parkeringar.

  Genom att göra en överföring av redan beviljade investeringsmedel skapas goda förutsättningar att utveckla de allmänna parkeringarna parallellt med att arbetet för att utöka infartsparkeringar pågår, utan att behöva söka nya investeringsmedel för Natur- och trafiknämnden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Alla nämnder ska göra en översyn av styrande dokument inom nämndens ansvarsområde, och meddela kommunstyrelsen om styrdokument ska kvarstå, revideras eller tas bort. I de fall styrdokument ska revideras ska det om möjligt göras under 2021. Stadsledningskontoret har gjort en genomgång av styrdokument inom natur- och trafiknämnden området och föreslår att vissa dokument ses över och att andra kvarstår.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Inom natur- och trafiknämnden finns ett naturvårdsråd. Rådet har en beredande funktion och ska samarbeta med föreningar kring naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat. Av reglementet framgår att det ska finnas en arbetsordning som bland annat fastställer kriterier för föreningars representation. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till arbetsordning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I dag hanteras anmälningar om trafikfarlig privat växtlighet av driftgruppen hos enheten för offentlig utemiljö. Som förvaltande enhet begränsas denna uppgift av att inte kunna agera som myndighet och besluta om förelägganden vid vite alternativt om borttagning av växtlighet på fastighetsägarens bekostnad. Kostnaden för beskärning och bortforsling av växtligheten hamnar ofta på kommunen. Det är ett ineffektivt och kostsamt sätt att hantera ärendena för skattepengar.  Från och med hösten 2021 kommer hanteringen av anmälningar om trafikfarlig växtlighet som står på privat mark att hanteras av bygglovsenheten. Lösningen kommer med stor sannolikhet att bli en besparing för kommunen då tillsynen sköts utifrån myndighetsutövning med stöd av plan- och bygglagen (PBL) och den bestämmelse som anger att ”tomter ska hållas i vårdat skick".  Om arbetssättet fungerar väl, kommer en ramändring föreslås till budgeten för 2023 där miljö- och stadsbyggnadsnämndens budgetram för tillsyn ökas utifrån den uppskattade arbetsinsatsen samtidigt som natur- och trafiknämndens budgetram för drift minskas med motsvarande summa.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Politikerinitiativ om att kommunen bör anlägga boulebanor på lämpliga platser i Nackas fyra kommundelar.

  Det finns 12 anlagda boulebanor och 32 bollplaner i grus, där det går att spela boule, på allmän plats i kommunen. Eftersom den sammanlagda beläggningen på dessa är relativ låg anser kommunen att tillgången till bouleplaner är god när den planerade banan i Ringparken är utbyggd.  Vad gäller boulebanor på skolgårdar ligger det inom kommunstyrelsens ansvarsområde eller privata fastighetsägare om skolan ägs privat. Anläggande av boulebanor måste ske i samverkan med rektor på respektive skola.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Initiativtagaren vill att möjligheterna att tillföra parkeringar till minst en av de tre entréerna till Velamsund vid Åbroddsvägen, Vikingshillsvägen samt Sommarbovägen bör utredas.

  Det pågår planering för tre p-platser vid Åbroddvägen och det är även möjligt att anlägga tre p-platser vid entrén på Vikingshillsvägen. För att anlägga två p-platser vid Sommarbovägens entré behövs tillstånd från vägföreningen och dispens från föreskrifterna i naturreservatet.  Den totala kostnaden för investeringen blir ca 500 000 kr som kan tas ur redan beslutad budget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Medborgaren föreslår att backen vid Jarlabergs entré till Nyckelviken asfalteras för att få bättre tillgänglighet för rullstol.

  Efter samtal med medborgaren framkom att det främst är sidolutningen på gångvägen som känns osäker, vid användning av permobil. Kommunen konstaterar att den felaktig dosering på gångvägen sannolikt har uppstått vid plogning och kommer åtgärda det genom att jämna ut lutningen på gångvägen med grus. Åtgärden kan ge bra effekt och är att föredra framför asfaltering eftersom det är naturreservat.  Kostnaden för åtgärden uppskattas till ca 50 000 kronor och tas inom befintlig budget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Medborgaren föreslår att det byggs ett utsiktstorn på telegrafberget i Älta. Det är det näst högsta naturliga berget i regionen med sina 82,2 meter.

  Kommunen tackar för förslaget och ser att det skulle kunna bli ett trevligt inslag i området. Eftersom platsen redan idag är en fin utsiktsplats så behöver kommunen utifrån given budgetram och uppdrag prioritera anläggningar, som tillgodoser behovet hos många medborgarna, som lekplatser, allmänna parker, bollplaner, utegym mm. Kommunen kommer se om det är möjligt att städa upp på platsen och ta kontakt med ägaren av masten för att få till en rengöring.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  Medborgaren vill att kommunen anlägger ängar som är utmärkt för biologisk mångfald.

  Kommunen arbetar med att öka den biologiska mångfalden på olika sätt och i år kommer gräsytor i Skuru, Ormingeparken, Rensättra och Stensöparken i Älta att släppas upp och skötas som ängar. Föreslagen plats vid avfarten från Saltsjöleden till Sicklaön kan bli ett fint komplement till detta och kommunen kommer låta delar av området få ängsskötsel.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17

  I medborgarförslaget beskrivs att sträckan på Värmdövägen mellan Vikdalsvägen och Per Hallströms väg är kraftigt trafikerad. Trafikmängden och fortkörningen upplevs leda till oacceptabla bullernivåer och är en trafikfara då det finns gott om barn i området. I medborgarförslaget föreslås därför att hastighetspåminnande vägskyltar sätts upp i vardera riktningen på Värmdövägen.

  Nacka kommun måste noga prioriterar var hastighetsdisplayer sätts upp. Displayerna placeras i första hand ut vid t.ex. skolor och idrottsanläggningar, men kan även placeras i anslutning till övergångsställen, där det finns ett tydligt korsningsbehov i kombination med högt antal fordon. Syftet med digitala hastighetsdisplayer är att få trafikanterna uppmärksamma på vilken hastighet fordonet framförs i och därmed anpassa farten enligt skyltad hastighet, vilket i sin tur kan minimera riskerna för olyckor. Hastighetsdisplayer ger ingen större effekt på bullernivåer, särskilt på en sträcka som denna där medelhastigheten stämmer överens med den skyltade hastigheten, som idag är 40 km/h.

  Natur- och trafiknämnden kan ändå göra ett försök med att placera ut två hastighetsmätare på den aktuella sträckan. Efter en försöksperiod genomförs en trafikmätning och en utvärdering av hastighetdisplayernas effekter på trafiken, och om hastigheterna efterlevs i större utsträckning än tidigare samt om den upplevda bullernivån minskat.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   18

  Stadsbyggnadsprojekt 93102389 DP Orminge C etapp 1 (delprojekt) är första utbyggnadsetappen av allmänna anläggningar inom planprogramområdet Orminge centrum. Ytterligare 5-6 etapper utförs eller planeras inom området. Denna etapp omfattar del av Edövägen i Orminge centrum. Inom projektet har följande åtgärder vidtagits: VA-anslutning till ny bostadsbebyggelse i Nybackakvarteret, uppgradering av VA-nätet i Edövägen inför ytterligare ny bostadsbebyggelse i centrum och flytt av gång- och cykelpassage mellan Edövägen och Nämdöstigen.

  Total kostnad för etapp 1 är cirka 13 miljoner kronor för produktion, projektering och interna kostnader. Genomförande av allmänna anläggningar inom planprogramområdet Orminge centrum finansieras i huvudsak genom exploateringsersättning, markförsäljning och statsbidrag. En försvårande och fördyrande omständighet i produktionen uppkom då det visades sig att markförhållandena var mer komplicerade än redovisat med mycket berg i gatan och att befintlig vattenledning låg mycket nära berget.

  Av kapitalkostnad om 340 000 kronor år 1 utgör ränta cirka 115 000 kronor. Projektet generera ingen utökad drift- och underhållskostnad då anläggningens ytor och utförande är lika som före ombyggnad.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   19

  Under 2013 initierade dåvarande tekniska nämnden i Nacka kommun ett projektarbete i syfte att genomföra investeringar för att förbättra skolvägar som fick projektnamnet, säkra skolvägar. Det har dessvärre inte gått att hitta ett formellt investeringsbeslut till investeringsprojekt ”Säkra Skolvägar 98000032” i kommunens diarium. Projektet omnämns dock i flera andra handlingar och protokoll vid tekniska nämnden under 2013. I kommunens mål och budget har projektet redovisats som ett pågående investeringsprojekt sedan 2014.

  Projektet målsättning har varit att genomföra trafiksäkerhethöjandeåtgärder, i syfte för att förbättra barns skolvägar. Investeringarna har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet kring utvalda skolor och dess anslutande skolvägar samt underlättat och uppmuntrat till att fler elever väljer att gå eller cykla till skolan. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning av nya och förbättrade gångbanor, hastighetsdämpande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och en avlämningsplats.

  Projektet målsättning har varit att genomföra trafiksäkerhethöjandeåtgärder, i syfte för att förbättra barns skolvägar. Investeringarna har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet kring utvalda skolor och dess anslutande skolvägar samt underlättat och uppmuntrat till att fler elever väljer att gå eller cykla till skolan. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning av nya och förbättrade gångbanor, hastighetsdämpande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och en avlämningsplats.

  Budgeten satt för projektet var 6 mnkr, och slutkostnaden landade på 6 mnkr.

  Investeringsprojektet har också fått intäkter om 400 000 kronor genom att kommunen ansökt och beviljats statlig medfinansiering.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   20

  I mål och budgetarbetet under 2016 ansökte och beviljades Natur och trafiknämnden investeringsmedel för att genomföra utredning och projektering av gång och cykelbana längs med Fisksätravägen och Fidravägen. Behovet av att komplettera och förbättra infrastrukturen i området för gående och cyklister hade tidigare identifierats inom ramen för Program Fisksätra som antagits av KS den 13 maj 2013. Tanken var en förbättrad tillgängligheten mellan bostadsområden i Fisksätra, till busshållplatser och närområden. Utredning och projektering beräknades då pågå under 2017 och projektbudgeten som tilldelades omfattade 2 miljoner kronor.  En utredning och projektering påbörjades aldrig av Trafikenheten under 2017. En orsak till detta är bland annat att kommunens detaljplanearbete för Fisksätra Entré förändrades och omarbetades under perioden, och detta investeringsprojekt pausades.  Det är värt att notera att Fisksätra är ett av de bostadsområden som byggdes på sextio- och sjuttiotalet där gång och cykeltrafik separeras från biltrafik. Tanken var aldrig varit att bygga en gång- och cykelväg runt hela Fisksätra-/Fidravägen. Med den nuvarande inriktning och pågående planer för området kring Fisksätra så bedöms behovet av att utreda och projektera en gång och cykelbana längs med Fisksätravägen/ Fidravägen inte längre vara aktuell. Således avslutas och återlämnas investeringsprojektet Fisksätravägen/Fidravägen 2017 och tidigare beviljat investeringsbeloppet återlämnas i sin helhet till kommunfullmäktige

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   22
 •   23
 •   24
 •   25

  Delegationsbeslut

  NTN 2021-112 Dispens från trafikföreskrift för Klintens Båtklubb 2021 maj

  NTN 2021-104 Dispens från trafikföreskrift för Nacka Båtklubb 2021 maj

  NTN 2021/78 Dispens från trafikföreskrift, Essing plåt AB

  NTN 2021/108 Inköp av redskapsbärare Avant el till Nyckelviken

  NTN 2021/100 Inleda upphandling av entreprenad ombyggnation av Mensättra våtmark

  Parkeringsringstillstånd för rörelsehindrade mars , april

  Bygglovremisser

  B 2020-001333, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ny komplementbyggnad på fastighet Sicklaön 326:15 (Bergbacken 8)

  B2020-002092, Tidsbegränsat lov för plank och skylt, t o m 2026- 02-15 på fastigheten Sicklaön 41:7sicklaön 40:14

  B2021-000174, Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Tattby 19:2

  B2021-000296 Bygglov för uppställning av foodtruck/vagn på fastigheten Tollare 1:3, Telegramvägen 1

  B2021-000373, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ORMINGE 60:1

  B2021-000378, Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ORMINGE 60:1

  B2021-000407, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokal till gymnasieskola, plan 9, tom 2026-08-31 på fastigheten Sicklaön 369:33 (Augustensdalsven 19)

  B2021-000419, Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad på fastigheten ERSTAVIK 26:1 (Hamnvägen 7)

  B2021-000449, Bygglov för parkeringsplats på fastigheten Sicklaön 37:71 (Finnboda Varvsväg 10E)

  B2021-000475, Bygglov för skyltanordning på annan byggnad på fastigheten Sicklaön 40:12 (Järlaleden 30)

  B2021-000568, Bygglov för nybyggnad av sex radhus och komplementbyggnader, installation av eldstäder på fastigheten Älta 10:86 (Lovisedalsvägen 25)

  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2020-00150 Almvägen p-förbud

  LTF 0182-2020-00151 Almvägen stannande förbud

  LTF 0182-2020-00152 Almvägen stannande förbud

  LTF 0182-2021-00049 Almvägen p-förbud

  LTF 0182-2021-00050 Almvägen p-förbud upphävande

  LTF 0182-2021-00051 Almvägen p-förbud upphävande

  Upplåtelse offentlig plats

  MU 20210226-9208 Avstyrkan Dipart Värmdövägen byggetablering invid påfartsrampen till Saltsjöbadsleden 2021-04-08

  MU 20210315-9276 Tillstyrkan FUT skönviksvägen invid väg 222 del som är inom detaljplan samt allmän plats 2021-04-08 (3)

  MU 20210324-9317 Tillstyrkan Nacka Sjöscouterna (2021-04-29)

  MU 20210324-9319 Yttrande Foodttruck Tollare Brukstorget 2021-04-08 (1)

  MU 20210329-9344 Tillstyrkan Dipart Värmdövägen Per hallströms Väg byggetablering 2021-04-08

  MU 20210329-9345 Tillstyrkan Lift för byte av Vepor Nacka Forum på flera platser invid fasad 2021-04-07 (1)

  MU 20210329-9346 Tillstyrkan byggetablering Nacka Vatten & Avfall AB Lännersta midsommarängen invid Doktorsvägen 2021-04-09 (3)

  MU 20210401-9358 Yttrande säsongen 2021 Uteservering Maestro Ektorp centrum ej kommunal mark 2021-04-01

  MU 20210401-9360 Tillstyrkan Etablering hörnan Sveavägen Trollvägen Saltsjöbaden Nacka Vatten 2021-04-07

  MU 20210401-9364 Komplettering Tillstyrkan Kiosk och SUPboard-uthyrning Sickla Strand säsongen 2021

  MU 20210401-9364 Tillstyrkan SUP-boards från containers med uteservering Sickla Strand 2021-04-06

  MU 20210401-9365 Yttrande för etablering invid p-hus älta centrum för däckbyte - ej kommunal mark ej allmän plats 2021-04-01 (1)

  MU 20210406- 9368 Tillstyrkan byggetablering Sveab FUT jarlabergsvägen 2 förlängning 2021-04-08 (2)

  MU 20210406-9367 Tillstyrkan Filminspelning Solsidan 4 dagar i april o maj Saltsjöpromenaden Saltsjöbaden med omgivningar 2021-04-09 (1)

  MU 20210406-9369 Tillstyrkan byggetablering Bogfelts Rörsunda 2021-04-09

  MU 20210407-9375 Tillstyrkan Försäljning av sommarbär säsongen 2021 Igelbodaparkeringen Saltsjöbaden 2021-04-07 (2)

  MU 20210407-9377 yttrande del 1 foodtruck för tre platser Finnboda Kvarnholmen och Nacka stand 2021-04-09

  MU 20210408-9380 Avstyrkan Matvagn Tollare Brukstorget september 2021 tom april 2024 enligt ansökt tid 2021-04-08 (1)

  MU 20210409-9385 Avstyrkan del 3 foodtruck med återkommande placering vikdalsvägen samt sickla strand 2021-04-09 (1)

  MU 20210409-9385 Avstyrkan Foodtruck Kvarnholmen Mjölnarvägen Kajen

  MU 20210409-9386 Tillstyrkan Sommarbär Mensättravägen Värmdövägen Återvinningsstationen sommarsäsong 2021-04-12

  MU 20210409-9386 Tillstyrkan Sommarbär Mensättravägen Värmdövägen ÅVS sommarsäsong

  MU 20210412-9402 Yttrande matvagn Tollare ny placering vid trapp-park Brukstorget -ej nacka kommun 2021-04-22 (1)

  MU 20210412-9403 yttrande Nacka strand uteservering ej kommunal mark 2021-04-14

  MU 20210412-9404 Yttrande gällande filminspelning Henriksdalsringen 2021-04-13 (4)

  MU 20210413 Tillstyrkan Reklamfilm samt Fotografering Torben Gruts Väg 5 parkering Restaurantholmen

  MU 20210413-9412 Tillstyrkan filminspelning saltsjöbadsvägen p-ficka mellan Östervik och Saltsjö-Duvnäs 2021-04-13 (2)

  MU 20210413-9414 Tillstyrkan byggetablering ormingeringen i egen regi 2021-04-13 (1)

  MU 20210414-9419 Tillstyrkan Segelklubben Måsungen, maj 2021 (2021-04-29)

  MU 20210421-9476 Yttrande mobil vaccinationsenhet TBE på mark mellan Forumhusen 2021-04-21

  MU 20210421-9478 Tillstyrkan Byggetablering Fisksätra Bergandsvägen Doppingvägen Dipart 2021-02-19 (1)

  MU 20210421-9478 Tillstyrkan Byggetablering NVOA knut Wallenbergs väg ersätter etabl Sveavägen Trollvägen 2021-04-22

  MU 20210422-9489 Yttrande uteservering Finnboda varvsväg 19 A -ej kommunal mark 2021-04-22 (2)

  MU 20210422-9491 Tillstyrkan värmeaggregat nacka på flera platser 2021-04-23

  MU 20210423-9493 Tillstyrkan värmeaggregat utställda på flera platser i Nacka 2021-04-26

  MU 20210423-9496 yttrande Nacka strand augustendalsvägen 47 uteservering ej kommunal mark 2021-04-14

  MU 20210423-9497 Yttrande containers Finnboda kajväg 10 - ej kommunal mark 2021-04-23 (2)

  MU 20210429-9527 Yttrande uteservering Golfbaren Nacka Strand ej kommunal mark 2021-04-29  Anmälningar

  Mötesanteckning Nacka Naturvårdsråd 20210329

  NTN 2021/86 Brev ang välta matavfallskärl

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   26
 •   27
 • § 77

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -16,1 miljoner kronor vilket är +4,2 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -322 miljoner kronor vilket är -10 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror på ändrade redovisningsprinciper för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, vilka inte är justerade i budgeten för 2021.

 • § 78

  • Under våren påbörjas arbete med kommunens mål- och budgetprocess.
  • Det första som genomförs är att fastställa förutsättningar för budgetarbetet såsom demografi, lagförändringar, uppräkningsfaktorer med mera.
  • Regeringens vårproposition och Sveriges kommuner och regioners skatteprognos är viktiga grunder för det ekonomiska utrymmet och eventuella verksamhetsförändringar.
  • Tjänstepersonerna förbereder underlag för att kommun­styrelsen i juni ska kunna lämna ett förslag till budget för nämnderna för nästkommande budgetperiod (det så kallade ramärendet).

   

  Tidplan

  • Beslut Mål och budget 2022-2024 – ramärendet kommunstyrelsen, 7 juni
  • Långtidsprognos 2022-2040 kommunstyrelsen, 27 september
  • Nämnders/styrelsers behandling av Mål och budget, 1-30 september
  • Mål och budget 2022-2024 kommunstyrelsens arbetsutskott (lägesinfo), 6 oktober
  • Mål och budget 2022-2024, kommunstyrelsen 25 oktober
  • Mål och budget 2022-2024 kommunfullmäktige, 15-16 november
  • Internbudget/affärsplan beslutas av respektive nämnd/utskott/styrelse, nov– dec 

 • § 79

  Enheten för Bygg och Anläggning ger en muntlig information om status för vissa av Natur och trafiknämndens investeringar.

   

  Följande investeringar redovisades

  • Investeringar trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021
  • Cykelinsatser 2020-2022 – 6mkr
  • Fisksätra trafikplats
  • Reinvesteringar Väg 2020
  • Reinvesteringar Väg 2021

 • § 80

  Följande kontrollpunkter 2021 redovisades.

   

  - Bristande styrning i projekt

  •  Trafikenheten och enheten offentlig utemiljö har genomfört investeringsuppföljning på månadsbasis under perioden.
  •   Ett utvecklingsarbete har inletts i syfte att säkerställa en tydlig process för rapportering och uppföljning av de årligen löpande investeringspaketen.

   

  - Attestrutiner

  • Stickprov har gjorts för perioden 1 januari till 30 april 2021
  • Utförda stickprovskontroller efter T1 visar fortsatt bra fakturahantering inom alla 3 granskade områden jämfört med samma period 2020. Det upptäcktes inga anmärkningar eller brister.

   

  - Inköp enligt LOU

  • Direktupphandlingar
  • Uppföljning av avtal: Konstruktionsbyggnad
  • Uppföljning av avtal: Belysning
  • Uppföljning av avtal: Vinterväghållning
  • Uppföljning av avtal: Sandupptagning
  • Uppföljning av avtal: Parkeringsövervakning på allmän väg

 • § 81

  Trafikenheten har identifierat ett stort behov av att snabbt kunna genomföra mindre investeringsåtgärder i anslutning till allmänna parkeringsplatser runt om i Nacka. Det handlar om enklare investeringsåtgärder som kan förbättra en problematisk parkeringssituation på en specifik plats så som utökningar, justeringar, skyltar och bättre uppmärkning.

  Idag har nämnden beviljade investeringsmedel om 12 miljoner kronor som tillhör investeringsprojekt ”93101859 Infartsparkeringar 2019-2020”. Trafikenheten föreslår att föra över 3 miljoner kronor och skapa ett nytt investeringsprojekt, i syfte att hantera enklare investeringsåtgärder kopplat till parkeringar.

  Genom att göra en överföring av redan beviljade investeringsmedel skapas goda förutsättningar att utveckla de allmänna parkeringarna parallellt med att arbetet för att utöka infartsparkeringar pågår, utan att behöva söka nya investeringsmedel för Natur- och trafiknämnden.

 • § 82

  Alla nämnder ska göra en översyn av styrande dokument inom nämndens ansvarsområde, och meddela kommunstyrelsen om styrdokument ska kvarstå, revideras eller tas bort. I de fall styrdokument ska revideras ska det om möjligt göras under 2021. Stadsledningskontoret har gjort en genomgång av styrdokument inom natur- och trafiknämnden området och föreslår att vissa dokument ses över och att andra kvarstår.

 • § 83

  Inom natur- och trafiknämnden finns ett naturvårdsråd. Rådet har en beredande funktion och ska samarbeta med föreningar kring naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat. Av reglementet framgår att det ska finnas en arbetsordning som bland annat fastställer kriterier för föreningars representation. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till arbetsordning.

 • § 84

  I dag hanteras anmälningar om trafikfarlig privat växtlighet av driftgruppen hos enheten för offentlig utemiljö. Som förvaltande enhet begränsas denna uppgift av att inte kunna agera som myndighet och besluta om förelägganden vid vite alternativt om borttagning av växtlighet på fastighetsägarens bekostnad. Kostnaden för beskärning och bortforsling av växtligheten hamnar ofta på kommunen. Det är ett ineffektivt och kostsamt sätt att hantera ärendena för skattepengar.

  Från och med hösten 2021 kommer hanteringen av anmälningar om trafikfarlig växtlighet som står på privat mark att hanteras av bygglovsenheten. Lösningen kommer med stor sannolikhet att bli en besparing för kommunen då tillsynen sköts utifrån myndighetsutövning med stöd av plan- och bygglagen (PBL) och den bestämmelse som anger att ”tomter ska hållas i vårdat skick". Om arbetssättet fungerar väl, kommer en ramändring föreslås till budgeten för 2023 där miljö- och stadsbyggnadsnämndens budgetram för tillsyn ökas utifrån den uppskattade arbetsinsatsen samtidigt som natur- och trafiknämndens budgetram för drift minskas med motsvarande summa.

 • § 85

  Politikerinitiativ om att kommunen bör anlägga boulebanor på lämpliga platser i Nackas fyra kommundelar.

  Det finns 12 anlagda boulebanor och 32 bollplaner i grus, där det går att spela boule, på allmän plats i kommunen. Eftersom den sammanlagda beläggningen på dessa är relativ låg anser kommunen att tillgången till bouleplaner är god när den planerade banan i Ringparken är utbyggd.

  Vad gäller boulebanor på skolgårdar ligger det inom kommunstyrelsens ansvarsområde eller privata fastighetsägare om skolan ägs privat. Anläggande av boulebanor måste ske i samverkan med rektor på respektive skola.  

 • § 86

  Initiativtagaren vill att möjligheterna att tillföra parkeringar till minst en av de tre entréerna till Velamsund vid Åbroddsvägen, Vikingshillsvägen samt Sommarbovägen bör utredas.

  Det pågår planering för tre p-platser vid Åbroddvägen och det är även möjligt att anlägga tre p-platser vid entrén på Vikingshillsvägen. För att anlägga två p-platser vid Sommarbovägens entré behövs tillstånd från vägföreningen och dispens från föreskrifterna i naturreservatet.

  Den totala kostnaden för investeringen blir ca 500 000 kr som kan tas ur redan beslutad budget.

 • § 87

  Medborgaren föreslår att backen vid Jarlabergs entré till Nyckelviken asfalteras för att få bättre tillgänglighet för rullstol.

  Efter samtal med medborgaren framkom att det främst är sidolutningen på gångvägen som känns osäker, vid användning av permobil. Kommunen konstaterar att den felaktig dosering på gångvägen sannolikt har uppstått vid plogning och kommer åtgärda det genom att jämna ut lutningen på gångvägen med grus. Åtgärden kan ge bra effekt och är att föredra framför asfaltering eftersom det är naturreservat.
  Kostnaden för åtgärden uppskattas till ca 50 000 kronor och tas inom befintlig budget. 

 • § 88

  Medborgaren föreslår att det byggs ett utsiktstorn på telegrafberget i Älta. Det är det näst högsta naturliga berget i regionen med sina 82,2 meter.

  Kommunen tackar för förslaget och ser att det skulle kunna bli ett trevligt inslag i området. Eftersom platsen redan idag är en fin utsiktsplats så behöver kommunen utifrån given budgetram och uppdrag prioritera anläggningar, som tillgodoser behovet hos många medborgarna, som lekplatser, allmänna parker, bollplaner, utegym mm. Kommunen kommer se om det är möjligt att städa upp på platsen och ta kontakt med ägaren av masten för att få till en rengöring.

 • § 89

  Medborgaren vill att kommunen anlägger ängar som är utmärkt för biologisk mångfald.

  Kommunen arbetar med att öka den biologiska mångfalden på olika sätt och i år kommer gräsytor i Skuru, Ormingeparken, Rensättra och Stensöparken i Älta att släppas upp och skötas som ängar. Föreslagen plats vid avfarten från Saltsjöleden till Sicklaön kan bli ett fint komplement till detta och kommunen kommer låta delar av området få ängsskötsel.

 • § 90

  I medborgarförslaget beskrivs att sträckan på Värmdövägen mellan Vikdalsvägen och Per Hallströms väg är kraftigt trafikerad. Trafikmängden och fortkörningen upplevs leda till oacceptabla bullernivåer och är en trafikfara då det finns gott om barn i området. I medborgarförslaget föreslås därför att hastighetspåminnande vägskyltar sätts upp i vardera riktningen på Värmdövägen.

  Nacka kommun måste noga prioriterar var hastighetsdisplayer sätts upp. Displayerna placeras i första hand ut vid t.ex. skolor och idrottsanläggningar, men kan även placeras i anslutning till övergångsställen, där det finns ett tydligt korsningsbehov i kombination med högt antal fordon. Syftet med digitala hastighetsdisplayer är att få trafikanterna uppmärksamma på vilken hastighet fordonet framförs i och därmed anpassa farten enligt skyltad hastighet, vilket i sin tur kan minimera riskerna för olyckor. Hastighetsdisplayer ger ingen större effekt på bullernivåer, särskilt på en sträcka som denna där medelhastigheten stämmer överens med den skyltade hastigheten, som idag är 40 km/h.

  Natur- och trafiknämnden kan ändå göra ett försök med att placera ut två hastighetsmätare på den aktuella sträckan. Efter en försöksperiod genomförs en trafikmätning och en utvärdering av hastighetdisplayernas effekter på trafiken, och om hastigheterna efterlevs i större utsträckning än tidigare samt om den upplevda bullernivån minskat.

 • § 91

  Stadsbyggnadsprojekt 93102389 DP Orminge C etapp 1 (delprojekt) är första utbyggnadsetappen av allmänna anläggningar inom planprogramområdet Orminge centrum. Ytterligare 5-6 etapper utförs eller planeras inom området. Denna etapp omfattar del av Edövägen i Orminge centrum. Inom projektet har följande åtgärder vidtagits: VA-anslutning till ny bostadsbebyggelse i Nybackakvarteret, uppgradering av VA-nätet i Edövägen inför ytterligare ny bostadsbebyggelse i centrum och flytt av gång- och cykelpassage mellan Edövägen och Nämdöstigen.

  Total kostnad för etapp 1 är cirka 13 miljoner kronor för produktion, projektering och interna kostnader. Genomförande av allmänna anläggningar inom planprogramområdet Orminge centrum finansieras i huvudsak genom exploateringsersättning, markförsäljning och statsbidrag. En försvårande och fördyrande omständighet i produktionen uppkom då det visades sig att markförhållandena var mer komplicerade än redovisat med mycket berg i gatan och att befintlig vattenledning låg mycket nära berget.

  Av kapitalkostnad om 340 000 kronor år 1 utgör ränta cirka 115 000 kronor. Projektet generera ingen utökad drift- och underhållskostnad då anläggningens ytor och utförande är lika som före ombyggnad.

 • § 92

  Under 2013 initierade dåvarande tekniska nämnden i Nacka kommun ett projektarbete i syfte att genomföra investeringar för att förbättra skolvägar som fick projektnamnet, säkra skolvägar. Det har dessvärre inte gått att hitta ett formellt investeringsbeslut till investeringsprojekt ”Säkra Skolvägar 98000032” i kommunens diarium. Projektet omnämns dock i flera andra handlingar och protokoll vid tekniska nämnden under 2013. I kommunens mål och budget har projektet redovisats som ett pågående investeringsprojekt sedan 2014.

  Projektet målsättning har varit att genomföra trafiksäkerhethöjandeåtgärder, i syfte för att förbättra barns skolvägar. Investeringarna har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet kring utvalda skolor och dess anslutande skolvägar samt underlättat och uppmuntrat till att fler elever väljer att gå eller cykla till skolan. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning av nya och förbättrade gångbanor, hastighetsdämpande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och en avlämningsplats.

  Projektet målsättning har varit att genomföra trafiksäkerhethöjandeåtgärder, i syfte för att förbättra barns skolvägar. Investeringarna har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet kring utvalda skolor och dess anslutande skolvägar samt underlättat och uppmuntrat till att fler elever väljer att gå eller cykla till skolan. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning av nya och förbättrade gångbanor, hastighetsdämpande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och en avlämningsplats.

  Budgeten satt för projektet var 6 mnkr, och slutkostnaden landade på 6 mnkr.

  Investeringsprojektet har också fått intäkter om 400 000 kronor genom att kommunen ansökt och beviljats statlig medfinansiering.

 • § 93

  I mål och budgetarbetet under 2016 ansökte och beviljades Natur och trafiknämnden investeringsmedel för att genomföra utredning och projektering av gång och cykelbana längs med Fisksätravägen och Fidravägen. Behovet av att komplettera och förbättra infrastrukturen i området för gående och cyklister hade tidigare identifierats inom ramen för Program Fisksätra som antagits av KS den 13 maj 2013. Tanken var en förbättrad tillgängligheten mellan bostadsområden i Fisksätra, till busshållplatser och närområden. Utredning och projektering beräknades då pågå under 2017 och projektbudgeten som tilldelades omfattade 2 miljoner kronor.

  En utredning och projektering påbörjades aldrig av trafikenheten under 2017. En orsak till detta är bland annat att kommunens detaljplanearbete för Fisksätra Entré förändrades och omarbetades under perioden, och detta investeringsprojekt pausades.

  Det är värt att notera att Fisksätra är ett av de bostadsområden som byggdes på sextio- och sjuttiotalet där gång och cykeltrafik separeras från biltrafik. Tanken var aldrig varit att bygga en gång- och cykelväg runt hela Fisksätra-/Fidravägen. Med den nuvarande inriktning och pågående planer för området kring Fisksätra så bedöms behovet av att utreda och projektera en gång och cykelbana längs med Fisksätravägen/ Fidravägen inte längre vara aktuell. Således avslutas och återlämnas investeringsprojektet Fisksätravägen/Fidravägen 2017 och tidigare beviljat investeringsbeloppet återlämnas i sin helhet till kommunfullmäktige

 • § 94

  Ulrika Haij, enhetschef Trafikenheten, informerade om följande.

  SKURUBRON

  • De regelbundna sprängningarna är avslutade. Det kan dock förekomma enstaka sprängningar vardagar klockan 10:00 och 14:00.
  • Fortsatt renovering av broarna vid Bastusjön
  • Efter vinteruppehållet har Trafikverket återupptagit arbetet med att renovera Bastusjöns broar på väg 222 vid trafikplats Skuru. Det innebär att trafiken kommer att förflyttas i sidled i omgångar med start i slutet av april. Arbetena beräknas pågå till och med 2021.

   

  SLUSSEN

  • Aktuellt
  • Vardagar: 07.00-19.00 utförs arbeten som orsakar buller. Betongarbeten kan pågå på Katarinavägen måndag – söndag 07.00-22.00. Det är arbeten som inte orsakar buller.
  • Nattarbeten: Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid. Rivningsarbeten på Södermalmstorg pågår nattetid, då lyft av tunga betongblock görs med kran. Arbeten som inte kan utföras på dagtid när spårtrafiken är i drift.
  • Katarinaberget: Arbetena med att ta ur bergmassor ur närmar sig sitt slut och pågår i ytterligare cirka sex veckor. På grund av försenade arbeten beräknar vi nu att sprängningar pågår fram till mitten av juni!

   

  TUNNELBANAN NACKA

  • Vid alla tre arbetstunnlar kan sprängningar för arbetstunneln ske alla dagar i veckan mellan 07-22. Vid behov kommer vi att spränga på helgdagarna. Nyheter kring sprängningsarbeten och lyft upp informationen om förhandsbesked avseende sprängningar.
  • Ledningsomläggningar i Skvaltans väg och arbeten vid Fyrbåksrondellen är försenade beräknas klara under kvartal 2, innan sommaren.
  • Ny väg kopplar ihop Jarlaberg och väg 222
  • Hösten 2021 bygger Nacka kommun en förbindelseväg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan.
  • Under hela arbetet med att bygga vägen kommer Skönviksvägen att vara öppen för biltrafik, gående och cyklister.
  • Vägen är klar under 2022 och kan börja trafikeras av allmänheten när Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan.

   

  UTKAST SOMMARINFORMATION OM TRAFIKPÅVERKAN

  • Gemensamt pressutskick planeras inför sommaren Regional samverkan: Trafik Stockholm. Det blir en ganska lugn sommar i år ute på våra vägar i länet

   

  FÄRDIGSTÄLLDA CYKEL ÅTGÄRDER

  Cykelvägvisning Velamsund Cykelbarometer vid Centralplan 

  • Ny mätpunkt
  • Invigdes i mars
  • Visar luft och vägbananstemp
  • Antal per dag och helår

   

  Klaffbommar vid Igelbodaskolan

  • Synpunkter om konflikter mellan gående och cyklister vid inpassering.
  • Breddning av gång- och cykelväg längs Lovisedalsvägen korsningen Solvägen i Älta.
  • Sträckan som breddats är cirka 70 meter, 2 meter bred, ny asfalt samt väglinjemålning
  • Säkrare för barn och unga som går och cyklar till Sigfridsborgsskolan samt för att koppla ihop cykeltrafiken mellan Loviselundsvägen och Evalundsvägen.

   

  NYA ÖSTBERGATUNNELN

  En ny dagvattentunnel ska byggas från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. En förlängning på från Östberga och ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen. Inom Nacka kommun går dagvattentunneln helt under mark, endast mynningen till en arbetstunnel vid Finnboda ligger ovanför mark. Preliminär byggstart är 2022 och tunneln planeras vara i drift 2026. Om du har frågor kring byggnation av tunneln och hur det påverkar området, så kan SVOA besvara frågor, nyaostbergatunneln@svoa.se eller ring 08-522 120 00. Vad gäller bullernivåer vid byggnation så kommer det regleras i den kommande miljödomen från Mark- och miljödomstolen. Samrådstid, var mellan den 30 mars och 4 maj 2020.

   

  CYKELDAG planeras till v37 (14-17 sep)

 • § 95

  Jan Setréus enhetschef NVOA informerade om bolagets förebyggande arbete gällande nedskräpning i Nacka.

   

  Kristina Petterqvist, enhetschef offentlig utemiljö, informerade om följande.

  • NATURSTÄDNING: 164 områden av 168 st har städats I vårens naturstädning. Det är ett nytt rekord i andel städade områden.
  • KONSTGRÄSPLAN: Den nya 7 manna konstgräsplanen i Saltsjö-Duvnäs är klar. Två kvällar i veckan kommer fritidsenheten att disponera planen.
  • Midsommar i Nyckelviken är inställd

 • § 96
 • § 97

  Delegationsbeslut

  NTN 2021-112 Dispens från trafikföreskrift för Klintens Båtklubb 2021 maj
  NTN 2021-104 Dispens från trafikföreskrift för Nacka Båtklubb 2021 maj
  NTN 2021/78 Dispens från trafikföreskrift, Essing plåt AB
  NTN 2021/108 Inköp av redskapsbärare Avant el till Nyckelviken
  NTN 2021/100 Inleda upphandling av entreprenad ombyggnation av Mensättra våtmark
  Parkeringsringstillstånd för rörelsehindrade mars , april

  Bygglovremisser

  B 2020-001333, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ny komplementbyggnad på fastighet Sicklaön 326:15 (Bergbacken 8)
  B2020-002092, Tidsbegränsat lov för plank och skylt, t o m 2026- 02-15 på fastigheten Sicklaön 41:7sicklaön 40:14
  B2021-000174, Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Tattby 19:2
  B2021-000296 Bygglov för uppställning av foodtruck/vagn på fastigheten Tollare 1:3, Telegramvägen 1
  B2021-000373, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ORMINGE 60:1
  B2021-000378, Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ORMINGE 60:1
  B2021-000407, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokal till gymnasieskola, plan 9, tom 2026-08-31 på fastigheten Sicklaön 369:33 (Augustensdalsven 19)
  B2021-000419, Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad på fastigheten ERSTAVIK 26:1 (Hamnvägen 7)
  B2021-000449, Bygglov för parkeringsplats på fastigheten Sicklaön 37:71 (Finnboda Varvsväg 10E)
  B2021-000475, Bygglov för skyltanordning på annan byggnad på fastigheten Sicklaön 40:12 (Järlaleden 30)
  B2021-000568, Bygglov för nybyggnad av sex radhus och komplementbyggnader, installation av eldstäder på fastigheten Älta 10:86 (Lovisedalsvägen 25)

  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2020-00150 Almvägen p-förbud
  LTF 0182-2020-00151 Almvägen stannande förbud
  LTF 0182-2020-00152 Almvägen stannande förbud
  LTF 0182-2021-00049 Almvägen p-förbud
  LTF 0182-2021-00050 Almvägen p-förbud upphävande
  LTF 0182-2021-00051 Almvägen p-förbud upphävande

  Upplåtelse offentlig plats

  MU 20210226-9208 Avstyrkan Dipart Värmdövägen byggetablering invid påfartsrampen till Saltsjöbadsleden 2021-04-08
  MU 20210315-9276 Tillstyrkan FUT skönviksvägen invid väg 222 del som är inom detaljplan samt allmän plats 2021-04-08 (3)
  MU 20210324-9317 Tillstyrkan Nacka Sjöscouterna (2021-04-29)
  MU 20210324-9319 Yttrande Foodttruck Tollare Brukstorget 2021-04-08 (1)
  MU 20210329-9344 Tillstyrkan Dipart Värmdövägen Per hallströms Väg byggetablering 2021-04-08
  MU 20210329-9345 Tillstyrkan Lift för byte av Vepor Nacka Forum på flera platser invid fasad 2021-04-07 (1)
  MU 20210329-9346 Tillstyrkan byggetablering Nacka Vatten & Avfall AB Lännersta midsommarängen invid Doktorsvägen 2021-04-09 (3)
  MU 20210401-9358 Yttrande säsongen 2021 Uteservering Maestro Ektorp centrum ej kommunal mark 2021-04-01
  MU 20210401-9360 Tillstyrkan Etablering hörnan Sveavägen Trollvägen Saltsjöbaden Nacka Vatten 2021-04-07
  MU 20210401-9364 Komplettering Tillstyrkan Kiosk och SUPboard-uthyrning Sickla Strand säsongen 2021
  MU 20210401-9364 Tillstyrkan SUP-boards från containers med uteservering Sickla Strand 2021-04-06
  MU 20210401-9365 Yttrande för etablering invid p-hus älta centrum för däckbyte - ej kommunal mark ej allmän plats 2021-04-01 (1)
  MU 20210406- 9368 Tillstyrkan byggetablering Sveab FUT jarlabergsvägen 2 förlängning 2021-04-08 (2)
  MU 20210406-9367 Tillstyrkan Filminspelning Solsidan 4 dagar i april o maj Saltsjöpromenaden Saltsjöbaden med omgivningar 2021-04-09 (1)
  MU 20210406-9369 Tillstyrkan byggetablering Bogfelts Rörsunda 2021-04-09
  MU 20210407-9375 Tillstyrkan Försäljning av sommarbär säsongen 2021 Igelbodaparkeringen Saltsjöbaden 2021-04-07 (2)
  MU 20210407-9377 yttrande del 1 foodtruck för tre platser Finnboda Kvarnholmen och Nacka stand 2021-04-09
  MU 20210408-9380 Avstyrkan Matvagn Tollare Brukstorget september 2021 tom april 2024 enligt ansökt tid 2021-04-08 (1)
  MU 20210409-9385 Avstyrkan del 3 foodtruck med återkommande placering vikdalsvägen samt sickla strand 2021-04-09 (1)
  MU 20210409-9385 Avstyrkan Foodtruck Kvarnholmen Mjölnarvägen Kajen
  MU 20210409-9386 Tillstyrkan Sommarbär Mensättravägen Värmdövägen Återvinningsstationen sommarsäsong 2021-04-12
  MU 20210409-9386 Tillstyrkan Sommarbär Mensättravägen Värmdövägen ÅVS sommarsäsong
  MU 20210412-9402 Yttrande matvagn Tollare ny placering vid trapp-park Brukstorget -ej nacka kommun 2021-04-22 (1)
  MU 20210412-9403 yttrande Nacka strand uteservering ej kommunal mark 2021-04-14
  MU 20210412-9404 Yttrande gällande filminspelning Henriksdalsringen 2021-04-13 (4)
  MU 20210413 Tillstyrkan Reklamfilm samt Fotografering Torben Gruts Väg 5 parkering Restaurantholmen
  MU 20210413-9412 Tillstyrkan filminspelning saltsjöbadsvägen p-ficka mellan Östervik och Saltsjö-Duvnäs 2021-04-13 (2)
  MU 20210413-9414 Tillstyrkan byggetablering ormingeringen i egen regi 2021-04-13 (1)
  MU 20210414-9419 Tillstyrkan Segelklubben Måsungen, maj 2021 (2021-04-29)
  MU 20210421-9476 Yttrande mobil vaccinationsenhet TBE på mark mellan Forumhusen 2021-04-21
  MU 20210421-9478 Tillstyrkan Byggetablering Fisksätra Bergandsvägen Doppingvägen Dipart 2021-02-19 (1)
  MU 20210421-9478 Tillstyrkan Byggetablering NVOA knut Wallenbergs väg ersätter etabl Sveavägen Trollvägen 2021-04-22
  MU 20210422-9489 Yttrande uteservering Finnboda varvsväg 19 A -ej kommunal mark 2021-04-22 (2)
  MU 20210422-9491 Tillstyrkan värmeaggregat nacka på flera platser 2021-04-23
  MU 20210423-9493 Tillstyrkan värmeaggregat utställda på flera platser i Nacka 2021-04-26
  MU 20210423-9496 yttrande Nacka strand augustendalsvägen 47 uteservering ej kommunal mark 2021-04-14
  MU 20210423-9497 Yttrande containers Finnboda kajväg 10 - ej kommunal mark 2021-04-23 (2)
  MU 20210429-9527 Yttrande uteservering Golfbaren Nacka Strand ej kommunal mark 2021-04-29

  Anmälningar

  Mötesanteckning Nacka Naturvårdsråd 20210329
  NTN 2021/86 Brev ang välta matavfallskärl

 • § 98

  En upphandling av renovering av de två broarna över Saltsjöbadsleden vid Fisksätra trafikplats har genomförts. Tre anbud har inkommit. Anbudet med lägst pris föreslås antas. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2021 och entreprenaden förväntas vara färdigställd den 31 december 2021. Anbudssumman är 7 333 776 kronor. Driftskostnaden är oförändrad.

  Avtalsspärren gäller i 10 dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.