Möte 2020-11-10

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 17:50 Nacka stadshus
 •   1

  Dag   10 november 2020
  Tid  Kl. 16.30
  Plats  Nacka stadshus, Nacka salen
  Ordförande Hans Peters
  Nämndsekreterare Heidi Swahn
     
  Gruppmöte 10  november kl 15.30
    NL, S, MP Lokal Tollare ÖF plan -1

   

   

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   3

  Beslut om att påbörja inrättandet av Rensättra naturreservat fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 27 april 2011. I den reviderade översiktsplanen från 2018 anges området som pågående reservatsbildning.

  Arbetet med att ta fram ett förslag till beslut och skötselplan pågick under 2017 och förslaget har sedan dess varit på två samråd, det första under 2018 och det andra, begränsade under 2020. Det senare samrådet genomfördes endast med berörda sakägare efter att två ändringar medfört ytterligare inskränkningar.

  Flera ändringar har gjorts i det ursprungliga dokumentet, bland annat har avgränsningen ändrats utifrån ett yttrande från lantmäterimyndigheten. Den norra delen av reservatsområdet har utgått eftersom den skulle komma att strida mot gällande detaljplaner och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Detaljplanerna har även setts över i den kvarvarande delen och den 23 september 2020 fattade miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att upphäva de delar av berörda detaljplaner som överlappar med reservatet. I övrigt har flera ändringar genomförts av både föreskrifter och skötselplan, se vidare bifogade samrådsredogörelser.

  Ärendet togs upp i natur- och trafiknämnden den 25 augusti 2020 men återremitterades med uppdrag att komplettera med möjlighet att inrätta smärre rekreationsanläggningar, som exempelvis belysning längs en motionsslinga i reservatet.

  Handlingarna har kompletterats med en möjlig sträckning av en belyst slinga. Däremot har inga naturinventeringar genomförts. En eventuell negativ påverkan på artskyddade arter som kan finnas på platsen är därför inte utredd. Detta behöver kompletteras inför en anläggning av belysning i naturreservatet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Järla bro är en konstruktion i centrala Nacka. Bron spänner över Värmdövägen och Saltsjöbanans spårområde och är en av kommunens mest trafikerade leder. Bron har en stor underhållsskuld och är i stort behov av renovering.

  Målet med avtalet är att återställa Järla bro till dess ursprungliga tekniska funktion. Genom att renovera bron bibehålls tillståndsvärdet och den tekniska livslängden maximeras.

  Personal i arbetsledande ställning (platschef och arbetsledare) ska ha dokumenterad erfarenhet av brorenoveringar. Entreprenören ska förfoga över nödvändiga personalresurser som behövs för att renoveringen ska kunna fullgöras enligt ändamålsenlig kvalitetsstandard.

  Bron kommer att renoveras på ett så effektivt sätt som praktiskt möjligt samtidigt som trafiksäkerhet beaktas och trafikstörningar minimeras. Entreprenören ansvarar för att minimera begränsningar i framkomligheten över bron under pågående arbeten.

  Projektet kommer att drivas av enheten för drift offentlig utemiljö och budgeten är estimerad till 25,3 mnkr.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Under 2019 genomförde Region Stockholm, Trafikverket, Storstockholm och Stockholms stad en resvaneundersökning i Stockholms län. Syftet med undersökningen var att samla information för att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt. Den tidigare resvaneundersökningen för länet gjordes 2015.

  Uppgifter har samlats in via en enkät som skickades ut till 20 000 slumpmässigt utvalda invånare i regionen under 2019. Dessa fick varje månad redovisa sina resvanor. Knappt 6000 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 28 %. I 2015 års resvaneundersökning var svarsfrekvensen 35 %.

  Det övergripande resultatet för resvaneundersökningen 2019 i Stockholms län visar att kollektivtrafikandelen överlag fortsatt är förhållandevis hög och att kollektivtrafiken står för 47,5 % av de motoriserade resorna medan bil står för resterande 52,5 %. Andelen kollektivtrafikresor är klart högre ju närmare regioncentrum man kommer, medan bilen har den största färdmedelsandelen längre ut från regioncentrum. Det är för resor till vardags till arbete och skola som andelen kollektivtrafik är högst, medan andelen biltrafik är högst på fritidsresor och på helger. Andelen av fritidsresorna som genomförs med kollektivtrafik har också minskat jämfört med mätningen 2015.

  Det totala antalet resor per person och dag ökar till 2,8 resor, att jämföra med 2015 då motsvarande siffra var 2,3 resor per dag och person. 4 av 10 resor totalt är till arbete, skola eller tjänsteresa. Uppdelat på grupper reser män i bil och cykel vid större andel av sina resor än kvinnor som i högre utsträckning reser med kollektivtrafik och till fots. Yngre reser också mer kollektivt än andra där ungefär varannan resa görs med kollektivtrafik i åldrarna 16–24 år.

  I resultatsammanställningen för Nacka kommun noteras att kollektivtrafiken överlag tappar andelar jämfört med mätningen 2015, och att fler väljer ett individuellt resande med bil, cykel eller till fots. De som väljer att åka bil har ökat med 8 procentenheter, de som väljer att cykla har ökat med 2 procentenheter och det som väljer att ta sig fram till fots har ökat med 4 procentenheter under 2019 jämfört med 2015. De som väljer att resa med kollektivtrafik har minskat med 14 procentenheter.

  Med avseende på framkomlighet kan vi däremot se att arbetsresornas längd och tidsåtgång är desamma som 2015 med 38 minuter och 14 kilometer. Fritidsresornas längd ligger på 15 kilometer och 31 minuter, att jämföra med 2015 som hade 14 km reslängd och 33 minuters restid.

  Vad gäller arbetsresor i Nacka är det fler som åker bil, cyklar och går till arbetet under 2019 jämfört med 2015. Kollektivtrafikandelen rasar med 10 procentenheter. De flesta resor i Nacka på fritiden görs med bil och de har ökat från 54 % 2015 till 62 % 2019. Endast 10 % reser med kollektivtrafiken på fritiden 2019 jämfört med 22 % 2015. För resor endast inom kommunen på fritiden och på helgen görs 0 % av resorna med kollektivtrafik. För 2015 var samma siffra 11 %. Däremot ökar cyklingen för samma typ av resor.

  Sammanfattningsvis syns ett ökat individuellt resande där resor till fots, med cykel och bil ökar, oavsett målpunkt, dag i veckan eller ärende. Allra tydligast märks detta för resor på fritiden. För att ytterligare uppmuntra den positiva utvecklingen av resor till fots och med cykel, skulle en översyn av stadsbyggandet kunna göras där utrymme säkerställs för denna positiva utveckling. Vidare behövs insatser tillsammans med Trafikförvaltningen för att hitta åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet som andel av det motoriserade resandet. Naturligtvis bör detta ske efter att den pågående pandemin avklingat.

  Omstruktureringen av västra Sicklaön samt kommunens övriga lokala centrum hade inte fullt ut kommit igång under 2019, men siffrorna visar att det ändå mellan 2015 och 2019 sett oförändrat ut gällande framkomlighet för arbetsresor med avseende på reslängd och restid. För att bibehålla detta till nästa undersökningstillfälle behöver insatser göras för att säkerställa så god framkomlighet som möjligt under byggtid, t.ex. genom att följa riktlinjerna i dokumentet Trafikföringsprinciper under byggtid som återfinns i kommunens tekniska handbok. Det visar också på ett stort behov av fortsatt samordning i genomförandeplaneringen och i byggskedet mellan projekt, både i tid och rum.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Mensättra våtmark är en av Nacka kommuns större våtmarksområden på kommunal mark. Projektets syfte är att tillskapa ett rekreationsområde och att öka områdets biologiska värden, samtidigt som dagvattnet som rinner vidare ned i Sågsjön renas från fosfor och kväve. Projektet Mensättra våtmark avser projektering, tillståndsansökan, restaurering och iordningställande, till en kostnad av totalt 6,5 miljoner kronor, varav LONA-bidrag på 1,5 miljoner kronor. Då utökade miljötekniska undersökningar visar på sulfidhaltiga leror, behöver delar av projektet projekteras om. Med detta sänks ambitionsnivån i projektet men med bibehållna funktioner.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Kommunfullmäktige beslöt 2018 att avsätta medel för att ta fram ett Nackaspecifikt avspärrningsfundament (betongsugga). Efter en process där uppdraget annonserades och inkomna anbud utvärderas, fick tre konstnärer ett skissuppdrag på att ta fram prototyper i skala 1:10. Dessa kommer ställas ut i stadshuset i mitten av december. En jury bestående av presidiet i Natur- och trafiknämnden samt kommunens stadsarkitekt och stadskreatör kommer att kora en vinnare. För att stärka barnperspektivet kommer en lågstadieklass bjudas in för att rösta fram sin favorit, vilket kommer lämnas som underlag till juryn.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget, och helårsprognosen är reviderad med anledning av detta.

 •   9

  I motionen beskrivs Nackabor tar ett stort ansvar och i större utsträckning skaffar elbil än de flesta andra kommuner i Sverige. Nacka kommun ligger dock långt efter i andel laddstolpar per invånare, och därför menar motionärerna att kommunen behöver inventera och identifiera lämpliga laddplatser, för både långtidsladdning och snabbladdning. Förslaget i motionen att ta fram en strategi för kommunens laddinfrastruktur.

  Inom ramen för att minska utsläppen medverkar Nacka kommun i projekt Fossilfritt 2030, som syftar till att ge stöd och aktiviteter som hjälper kommuner att bygga ut infrastrukturen för eldordon. Kommunen ställer även krav på anläggning av laddplatser via markgenomförandeavtal gentemot projekt, samt har även tecknat avtal med Nacka Energi AB för att möjliggöra att olika intressenter kan anordna platser för elladdning på allmän platsmark. I senaste förslaget till mål och budget 2021-2023 föreslås även kommunstyrelsen få i uppdrag att utreda förutsättningarna för laddstolpar och ta fram en plan för hur en utbyggnad ska kunna få till.

  Med pågående arbeten och initiativ anser trafikenheten att intentionerna i motionen uppfylls. Däremot ser trafikenheten ett behov av att de första åtgärderna inom ramen för pågående projekt och planerad etablering av elladdningsplatser behöver utvärderas innan beslut tas angående fortsatt arbete, samt att klargöra ansvaret för det fortsatta arbetet inom tjänstemannaorganisationen. Enligt kommunens styrmodell bedömer trafikenheten inte det lämpligt att ta fram just en strategi, men att det finns goda förutsättningar att öka antalet laddstolpar och att dessa ska finnas på platser som gynnar nackaborna. Det är därför bra att det föreslås att kommunen får i uppdrag att ta fram en plan för hur detta ska genomföras.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I motionen beskrivs att andelen cyklister under första tertialet 2020 har ökat med 41 % i jämförelse med samma period året innan. Motionärerna menar att kommunens cykelbanor är i varierande standard, och inte möter upp cyklisternas behov och krav på utformning av infrastrukturen idag. Det finns även idag många brister på kommunens cykelbanenät, och för att höja säkerheten är det viktigt att alla typer av brister ses över och åtgärdas omedelbart. I motionen föreslås att de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i projekt ”Cykelpaket 2022” ska genomföras per omgående, samt att alla åtgärder inom kommunens ”strategi för cykelsatsningar” som går att genomföra oberoende andra byggprojekt, ska tidigareläggas.  För investeringsprojektet ”Cykelpaket 2022” finns idag redan planer på olika åtgärder, vilka i mån av tid och resurser påbörjas så snart som möjligt. Trafikenheten arbetar kontinuerligt med cykelinvesteringsprojekt, i den takt som såväl verksamhetens resurser kan genomföra liksom förutsättningarna i den lokala infrastrukturen i Nacka kommun. De åtgärder om beskrivs i ”Strategin för cykelsatsningar”, som antogs 2014, har under de senaste åren betats av. Nya förutsättningar och förändringar påverkar dock den åtgärdslista som då togs fram, vilken under årens lopp har reviderats. En del åtgärder har inte blivit aktuella att genomföra, andra är påbörjade men utan tidplan och en del är inte aktuella på grund av rådande och kommande exploateringsprojekt. Med detta anser trafikenheten att alla projekt inom ramen för strategin är behandlade, och med ovanstående motivering på respektive förslag anser menar trafikenheten att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i motionen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  I motionen föreslås att kommunens tjänstepersoner arbetar mer för att minska effekten av framtida värmeböljor i Nacka då de innebär ett hot mot folkhälsan. För att minska de negativa effekterna av extrem sommarvärme och för att gynna ett hälsosamt liv i Nacka föreslås fyra åtgärdspunkter. Natur- och trafiknämndens ansvarsområde berör punkt 1 och 4.

  1. Att antalet trädplanteringar ökar. Träden bör genomgående vara lövträd som reflekterar solljuset.

  4. Att grå asfalt används istället för svart på vägar och parkeringsplatser och där så är lämpligt läggs gatsten.

  Natur och trafiknämnden ser positivt på förslaget om att öka antalet trädplanteringar. I den dagliga driften innebär det främst att se över möjligheterna att öka antalet ersättningsplanteringar när träd fälls i anlagda parker och gatuplanteringar.

  Förslaget om grå asfalt är svår att uppnå eftersom det i dagsläget inte finns någon grå asfalt som alternativ att arbeta med. Kommunen tar löpande del av forskning och utveckling och om det dyker upp bra alternativ till den asfalt vi använder idag som påverkar vårt stadsklimat på ett positivt sätt är det något natur- och trafiknämnden gärna prövar. Gatsten används redan idag där det är lämpligt.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12
 •   13

  Medborgarförslag om att det behövs fler bänkar och att dessa skulle kunna privatfinansiering genom att ge givaren möjligheten att sätta upp en personlig minnesplakett på anläggningen. Medborgaren som lämnat in förslaget vill gärna vara med och delfinanseria en bänk för att kunna sätta upp en plakett för sin avlidna hund. I förslaget finns ett antal stråk angivna där ett upplevt behov av fler bänkar finns och medborgaren anser att de nya bänkarna bör tillverkas av ett lokalt snickeri.  Natur- och trafiknämnden tackar för initiativet i förslaget men den slags privata finansiering av kommunala anläggningar som förordas kan upplevas som en privatisering av det offentliga rummet eftersom minnesplaketten skulle vara personlig. Det är kommunens ansvar att ordna de allmänna platserna och vi tar gärna emot förslag på där det kan finnas behov av fler bänkar. Sträckan längst med Erstaviksvägen kommer nu att ses över.  De bänkar som kommunen ställer ut längst med gångstråk är av standardtyp för att kunna skötas effektivt och ge mest värde för skattepengarna. Specialbeställda möbler används bara för att förhöja centrala platser som exempelvis ett torg eller park.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Medborgarförslag om att det finns en bra yta bakom tennishallen vid Långsjön som skulle vara perfekt för att anlägga en beachvolleybollplan. t.

  Kommunen tackar för förslaget. Det har nyligen anlagt fyra beachvollybollplaner för allmänheten i Hästhagen. I och med att kostnaden för en beachvolleybollplan är något högre än en grusplan behöver behovet av fler banor och var de i så fall skulle placeras i kommunen utredas innan beslut om att anlägga fler fattas

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Medborgarförslag om att anlägga ytterligare en badplats vid Ältasjön mellan Stensöbadet och badplatsen vid IP nu när Älta ska byggas ut.

  Älta har två medelstora badplatser vid Ältasjön samt en badplats vid Strålsjön. Det får anses vara ett tillräckligt antal för ett område av Ältas storlek även vid förtätning. I anslutning till badplatsen vid Stensö finns stora gräsytor som kan användas för picknick och solbad och badplatserna vid IP och Strålsjön har bryggor för den som föredrar det.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16
 •   17
 •   18
 •   19

  Delegationsbeslut

  Nyttoparkeringstillstånd 20201028  Bygglovsremissyttrande

  Bygglovsremissyttrande B2020-001529, tillfälligt lov byggbodar, Björknäs 1:1

  Bygglovsremissyttrande B2020-001185, flerbostadshus, Kummelnäs 1:165

  Bygglovsremissyttrande B2020-001194, flerbostadshus, Kummelnäs 1:234

  Bygglovsremissyttrande B2020-001195, flerbostadshus, Kummelnäs 1:236

  Bygglovsremissyttrande B2020-001501, tillfälligt lov byggbodar, Sicklaön 73:120

  Bygglovsremissyttrande B2020-001502, tillfälligt lov byggbodar, Sicklaön 73:121

  Bygglovsremissyttrande B2020-001396, tillfälligt lov container, Sicklaön 40:14  Beslut om upplåtelse av offentlig plats

  MU_20200213_7667 Remiss avstyrkan mobil bastu Sickla (2020-10-02)

  MU_20200810_8439 Remiss uppställning av sandupplag Svensk Markservice AB okt 2020 - maj 2021 (2020-10-01)

  MU_20200810_8439 Remiss uppställning av sandupplag Svensk Markservice AB okt 2020 - maj 2021

  MU_20200812_8445 Avstyrkan Byggetablering på infartsparkering saltsjöbadens station 2020-09-23

  MU_20200824_8497 Tillstyrkan byggetablering Frentab AB korsningen Källvägen Bragevägen tom 2021-08-31

  MU_20200825_8500 Remiss uppställning av sandupplag Svevia AB okt 2020 - maj 2021

  MU_20200831_8522 byggetablering Sveab Jarlabergsvägen Skönviksvägen aug 2020 - mars 2021

  MU_20200901_8529 Yttrande upplåtelse allmän plats för etablering

  MU_20200901_8530 Remiss etablering med upplagsytor NVOA tom november 2020 (1)

  MU_20200918_8613 Komplettering filminspelning Filmlance Int AB 2020-09-22

  MU_20200918_8613 Tillstyrkan filminspelning Filmlance Int AB Henriksdalsringen 2020-09-21

  MU_20200920_8616 Tillstyrkan kran Edinsvägen 2020-09-23

  MU_20200920_8617 Remiss parkering Mellströms väg NVOA okt-dec 2020 (2020-09-30)

  MU_20200923_8629 Remiss ansökan julgranförsäljning Älta IF 2020

  MU_20200923_8629 Remiss ansökan julgranförsäljning Älta IF november december 2020

  MU_20200923_8630 Remiss uppställning av skylift Vikdalsvägen 12-13 okt 2020

  MU_20200925_8645 Remiss avstyrkan cykelevent Tollare okt 2020 (2020-10-09)

  MU_20201005_8702 Remiss ansökan Vattenresurs AB Sickla strand okt 2020 (2020-10-06)

  MU_20201009_8721 Remiss btggetablering Vitsippsvägen NVOA okt 2020 mars 2021 (2020-10-13)

  MU_20201013_8740 Tillstyrkan nobelberget

  MU_20201019_8757 Tillstyrkan Container Värmdövägen invid påfartsramp Saltsjöbadsleden på grönyta 2020-10-28 (2)

  MU_20201019_8758 Remiss avstyrkan filminspelning Gåsmamman Nacka strand (2020-10-20)

  MU_20201022_8778 Tillstyrkan Julgransförsäljning Järla IF 2020-10-27

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 • § 184

  Beslut om att påbörja inrättandet av Rensättra naturreservat fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 27 april 2011. I den reviderade översiktsplanen från 2018 anges området som pågående reservatsbildning.

  Arbetet med att ta fram ett förslag till beslut och skötselplan pågick under 2017 och förslaget har sedan dess varit på två samråd, det första under 2018 och det andra, begränsade under 2020. Det senare samrådet genomfördes endast med berörda sakägare efter att två ändringar medfört ytterligare inskränkningar.

  Flera ändringar har gjorts i det ursprungliga dokumentet, bland annat har avgränsningen ändrats utifrån ett yttrande från lantmäterimyndigheten. Den norra delen av reservatsområdet har utgått eftersom den skulle komma att strida mot gällande detaljplaner och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Detaljplanerna har även setts över i den kvarvarande delen och den 23 september 2020 fattade miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att upphäva de delar av berörda detaljplaner som överlappar med reservatet. I övrigt har flera ändringar genomförts av både föreskrifter och skötselplan, se vidare bifogade samrådsredogörelser.

  Ärendet togs upp i natur- och trafiknämnden den 25 augusti 2020 men återremitterades med uppdrag att komplettera med möjlighet att inrätta smärre rekreationsanläggningar, som exempelvis belysning längs en motionsslinga i reservatet.

  Handlingarna har kompletterats med en möjlig sträckning av en belyst slinga. Däremot har inga naturinventeringar genomförts. En eventuell negativ påverkan på artskyddade arter som kan finnas på platsen är därför inte utredd. Detta behöver kompletteras inför en anläggning av belysning i naturreservatet.

 • § 185

  Järla bro är en konstruktion i centrala Nacka. Bron spänner över Värmdövägen och Saltsjöbanans spårområde och är en av kommunens mest trafikerade leder. Bron har en stor underhållsskuld och är i stort behov av renovering.

  Målet med avtalet är att återställa Järla bro till dess ursprungliga tekniska funktion. Genom att renovera bron bibehålls tillståndsvärdet och den tekniska livslängden maximeras.

  Personal i arbetsledande ställning (platschef och arbetsledare) ska ha dokumenterad erfarenhet av brorenoveringar. Entreprenören ska förfoga över nödvändiga personalresurser som behövs för att renoveringen ska kunna fullgöras enligt ändamålsenlig kvalitetsstandard.


  Bron kommer att renoveras på ett så effektivt sätt som praktiskt möjligt samtidigt som trafiksäkerhet beaktas och trafikstörningar minimeras. Entreprenören ansvarar för att minimera begränsningar i framkomligheten över bron under pågående arbeten.


  Projektet kommer att drivas av enheten för drift offentlig utemiljö och budgeten är estimerad till 25,3 mnkr.

 • § 186

  Under 2019 genomförde Region Stockholm, Trafikverket, Storstockholm och Stockholms stad en resvaneundersökning i Stockholms län. Syftet med undersökningen var att samla information för att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt. Den tidigare resvaneundersökningen för länet gjordes 2015.

  Uppgifter har samlats in via en enkät som skickades ut till 20 000 slumpmässigt utvalda invånare i regionen under 2019. Dessa fick varje månad redovisa sina resvanor. Knappt 6000 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 28 %. I 2015 års resvaneundersökning var svarsfrekvensen 35 %.

  Det övergripande resultatet för resvaneundersökningen 2019 i Stockholms län visar att kollektivtrafikandelen överlag fortsatt är förhållandevis hög och att kollektivtrafiken står för 47,5 % av de motoriserade resorna medan bil står för resterande 52,5 %. Andelen kollektivtrafikresor är klart högre ju närmare regioncentrum man kommer, medan bilen har den största färdmedelsandelen längre ut från regioncentrum. Det är för resor till vardags till arbete och skola som andelen kollektivtrafik är högst, medan andelen biltrafik är högst på fritidsresor och på helger. Andelen av fritidsresorna som genomförs med kollektivtrafik har också minskat jämfört med mätningen 2015.

  Det totala antalet resor per person och dag ökar till 2,8 resor, att jämföra med 2015 då motsvarande siffra var 2,3 resor per dag och person. 4 av 10 resor totalt är till arbete, skola eller tjänsteresa. Uppdelat på grupper reser män i bil och cykel vid större andel av sina resor än kvinnor som i högre utsträckning reser med kollektivtrafik och till fots. Yngre reser också mer kollektivt än andra där ungefär varannan resa görs med kollektivtrafik i åldrarna 16–24 år.

  I resultatsammanställningen för Nacka kommun noteras att kollektivtrafiken överlag tappar andelar jämfört med mätningen 2015, och att fler väljer ett individuellt resande med bil, cykel eller till fots. De som väljer att åka bil har ökat med 8 procentenheter, de som väljer att cykla har ökat med 2 procentenheter och det som väljer att ta sig fram till fots har ökat med 4 procentenheter under 2019 jämfört med 2015. De som väljer att resa med kollektivtrafik har minskat med 14 procentenheter.

  Med avseende på framkomlighet kan vi däremot se att arbetsresornas längd och tidsåtgång är desamma som 2015 med 38 minuter och 14 kilometer. Fritidsresornas längd ligger på 15 kilometer och 31 minuter, att jämföra med 2015 som hade 14 km reslängd och 33 minuters restid.

  Vad gäller arbetsresor i Nacka är det fler som åker bil, cyklar och går till arbetet under 2019 jämfört med 2015. Kollektivtrafikandelen rasar med 10 procentenheter. De flesta resor i Nacka på fritiden görs med bil och de har ökat från 54 % 2015 till 62 % 2019. Endast 10 % reser med kollektivtrafiken på fritiden 2019 jämfört med 22 % 2015. För resor endast inom kommunen på fritiden och på helgen görs 0 % av resorna med kollektivtrafik. För 2015 var samma siffra 11 %. Däremot ökar cyklingen för samma typ av resor.

  Sammanfattningsvis syns ett ökat individuellt resande där resor till fots, med cykel och bil ökar, oavsett målpunkt, dag i veckan eller ärende. Allra tydligast märks detta för resor på fritiden. För att ytterligare uppmuntra den positiva utvecklingen av resor till fots och med cykel, skulle en översyn av stadsbyggandet kunna göras där utrymme säkerställs för denna positiva utveckling. Vidare behövs insatser tillsammans med Trafikförvaltningen för att hitta åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet som andel av det motoriserade resandet. Naturligtvis bör detta ske efter att den pågående pandemin avklingat.

  Omstruktureringen av västra Sicklaön samt kommunens övriga lokala centrum hade inte fullt ut kommit igång under 2019, men siffrorna visar att det ändå mellan 2015 och 2019 sett oförändrat ut gällande framkomlighet för arbetsresor med avseende på reslängd och restid. För att bibehålla detta till nästa undersökningstillfälle behöver insatser göras för att säkerställa så god framkomlighet som möjligt under byggtid, t.ex. genom att följa riktlinjerna i dokumentet Trafikföringsprinciper under byggtid som återfinns i kommunens tekniska handbok. Det visar också på ett stort behov av fortsatt samordning i genomförandeplaneringen och i byggskedet mellan projekt, både i tid och rum.

 • § 187

  Mensättra våtmark är en av Nacka kommuns större våtmarksområden på kommunal mark. Projektets syfte är att tillskapa ett rekreationsområde och att öka områdets biologiska värden, samtidigt som dagvattnet som rinner vidare ned i Sågsjön renas från fosfor och kväve. Projektet Mensättra våtmark avser projektering, tillståndsansökan, restaurering och iordningställande, till en kostnad av totalt 6,5 miljoner kronor, varav LONA-bidrag på 1,5 miljoner kronor. Då utökade miljötekniska undersökningar visar på sulfidhaltiga leror, behöver delar av projektet projekteras om. Med detta sänks ambitionsnivån i projektet men med bibehållna funktioner.

 • § 188

  Kommunfullmäktige beslöt 2018 att avsätta medel för att ta fram ett Nackaspecifikt avspärrningsfundament (betongsugga). Efter en process där uppdraget annonserades och inkomna anbud utvärderas, fick tre konstnärer ett skissuppdrag på att ta fram prototyper i skala 1:10. Dessa kommer ställas ut i stadshuset i mitten av december. En jury bestående av presidiet i Natur- och trafiknämnden samt kommunens stadsarkitekt och stadskreatör kommer att kora en vinnare. För att stärka barnperspektivet kommer en lågstadieklass bjudas in för att rösta fram sin favorit, vilket kommer lämnas som underlag till juryn.

 • § 189

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget, och helårsprognosen är reviderad med anledning av detta.

 • § 190

  I motionen beskrivs Nackabor tar ett stort ansvar och i större utsträckning skaffar elbil än de flesta andra kommuner i Sverige. Nacka kommun ligger dock långt efter i andel laddstolpar per invånare, och därför menar motionärerna att kommunen behöver inventera och identifiera lämpliga laddplatser, för både långtidsladdning och snabbladdning. Förslaget i motionen att ta fram en strategi för kommunens laddinfrastruktur.

  Inom ramen för att minska utsläppen medverkar Nacka kommun i projekt Fossilfritt 2030, som syftar till att ge stöd och aktiviteter som hjälper kommuner att bygga ut infrastrukturen för eldordon. Kommunen ställer även krav på anläggning av laddplatser via markgenomförandeavtal gentemot projekt, samt har även tecknat avtal med Nacka Energi AB för att möjliggöra att olika intressenter kan anordna platser för elladdning på allmän platsmark. I senaste förslaget till mål och budget 2021-2023 föreslås även kommunstyrelsen få i uppdrag att utreda förutsättningarna för laddstolpar och ta fram en plan för hur en utbyggnad ska kunna få till.

  Med pågående arbeten och initiativ anser trafikenheten att intentionerna i motionen uppfylls. Däremot ser trafikenheten ett behov av att de första åtgärderna inom ramen för pågående projekt och planerad etablering av elladdningsplatser behöver utvärderas innan beslut tas angående fortsatt arbete, samt att klargöra ansvaret för det fortsatta arbetet inom tjänstemannaorganisationen. Enligt kommunens styrmodell bedömer trafikenheten inte det lämpligt att ta fram just en strategi, men att det finns goda förutsättningar att öka antalet laddstolpar och att dessa ska finnas på platser som gynnar nackaborna. Det är därför bra att det föreslås att kommunen får i uppdrag att ta fram en plan för hur detta ska genomföras.

 • § 191

  I motionen beskrivs att andelen cyklister under första tertialet 2020 har ökat med 41 % i jämförelse med samma period året innan. Motionärerna menar att kommunens cykelbanor är i varierande standard, och inte möter upp cyklisternas behov och krav på utformning av infrastrukturen idag. Det finns även idag många brister på kommunens cykelbanenät, och för att höja säkerheten är det viktigt att alla typer av brister ses över och åtgärdas omedelbart. I motionen föreslås att de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i projekt ”Cykelpaket 2022” ska genomföras per omgående, samt att alla åtgärder inom kommunens ”strategi för cykelsatsningar” som går att genomföra oberoende andra byggprojekt, ska tidigareläggas.
   

  För investeringsprojektet ”Cykelpaket 2022” finns idag redan planer på olika åtgärder, vilka i mån av tid och resurser påbörjas så snart som möjligt. Trafikenheten arbetar kontinuerligt med cykelinvesteringsprojekt, i den takt som såväl verksamhetens resurser kan genomföra liksom förutsättningarna i den lokala infrastrukturen i Nacka kommun. De åtgärder om beskrivs i ”Strategin för cykelsatsningar”, som antogs 2014, har under de senaste åren betats av. Nya förutsättningar och förändringar påverkar dock den åtgärdslista som då togs fram, vilken under årens lopp har reviderats. En del åtgärder har inte blivit aktuella att genomföra, andra är påbörjade men utan tidplan och en del är inte aktuella på grund av rådande och kommande exploateringsprojekt. Med detta anser Natur- och trafiknämnden att alla projekt inom ramen för strategin är behandlade, och med ovanstående motivering på respektive förslag anser att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i motionen.

 • § 192

  I motionen föreslås att kommunens tjänstepersoner arbetar mer för att minska effekten av framtida värmeböljor i Nacka då de innebär ett hot mot folkhälsan. För att minska de negativa effekterna av extrem sommarvärme och för att gynna ett hälsosamt liv i Nacka föreslås fyra åtgärdspunkter. Natur- och trafiknämndens ansvarsområde berör punkt 1 och 4.

  1. Att antalet trädplanteringar ökar. Träden bör genomgående vara lövträd som reflekterar solljuset.
  4. Att grå asfalt används istället för svart på vägar och parkeringsplatser och där så är lämpligt läggs gatsten.

  Natur och trafiknämnden ser positivt på förslaget om att öka antalet trädplanteringar. I den dagliga driften innebär det främst att se över möjligheterna att öka antalet ersättningsplanteringar när träd fälls i anlagda parker och gatuplanteringar.

  Förslaget om grå asfalt är svår att uppnå eftersom det i dagsläget inte finns någon grå asfalt som alternativ att arbeta med. Kommunen tar löpande del av forskning och utveckling och om det dyker upp bra alternativ till den asfalt vi använder idag som påverkar vårt stadsklimat på ett positivt sätt är det något natur- och trafiknämnden gärna prövar. Gatsten används redan idag där det är lämpligt.

 • § 193

  Medborgarförslag om att det behövs fler bänkar och att dessa skulle kunna privatfinansiering genom att ge givaren möjligheten att sätta upp en personlig minnesplakett på anläggningen. Medborgaren som lämnat in förslaget vill gärna vara med och delfinanseria en bänk för att kunna sätta upp en plakett för sin avlidna hund. I förslaget finns ett antal stråk angivna där ett upplevt behov av fler bänkar finns och medborgaren anser att de nya bänkarna bör tillverkas av ett lokalt snickeri.

  Natur- och trafiknämnden tackar för initiativet i förslaget men den slags privata finansiering av kommunala anläggningar som förordas kan upplevas som en privatisering av det offentliga rummet eftersom minnesplaketten skulle vara personlig. Det är kommunens ansvar att ordna de allmänna platserna och vi tar gärna emot förslag på där det kan finnas behov av fler bänkar. Sträckan längst med Erstaviksvägen kommer nu att ses över.

  De bänkar som kommunen ställer ut längst med gångstråk är av standardtyp för att kunna skötas effektivt och ge mest värde för skattepengarna. Specialbeställda möbler används bara för att förhöja centrala platser som exempelvis ett torg eller park.

 • § 194

  Medborgarförslag om att det finns en bra yta bakom tennishallen vid Långsjön som skulle vara perfekt för att anlägga en beachvolleybollplan. t.

  Kommunen tackar för förslaget. Det har nyligen anlagt fyra beachvollybollplaner för allmänheten i Hästhagen. I och med att kostnaden för en beachvolleybollplan är något högre än en grusplan behöver behovet av fler banor och var de i så fall skulle placeras i kommunen utredas innan beslut om att anlägga fler fattas

 • § 195

  Medborgarförslag om att anlägga ytterligare en badplats vid Ältasjön mellan Stensöbadet och badplatsen vid IP nu när Älta ska byggas ut.

  Älta har två medelstora badplatser vid Ältasjön samt en badplats vid Strålsjön. Det får anses vara ett tillräckligt antal för ett område av Ältas storlek även vid förtätning. I anslutning till badplatsen vid Stensö finns stora gräsytor som kan användas för picknick och solbad och badplatserna vid IP och Strålsjön har bryggor för den som föredrar det.

 • § 196

  SKURUBRON

  • Rullar på helt enligt plan - Hösten 2022 invigs nya bron för trafik.
  • Ingen ny information avseende fartdämpande åtgärder på GC-banan eller trimningen av korsningen vid Sockenvägen.

   

  TUNNELBANAN NACKA

  • Vid Sickla, Järla, centrala Nacka och Skvaltan - Bergborrning och sprängningar för arbetstunnlar och förberedelser för entréer.
  • Ledningsomläggningar vid centrala Nacka
  • Projektet med förlängningen av Blå linje har presenterats i våra lokaltidningar.
  • Interaktiv karta på hemsidan över aktuella arbeten i Nacka

   

  SLUSSEN

  • Invigningen av Guldbron genomförd. Totalt 22 300 personer följde invigningen via den digitala direktsändningen på guldfestslussen.se och säkert många fler via andra medier som samsände. Bron tar upp mindre än hälften så mycket yta som det två tidigare broarna och anpassad till flera trafikslag.  

   

  KOMMUNIKATION OCH TRAFIKPÅVERKANDE ARBETEN

  • Värmdövägen och Lillängsvägen - Ledningar för VA läggs om i Värmdövägen, ett endast ett körfält öppet i vardera riktning. 
  • Lillängsvägen är nu öppen igen – inget västerkörfält!
  • Talluddsvägen och Telegramvägen - Ny bredare och dubbelriktad gång- och cykelbana är klar.
  • Den sista etappen, av två (etapp 1: Boovägen –Telegramvägen) - Totalt 2 900 meter, del av Regionala cykelstråket, Värmdöstråket (5,3 meter bred, från tidigare 2,8 m)
  • Att bygga om Sickla industriväg till stadsgata går in i nästa etapp. Från och med den 23 november kl. 05.00 flytts arbetet till norra delen av gatan.

   

  TOLLARE OCH BUSSTRAFIKEN

  Lägesbild i november 2020

  • Kommunen har tagit över driftansvaret för vägunderhåll för Hedenströms väg, Tollare torg, Barkerivägen samt den del av Tollarevägen.
  • Körspåranalyser för busstrafik är klara. Arbetet för att möjliggöra busstrafiken till Tollare har börjat. Arbetet med att bredda Tollarevägen och tunnel är nu igång. I december kommer arbetet fortsätta med breddning av Hedenströms väg samt åtgärder runt Nobla skolan. Runt årsskiftet 2020/2021 beräknas arbetet för att möjliggöra busstrafik vara klart. Sista stegen sker 2021. Åtgärderna ska besiktigas och sträckor ska testköras
  • Arbetet med att planera permanenta bussens tidtabell ska påbörjas. Exakt tidpunkt för start av trafikering är inte beslutat.

   

  TOLLARE OCH BÅTTRAFIK

  • Förstudie och förberedelser 2019 för en privatfinansierad båtlinje mellan Nacka och Nybrokajen. Undersökningsfas i höst, Lämpliga bryggor, sträckning, typ fartyg, tider m.m, Det finns stort intresse. Resultat presenterades hösten 2020
  • En pendlarbåtlinje som heter Nackalinjen kommer att trafikeras av M/S Sylvia. planerad sträcka Fisksätra – Nybrokajen (8 hpl). Totalrenoverad båt för 45 passagerare. Båten drivs av el, batterierna i är återvunna från skrotade Teslabilar. Allt klart för en testperiod med anledning av pandemin, så planeras testtrafikering att gå igång under våren 2021.

   

  PARKERING

  • P-övervakningen,, något färre överträdelser för oktober. Datumperiod: 2020-10-01 - 2020-10-31
  • Totalt antal utfärdade parkeringsanmärkningar:772
  • Totalt antal utfärdade informationslappar: 52st

   

   

 • § 197

  • Presentation om reservatsförslag för Ryssbergen. Förtroendevalda i nämnden uppmanades att skicka synpunkter till Anna Herrström.
  • Konstgräsplanen vid Lilla Björknäs klar
  • Skyddsjakt vitkindad gås är klar för i år
  • Förbättrad avrinning och nytt slitlager på Tollare motionsspår
  • Arbetet med konstgräsplanen i Duvnäs påbörjat
  • Överlämningar har mottagits:
   • Igelbodaplatån lekplats
   • Finntorpsparken lekplats
   • Hedvigslunds lekplats (Älta scoutstuga)
   • Henriksdalsbergets utegym
   • Rensätra lekplats

   

 • § 198

  Parkeringsplatser vid Cirkusparken

  Helena Håkansson (L) frågade hur långt planeringen kommit gällande parkeringsplatser vid cirkusplatsen. 

   

  Kristina Petterqvist svarade att hon återkommer med en redogörelse på decembermötet.

   

  Konferens/  digital kommunträff gällande klimatanpassad dricksvattenförsörjning den  25 nov

  Ordförande Hans Peters (C) informerade om inbjudan från Stockholms läns länsstyrelse och Livsmedelsverket gällande en Konferens/  digital kommunträff gällande klimatanpassad dricksvattenförsörjning den 25 nov.

  Syftet med dagen är att förse kommunerna med kunskap och verktyg för att initiera eller fortsätta sitt arbete med att anpassa dricksvattenförsörjningen till ett förändrat klimat. Föreläsningar kommer varvas med workshops.

   

  Natur- och trafiknämnden beslutar att en förtroendevald från majoriteten och en från oppositionen kan delta på konferensen. återrapportering ska ske till nämnden på december sammanträdet.

   

  - - - - -

   

   

   

 • § 199

  Delegationsbeslut

  Nyttoparkeringstillstånd 20201028  Bygglovsremissyttrande

  Bygglovsremissyttrande B2020-001529, tillfälligt lov byggbodar, Björknäs 1:1
  Bygglovsremissyttrande B2020-001185, flerbostadshus, Kummelnäs 1:165
  Bygglovsremissyttrande B2020-001194, flerbostadshus, Kummelnäs 1:234
  Bygglovsremissyttrande B2020-001195, flerbostadshus, Kummelnäs 1:236
  Bygglovsremissyttrande B2020-001501, tillfälligt lov byggbodar, Sicklaön 73:120
  Bygglovsremissyttrande B2020-001502, tillfälligt lov byggbodar, Sicklaön 73:121
  Bygglovsremissyttrande B2020-001396, tillfälligt lov container, Sicklaön 40:14

   

  Beslut om upplåtelse av offentlig plats

  MU_20200213_7667 Remiss avstyrkan mobil bastu Sickla (2020-10-02)
  MU_20200810_8439 Remiss uppställning av sandupplag Svensk Markservice AB okt 2020 - maj 2021 (2020-10-01)
  MU_20200810_8439 Remiss uppställning av sandupplag Svensk Markservice AB okt 2020 - maj 2021
  MU_20200812_8445 Avstyrkan Byggetablering på infartsparkering saltsjöbadens station 2020-09-23
  MU_20200824_8497 Tillstyrkan byggetablering Frentab AB korsningen Källvägen Bragevägen tom 2021-08-31
  MU_20200825_8500 Remiss uppställning av sandupplag Svevia AB okt 2020 - maj 2021
  MU_20200831_8522 byggetablering Sveab Jarlabergsvägen Skönviksvägen aug 2020 - mars 2021
  MU_20200901_8529 Yttrande upplåtelse allmän plats för etablering
  MU_20200901_8530 Remiss etablering med upplagsytor NVOA tom november 2020 (1)
  MU_20200918_8613 Komplettering filminspelning Filmlance Int AB 2020-09-22
  MU_20200918_8613 Tillstyrkan filminspelning Filmlance Int AB Henriksdalsringen 2020-09-21
  MU_20200920_8616 Tillstyrkan kran Edinsvägen 2020-09-23
  MU_20200920_8617 Remiss parkering Mellströms väg NVOA okt-dec 2020 (2020-09-30)
  MU_20200923_8629 Remiss ansökan julgranförsäljning Älta IF 2020
  MU_20200923_8629 Remiss ansökan julgranförsäljning Älta IF november december 2020
  MU_20200923_8630 Remiss uppställning av skylift Vikdalsvägen 12-13 okt 2020
  MU_20200925_8645 Remiss avstyrkan cykelevent Tollare okt 2020 (2020-10-09)
  MU_20201005_8702 Remiss ansökan Vattenresurs AB Sickla strand okt 2020 (2020-10-06)
  MU_20201009_8721 Remiss btggetablering Vitsippsvägen NVOA okt 2020 mars 2021 (2020-10-13)
  MU_20201013_8740 Tillstyrkan nobelberget
  MU_20201019_8757 Tillstyrkan Container Värmdövägen invid påfartsramp Saltsjöbadsleden på grönyta 2020-10-28 (2)
  MU_20201019_8758 Remiss avstyrkan filminspelning Gåsmamman Nacka strand (2020-10-20)
  MU_20201022_8778 Tillstyrkan Julgransförsäljning Järla IF 2020-10-27

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.