Möte 2021-01-26

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:45 Nackasalen
 •   1

  Sammanträdet 26 januari 2021, kl 16.30, Nackasalen

  Sammanträden sker digitalt via Teams.

  Anmälan om deltagande, förhinder att delta ska meddelas till nämndsekreteraren senast fredag före sammanträdet.

  Endast Ordförande, direktör och sekreterare är fysiskt närvarande i mötesrummet. Övriga, både förtroendevalda och tjänstepersoner, på distans.

 •   2

  Upprop Justering

  Anmälan av extra ärenden

  övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   3

  Kommunen har idag ett ramavtal som avser trädtjänster. Avtalet går ut och en ny upphandling måste genomföras. Upphandlingen föreslås omfatta ramavtal med en leverantör avseende riskträdshantering och arboristtjänster. Längden på avtalet föreslås vara fyra år inklusive optioner och start planeras till den 1 juli 2021.

  De särskilda krav som föreslås ställas på leverantören omfattar åtgärdstid på 2 timmar för att åtgärda riskträd som bedöms utgöra en risk för liv och hälsa.

  Utvärdering av anbud föreslås ske genom att det anbud som uppfyller de ställda kraven samt har lämnat lägst pris tilldelas kontraktet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Kommunens avtal för entreprenadmaskiner med förare löper ut sista april och behovet kvarstår, därför behövs ett nytt avtal upphandlas. Kommunen föreslås vara med på Nacka Vatten och Avfalls upphandling. Avtalstid föreslås till 6 år inklusive optioner.

  Krav på leverantören föreslås till att omfatta företagets omsättning, miljökrav på maskiner och drivmedel i nivå med större byggherrar, lämplig erfarenhet, adekvat utbildning för maskinförare.

  Hänsyn till små och medelstora företag har tagits genom att inte föreslå att slå ihop detta avtal med lastbilstjänster som är en närliggande tjänst och som tillhandahålls av samma leverantörer.

  Utvärdering föreslås genomföras genom en á-prislista som optimerats utifrån Nacka Vatten och Avfalls och kommunens behov.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Muntlig redovisning av internkontrollplan angående avtalstrohet, avgifter och avtalsuppföljning

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Under året som gått har intresset och engagemanget för cykel och cykelfrågorna fortsatt varit stort i kommunen. Antalet cykelpassager vid flera av våra kommunala mätpunkter har ökat, fler än någonsin valde cykeln och ett nytt cykelrekord slogs under 2020. I Cykelfrämjandets granskning av kommuners arbete med cykling klättrade Nacka åter i ranking och blev bästa cykelkommunen i Stockholmsregionen.

  I kommunen har vi på olika sätt arbetat med att förbättra förutsättningarna för ökat cyklande, genom framtagande av åtgärdsplaner, fysiska utbyggnader, underhåll och kommunikation kring cykelvägnätet, liksom de cykelfrämjande projekten. Vi har tagit emot och behandlat en rad förbättringsförslag, synpunkter och initiativ kring cykelinfrastrukturen. Två större utbyggnadsprojekt har färdigställts och invigts, gång- och cykelvägen längs Ektorpsvägen samt det dubbelriktade regionala cykelstråket längs med Värmdövägen i Västra Boo. Vi har även iordningställt cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser, byggt ut cykelställ vid nya målpunkter och förbättrat cykelanordningar runt om i kommunen. Den totala investeringskostnaden för våra satsningar på cykelinfrastruktur under 2020 landande på omkring 3,9mkr, som belastat Trafikenhetens tidigare beslutade investeringsprojekt för olika cykelsatsningar och åtgärder.

  Under 2020 har kommunen deltagit i flera olika samarbeten kring och varit aktiva i de nätverk som vi ingår i. Vi har genomfört de årliga återkommande events och satsningar som planerats ramen för hållbart resande och beteendepåverkande åtgärder, så som exempelvis gå och cykla till skolan, cykelvänlig arbetsplats och vintercyklist.

  Enligt olycksstatistiken från STRADA så har dessvärre olyckor med cykel ökat under 2020. Detta kan delvis förklaras med att fler valt att cykla men det visar på en negativ trend och en utmaning, som blir en viktig aspekt för det fortsätta arbetet, att öka trafiksäkerheten för cyklister.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Medborgarförslag om att klä in ett av träden i lekparken Stensö i belysning denna vinter. Enligt förslagslämnaren är det fler besökare än vanligt på grund av pandemin och det vore trevligt med extra belysning i parken som annars är relativt mörk så här års.  Kommunen arbetar med olika slags trivselbelysning på centrala platser i kommunen. Den lekplats som föreslås har många besökare men ligger utanför det centrala stråket i Älta. Kommunen är emellertid medveten om efterfrågan på traditionell belysning på lekplatser och bollplaner och under 2021 kommer möjligheten att anordna det i några av kommuns lekplatser att utredas.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Medborgarförslag om att det bör anläggas ett padelcenter med tre banor samt klubbhus och läktare på kommunal mark i Eknäs.

  Kommunen behöver fokusera på sitt uppdrag att bibehålla och utveckla befintliga anläggningar för exempelvis fotboll, tennis och basket. Det finns emellertid många privata intressenter som har identifierat att det finns en efterfrågan på banor och inom kommunen finns redan flera padelhallar, och fler är på gång, där spel kan ske året runt.  Anläggning och underhåll av padelbanor är relativt kostsamma då de består av konstgräs och glasväggar i härdat och laminerat glas.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Medborgarförslaget gäller att upprusta en brygga vid Visborgs minne/Ekensdal för att möjliggöra pendeltrafik. Bryggan är idag ej kommunens.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I medborgarförslaget beskrivs att cykelbanan mellan Saltsjöbadens centrum och bensinstationen i Fisksätra saknar på- och avfarter annat än i ändarna. Den är byggd för att folk ska kunna ta sig förbi Fisksätra snabbt, men idag gör den knappt någon nytta för de som bor i området. Förslaget är att en cykelramp byggs vid Båthöjden för att underlätta för cyklister att ta sig av- och på Saltsjöbadsleden, att nå området.

  Trafikenheten bedömer att förslaget skulle kräva en större ombyggnation av platsen, vilket ger en stor inverkan på miljön i området och särskilt uppe på Saltsjöbadsleden. En ombyggnation kräver också en omfattande utredning samt investeringsmedel för att genomföra. Det finns idag alternativa vägar att ta sig till området och därmed avslås medborgarförslaget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  I Natur- och trafiknämndens reglemente anges att det ska finnas ett naturvårdsråd. Kristina Petterqvist, enhetschef för drift offentlig utemiljö, gör en muntlig presentation av arbetet i rådet under 2020.  Text från Natur- och trafiknämndens reglemente gällande naturvårdsrådet:

  ”§ 3. Naturvårdsråd

  Det ska inom natur- och trafiknämnden finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat.

  Naturvårdsrådet består av förtroendevalda ledamöter från natur- och trafiknämnden och representanter för berörda föreningar i Nackasamhället. Natur- och trafiknämnden utser bland de förtroendevalda ledamöterna ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Nämnden ska i en arbetsordning fastställa dels kriterier för föreningars representation i naturvårdsrådet, dels formerna för arbetet i rådet.

  Naturvårdsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer.

  Natur- och trafiknämnden ska ställa resurser till naturvårdsrådets förfogande för administration och omkostnader för att råden ska kunna fullfölja sin verksamhet. Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till representanterna för Nackasamhället. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

  Vid rådets möten ska föras minnesanteckningar, som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av en representant för någon av de föreningar som har representant i rådet. Minnesanteckningarna ska redovisas till natur- och trafiknämnden.”

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Spridningsanalyserna av gammal ädellövskog och gammal barrskog som tagits fram under våren. Materialet finns i huvudsak i en databas som kommer att användas som ett av flera underlag för bl.a. skötsel och planering av områden. Analyserna är teoretiska analyser och modelleringar som baseras på olika kartunderlag och information om vissa arters spridningsförmåga i landskapet. De är generaliseringar av verkligheten och ett övergripande kunskapsunderlag och planeringsverktyg. Vid användningen av analyserna i olika områden behövs därför kompletterande och mer detaljerade inventeringar.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13
 •   14
 •   15

  NTN 2020/525 Delegationsbeslut avbryta upphandling utegym Tollare 2020_252

  NTN 2021/4 Utnämning av nytt dataskyddsombud delegationsbeslut

  NTN 2020-214 Nyttoparkeringstillstånd

  NTN 2020/212 Ordförandebeslut gällande ändring av utställningslokal för samrådshandlingar, Ryssbergens naturreservat

  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad dec 2020  Yttrande bygglovsremiss

  Bygglovsremissyttrande B2020-001928, tillfällig parkering Älta 10:1

  Bygglovsremissyttrande B2019-000610, enbostadshus, Tollare 1:382

  Bygglovsremissyttrande B2020-001958, byggbodar, Sicklaön 118:2

  Bygglovsåterremissyttrande B2020-001123, förskola, Kummelnäs 1:15-Bo 1:1179

  Bygglovsremissyttrande B2020-001354, flerbostadshus, Björknäs 1:6

  Bygglovsremissyttrande B2020-001654, containrar, Bo 1:208  Upplåtelse av offentlig plast

  MU 20201125- 8942 Yttrande Augustendalskajen Nacka strand uteservering och zon för utskänkningstillstånd 2020-12-01

  MU 20201208-8981 Yttrande foodtruck mellan Forumhusen -ej kommunal mark 2020-12-15

  MU 20201208-8892 Tillstyrkan Värmeaggregat på flera platser i Nacka

  MU 20201214-9001 Tillstyrkan Välkomstskyltar till Älta Centrum för Wallenstam 2020-12-16

  MU 20201204-8974 Tillstyrkan lift Vikdalsvägen i början på januari 2020-12-04 (1)

  MU 20201214-9002 Tillstyrkan julgransinsamling Nacka Vatten o Avfall januari 2020-12-15 (2)

  MU 20201216-9006 Tillstyrkan julgranar Boo if Edövägen 2020-12-16 (1)

  MU 20201201-8958 Tillstyrkan Elskåp KSSS Hotellviken Saltsjöbaden 2020-12-04  Trafikföreskrifter

  LTF 0182-2020-00154 Högåsvägen p-förbudsområde

  LTF 0182-2020-00168 Almvägen stannande förbud

  NTN 2020/324 Dispens från trafikföreskrift för Naturvatten i Roslagen AB NTN 2020_324

  Ladda ner alla filer under punkten
 • § 1

  Kommunen har idag ett ramavtal som avser trädtjänster. Avtalet går ut och en ny upphandling måste genomföras. Upphandlingen föreslås omfatta ramavtal med en leverantör avseende riskträdshantering och arboristtjänster. Längden på avtalet föreslås vara fyra år inklusive optioner och start planeras till den 1 juli 2021.

  De särskilda krav som föreslås ställas på leverantören omfattar åtgärdstid på 2 timmar för att åtgärda riskträd som bedöms utgöra en risk för liv och hälsa.

  Utvärdering av anbud föreslås ske genom att det anbud som uppfyller de ställda kraven samt har lämnat lägst pris tilldelas kontraktet.

 • § 2

  Kommunens avtal för entreprenadmaskiner med förare löper ut sista april och behovet kvarstår, därför behövs ett nytt avtal upphandlas. Kommunen föreslås vara med på Nacka Vatten och Avfalls upphandling. Avtalstid föreslås vara 6 år inklusive optioner.

  Krav på leverantören föreslås till att omfatta företagets omsättning, miljökrav på maskiner och drivmedel i nivå med större byggherrar, lämplig erfarenhet, adekvat utbildning för maskinförare.

  Hänsyn till små och medelstora företag har tagits genom att inte föreslå att slå ihop detta avtal med lastbilstjänster som är en närliggande tjänst och som tillhandahålls av samma leverantörer.

  Utvärdering föreslås genomföras genom en á-prislista som optimerats utifrån Nacka Vatten och Avfalls och kommunens behov.

 • § 3

  Muntlig redovisning av internkontrollplan angående avtalsuppföljning, avtalstrohet, avgifter, attestrutiner och anläggningsstatus.

   

 • § 4

  Under året som gått har intresset och engagemanget för cykel och cykelfrågorna fortsatt varit stort i kommunen. Antalet cykelpassager vid flera av våra kommunala mätpunkter har ökat, fler än någonsin valde cykeln och ett nytt cykelrekord slogs under 2020. I Cykelfrämjandets granskning av kommuners arbete med cykling klättrade Nacka åter i ranking och blev bästa cykelkommunen i Stockholmsregionen.

  I kommunen har vi på olika sätt arbetat med att förbättra förutsättningarna för ökat cyklande, genom framtagande av åtgärdsplaner, fysiska utbyggnader, underhåll och kommunikation kring cykelvägnätet, liksom de cykelfrämjande projekten. Vi har tagit emot och behandlat en rad förbättringsförslag, synpunkter och initiativ kring cykelinfrastrukturen. Två större utbyggnadsprojekt har färdigställts och invigts, gång- och cykelvägen längs Ektorpsvägen samt det dubbelriktade regionala cykelstråket längs med Värmdövägen i Västra Boo. Vi har även iordningställt cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser, byggt ut cykelställ vid nya målpunkter och förbättrat cykelanordningar runt om i kommunen. Den totala investeringskostnaden för våra satsningar på cykelinfrastruktur under 2020 landande på omkring 3,9mkr, som belastat Trafikenhetens tidigare beslutade investeringsprojekt för olika cykelsatsningar och åtgärder.

  Under 2020 har kommunen deltagit i flera olika samarbeten kring och varit aktiva i de nätverk som vi ingår i. Vi har genomfört de årliga återkommande events och satsningar som planerats ramen för hållbart resande och beteendepåverkande åtgärder, så som exempelvis gå och cykla till skolan, cykelvänlig arbetsplats och vintercyklist.

  Enligt olycksstatistiken från STRADA så har dessvärre olyckor med cykel ökat under 2020. Detta kan delvis förklaras med att fler valt att cykla men det visar på en negativ trend och en utmaning, som blir en viktig aspekt för det fortsätta arbetet, att öka trafiksäkerheten för cyklister.

 • § 5

  Medborgarförslag om att klä in ett av träden i lekparken Stensö i belysning denna vinter. Enligt förslagslämnaren är det fler besökare än vanligt på grund av pandemin och det vore trevligt med extra belysning i parken som annars är relativt mörk så här års.

   

  Kommunen arbetar med olika slags trivselbelysning på centrala platser i kommunen. Den lekplats som föreslås har många besökare men ligger utanför det centrala stråket i Älta. Kommunen är emellertid medveten om efterfrågan på traditionell belysning på lekplatser och bollplaner och under 2021 kommer möjligheten att anordna det i några av kommuns lekplatser att utredas.

 • § 6

  Medborgarförslag om att det bör anläggas ett padelcenter med tre banor samt klubbhus och läktare på kommunal mark i Eknäs.

  Kommunen behöver fokusera på sitt uppdrag att bibehålla och utveckla befintliga anläggningar för exempelvis fotboll, tennis och basket. Det finns emellertid många privata intressenter som har identifierat att det finns en efterfrågan på banor och inom kommunen finns redan flera padelhallar, och fler är på gång, där spel kan ske året runt.

  Anläggning och underhåll av padelbanor är relativt kostsamma då de består av konstgräs och glasväggar i härdat och laminerat glas.

 • § 7

  Medborgarförslaget gäller att upprusta en brygga vid Visborgs minne/Ekensdal för att möjliggöra pendeltrafik. Bryggan är idag ej kommunens.

 • § 8

  I medborgarförslaget beskrivs att cykelbanan mellan Saltsjöbadens centrum och bensinstationen i Fisksätra saknar på- och avfarter annat än i ändarna. Den är byggd för att folk ska kunna ta sig förbi Fisksätra snabbt, men idag gör den knappt någon nytta för de som bor i området. Förslaget är att en cykelramp byggs vid Båthöjden för att underlätta för cyklister att ta sig av- och på Saltsjöbadsleden, att nå området.

  Trafikenheten bedömer att förslaget skulle kräva en större ombyggnation av platsen, vilket ger en stor inverkan på miljön i området och särskilt uppe på Saltsjöbadsleden. En ombyggnation kräver också en omfattande utredning samt investeringsmedel för att genomföra. Det finns idag alternativa vägar att ta sig till området och därmed avslås medborgarförslaget.

 • § 9

  Om naturvårdsrådet

  Utdrag ur natur-och trafiknämndens reglemente

  • Det ska inom natur-och trafiknämnden finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat.
  • Naturvårdsrådet består av förtroendevalda ledamöter från natur-och trafiknämnden och representanter för berörda föreningar i Nackasamhället. Natur-och trafiknämnden utser bland de förtroendevalda ledamöterna ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
  • Nämnden ska i en arbetsordning fastställa dels kriterier för föreningars representation i naturvårdsrådet, dels formerna för arbetet i rådet.

   

  Natur- och trafiknämndens uppdrag när det gäller förvaltning av natur

  Natur-och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park-och naturmark enligt följande:

  1. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar.
  2. Inom ramen för anvisade medel förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll, med undantag för utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten.
  3. På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till naturreservat eller förändring av föreskrifter för naturreservat.
  4. Förvalta och utveckla naturreservat samt yttra sig i ärenden om dispens från reservatsföreskrifter där nämnden inte är sökande.

   

  Möten

  • Normalt fyra möten per år, men 3 möten under 2020 pga pandemin
  • Två timmars möten
  • Föreningarna har möjlighet att träffas en timme före
  • Stående dagordning
   • Information från kommunen
   • Föreningarnas frågor –anmäls i förväg
  • Minnesanteckningar förs som justeras och publiceras på Nacka.se

 • § 10

  Spridningsanalyserna av gammal ädellövskog och gammal barrskog som tagits fram under våren. Materialet finns i huvudsak i en databas som kommer att användas som ett av flera underlag för bl.a. skötsel och planering av områden. Analyserna är teoretiska analyser och modelleringar som baseras på olika kartunderlag och information om vissa arters spridningsförmåga i landskapet. De är generaliseringar av verkligheten och ett övergripande kunskapsunderlag och planeringsverktyg. Vid användningen av analyserna inom olika områden behövs därför kompletterande och mer detaljerade inventeringar.

 • § 11

  Vinterväghållning  
  Flera dygn med utmanande temperaturer med snö och regn samt stora temperaturdifferenser och snabba temperaturväxlingar. På juldagen kom första snöfallet som hanterades med sandning och saltning. Vid omställningarna från snö och slask till isbildning har det plogats och sandats innan det frusit helt. När det är låg kvalité på prognoser är rondering extra viktigt. Vi har löpande dialog med Keolis och agerar omedelbart vilket ger väsentligt bättre framkomlighet för bussar än länet i stort. Morgonavstämning med kundserviceenheten vilket innebär att de kan lämna bra svar till medborgare

   

  Konsekvenser av effektivisering 
  Gång och cykelbanor har prioriterats i utkallade program (P7) framför prio 3 lokalgator (P5)(P6). Det är dyrare med rörligt program (P4) vilket undvikits för att istället låta snöfallet ebba ut innan insats. När det har bedömts möjligt utan att vara farligt eller påverka framkomligheten har vägarna inte skrapats ”asfaltsrena” utan vinterväglaget har behållits. Vi har avvaktat med att lasta ut och inväntat varmare grader (exempel Boo). Istället för program, har egenregi gjort insatser där det har behövts som mest. Uppskattad kostnadsbesparingar på 2,25 miljoner kronor

   

  Trafikljus uppgraderade   
  I somras hade vi problem med trafikljusen i korsningen Värmdövägen och Per Hallströmsväg/Vattenverksvägen. Detta lagades provisoriskt. Nu har de bytts ut och hela styrsystemet är uppgraderat.

   

  Utsmyckning/ Högtidsfirande    
  Ny trivselbelysning på plats på Saltisjöbadens IP. Marschaller i formen av ”50” på olika platser i kommunen + ballonghjärta med 50 i Sickla för att fira årsdagens för kommunsammanslagningen

   

  Andra punkter som togs upp under informationen:

  • Redovisning på jämförelse av antal inkomna synpunkter och felanmälan vinterväghållning
  • Parkering Rudsjö-parken
  • Rensättra brygga
  • Gångväg Skymningsvägen- Nyligen beslutat medborgarförslag är nu på gång.
  • Filminspelning på Kvarnholmen

 • § 12

  Informationspunkter:

  • Skurubron
  • Slussen
  • Tunnelbanan nacka
  • Trafikbrottsstatistik inom Nacka kommun år 2020
  • Statistik kring parkering & fordonsflytt 2020
  • Ny uppdaterad version Kommunens cykelstråk i webbkartan
  • Redovisning - Orsaker bakom singel olyckor (STRADA)
  • Tollare och förberedelser för kollektivtrafik

   

 • § 13

  NTN 2020/525 Delegationsbeslut avbryta upphandling utegym Tollare 2020_252

  NTN 2021/4 Utnämning av nytt dataskyddsombud delegationsbeslut

  NTN 2020-214 Nyttoparkeringstillstånd

  NTN 2020/212 Ordförandebeslut gällande ändring av utställningslokal för samrådshandlingar, Ryssbergens naturreservat

  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrad dec 2020  Yttrande bygglovsremiss     
  Bygglovsremissyttrande B2020-001928, tillfällig parkering Älta 10:1

  Bygglovsremissyttrande B2019-000610, enbostadshus, Tollare 1:382

  Bygglovsremissyttrande B2020-001958, byggbodar, Sicklaön 118:2

  Bygglovsåterremissyttrande B2020-001123, förskola, Kummelnäs 1:15-Bo 1:1179

  Bygglovsremissyttrande B2020-001354, flerbostadshus, Björknäs 1:6

  Bygglovsremissyttrande B2020-001654, containrar, Bo 1:208  Upplåtelse av offentlig plast    
  MU 20201125- 8942 Yttrande Augustendalskajen Nacka strand uteservering och zon för utskänkningstillstånd 2020-12-01

  MU 20201208-8981 Yttrande foodtruck mellan Forumhusen -ej kommunal mark 2020-12-15

  MU 20201208-8892 Tillstyrkan Värmeaggregat på flera platser i Nacka

  MU 20201214-9001 Tillstyrkan Välkomstskyltar till Älta Centrum för Wallenstam 2020-12-16

  MU 20201204-8974 Tillstyrkan lift Vikdalsvägen i början på januari 2020-12-04 (1)

  MU 20201214-9002 Tillstyrkan julgransinsamling Nacka Vatten o Avfall januari 2020-12-15 (2)

  MU 20201216-9006 Tillstyrkan julgranar Boo if Edövägen 2020-12-16 (1)

  MU 20201201-8958 Tillstyrkan Elskåp KSSS Hotellviken Saltsjöbaden 2020-12-04  Trafikföreskrifter  
  LTF 0182-2020-00154 Högåsvägen p-förbudsområde

  LTF 0182-2020-00168 Almvägen stannande förbud

  NTN 2020/324 Dispens från trafikföreskrift för Naturvatten i Roslagen AB NTN 2020_324

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.