Möte 2020-12-15

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:45 Nacka stadshus
 •   1

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

  Sammanträdet äger rum helt digitalt. Endast nämndens ordförande, trafik och fastighetsdirektör samt nämndsekreterare deltar på plats.

 •   2

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. På helåret ändras prognosen på grund av ändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag. Den nya prognosen visar ett underskott om 2 miljoner kronor.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   3

  Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. Natur och trafiknämndens reviderade internkontrollplan för 2021 har en tydlig koppling till kommunstyrelsens internkontrollplan, där riskanalys gjorts och riskmatris tagits fram. Natur och trafiknämnden föreslås fastställa den reviderade internkontrollplanen för 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 312,1 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 98,3 miljoner kronor. 64,5 miljoner kronor avser reinvesteringar i vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, trafiksäkerhetsarbeten. 25,3 miljoner kronor tilldelades för projektet Järla bro.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.

  Natur och trafiknämnden föreslås besluta att utse ordinarie beslutsattestant enligt bilaga 1. Det är endast den ordinarie beslutsattestant som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, det vill säga rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Ärendet utgått

 •   7

  En muntlig dragning av hur ombyggnaden av Järla bro planeras presenteras på nämndsammanträdet.

  Totala genomförandetiden för Järla bro är uppskattad till 30 veckor. Framkomligheten på bron kommer vara begränsad under hela byggtiden. Det kommer att vara signalreglerad skytteltrafik.

  Skador på konstruktionen som kräver betong och tätskiktsarbeten har stor påverkan på genomförandetiden. Betongen har härdningstid innan den kan belastas och arbetet med tätskiktet är väderberoende.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Vid offertgranskning har kommunen kommit fram till att kostnaden för att anlägga en kombinerad basket och tennisplan i Ektorp skiljer sig den tidigare uppskattningen. För att få en bra produkt med lång livslängd som även kan användas av de lokala basketlagen för träning och match behöver ytterligare ca 200 000 kronor skjutas till.  Då det förväntade slutresultatet av den anläggning som planeras kommer gynna såväl medborgare som det lokala föreningslivet föreslås att ytterligare 200 000 kr avsätts från redan beslutad reinvesteringsbudget för projektet.  Det är framförallt kostnader förknippade med inköp av korgar som är anpassade till utomhusmiljöer, håller över tid, och fungerar för träning och match, som driver upp slutsumman. Markarbeten samt hardcourtgolv inklusive linjering kostar ca 250 000 och basketkorgar inklusive installation ca 130 000. Den sammanlagda summan för anläggningen blir efter ökad budget mellan 380 000 och 400 000

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  2020 förtydligade Nacka ambitionen ”Att vara bäst på att vara kommun” med att kommunen, förutom att vara bland de 10% kvalitativt bästa i kommunala jämförelser, även ska vara bland de 25% mest kostnadseffektiva. Nacka kommuns medborgare är mycket nöjda med vinterunderhållet men en jämförelse med andra kommunen visar att kostnaden är förhållandevis hög. Under vintern 2020/2021 kommer därför ett antal kostnadsbesparande åtgärder att testas och resultatet kommer utvärderas löpande utifrån påverkan på ekonomin, medborgarnas framkomlighet samt deras upplevda värde av underhållet. De åtgärder som faller väl ut kommer införas till nästkommande säsonger.

  De ändringar som föreslås kan ge en besparing på mellan 2 och 5 miljoner kronor beroende på hur snörik vintern blir.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10
 •   11

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av Ryssbergens naturreservat under 2012. Sedan dess har ett stort antal inventeringar genomförts i Ryssbergen, bland annat av naturvärden, fladdermöss, fåglar och insekter. En mindre workshop har också hållits med natur- och friluftsföreningar. Hela reservatet har höga eller mycket höga naturvärden och präglas av mycket gamla tallar, rik förekomst av död ved, lång skoglig kontinuitet och många naturvårdsarter. Reservatet utgör en viktig spridningslänk i öst-västlig och nord-sydlig riktning för barrskogslevande arter och arter knutna till gammal ädellövskog.

  Syftet med Ryssbergens naturreservat i förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets hällmarkstallskogar, bergbranter med gamla tallar samt lövdominerade skogspartier med hassel, ek och grova aspar ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv.

  Syftet ska uppnås genom att skogen i huvudsak får utvecklas fritt. På vissa platser genomförs naturvårdande skötsel såsom frihuggning av gamla träd, utglesning av stamtäta grupper med löv och yngre tall samt skapande av död ved. Frilufts-anordningarna ska ha en kanaliserande effekt och samordnas med bevarande av områdets höga naturvärden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Detaljplanen syftar till att rusta upp och förbättra vägarna i området och möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats (väg-, park- och naturområden). Byggrätten för bostadshus utökats något samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras.

  I granskningsförslaget föreslås att inga större förändringar för allmän plats ska göras i förhållande till nuläget. Planens inriktning är att rusta upp vägarnas ytskikt genom asfaltering och sedan överta huvudmannaskapet för dessa.

  Natur och trafiknämnden kan konstatera att utrymmesproblematiken för snöhantering i området kvarstår. Den föreslagna minskningen av ytor för allmänplats längs vägarna förvårar vinterunderhållsarbetet ytterligare vid ett övertagande. För att möjliggöra de goda intentionerna med planen vill nämnden lyfta fram behovet av att jobba vidare, i ett utbyggnadsskede, med den fördröjande dagvattenhanteringen. Det gäller framför allt utmed de vägarna som ska upprustas, så att dagvatten från gatan inte rinner in på angränsande fastigheter eller skapar onödiga vattenskador på vägarna.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Syftet med att upphäva del av stadsplanen för aktuellt område är att ge möjlighet att ge permanent bygglov för befintlig fritidsgård och gatukök, vilket för närvarande inte är möjligt, då detta skulle strida mot den gällande stadsplanens användning som allmän plats för park eller plantering.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelser för fastigheten Baggensudden 15:2 så att nuvarande huvudbyggnad blir planenlig samt att möjliggöra för en avstyckning av aktuell fastighet för ytterligare en villa.

  Natur- och trafiknämnden anser att fler stora tallar bör bevaras på fastigheten, att utfartsförbud bör finnas på platser där utfarter är olämpliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv samt att dagvattenhanteringen behöver beskrivas.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Nackalistan föreslår att Natur- och trafiknämnden ska besluta om att utreda möjligheten att avsätta ytterligare mark som kan användas till odlingslotter för medborgare som vill bedriva småskalig odling.

  Till säsongen 2021 kommer kommunen erbjuda privatpersoner att odla i pallkrage på allmän plats. Det blir 10 odlingspaket med pallkrage och jordsäck som går att ansöka om på hemsidan. Ett avtal om tillfälligt lån av kommunal mark och pallkrage tecknas under odlingssäsongen. Vid säsongens slut sker dialog kring fortsatt odlande och vid nekande svar hämtas pallkragen in av kommunen.

  Kostnaden beräknas till ca 30 000 kr för 10 paket och pengarna tas ur redan beslutad driftbudget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  I de tre medborgarförslagen beskrivs tre platser där barn och unga, särskilt skolelever, tar sig över vägar som är högt trafikerade och där insatser anses behövs genomföras för att förbättra trafiksäkerheten. Ett nytt övergångsställe föreslås anläggas mitt på Vikdalsbron samt ett övergångsställe på Vikdalsvägen mellan cirkulationsplatsen och korsningen till Griffelvägen. Det föreslås även att trafiksituationen vid korsningen mellan Järla östra skolväg, Lillängsvägen och Värmdövägen förbättras med justerade trafiksignaler samt expanderad trottoar för att minska risken av kollision mellan gående och cyklister.

  Natur- och trafiknämnden bedömer att intentionerna i förslagen är goda till syfte att förbättra trafiksäkerheten i de centrala delarna i kommunen. Med anledning av pågående och kommande stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt så kommer utformningen av berörda vägar och korsningar att genom trafikomledningar att påverkas. Omkringliggande gångvägar, cykelvägar och busshållplatser påverkas av ombyggnationerna vilket gör att förutsättningarna som föreligger i medborgarförslagen inte längre gäller. Berörda platser kommer även att byggas om, och framtidens utformning medför god framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag, särskilt barn och ungas. Natur- och trafiknämnden anser därför att det inte är lämpligt att genomföra några åtgärder på omnämnda platser.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17

  I medborgarförslaget beskrivs att passagerare som reser med buss 402 vid busshållplats Henriksdalsviadukten på Kvarnholmvägen har svårt at ta sig över Kvarnholmsvägen. Förslaget är att ett övergångställe mellan busshållplatserna anläggs för att skapa en säkrare passage för resenärerna.

  Trafikenheten bedömer att det inte är lämpligt att anlägga ytterligare ett övergångställe på Kvarnholmsvägen, samt att de befintliga övergångsställena på Kvarnholmsvägen är tillräckliga för att skapa goda trafikförhållanden för resenärerna.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   18

  I medborgarförslaget beskrivs att sträckan mellan Nacka forum och Ektorps centrum, särskilt intill Storängens busshållplats, är otydlig vad gäller trafikering för cyklister. I förslaget föreslås att skyltningen på sträckan ska förbättras samt att tydligare information ska framgå om vilken väg man ska cykla på.

  Natur- och trafiknämnden anser att en inventering av sträckan genomförs och därefter bedöma vilka åtgärder som är lämpliga på angiven plats. Åtgärderna som föreslås i medborgarförslaget så som att förbättra befintlig skyltning, eventuellt tillsätta ytterligare skyltning, och förstärka vägmålning ställer sig nämnden generellt positiva till. Föreslagen inventering ryms inom beslutad budget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   19

  Medborgarförslag om att anlägga en trappa mellan vändplanen vid Skymningsvägen och Sockenvägen. Mellan dessa två platser finns en förskola och enligt uppgiftslämnaren är det många föräldrar som klättrar nedför den klippa som finns i sluttningen mellan vägarna för att ta sig till bussen på Sockenvägen efter lämning.

  Det finns ett behov av att förenkla tillgängligheten till busshållplatsen vid Sockenvägen genom att knyta samman Skymningsvägen med Sockenvägen. För att göra det anläggs en gångväg på 2,5 meters bredd mellan dem. Driftkostnaden för en gångväg är lägre än för en trappa eftersom den kan skötas mer effektivt. En gångväg medger även bra tillgänglighet för gående såväl som fordon som barnvagnar och cyklar

  Investeringskostnaden för hela anläggningen uppskattas till mellan 150 000 - 200 000 kr.

  Ökade driftkostnader för underhållssopning och snöröjning är ca 100 kr per år.

  Kostnaden ryms inom redan beslutad budget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   20

  Medborgaren anser att det bör anläggas en eller flera 18-hålsbanor för frisbeegolf i någon av Nacka kommuns grönområden. Enligt förslagslämnaren är frisbeegolf en populär utomhusaktivitet bland både unga och äldre vilket gör att sporten växer.

  Förslag på platser är naturreservaten Velamsund, Strålsjön/Erstavik och Tattby.

  Alla förslag på utomhusaktiviteter tas tacksamt emot och sedan avgör budget och efterfråga samt aktivitetens karaktär vad som prioriteras. Detta förslag kommer läggas till listan över möjliga framtida anläggningar eftersom efterfrågan för att anlägga denna typ av anläggning behöver bli högre innan det blir prioriterat. Förslaget om att lägga en bana i ett naturreservat innebär också vissa hinder då en dispens från föreskrifter, som reglerar vad som får finnas inom naturreservatet, är en förutsättning för anläggningen.

  De finns frisbeegolfbanor i angränsande kommuner varav en på Värmdö.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   21

  Förslagslämnaren menar att det saknas en stor lekplats i Nacka Strand och att en större lekplats vid vattnet likt den på Kvarnholmens norra sida skulle göra lek mer tillgängligt för barn i området.  En relativt stor lekplats för alla åldrar är planerad vid Tändkulevägen i Nacka strand. Utbyggnad sker inom stadsbyggnadsprocessen. Den valda platsen är ett relativt stort parkområde i närhet till skolor och planerad förskola. De områden som finns vid vattnet är för små för denna typ av anläggning och kommer få andra funktioner.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   22

  Den befintliga bryggan i Nyckelviken har renoverats och förstärkts.

  Bryggan kommer kunna trafikeras av privat och charterbåtar, men inte av exempelvis Waxholmsbolaget´s reguljära skärgårdstrafik.

  Stödmuren i anslutning till bryggan har renoverats varsamt efter dialog med kommunens antikvarie eftersom den börjat ge vika och efter renoveringen ska den inspekteras årligen för att säkerställa dess funktion.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   23

  Bygg och anläggning ger muntlig information om hur drönare används inför projektering och entreprenader.

 •   24

  Politikerinitiativ - Åtgärder för att göra lekplatsen vid Tollare torg säker, Eva Hall, Martin Hellströmer  (S)

  Politikerinitiativ - Parkering vid norra entréer till Velamsund (M)

 •   25
 •   26
 •   27

  Interna remisser
  Bygglov återrremissyttrande B2020-001341, Bo 1:1070, padelhall
  Bygglovsremissyttrande B2020-001536, Sicklaön 362:3, flerbostadshus m 56 lägenheter
  Bygglovsremissyttrande B2020-001691, Älta 10:1, skyltar
  Bygglovsremissyttrande B2020-001706, Älta 10:48, industrilokal
  Bygglovsåterremissyttrande B2020-001016, Älta 10:63, Nybygg av 44 enbostadshus

  Dispens från Trafikföreskrift
  NTN 2020/103 Dispens från Trafikföreskrift för Nacka Båtklubb, 9-10 maj 2020
  NTN 2020/109 Dispens från trafikföreskrift för Urbaser AB (NVOA) tom 20210508
  NTN 2020/113 Dispens från Trafikföreskrift för enheten för drift offentlig utemiljö, tom 2020-12-31
  NTN 2020/209 Dispens från Trafikföreskrift för Rörskärets Samfällighetsförening, 21-24 sept 2020
  NTN 2020/231 Dispens från Trafikföreskrift för Nacka Båtklubb 10-11 oktober 2020
  NTN 2020/236 Dispens från Trafikföreskrift för Klintens Båtklubb, 3: e oktober 2020
  NTN 2020/255 Dispens från trafikföreskrift för Sveab tom 20201023
  NTN 2020/292 Dispens från Trafikföreskrift för BRF Baggen, tom 11: e december 2020
  NTN 2020/57 Dispens från Trafikföreskrift för Bite AB, på gång- och cykelvägar samt parkvägar i samband med markskötsel/gräsklippning i Boo och Velamsund
  NTN 2020/74 Dispens från Trafikföreskrift för Bogfelts AB, tom 2020-12-31
  NTN 2020/79 Dispens från Trafikföreskrift, 2020-04-01 tom 2020-11-01
  NTN 2020/86 Dispens från Trafikföreskrift för Klintens Båtklubb, 2: a maj 2020
  NTN 2020/93 Dispens från trafikföreskrift för Svensk Markservice AB
  NTN 2020/285 Dispens från trafikföreskrift för BRF Ljuskärrsberget november 2020tom 19/11–2020
  NTN 2020/108 Förordnande av parkeringsvakter, Avarn Security AB -intyg nr 6 år 2020
  NTN 2020/108 Avslut av förordnanden av parkeringsvakter i Nacka kommun

  Nya lokala trafikföreskrifter
  LTF 0182-2020-00088 Boo kyrkväg stannande förbud
  LTF 0182-2020-00089 Boo kyrkväg stannande parkering tidsbegränsad
  LTF 0182-2020-00090 Boo kyrkväg på- och avstigning

  Upplåtelse av offentlig plats
  MU_20200920_8615 Tillstyrkan Byggställningar Finnbergsvägen 2020-11-17
  MU_20201105_8852 Remiss uppställning av mobilkran Vikdalsvägen 12-13 nov 2020 samt 5-15 jan 2021 (1)
  MU_20201109_8867 Remiss ansökan sandupplag PEAB 2020-2021 komplettering
  MU_20201113_8900 Yttrande ambulerande korvförsäljning från vagn inom Sickla köpcentrum ej Nacka kommuns mark 2020-11-13
  MU_20201021_8762 Yttrande med villkor Augustendalsvägen 27, 30, 32, 2021-02-19 - 2021-05-28
  MU_20201022_8778 Tillstyrkan Julgransförsäljning Järla IF
  MU_20201027_8798 Remiss ansökan om förlängning av byggetablering Danska backarna Ringvägen i Saltsjöbaden, Svatek (2020-11-02) (1)
  MU_20201027_8798 Tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats Svatek
  MU_20201030_8827 Remiss ansökan skylift Vikdalsvägen 30 nov - 1 dec 2020
  MU_20201030_8828 Yttrande Tollare folkhögskola julmarknad - ej nacka kommuns mark 2020-11-02
  MU_20201105_8850 Tillstyrkan inhägnad byggetablering med bodar invid Saltsjöbadens station Ringvägen 2020-11-20
  MU_20201105_8851 Avstyrkan JM bodetablering Gamla Skolvägen Saltsjöbaden 2020-11-24
  MU_20201110_8884 Yttrande Tollareslingan byggställning ej Nacka kommuns mark 2020-11-12
  MU_20201113_8899 Remiss uppställning av skylift Vikdalsvägen 23-24 nov 2020
  MU_20201117_8911 Yttrande ambulerande korvförsäljning sickla köpcentrum ej Nacka kommuns mark 2020-11-17 (1)
  MU_20201119_8923 Yttrande försäljning från tält Tippens centrum ej Nacka kommuns mark 2020-11-19
  MU_20201119_8924 Tillstyrkan Inspelning Reklamfilm Älgö H&M 2020-11-23
  MU_20201123_8935 yttrande kvarnholmen reklamfilminspelning H&M 2020-11-25
  MU_20201124_8939 Yttrande filminspelning Gåsmamman Nacka Strand 2020-11-27  Remissyttrande till länsstyrelsen
  NTN 2020131 Yttrande till LST avlysning av Sickla kanal Nacka kommun, 10 augusti – 30 september 2020

  Delegationsbeslut direktör
  NTN 2020/216 Anlitande av konsult för Byggledning förvaltning konstruktionsbyggnader

  Parkeringstillstånd rörelsehindrade
  Bifall till parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Ärende Id Beslutsdatum Förartyp
  213/20 2020-11-02 Förare
  217/20 2020-11-02 Passagerare
  216/20 2020-11-02 Förare
  219/20 2020-11-02 Förare
  198/20 2020-11-02 Passagerare
  202/20 2020-11-02 Förare
  196/20 2020-11-02 Förare
  189/20 2020-11-02 Förare
  231/20 2020-11-13 Förare
  230/20 2020-11-13 Förare
  229/20 2020-11-13 Förare
  228/20 2020-11-13 Förare
  227/20 2020-11-13 Förare
  215/20 2020-11-13 Passagerare
  234/20 2020-11-17 Förare
  211/20 2020-11-17 Förare
  239/20 2020-11-17 Passagerare
  237/20 2020-11-17 Förare
  244/20 2020-11-26 Förare
  249/20 2020-11-30 Förare


  Avslag till parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  224/20 2020-11-11
  223/20 2020-11-11

 •   28

  NTN 2020/302, Revisionsskrivelse A 2020!!-25
  Granskning av verksamhetsstyrning, sammanfattning: Granskningens syfte var att bedöma om granskade nämnder arbetar ändamålsenligt med målstyrningen. Övergripande bedömning är att följsamheten gentemot kommunfullmäktiges reglering av målstyrningen i allt väsentligt är god. Vi noterar också att det inom nämnderna finns flera förtjänster i hur målstyrningen tillämpas.  MSN § 264, 20201118 – Namn på förbindelseväg inom Skönviksvägens verksamhetsområde, Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att namnet på förbindelsevägen mellan Skvaltans trafikplats och Skönviksvägen är  MSN § 263, 20201118, namn på park inom DP 570 Kvarnholmsplatån, Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att namnet på parken på gamla brofästet till Kvarnholmen är Hästholmsparken inom DP 570 Kvarnholmsplatån  MSN § 257, 20201118 , Antagande;

  Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan Fisksätra station, Erstavik 26:1 med flera, Fisksätra, Nacka kommun  Inkomna Politikerinitiativ

  Politikerinitiativ – Rusta upp lekpark i Tollare (S)

  Politikerinitiativ – Parkering vid norr entréer i Velamsund (M)  Rapport från konferenser

  Rapport till NTN från digital konferens dagvatten 26/11, Hans Peters

  Rapport till NTN från de digitala Trafik och Gatudagarna, SKR, 2,8,16,samt 22 oktober 2020

  Ladda ner alla filer under punkten
 • § 200

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. På helåret ändras prognosen på grund av ändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag. Den nya prognosen visar ett underskott om 2 miljoner kronor.

 • § 201

  Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. Natur och trafiknämndens reviderade internkontrollplan för 2021 har en tydlig koppling till kommunstyrelsens internkontrollplan, där riskanalys gjorts och riskmatris tagits fram. Natur och trafiknämnden föreslås fastställa den reviderade internkontrollplanen för 2021.

 • § 202

  Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 312,1 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 98,3 miljoner kronor. 64,5 miljoner kronor avser reinvesteringar i vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, trafiksäkerhetsarbeten. 25,3 miljoner kronor tilldelades för projektet Järla bro.

 • § 203

  Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.

  Natur och trafiknämnden föreslås besluta att utse ordinarie beslutsattestant enligt bilaga 1. Det är endast den ordinarie beslutsattestant som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, det vill säga rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden.

 • § 204

  En muntlig dragning av hur ombyggnaden av Järla bro planeras presenteras på nämndsammanträdet.

  Totala genomförandetiden för Järla bro är uppskattad till 30 veckor. Framkomligheten på bron kommer vara begränsad under hela byggtiden. Det kommer att vara signalreglerad skytteltrafik.

  Skador på konstruktionen som kräver betong och tätskiktsarbeten har stor påverkan på genomförandetiden. Betongen har härdningstid innan den kan belastas och arbetet med tätskiktet är väderberoende.

 • § 205

  Vid offertgranskning har kommunen kommit fram till att kostnaden för att anlägga en kombinerad basket och tennisplan i Ektorp skiljer sig den tidigare uppskattningen. För att få en bra produkt med lång livslängd som även kan användas av de lokala basketlagen för träning och match behöver ytterligare ca 200 000 kronor skjutas till.

  Då det förväntade slutresultatet av den anläggning som planeras kommer gynna såväl medborgare som det lokala föreningslivet föreslås att ytterligare 200 000 kr avsätts från redan beslutad reinvesteringsbudget för projektet.

  Det är framförallt kostnader förknippade med inköp av korgar som är anpassade till utomhusmiljöer, håller över tid, och fungerar för träning och match, som driver upp slutsumman. Markarbeten samt hardcourtgolv inklusive linjering kostar ca 250 000 och basketkorgar inklusive installation ca 130 000. Den sammanlagda summan för anläggningen blir efter ökad budget mellan 380 000 och 400 000

 • § 206

  2020 förtydligade Nacka ambitionen ”Att vara bäst på att vara kommun” med att kommunen, förutom att vara bland de 10% kvalitativt bästa i kommunala jämförelser, även ska vara bland de 25% mest kostnadseffektiva. Nacka kommuns medborgare är mycket nöjda med vinterunderhållet men en jämförelse med andra kommunen visar att kostnaden är förhållandevis hög. Under vintern 2020/2021 kommer därför ett antal kostnadsbesparande åtgärder att testas och resultatet kommer utvärderas löpande utifrån påverkan på ekonomin, medborgarnas framkomlighet samt deras upplevda värde av underhållet. De åtgärder som faller väl ut kommer införas till nästkommande säsonger.

  De ändringar som föreslås kan ge en besparing på mellan 2 och 5 miljoner kronor beroende på hur snörik vintern blir.

 • § 207

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av Ryssbergens naturreservat under 2012. Sedan dess har ett stort antal inventeringar genomförts i Ryssbergen, bland annat av naturvärden, fladdermöss, fåglar och insekter. En mindre workshop har också hållits med natur- och friluftsföreningar. Hela reservatet har höga eller mycket höga naturvärden och präglas av mycket gamla tallar, rik förekomst av död ved, lång skoglig kontinuitet och många naturvårdsarter. Reservatet utgör en viktig spridningslänk i öst-västlig och nord-sydlig riktning för barrskogslevande arter och arter knutna till gammal ädellövskog.

  Syftet med Ryssbergens naturreservat i förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets hällmarkstallskogar, bergbranter med gamla tallar samt lövdominerade skogspartier med hassel, ek och grova aspar ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv.

  Syftet ska uppnås genom att skogen i huvudsak får utvecklas fritt. På vissa platser genomförs naturvårdande skötsel såsom frihuggning av gamla träd, utglesning av stamtäta grupper med löv och yngre tall samt skapande av död ved. Frilufts-anordningarna ska ha en kanaliserande effekt och samordnas med bevarande av områdets höga naturvärden.

 • § 208

  Detaljplanen syftar till att rusta upp och förbättra vägarna i området och möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats (väg-, park- och naturområden). Byggrätten för bostadshus utökats något samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras.

  I granskningsförslaget föreslås att inga större förändringar för allmän plats ska göras i förhållande till nuläget. Planens inriktning är att rusta upp vägarnas ytskikt genom asfaltering och sedan överta huvudmannaskapet för dessa.

  Natur och trafiknämnden kan konstatera att utrymmesproblematiken för snöhantering i området kvarstår. Den föreslagna minskningen av ytor för allmänplats längs vägarna förvårar vinterunderhållsarbetet ytterligare vid ett övertagande. För att möjliggöra de goda intentionerna med planen vill nämnden lyfta fram behovet av att jobba vidare, i ett utbyggnadsskede, med den fördröjande dagvattenhanteringen. Det gäller framför allt utmed de vägarna som ska upprustas, så att dagvatten från gatan inte rinner in på angränsande fastigheter eller skapar onödiga vattenskador på vägarna.

 • § 209

  Syftet med att upphäva del av stadsplanen för aktuellt område är att ge möjlighet att ge permanent bygglov för befintlig fritidsgård och gatukök, vilket för närvarande inte är möjligt, då detta skulle strida mot den gällande stadsplanens användning som allmän plats för park eller plantering.

 • § 210

  Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelser för fastigheten Baggensudden 15:2 så att nuvarande huvudbyggnad blir planenlig samt att möjliggöra för en avstyckning av aktuell fastighet för ytterligare en villa.

  Natur- och trafiknämnden anser att fler stora tallar bör bevaras på fastigheten, att utfartsförbud bör finnas på platser där utfarter är olämpliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv samt att dagvattenhanteringen behöver beskrivas.

 • § 211

  Nackalistan föreslår att Natur- och trafiknämnden ska besluta om att utreda möjligheten att avsätta ytterligare mark som kan användas till odlingslotter för medborgare som vill bedriva småskalig odling.

  Till säsongen 2021 kommer kommunen erbjuda privatpersoner att odla i pallkrage på allmän plats. Det blir 10 odlingspaket med pallkrage och jordsäck som går att ansöka om på hemsidan. Ett avtal om tillfälligt lån av kommunal mark och pallkrage tecknas under odlingssäsongen. Vid säsongens slut sker dialog kring fortsatt odlande och vid nekande svar hämtas pallkragen in av kommunen.

  Kostnaden beräknas till ca 30 000 kr för 10 paket och pengarna tas ur redan beslutad driftbudget.

 • § 212

  I de tre medborgarförslagen beskrivs tre platser där barn och unga, särskilt skolelever, tar sig över vägar som är högt trafikerade och där insatser anses behövs genomföras för att förbättra trafiksäkerheten. Ett nytt övergångsställe föreslås anläggas mitt på Vikdalsbron samt ett övergångsställe på Vikdalsvägen mellan cirkulationsplatsen och korsningen till Griffelvägen. Det föreslås även att trafiksituationen vid korsningen mellan Järla östra skolväg, Lillängsvägen och Värmdövägen förbättras med justerade trafiksignaler samt expanderad trottoar för att minska risken av kollision mellan gående och cyklister.

  Natur- och trafiknämnden bedömer att intentionerna i förslagen är goda till syfte att förbättra trafiksäkerheten i de centrala delarna i kommunen. Med anledning av pågående och kommande stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt så kommer utformningen av berörda vägar och korsningar att genom trafikomledningar att påverkas. Omkringliggande gångvägar, cykelvägar och busshållplatser påverkas av ombyggnationerna vilket gör att förutsättningarna som föreligger i medborgarförslagen inte längre gäller. Berörda platser kommer även att byggas om, och framtidens utformning medför god framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag, särskilt barn och ungas. Natur- och trafiknämnden anser därför att det inte är lämpligt att genomföra några åtgärder på omnämnda platser.

 • § 213

  I medborgarförslaget beskrivs att passagerare som reser med buss 402 vid busshållplats Henriksdalsviadukten på Kvarnholmvägen har svårt at ta sig över Kvarnholmsvägen. Förslaget är att ett övergångställe mellan busshållplatserna anläggs för att skapa en säkrare passage för resenärerna.

  Trafikenheten bedömer att det inte är lämpligt att anlägga ytterligare ett övergångställe på Kvarnholmsvägen, samt att de befintliga övergångsställena på Kvarnholmsvägen är tillräckliga för att skapa goda trafikförhållanden för resenärerna.

 • § 214

  I medborgarförslaget beskrivs att sträckan mellan Nacka forum och Ektorps centrum, särskilt intill Storängens busshållplats, är otydlig vad gäller trafikering för cyklister. I förslaget föreslås att skyltningen på sträckan ska förbättras samt att tydligare information ska framgå om vilken väg man ska cykla på.

  Natur- och trafiknämnden anser att en inventering av sträckan genomförs och därefter bedöma vilka åtgärder som är lämpliga på angiven plats. Åtgärderna som föreslås i medborgarförslaget så som att förbättra befintlig skyltning, eventuellt tillsätta ytterligare skyltning, och förstärka vägmålning ställer sig nämnden generellt positiva till. Föreslagen inventering ryms inom beslutad budget.

 • § 215

  Medborgarförslag om att anlägga en trappa mellan vändplanen vid Skymningsvägen och Sockenvägen. Mellan dessa två platser finns en förskola och enligt uppgiftslämnaren är det många föräldrar som klättrar nedför den klippa som finns i sluttningen mellan vägarna för att ta sig till bussen på Sockenvägen efter lämning.

  Det finns ett behov av att förenkla tillgängligheten till busshållplatsen vid Sockenvägen genom att knyta samman Skymningsvägen med Sockenvägen. För att göra det anläggs en gångväg på 2,5 meters bredd mellan dem. Driftkostnaden för en gångväg är lägre än för en trappa eftersom den kan skötas mer effektivt. En gångväg medger även bra tillgänglighet för gående såväl som fordon som barnvagnar och cyklar

  Investeringskostnaden för hela anläggningen uppskattas till mellan 150 000 - 200 000 kr.

  Ökade driftkostnader för underhållssopning och snöröjning är ca 100 kr per år.

  Kostnaden ryms inom redan beslutad budget.

 • § 216

  Medborgaren anser att det bör anläggas en eller flera 18-hålsbanor för frisbeegolf i någon av Nacka kommuns grönområden. Enligt förslagslämnaren är frisbeegolf en populär utomhusaktivitet bland både unga och äldre vilket gör att sporten växer.

  Förslag på platser är naturreservaten Velamsund, Strålsjön/Erstavik och Tattby.

  Alla förslag på utomhusaktiviteter tas tacksamt emot och sedan avgör budget och efterfråga samt aktivitetens karaktär vad som prioriteras. Detta förslag kommer läggas till listan över möjliga framtida anläggningar eftersom efterfrågan för att anlägga denna typ av anläggning behöver bli högre innan det blir prioriterat. Förslaget om att lägga en bana i ett naturreservat innebär också vissa hinder då en dispens från föreskrifter, som reglerar vad som får finnas inom naturreservatet, är en förutsättning för anläggningen.

  De finns frisbeegolfbanor i angränsande kommuner varav en på Värmdö.

 • § 217

  Förslagslämnaren menar att det saknas en stor lekplats i Nacka Strand och att en större lekplats vid vattnet likt den på Kvarnholmens norra sida skulle göra lek mer tillgängligt för barn i området.

  En relativt stor lekplats för alla åldrar är planerad vid Tändkulevägen i Nacka strand. Utbyggnad sker inom stadsbyggnadsprocessen. Den valda platsen är ett relativt stort parkområde i närhet till skolor och planerad förskola. De områden som finns vid vattnet är för små för denna typ av anläggning och kommer få andra funktioner.

 • § 218

  Den befintliga bryggan i Nyckelviken har renoverats och förstärkts.

  Bryggan kommer kunna trafikeras av privat och charterbåtar, men inte av exempelvis Waxholmsbolaget´s reguljära skärgårdstrafik.

  Stödmuren i anslutning till bryggan har renoverats varsamt efter dialog med kommunens antikvarie eftersom den börjat ge vika och efter renoveringen ska den inspekteras årligen för att säkerställa dess funktion.

 • § 219

  Bygg och anläggning ger muntlig information om hur drönare används inför projektering och entreprenader.

 • § 220

  Politikerinitiativ - Åtgärder för att göra lekplatsen vid Tollare torg säker, Eva Hall, Martin Hellströmer  (S)

  Politikerinitiativ - Parkering vid norra entréer till Velamsund, Peter Zethraeus (M)

 • § 221

  Ulrika Haij, enhetschef Trafikenheten, informerade nämnden.

  Tunnelbanan Nacka - Fortsatt arbete enligt plan.

  • Sickla: och Järla : Bergborrning och sprängningar för arbetstunneln
  • Central Nacka : Ledningsomläggningar på Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. Den nya gång- och cykelbron vid arbetstunneln i Nacka nu öppen
  • Skvaltan :  Iordningställande av arbetsområdet samt bygger arbetsväg från trafikplats Skvaltan. En sprängincident med kringflygande sten vid Skönviksvägen på onsdagen den 2/12

   

  Kommunikation och trafikpåverkande arbeten

  • Orminge: Ombyggnationen av Mensättravägen börjar närma sig sitt slut och trafiklinjer målas på vägen. På Kanholmsvägen och i cirkulationsplatser färdigställs vägbanorna och belysningsstolpar upp monteras. Vid Ormingeringen genomförs fortfarande större ledningsinkopplingar.
  • Värmdövägen: Oktober 2020 - februari 2021 lägger ledningar för vatten och avlopp vid Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. Endast ett körfält åt vardera håll är öppet. Det är förbud mot vänstersväng in på Lillängsvägen.
  •  

  Tunnelbanan Nacka - Fortsatt arbete enligt plan.

  • Sickla: och Järla : Bergborrning och sprängningar för arbetstunneln
  • Central Nacka : Ledningsomläggningar på Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. Den nya gång- och cykelbron vid arbetstunneln i Nacka nu öppen
  • Skvaltan :  Iordningställande av arbetsområdet samt bygger arbetsväg från trafikplats Skvaltan. En sprängincident med kringflygande sten vid Skönviksvägen på onsdagen den 2/12

   

  Kommunikation och trafikpåverkande arbeten

  • Orminge: Ombyggnationen av Mensättravägen börjar närma sig sitt slut och trafiklinjer målas på vägen. På Kanholmsvägen och i cirkulationsplatser färdigställs vägbanorna och belysningsstolpar upp monteras. Vid Ormingeringen genomförs fortfarande större ledningsinkopplingar.
  • Värmdövägen: Oktober 2020 - februari 2021 lägger ledningar för vatten och avlopp vid Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. Endast ett körfält åt vardera håll är öppet. Det är förbud mot vänstersväng in på Lillängsvägen.

   

  Trafiksäkerhetsåtgärder i insjön

  • Provsänka hastighet till 40 km/h på Värmdövägen på sträckan Lillebovägen – Gamla skärgårdsvägen
  • Digital hastighetsdisplay används för att öka efterlevnaden av tillåten hastighet
  • Ser över om övergångsställen

   

  Skurubron -Rullar på helt enligt plan

  Slussen - Fortsatt arbete enligt plan.

  Infartsparkering solsidan - Projektering pågår, under våren 2021 ansökan om bygglov. Byggstart tidigast till sommaren 2021

  Parkering i Södra Hedvigslund - Parkeringstalet är 1,5. Området färdigställdes i etapper under 2013-2017, och kommunen har övertagit ansvaret för allégatorna i området succesivt. 

  Övertagande och Utbyggnaden i Tollare - Planerad parkeringsutredning 2021, Förberedelser för kollektivtrafiken

  Evenemanget ”vintercyklist” är igång. 50st deltagare

  Planerade Trafiksäkerhetsåtgärder inför 2021

   

 • § 222

  Kristina Petterqvist, enhetschef på drift offentlig utemiljö, informerade nämnden.

   

  Status trivselpaketet

  Färdigställda arbeten:

  • Vinterbelysning på fem platser.
  • Det i belysning inklädda trädet i Ormingeparken tänds första gången i år (pga svårighet med uppsättning -19).

  • Flyttbar lekcontainer utanför stadshuset.
  • Flyttbar lekcontainer Kyrkviken.
  • Pop-up-park utanför stadshuset.
  • Bänkar längs gångvägen till Velamsund.
  • 5 bänkar är utplacerade för att tillgängliggöra gångvägen.
  • Plantering av återkommande växter i gräsytor i infartslägen.
  • De fem centrala platserna spridda i kommunen är; Sickla längs Järlaleden, trädradvid Skvaltan, grässlänt vid Nacka kyrka, korsningen Sockenvägen/Lännerstavägenoch vid Värmdövägen, Saltsjöbadledens avfart.
  • Resultat får ses i vår när blommorna kommer upp.
  • Balansbana i Nyckelviken i trä, för yngre barn.

  Pågåendearbeten

  • Cykelbana Trollsjöreservatet/Fregattbacken –ute på förfrågan till entreprenör för anläggande.
  • Velamsundsarboretum (trädpark) –slyröjning av området är genomfört. Ny informationsskylt tas fram (se utkast intill). 4 nya, tidstypiska, träd planteras i höst och i vår på strategiska ställen i området. Små skyltar till varje träd samt bänkbord ska köpas in.
  • Effektbelysning Fidrabro, Fisksätra –skissarbete/projektering pågår.

   

  Upprustning av Setterwalls park

  • Nuläge: Vacker men nedgången Stadsdelspark
  • Vad gör vi: Tydliga och trygga entréer och stråk.Bevara de stora vackra träden och berätta om dem. Bevara de öppna ytorna. Grönska genom nya mer effektskapande planteringar. Möjlighet till flera olika aktiviteter tillsammans eller var för sig
  • Mål: En grönskande och inbjudande stadsdelspark!

   

   

   

   

  Vi bjuder in bin till nacka

  • Inom ramen för arbetet med biologisk mångfald kommer en satsning göras på att hyra två bikupor inklusive drift och informationsmaterial. Tjänsten köps in för ett år med möjlighet till ett års förlängning och kostar 120 000 kr. I priset ingår två föreläsningar och sex visningar av kuporna. Föreläsningarna vänder sig till medborgarna och kan även spelas in och läggas upp på kommunens hemsida. Pollinerande insekter är oerhört viktiga för fungerande ekosystem. Genom att sprida kunskap till våra medborgare kan fler bidra till att skapa goda livsmiljöer för pollinerare.

   

  Inventering nackas vägar klar

  • Syftet med inventeringen är att se hur vi ligger till med underhållsskulden så att en rimlig reinvesteringsbudget kan läggas.
  • Resultatet vi får ger oss ett bra underlag för planering av beläggningsarbeten de kommande åren för att minska underhållsskulden. Intressant även hur vi ligger till jämfört med förra inventeringen som gjordes 2016.
  • Målet är att asfaltera om alla röda sträckor 2021 och 2022 och de gula/orange åren 2023-2025  

   

  Övrigt

  • Bro 106 Per Hallströms väg är klar
  • Arbete inom biologisk mångfald en ny Veddepåpå plats vid Sickla strandpark
  • Ny ”lekraket” vid gården i Nyckelviken
  • Kommunen har övertaget ansvaret för konstgräsplanen och lekplatsen ”Lilla Kvarnholmen” på Kvarnholmens södra del
  • Parkering i Utskogen beräknas vara klar innan jul
  • Fällningen i Sicklasjön är klar
  • Muntlig information om spridningsanalys samt arbetet i naturvårdsrådet kommer i januarinämnden

 • § 223
 • § 224
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.