Möte 2021-03-23

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:40 Nacka stadshus
 • § 26

  Periodens resultat är 50,6 mkr vilket är helt i linje med budget. Negativa avvikelser på vinter och kapitaltjänst kompenseras av positiva avvikelser inom främst parkdriften. Prognosen för helåret är oförändrad. Justering sker i marsbokslutet. Investeringarna löper enligt plan.

 • § 27

  Nacka kommun har fått Region Stockholms förslag till reviderad cykelplan på remiss. Remissen ska besvaras senast 16 april 2021.

  Nacka kommun ställer sig positiv till remissunderlagets övergripande inriktning och förslag. Det nya förslaget till plan är omfattande och detaljerat, men mer övergripande om man jämför med den nu gällande cykelplanen. Därmed kan förslaget till ny plan ses som otydligare än den tidigare.

  Nacka kommun föreslår att planen bör delas upp i två delar. Där den ena delen omfattar mål, strategier och prioriteringar, som antas politiskt. Den ska även inrymma en tydlig gemensam ambition till att uppnå målet om 20 % resandeandel för cykel till 2030. Den andra delen av planen tillsammans med bilagan om vägledningen slås ihop och bildar en exempelsamling på hur målen i cykelplanen ska nås. Dessa bör finnas exempel på sätt att lösa framkomligheten för cyklister på ställen där det är svårt att göra det med vanliga cykelbanor. Det behövs också finnas med en beräkning av kostnaderna för att nå målet om 20 %, oaktat hur kostnaden fördelas.

  En central del i den föreslagna planen är att fortsätta arbetet med att skapa ett regionalt sammanhängande cykelvägnät. Nacka kommun ställer sig bakom vikten av att fortsatt prioritera detta arbete.

  I bilaga ”Förslag till yttrande på Remiss – Regional cykelplan”, daterad 2021-03-17, beskrivs kommunens synpunkter mer ingående.

 • § 28

  De två broarna vid Fisksätra Trafikplats som går över Saltsjöbadsleden är i behov av renovering. Omfattningen är byte av tätskikt, renovering av kantbalk, ytavlopp och spruckna bropelare. Risken att trafikanordningsplan blir kostnadsdrivande anses hög varför projektet har upprättat ett förslag som entreprenören skall överta. Entreprenaden planeras genomföras maj till december 2021. Entreprenaden handlas upp under konkurrens och den med lägst pris antas.

 • § 29

  Trafikenheten har under en längre tid fått synpunkter från medborgare och boendes på Skogsö, som menar på att trafiken i området har ökat. Vilket har bidragit till försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet på de redan smala vägarna.

  Efter utredning av trafikflödet i området föreslås att införa parkeringsförbudsområde på följande vägsträckor, Dalheimsvägen, Rutger Fuchsvägen och Skogsövägen nr 97-109. Parkeringsregleringen kommer att främja trafiksäkerheten och framkomligheten till området. För att säkerställa tillgängligheten och underlätta för besökare till naturreservatet och området så pågår samtidigt ett arbete med att se över fler parkeringsplatser samt gångstråk.

  Det planeras ytterligare utökning av antalet parkeringsplatser i området på redan grusbelagda ytor och ett förtydligande med fler vägmärken på befintliga parkeringsplatser. Utredning av fler parkeringsplatser samt gångstråk från parkeringar till monumentet pågår.

 • § 30

  Ett utegym föreslås placeras i Gröna dalen mellan Fisksätra och Igelbodaplatån. Förslaget ligger inom beslutad investeringsbudget 2021. Placeringen är intill lugna promenaden, och det ligger en fotbollsplan och en basketplan intill. Det finns ingen detaljplan här och det är inte naturreservat, och placeringen är anpassad till naturvärden på platsen.

 • § 31

  I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.

  De ändringar som föreslås är en anpassning till europeisk lagstiftning och kommunens ansvar har inte förändrats. Den kommunala väg som berörs av lagstiftningen är Saltsjöbadsleden.

  Kommunen ställer sig positiv till förslaget men vill att paragraf 10, som berör rapportering av dödsolyckor, även ska inkludera samarbete med polisen så att uppdraget kan fullföljas på ett effektivt sätt.

 • § 32

  År 2016 beslutade kommunen att en reningsanläggning för dagvatten skulle anläggas i Kyrkviken. År 2019 fick kommunen en miljödom för reningsanläggningen med tillhörande bryggdäck. Bryggdäcken medför att anläggningen blir mindre synlig och skapar möjlighet till rekreation.

  Projektets utgifter bedöms uppgå till 57,5 miljoner kronor fördelat på 39 miljoner kronor för reningsanläggningen med anslutande ledningar och 18,5 miljoner kronor för nedlagda kostnader till och med 2020, bland annat kostnader för projektledning, projektering, miljödomsprocessen samt fosforfällning.

  Projektet kommer att finansieras genom bidrag från Naturvårdsverket, genom vidarefakturering till Nacka vatten och avfall AB samt genom ett redan avtalat finansieringsbidrag från Atrium Ljungberg AB. Projektets nettokostnad kommer att finansieras genom att exploatörer inom avrinningsområdet erlägger exploateringsersättning.

  I samband med att kommunstyrelsen tar ställning till fastställande av utbyggnadspromemorian för projekt Dagvattenrening Kyrkviken tar kommunstyrelsen också ställning till ett ärende om budgetjustering för projektet.

 • § 33

  Fågelstigen är ett förnyelseområde i närheten av Orminge centrum och består av 34 befintliga fastigheter. Detaljplanearbetet påbörjades 2013 och detaljplanen vann laga kraft 2021-01-11. En gatukostnadsutredning har tagits fram och även den har vunnit laga kraft.

  Utbyggnaden avser ombyggnad av de befintliga gatorna Fågelstigen, Sparvstigen och Skogsgläntans väg. Samtidigt kommer även Nacka Vatten och Avfall AB att lägga ned vatten- och avloppsledningar så att området får kommunalt vatten och avlopp och Boo Energi samt Skanova avser markförlägga el respektive fiber (idag luftledningar).

  Utbygganden av de allmänna anläggningarna beräknas pågå från september 2021 till december 2022.

  Utbyggnaden av gator finansieras genom att fastighetsägarna i området betalar gatukostnadsersättning efter att utbyggnaden är klar. Kommunen får utökade driftkostnader med cirka 95.000 kronor/år efter genomförd utbyggnad. Ränta och avskrivning för år 1 beräknas till cirka 500.000 kronor.

  De privata fastighetsägarna kan söka bygglov för sina egna husprojekt två år efter att detaljplanen vann laga kraft, det vill säga 2023-01-11.

 • § 34

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder längs med Ormingeringen som är lätta att nå med buss, bil, gång och cykel. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet Skarpnäs. Den föreslagna bebyggelsen ska harmoniera med befintlig terräng och områdets rekreativa värden. Detaljplanen syftar även till att bibehålla områden med naturvärden och funktioner för gröna spridningssamband och rekreation.

  Natur- och trafiknämnden har bland annat synpunkter kring utformningen av vägen med hänsyn till trafiksäkerhet och vinterväghållning, att en allmän parkering bör tas bort och att den planerade dagvattenanläggningen ska ligga på allmän plats.

 • § 35

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och en förskola längs med Ormingeringen som är lätta att nå med buss, bil, gång och cykel. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att röra sig med cykel och till fots längs Ormingeringen.

  Natur- och trafiknämnden anser bland annat att den planerade gång- och cykelbanan utmed Ormingeringen bör utformas som huvudstråk för separerad dubbelriktad gång/cykel och att avgränsningen mellan kommunala anläggningar och anläggningar på kvartersmark behöver förtydligas.

 • § 36

  Detaljplanen syftar till att bekräfta den befintliga depåverksamheten med trafikändamål och att möjliggöra att befintlig byggnad kan ersättas på ny plats inom fastigheten. Depån kommer att nyttjas av Trafikverkets förvaltare, drift- och underhållsentreprenör samt av Vägassistans.

  Vidare är syftet att möjliggöra för en kommunal gång- och cykelväg längs planområdets norra gräns för att åstadkomma en komplett förbindelse genom det så kallade Sicklastråket.

  Natur och trafiknämnden ställer sig positiva till förslaget som möjliggör en fortsatt verksamhet för Trafikverkets depå och som säkerställer trafikens behov kring framtida drift och underhåll, samt att det skapas en kommunal gång- och cykelväg genom området som kopplar samman Sicklastråket.

 • § 37

  I Nacka kommuns miljöbarometer går det att läsa att transportsektorn under flera år haft ett minskat utsläpp av växthusgaser, dock visar det senaste presenterade resultatet på att trenden dock vände 2017 och kommunen riskerar att missa miljömål. Lösningen som då presenterade är just teknikutveckling och insatta styrmedel. I motionen yrkas därför att Nacka kommun ska verka för att ha en helt fossilfri fordonsflotta senast 2030 och att Nacka kommun ska ställa krav i upphandlingar och avtal att fossilfritt bränsle ska användas i personbilar som används i den kommunalt finansierade verksamheten.

  Kommunen anser att ambitionen i förslagen är bra och går i linje med verksamheternas mål och utveckling. Möjligheterna att realisera en fossilfri fordonsflotta beror på hur den tekniska utvecklingen fortskrider. Det är särskilt arbetsmaskiner och specialfordon som är svåra att ersätta i dagsläget. Kommunen föreslår att fossilfria alternativ föreslås att prioriteras i de fall där det är möjligt, det vill säga inom de områden vi har möjlighet att anamma fossilfria transportsätt så som personbilar, samt att kommunen kravställer detta inom upphandlingar och avtal.

 • § 38

  Enligt förslaget behöver lekplatsen vid Hedenströms väg i Tollare ses över så att den är säker och tillgodoser de behov av lek som finns.

  Lekplatsen och angränsande park kommer få en översyn. Rutschbanan kommer undersökas tillsammans med en besiktningsman och ett staket kommer sättas upp mot Hedenströms väg. Det tillsammans med trafiksäkerhetsåtgärder och iordningställning av angränsande ytor kommer innebära en kostnad på ca 170 000 kronor. Antalet gungor anses vara tillräckligt utifrån parkens storlek.

 • § 39

  Enligt förslaget skulle det vara önskvärt att bredare gångbanor får en zon som lämnas oplogad och osandad för att underlätta för de föräldrar som transporterar sina barn med pulka.

  Kommunen har ett ansvar för framkomligheten under vintern och kan anses vara försumbar om bara delar av gångbanorna snöröjs med ökad risk för halkolyckor. Den snövall som skulle skapas efter några plogningar kommer bestå av packad snö och blir allt för brant för att lämpa sig för pulkakörning och den kan även hamna på den plogade sidan och skapa problem. Den rådande pandemin gör också att gångbanorna bör plogas så att avståndet mellan passerande kan uppnå rådande rekommendationer.

 • § 40

  I medborgarförslaget beskrivs ett önskemål om att torghandel införs i Nacka. I förslaget önskas att Nacka kommun avsätter plats eller torg för torghandel, på en central lättillgänglig plats som till exempel Ektorp centrum. Förslaget är att kommunen inom ramen för ombyggnationen av Ektorps centrum planlägger för torghandel, eller upplåter kommunal mark för torghandel.

  Nacka kommuns förutsättningar för en central torghandel skiljer sig åt från många andra kommuner möjligheter, där ofta stadskärnan är uppbyggt kring ett större torg, en centralt belägen mötesplats som utgörs av allmänplatsmark. Flera av kommunens köpcentrum, liksom Ektorp centrum, är privatägda. Det innebär att kommunen inte kan upplåta centralt belägen mark inom centrumen. För särskilt Ektorp centrum pågår ett detaljplanearbete med inriktningen att skapa en attraktivt centrummiljö, vilket kan komma att inkludera torghandel. Vad gäller övrig kommunal mark och allmänplatsmark i kommunen så finns idag möjlighet för torghandlare att ansöka om att bedriva torghandelverksamhet.

  Med ovanstående motiv föreslås att intentionerna i medborgarförslaget anses besvarade.

 • § 41

  Det har kommit in två medborgarförslag om ett utegym vid Lilla Björknäsvägen intill befintlig lekplats och konstgräsplan.

  Kommunen tackar för förslagen om ett nytt utegym vid lekplatsen i Lilla Björknäs. De senaste åren har det byggts ett antal utegym i kommunen för att främja spontanidrott och nu har alla kommundelar minst två stycken. Det finns därför inga planer på att bygga fler utegym än redan planerade på allmän plats.

 • § 42

  En hundrastgård föreslås anläggas på en gräsyta i Järla sjö, Ekudden eller Finntorp.

  De byggprojekt som snart startar i området kommer behöva de kommunala gräsytor som finns för upplag och marken i Järla sjö ägs och förvaltas av en samfällighetsförening. Övriga ytor i närområdet är för kuperade eller otillgängliga för att uppfylla behoven i förslagen.  Det finns idag hundrastgårdar på fyra platser på Sicklaön, Långsjön, Nyckelviken, Henriksdalsberget och vid Saltsjöqvarn. När områdena i centrala Sickla förtätas kan det finnas behov för ytterligare en hundrastgård och kommunen tar med sig förslaget in i planerna för stadsbyggandet.

 • § 43

  Medborgaren föreslår att det inrättas grillplatser i Hedviglundsparken i Älta.

  Det finns ett behov av platser för medborgarna att träffas utomhus nu under pandemin men även framöver. En utökning av antal grillplatser är planerad och Hedvigslundsparken är en välbesökt plats där detta kommer genomföras.

 • § 44

  Härmed slutredovisas projektet reinvestering lekplatser 2019. En gammal sliten lekplats i varje kommundel har nu byggts om. I Finntorpsparken kunde den gamla duschen behållas och en vattenlek skapades intill. Vid hagarna i Rensättra finns nu bl. a. en hinderbana för käpphästar. På Igelbodaplatån finns både lek, boulebanor och sittplatser, samt i Hedvigslund intill odlingslottområdet har lekplatsen fått ett trädgårdstema. Projektets totala kostnad är 10 miljoner och skrivs av på 15 år.

 • § 45

  Stadsbyggnadsprojektet 9406 Tollareängen ligger i kommundelen Boo. Projektet har möjliggjort 102 bostäder, en skola samt säkrat värdefull naturmark.

  Projektet ger ett ekonomiskt överskott på 23 miljoner kronor på grund av den mark som sålts inom projektet.

 • § 46

  Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall, informerar om arbetet med att minska nedskräpning och risken för dumpning vid återvinningstationerna i Nacka kommun.
   

 • § 47

  En kartläggning av befintliga och historiska våtmarker i Nacka kommun har tagits fram under 2020. Uppdraget syftade till att genom kartering av historiska och befintliga våtmarker och klassificering utifrån potentiellt värde för biologisk mångfald, grundvatten, flödesdämpning och rening av vatten, skapa ett ”våtmarksunderlag” för Nacka kommun. Totalt karterades 227 befintliga och 111 historiska våtmarker. I karteringen finns också en åtgärdsdel med förslag på åtgärder inom Velamsunds och Tattbys naturreservat, inom blivande Skarpnäs naturreservat samt en metodbeskrivning för anläggning och restaurering av småvatten. Underlaget kan bland annat användas för fortsatt planering av restaurering och återskapande av våtmarker för biologisk mångfald, flödesdämpning och rening, men även exempelvis för planering av dagvatten.

 • § 48

  Peter Zethraeus anmälde följande politikerinitiativ den 21 mars 2021.

  Porsmosseverkets gamla tomt i Boo används idag som kommunalt upplag, bl a för snömassor vintertid. Det är stora och tunga transporter som fraktar massorna. Inte sällan väljer dessa att angöra via Rensättravägen, då det enligt GPS (felaktigt) är närmaste vägen. Rensättravägen har en lutning som är 12%, och risken för olyckor är stor, inte minst vintertid. Många privatbilister använder dessutom vägen för transport till förskola (Rensättra) eller skola (Myrsjöskolan).

  Bättre då att den tunga trafiken använder sig av den betydligt bredare och mindre kuperade Hasseluddsvägen/Lövbergavägen, här finns dessutom separerad GC. För att uppnå detta säkrare trafikflöde borde en begränsning av axeltryck eller brutto-vikt införas på Rensättravägen t ex mellan Sergelvägen och Kummelvägen.

 • § 49

  Kristina Petterqvist, enhetschef drift - offentlig utemiljö informerade nämnden om följande.

  Bagarsjön och Myrsjön

  • Belysning av lekplatser
  • Parkeringen i Duvnäs Utskog, i anslutning till Rudsjöparken, är nu öppen för allmänheten
  • Nytt naturreservat, Rensättra
  • Ryssbergen naturreservat
  • Reflexspår i Nyckelviken
  • Yoga- och Stretchdäck
  • Trappa Lillängen klar
  • Saker på gång
   • Arbetet fortsätter med underhåll av våra broar på Värmdövägen, nu bron efter korsningen Vattenverksvägen.
   • Henriksdalstrappan är tvättat fri från mossa och alla skruvförband har efterdragits.
   • Tollare bergstunnel har Kommunen tagit över rollen som huvudman

   

  Mats Bohman, trafik och fastighetsdirektör, informerade nämnden om att enheten drift offentlig utemiljö  byter namn den 1 april till enheten offentlig utemiljö.

   

 • § 50

  Ulrika Haij, enhetschef Trafikenheten, informerade nämnden om följande.

  • Skurubron
  • Slussen
  • Tunnelbanan Nacka
  • Trafikpåverkande arbeten
  • Trafikföringsprinciper under hösten 2021
  • Trafikföringsprinciper under våren 2021
  • Åtgärdsplan För trimningar 2021
  • Vändslinga och busshållplats på parkeringen vid stadshuset, Buss 402
  • Testkörningar Tollare
  • Parkerings & Fordonsflyttar statistik

 • § 51

  NTN 2020/281 Beslutsattestanter 2021 för Natur och trafiknämnden

  NTN 2021/52 Avtal om hyra och drift av bikupor 2021

  NTN 2021/3 Förordnande av parkeringsvakter

  KFKS 2021/339 Namnändring från enheten drift offentlig utemiljö till enheten offentlig utemiljö

  NTN 2021/3 Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad februari 2021  Bygglovremisser

  Bygglovsremissyttrande B2020-002108, vårdboende, Hasseludden 1_79

  Bygglovsremissyttrande B2021-000128, skylt, Sicklaön 4012

  Bygglovsremissyttrande B2021-000127, skylt, Sicklaön 40:14

  Bygglovsremissyttrande B2021-000126, skylt, Sicklaön 41:7

  Bygglovsremissyttrande B2021-000165, bodetablering, Sicklaön 80:1

  Bygglovsremissyttrande B2020-002058, plank, Sicklaön 83:33

  Bygglovsremissyttrande B2021-000047, bullerplank, Sicklaön 118:2

  Bygglovsremissyttrande B2021-001992, bollhall, Sicklaön 146:4

  Bygglovsremissyttrande B2020-002141,ändr anv av byggnad, Sicklaön 369:34

  Bygglovsremissyttrande B2020-002076, bod och upplagsplats, Älta 10:1

  Bygglovsremissyttrande B2020-002032, industrilokal, Älta 10:45

  Bygglovsremissyttrande B2021-000195, skolpaviljong, Älta 20:1

  Bygglovsremissyttrande B2021-000194, flerbostadshus, Sicklaön 362:3

  Bygglovsremissyttrande B2020-0021123, förskola, Kummelnäs 1:1179

  Bygglovsremissyttrande B2021-000181, Folkets Hus, Orminge 47:3

  Bygglovsremissyttrande B2021-000159, odlingcont, Sicklaön 83:33,

  Bygglovsremissyttrande B2021-000187, flerbostadshus, Sicklaön 367:5

  Bygglovsremissyttrande B2021-000609, förskola, Sicklaön 38:14


  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2021-00017 Förrådsvägen vändplats stannande förbud

  LTF 0182-2021-00020 Storkällans väg p-förbud

  LTF 0182-2021-00024 Boovägen förbud mot infart

  LTF 0182-2021-00024 Boovägen förbud mot infart

  LTF 0182-2021-00027 Boovägen enkelriktad trafik

  LTF 0182-2021-00031 Boovägen förbud mot infart

  LTF 0182-2021-00032 Boovägen enkelriktad trafik

  LTF 0182-2021-00033 Oxelvägen vändplats stannande förbud upphävande

  LTF 0182-2021-00034 Oxelstigen vändplats stannande förbud

  LTF 0182-2021-00036 Boovägen på-och avstigningsplats

   

  Upplåtelse offentlig plats

  MU-20210204-9128 Beslut om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för skyltning till ICA butik Finnboda

  MU-20210219-9186 Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för filminspelning vid Kronans Apotek i Sickla Köpcentrum

  MU-20210209-9139 Tillstyrkan Byggetablering Fisksätra Bergandsvägen Doppingvägen Dipart

  MU-20210201-9116 Tillstyrkan Bite inhägnad Container sjöängsvägen parkering till Glasans badplats

  MU-20210209-9139 Tillstyrkan Byggetablering Fisksätra Bergandsvägen Doppingvägen Dipart

  MU-20210209-9138 Tillstyrkan byggetablering Värmdövägen 216 Dipart

  MU-20210205-9131 Tillstyrkan skylift Nacka Forum Inntech

  MU-20210219-9186 Tillstyrkan yttrande del 2 filminspelning Atlasvägen 26 februari Kronan Apotek

  MU-20210204-9127 Yttrande försäljning sommarbär sickla strand invid badplats på privat mark sommarsäsongen

  MU-20210122-9093 Yttrande JM byggetablering med utskjutande del mot Järlaleden i Sickla

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.