Möte 2021-02-16

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:15 Nacka stadshus
 • § 14

  Natur- och trafiknämnden har under året bland annat arbetat med framkomlighet, trafiksäkerhet och drift av allmänna anläggningar. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god och nämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 1,6 miljoner kronor. Den milda vintern bidrog till ett stort överskott på nämnden, vilket kompenserades av högre kapitaltjänstkostnader.

 • § 15

  Enheterna gav muntlig information om status för vissa av Natur och trafiknämndens investeringar.

   

  TRAFIK PROJEKT

  • Investeringar trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019
  • Investeringar trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021
  • Infartsparkeringar 2019-2020

   

  DRIFT OFFENTLIG UTEMILJÖ PROJEKT

  • Saltsjöbadsvägen 2019
  • Utegym2019-2020
  • Utegym2021

 • § 16

  Den planerade upphandlingen omfattar upprustning och utbyggnad av lekplatserna Henriksdalsberget, Koltrastvägen i Älta, Harrgatan i Fisksätra samt nybyggnation av ett utegym i Tollare. Uppdraget ska utföras inom den redan beslutade budgetramen. Natur- och trafiknämnden har tidigare fattat beslut om investeringar och genomförandebeslut.

  Annonsering planeras under februari månad och kontrakt förväntas tecknas i april. Uppstart av uppdraget kommer att ske i vår, så att arbetena kan utföras under sommaren 2021.
  Målet med upphandlingen är att objekten ska rustas upp och byggas ut med så liten störning som möjligt för allmänheten och till en konkurrenskraftig kostnad.

 • § 17

  Revisorerna har gjort en granskning av hur kommunstyrelsen och några nämnde arbetar med verksamhets- och målstyrning. Natur- och trafiknämnden får goda omdömen i granskningen vad avser planering, genomförande, omfattning och överensstämmelse mellan indikatorer och val av mätmetod. Nämnden rekommenderas att säkerställa målen är realistiska i ett kortsiktigt perspektiv. I förslaget till yttrande framhåller nämnden att det är viktigt att ha målet att vara bland de 10 % bästa, även där utfallet ligger en bra bit under mål-värdet. Det ger en tydlighet i var nämnden behöver öka sitt arbete för att nå målen. Att sänka ambitionsnivån skulle sända fel signaler.

  Natur- och trafiknämnden antar stadsledningskontorets förslag till yttrande.

 • § 18

  Planområdet omfattar cirka 5,6 hektar och är beläget i västra delen av Centrala Nacka, mellan Värmdöleden och det planerade naturreservatet Ryssbergen. Tre kvarter med bostadshus planeras och möjliggör byggnation på upp till 600 bostäder motorvägen planeras för en verksamhetsbyggnad på 13 000 -16 500 kvadratmeter verksamheter och cirka 10 600 kvadratmeter parkering. Detaljplanen medger olika typer av verksamheter i byggnaden, såsom bilverkstad, bilprovning, bilförsäljning eller lager (Z1), kontor (K), idrottshall (R1) och detaljhandel (H).

  Natur- och trafiknämnden har bland annat synpunkter kring parkeringsmöjligheter för det kommande reservatet, att gestaltningsprogrammet för allmän plats behöver förtydligas, att fler kompensationsåtgärder borde genomföras och behovet av en allmän lekplats.

 • § 19

  Under hösten 2020 har Trafikenheten inlett ett intensivt arbete med olika åtgärder kopplat till den övergripande trafikpåverkan under byggtid samt kommunikation till medborgare kring framkomligheten.

  Två viktiga underlag som tagits fram under 2020 är Trafikanalyser 2021-2022 för centrala Nacka samt en kommungemensam budskapsplattform för framkomlighet. Trafikanalyserna utgör nu ett viktigt beslutsunderlag för lämpliga genomförande projekttider och trimningsåtgärder. Vilket bland annat medförts att vi kommer föreslå att renoveringsprojektet Järla bro skjutits framåt i tid, eftersom framkomligheten för Räddningstjänsten inte kan garanteras på ett bra sätt.

  Trafikenheten kommer fortsätta med ett fokuserat arbete för den övergripande framkomligheten under lång tid framöver. Nästa steg är att förankra arbetssätt och fortsätta utveckla underlagen i analyserna genom att ta fram trimningsåtgärder, beredskapsplaner och samordna olika kommunikationsinsatser med stöd av den nya plattformen. Enheten kommer också säkerställa att trafikanalyser ta fram över fler områden i Nacka, så som i Älta och Saltsjö-Boo och fortsätter att följa med framåt i tid under hela genomförandeplanen för Nacka utveckling fram till 2040.

  Ur NTN Mål & Budget, kapitel utmaningar och framåt blick 2040 (sidan 14);

  [Ett annat område där det finns utmaningar är framkomligheten i nackasamhället. Nu är byggandet av staden verkligen igång och kommer så att fortsätta under många år. Här gäller det att arbeta med att ha god framkomlighet och säkerhet vid vägarbeten, samtidigt som kommunikationsinsatserna måste intensifieras. Det gäller både kring enskilda arbeten och kring hur alla arbeten totalt påverkar framkomligheten.]

 • § 20

  De trafikprognoser som tagits under hösten visar på en ansträngd trafiksituation i centrala Nacka under perioden 2021-2022.

  En renovering av Järla bro under denna period skapar stora utmaningar för Räddningstjänsten, deras framkomlighet och tidskrav kan inte garanteras på ett tillfredsställande sätt under perioden. För att kunna säkerställa en rimlig framkomligheten behöver större inplanerade trafikpåverkande projekt justeras i förhållande till varandra. Den exakta starttiden för projektet renovering Järla bro är inte fastställt, men för att kunna garantera framkomligheten bör man avvakta med en renovering till dess att Sickla Industriväg samt Vikdalsvägen är färdigställda. I dagsläget skulle detta innebära att renoveringen av Järla Bro tidigast kan genomföras under 2023.

  Trafikenheten fick av Natur- och trafiknämnden i uppdrag att, inom de ekonomiska ramarna för renoveringen av Järla bro se över och pröva möjligheten att inom befintlig brobredd även inrymma en cykelväg. Efter utredning framgår det att det rent fysiskt inte går att inrymma en cykelväg inom brons befintliga bredd då brokonstruktionen inte klarar en annan fördelning av trafikbelastning än exakt som den är fördelad idag. Vissa begränsade åtgärder skulle dock genomföras för att förbättra cykelinfrastrukturen inom ramen för investeringsprojektet för renovering, men en separerad cykelväg uppnås inte.

  Att skjuta på renoveringen av Järla bro möjliggör en fortsatt utredning kring brons framtida utformning och värdet av att skapa en bättre cykelinfrastruktur. Utredning för en separerad cykelväg över bron innebär en utökning av tidigare inriktning och tidigare beslutat investeringsprojektet.

 • § 21

  Det har kommit in två medborgarförslag om att fotbollsplan samt lekplats vid Kolarängen är mörk och behöver belysning.

  Kommunen är medveten om det finns en efterfrågan på belysning på lekplatser och bollplaner runt om i kommunen. Under 2021 kommer möjligheten att anordna belysning i några av kommuns lekplatser att utredas. Målsättningen med utredningen är att identifiera någon eller några välbesökta lekplatser i varje kommundel som kommunen sedan ser till att belysa till hösten 2021. Utredningen kommer visa om lekplatsen i Kolarängen är en av lekplatserna vi har möjlighet att investera i inom ramen för befintlig budget.

  Projektering för belysning på fotbollsplanen pågår.

  Utredning samt belysningsåtgärderna som sker under 2021 sker inom beslutad budget.

  Belysning av fotbollsplanen sker inom projektet för belysning av bollplaner 2020 och beräknas till mellan 100 000 – 150 000 kr. Driftkostnad per stolpe är 895 kr per år.

 • § 22

  I medborgarförslaget föreslås att Nacka kommun undersöker möjligheten att anlägga en linfärja över Baggenstäket, mellan Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo.

  Från kommunens håll är det i dagsläget inte aktuellt att utreda ett anläggande en linfärja över Baggenstäket. Den främsta anledningen till detta är att det idag saknas en utbyggd gång- och cykelinfrastruktur på Saltsjöbadssidan av sundet. Idag finns det en förbindelse mellan områdena som Waxholmsbolaget trafikerar under sommarhalvåret, mellan Saltsjöbadens och Boos ångbåtsbryggor.

  Kommunen är medvetna om att det finns ett intresse och en resandeefterfrågan av sjötrafik mellan olika målpunkter över Lännerstasundet samt kring Baggensfjärden, och vi stödjer i möjligaste mån privata initiativ för att skapa ökad sjötrafikpendling, så som exempelvis Nackalinjen.

 • § 23

  Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör informerade nämnden om följande.

  SKURUBRON

  Projektet rullar på enligt tidplan, det är ett intensivt kommande år. Betong och markarbeten pågår kring samtliga bropelare. Förberedelser för stålarbetet och montage är igång …nu kan man skönja nya brons bredd och höjd!

  Projektet genomförde en attitydundersökning i höstas, med ett positivt resultat.

  Vecka 7 startar arbetet med att riva den sedan tidigare avstängda gång-och cykelbanan under bron vid trafikplats Skuru

   

  SLUSSEN

  Arbetet fortsätter enligt plan.

  • • Södermalmstorg: Området är avspärrat sedan trafikomläggningen och Slussbrons öppnande. Alla ytskikt på torgplan har rivits bort.
  • • Katarinavägen och Hornsgatan: Under v. 5 påbörjades rivningen av gamla polishuset med hjälp av grävare som tuggar ner betongen. Rivningen förväntas inte störa i någon större utsträckning. Rivningsarbetet förväntas vara klart i slutet av februari
  • • Bussterminalen i Katarinaberget: Spränger nu område för bussarnas avgångsplatser. Nattarbeten.

   

  TUNNELBANAN NACKA

  Fortsatt arbete enligt plan.

  • Sickla och Järla :
   • Fortsatt bergborrning och sprängningar för arbetstunnlar
     
  • Central Nacka :
   • Arbetet utförs i ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen, och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen.
   • Nya ledningsomläggningar planeras längs Skvaltans väg.
   • Dessa arbeten genomförs från v.7 --v14 (1+1 körfält)
   • Fyrbåksrondellen kommer att omformas och bli mer oval, för att klara att vara öppen för trafik under tiden för utbyggnaden.    
     
  • Skvaltan :
   Iordningställande av arbetsområdet samt bygger arbetsväg från trafikplats Skvaltan.

   

  ÅTERKOPPLING MOTION

  Motion –Säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter (MP).

  Bakgrund: NTN gav Trafikenheten i uppdrag att inventera och på utvalda ställen testa att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter genom att separera gång-och cykeltrafiken där det är möjligt.

  Genomförande: Trafikenheten bestämde sig för att undersöka resterande sträckor av Värmdövägen, från Mensättravägen och österut till Langnövägen, där det finns ett kombinerad gång-och cykelstråk bakom busshållplatserna. Den 22 sep 2020 genomfördes en heldags inventering av sträckan. Trafikenheten tog även in statistik från Keolis/ Trafikförvaltningen avseende på-& avstigningar längs sträckan.

  Resultat: Trafiksäkerheten är god då resenärer och oskyddade trafikanter har gott om plats på den kombinerade GC-vägen vid hållplatserna. Sikten är överlag god och trafikmiljön är i övrigt bra längs sträckan. Hållplatser som dokumenterades är: Insjön, Lillebo, Khilsgård, Eriksvik, Boo kyrka.

  Inventeringen resulterade i flera mindre åtgärder, så som röjning av sly och växlighet, nya cykelställ vid två busshållplatser och en översyn av belysningspunkter vid två busshållplatser, förbättrad vägvisning samt en nedsänkning av dagvattenbrunn på GC-vägen.

  Slutsatser: Efter utredning har enheten kommit fram till att det inte finns några större åtgärder som bör genomföras, så som ytterligare separering mellan gående & cyklister längs aktuell sträcka. De förbättringsåtgärder som identifierades pågår och vissa är genomförda. Idag är även hastigheten på delar av sträckan sänkt till 40km/h.

   

  INFO OLYCKSSTATISTIK

  • Olyckorna sker utspritt över hela kommunen, det finns inte någon direkt hotspot för olyckorna.
  • Flest singel-olyckor har rapporterats in under i augusti, september och juni. Vilket sammanfaller med de månader då vi haft fler cykelpassager.
  • Platser som vi fått synpunkter på är i samband med trafikpåverkande arbeten ex Vikdalsvägen/ Värmdövägen & vid Sickla Industiväg samt rondellen i Hedvigslund-Älta.

   

  AVSLUTNINGSVIS

  • Fredagen den 22 januari, infördes hastighetsåkningen av Värmdövägen från 50 km/h till 40 km/h.

  •Infartsparkeringar centrala Nacka

  • Norr om Värmdövägen, kommer att stängas i två etapper.
  • Fjorton platser tas bort under februari och resterande i april/maj. Anledningen är att ytan först ska användas som etableringsområde.
  • Informationsbrev har skickats ut.

 • § 24

  Kristina Petterqvist, enhetschef för drift offentlig utemiljö, samt Charlotte Svedlund, parkingenjör, informerade nämnden om följande.

   

  STRATEGI FÖR LEKPLATSER I NACKA

  Charlotte Svedlund, parkingenjör redogjorde för en reviderad strategi för lekplatser i Nacka gällande •Lägespresentation, •Ny strategi, •Lekskog

   

  VINTERVÄGHÅLLNING

  • God framkomlighet
  • Ett antal problembackar –framförallt leveranser av mat har visat sig orsaka problem
  • I stor utsträckning undvikit utlastning genom att, med aktiv styrning, tippa i närområdet
  • Uppskattat besparing senaste kalendermånaden: kkr
  • Den nya prioriteringsmodellen är kännbar för våra vinterentreprenörer
  • Nackas snöröjning uppmärksammad i radio

   

  PARKERING SKOGSÖ

  Behov av ytterligare parkering i anslutning till naturreservatet. Utifrån synpunkter från medborgare kommer Trafikenheten under våren se över trafiksituationen på vissa gator. På Dalheimsvägen (vid monumentet) planeras för parkering för rörelsehindrade. På Skogsövägenundersöks möjligheten att konvertera befintlig grusplan till parkering.

   

  MENSÄTTRAVÅTMARK

  Beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet har godkänt start på byggnation i höst och klart våren 2022. Tidplanen är avhängig väderförhållandena

   

  ISTAPPSBILDNING I TUNNEL

  Under vintern 2020/2021 har omfattningen av isbildning i tunneltaket varit större än tidigare år. Arbetshypotesen är att sprängningar i området skapat sprickor där vatten nu kan tränga fram. En bergsakkunnig har vid en syn inte kunnat notera några skador som påverkar tunnelns stabilitet. Tunneln hålls under uppsikt och istappar tas regelbundet ner för att säkerställa säkerheten för gående och trafikanter. Orsaken kommer utredas vidare, bland annat genom uppföljning av vibrationsmätningar från närliggande bergschakt.

   

  PÅKÖRD BRO

  GC-bro över väg 222 på Tallspången. Bron fick lindriga skador som ska repareras i vår.Första gången på 4år som vi aktiverat vårt avtal med Brojuoren som snabbt var på plats.

   

 • § 25

  • NTN 2020/281 Beslutsattestanter 2021 för Natur och trafiknämnden, vidaredelegation
  • NTN 2021/3 Avarn security ab, förordnande av parkeringsvakter
  • NTN 2021/37 Nyttoparkeringstillstånd
  • Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad jan 2021


  Bygglovsremiss

  • Bygglovsremissyttrande B2020-001983, flerbostadshus, Sicklaön 276:1
  • Bygglovsremissyttrande B2020-001835, padelbanor, Solsidan 2:1
  • Bygglovsremissyttrande B2020-001903, gymlokal, Sicklaön 38:18
  • Bygglovsremissyttrande B2020-002065 lov mark och träd, Sicklaön 38:14’
  • Bygglovsremissyttrande B2020-000609, förskola, Sicklaön 38:14
  • Bygglovsremissyttrande B2020-001797, vårdboende, Erstavik 10:1


  Upplåtelse av offentlig plats

  • MU 20210125 9097 Yttrande avstängning av Långsjövägen samt container med TA-plan från trafikenheten 2021-01-26
  • MU 20201221 9017 Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för löptävling genom utställda stationer i juni 2021, bana igenom delar av Nackareservatet
  • MU 20210107 9037 Tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för filminspelning på Svindersviksbron
  • MU 20 201204 8975 tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen arbetsplatsetablering Sveab för tunnelbanebygget på grönyta mellan Griffelvägen och Vikdalsvägen för FUT


  Lokala trafikföreskrifter

  • 0182 2020:00096 - Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Buxbomsvägen
  • 0182 2020:00097 - Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Buxbomsvägen
  • 0182 2020:00102 - Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Anemonvägen
  • 0182 2020:00104 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Anemonvägen
  • 0182 2020:00111 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Anemonvägen
  • 0182 2020:00112 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Lobeliavägen
  • 0182 2020:00113 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Lobeliavägen
  • 0182 2020:00114 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Lobeliavägen
  • 0182 2020:00115 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Floxvägen
  • 0182 2020:00116 -Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Floxvägen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.