Möte 2020-10-20

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 17:40 Nacka stadshus
 • § 167

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget.

 • § 168

  Tre dispensansökningar för åtgärder vid Vinterstadion i Tattby naturreservat har inkommit till miljöenheten på Nacka kommun. Natur- och trafiknämnden har i egenskap av förvaltare av naturreservatet fått möjlighet att yttra sig på ansökningarna.

  Saltsjöbaden CK har inkommit med byggnation av pumptrack på toppen av västra delen av skidbacken. Natur- och trafiknämnden ser positivt på detta förslag då ytan idag inte används och har låga naturvärden.

  Saltsjöbadens rodelklubb vill förändra sin anläggning för att kunna ha aktiviteter året runt genom att anlägga en backe bestående av plastmaterial. Då åtgärderna medför en stor risk för påverkan på natur med höga naturvärden avstyrker Natur- och trafiknämnden åtgärderna.

  Saltsjöbadens slalomklubb har inkommit med en dispensansökan där de önskar att flytta liften, riva och bygga nytt klubbhus samt riva och bygga nytt målhus. Natur- och trafiknämnden tillstyrker dessa åtgärder.

 • § 169

  Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper tas bort och att kommunerna ska få ansvar för att samla in och materialåtervinna returpapper. Finansiering ska ske via avfallstaxan. Kommunen motsätter sig förslaget och bedömer att det ska avstyrkas då det inte ligger i linje med tidigare beslut som tagits. För att få en sammanhållen service och möjligheter till samordningsvinster bör kommunerna få insamlingsansvaret för både förpackningar och tidningar, så att det kan samordnas med insamlingen av rest- och matavfall. Producenterna bör fortsatt ha ansvaret för materialåtervinning av samtliga förpackningar och returpapper eftersom de sedan länge har den kompetensen och på så sätt även fortsättningsvis har ett egenintresse i att de förpackningar och tidningar som sätts på marknaden går att återvinna. Kostnaden för kommunernas insamling av förpackningar och returpapper bör finansieras genom materialersättning per insamlat ton.

 • § 170

  Motion önskar att alla gångbroar över bilvägar ska inventeras och riskbedömas utifrån antalet nedslängda föremål på bilister. Motionären vill även att alla broar som anses farliga ska åtgärdas omedelbart. Nackapolisen och kommunens säkerhetsansvarig har tillsammans identifierat den mest anmälda bron och vidtagit åtgärder genom att montera ett skyddsnät vilket förhöjer befintligt broräcke. Försöket kommer utvärderas och om skyddsnätet fungerar preventivt kan lösningen användas även på andra broar i kommunen.

 • § 171

  I ett politikerinitiativ av Jonathan Lindgren och Jessica Friberg (KD) beskrivs att cykelolyckorna de senaste åren visar en stigande trend. Ett särskilt drabbat område är runt Älta skola, där snabba cyklister på väg från Sickla på Ältavägen har håller hög fart förbi busshållplats Älta gård, mot Erstaviksvägen. I politikerinitiativet förslås att taktila farthinder sätts upp, samt att kommunen undersöker var i övrigt i kommunen som kritiska trafikplatser motiverar fartdämpande åtgärder för cyklister.

  Det är Trafikverket är väghållare för gång- och cykelbanan utanför Älta skola, vilket medför att Nacka kommun inte råder över att genomföra ändringar eller åtgärder i infrastrukturen på platsen. Just nu arbetar Trafikverket med att ta fram en ny vägplan som inkluderar förslag på eventuella breddningar på olika platser samt berörd gång- och cykelväg. Kommunen har dialog med Trafikverket kring utformning för ökad trafiksäkerhet och kommer påtala upplevelsen vid Älta skola och förbi busshållplatsen Älta gård. Kommunen ställer sig generellt restriktiv till enbart taktil vägmålning ur ett hastighetsdämpande syfte, detta då andra åtgärder anses ge mer fartdämpande effekter.

  I och med att Trafikenheten kontinuerligt arbetar med att se över områden i kommunen i syfte för att minska olyckor, öka trafiksäkerheten och tryggheten på kommunens cykelvägar så pågår redan ett arbete i kommunen som uppfyller intentionerna i medborgarförslaget. Därmed anser trafikenheten att politikerintiativet är besvarat.

 • § 172

  Medborgarförslag om att tallen på Tollare torg bör bytas ut mot något mindre tråkigt träd.

  För att ge torget en anknytning till omgivande naturområden har tall valts som trädslag vid gestaltningen. Trädet är också relativt nyplanterat och vitalt och det finns därför ingen anledning att byta ut det. För att skapa en vackrare blickfång på torget kommer den marktäckande vegetation kring tallen att bytas ut.

 • § 173

  Medborgarförslag om ett nytt utegym på Baggensudden i nära anslutning till Dalenbaden. De senaste åren har det byggts ett antal utegym i kommunen för att främja spontanidrott och nu har alla kommundelar minst två stycken. De utegym som redan finns idag är tillräckligt för att tillmötesgå behovet av denna typ av anläggning. Det finns därför inga planer på att bygga fler utegym på allmän plats

 • § 174

  Medborgarförslag på ett nytt utegym vid lekplatsen och bollplanen på Lilla Björknäsvägen. De senaste åren har det byggts ett antal utegym i kommunen för att främja spontanidrott och nu har alla kommundelar minst två stycken. De utegym som redan finns idag är tillräckligt för att tillmötesgå behovet av denna typ av anläggning. Det finns därför inga planer på att bygga fler utegym på allmän plats.

 • § 175

  Medborgarförslaget omfattar behovsanpassade placeringar av papperskorgar, skräpplockning i samband med tömning av papperskorgar och en ökad frekvens av tömning av papperskorgar. Kommunen föreslås även att förmå Regeringen att komplettera och aktualisera miljölagen som infördes för något år sedan.

  Kommunen använder idag en väl tilltagen del av driftbudgeten till att hantera nedskräpning och avfallshantering. Utmaningarna blir större allteftersom människor upptäcker fördelarna med att vistas ute och fler människor flyttar in i området. På sikt kan resurserna behöva öka men i dagsläget hanteras frågan på ett flexibelt sätt med de resurser som är avsatta för detta.
  Kommunen är också med i olika nätverk vars syfte bland annat är att omvärldsbevaka och påverka hur lagar om nedskräpning uppdateras.

 • § 176

  Medborgarförslag om att det bör placeras ut 10–200 Ploggarstationer både inom- och utomhus på olika ställen i kommunen. Stationerna innehåller påsar av återvunnen plast och uppmanar till att ta med sig en påse och plocka skräp under motionsrundan.

 • § 177

  Medborgarförslag om att iordningställa servicehuset och tomten vid korsningen Storängens strandväg-Fannydals strandväg för fritidsändamål och föreningsverksamhet. Det servicehus som omnämns i förslaget ägs av Nacka vatten- och avfall och frågan har därför stämt av med bolaget som svarat att huset har flera användningsområden som alla har samhällsviktiga funktioner. Det är inte möjligt att öppna huset för andra verksamheter.

 • § 178

  I medborgarförslag föreslås att en gång- och cykelbro ska byggas över den farliga rondellen vid Järlaleden (väg 260) mellan Sickla industriväg och Sickla allé, detta för att motverka olyckor som idag sker på platsen samt bidra till ett förbättrat trafikflöde.

  När Sickla industriväg blir färdigställd kommer utformningen av gaturummet både ta hänsyn till nybyggnationen vid Nobelberget samt bidra till en förbättrad framkomlighet, särskilt för gående och cyklister längs sträckan. Innan det blir aktuellt att pröva ytterligare insatser för utvecklad framkomlighet och säkerhet behöver vi bli klara med pågående satsningar och utvärdera dessa. Med ovanstående motiv anser trafikenheten att det inte är motiverat att anlägga en gång- och cykelbro över rondellen på Järlaleden.

 • § 179

  Insjöns Villaförening har inkommit med ett medborgarförslag om trafiksituationen vid Insjön, i Saltsjö-Boo. Den aktuella sträckan som berörs i medborgarförslaget är Värmdövägen, mellan Lagnövägen och Velamsundsvägen. Insjöns Villaförening föreslår att kommunen säkerställer att hastighetsbegränsningarna efterlevs för att skapa en trygg, hållbar trafiksituation för barn och gamla. Förslaget innebär att kommunen sänker hastigheten till 40 km/h, samt att en översyn genomförs av övergångsställena och på andra hastighetsbegränsande åtgärder.

  Natur- och trafiknämnden bedömer att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längst med berörd sträcka är god, och att en sänkning till 40 km/h inte är motiverat i dagsläget då vägens utformning och förhållande medger en hastighet på 50km/h. Trafikenheten anser dock att utredning av övergångsställena bör genomföras, till syfte att hastighetssäkra dessa. Utredningen prioriteras till övergångsstället intill Idunskolan, i korsningen Velamsundsvägen/Värmdövägen. Med ovanstående utredning anser trafikenheten att medborgarförslaget är färdighanterat.

 • § 180

  Syftet med projektet var att ta fram en ny detaljplan för förnyelseområdet Dalkarlsvägen-Ripvägen. Detta för öka mängden byggrätter inom området och genom utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten möjliggöra för permanentboende i planområdet. Området berörde initialt 108 fastigheter för bostadsändamål och efter planändring och avstyckning har det tillkommit 18 nya bostadsfastigheter. Delar av området ligger exponerat mot Värmdöleden och för att minska buller från vägen har en ny bullervall anlagts i projektet. Genom detaljplanen har Nacka kommun kunnat avstycka sex bostadstomter som har överlåtits under 2017/2018. Detaljplanen antogs den 21 november 2005 och vann laga kraft den 14 september 2006.

  Utbyggnaden av allmänna anläggningar genomfördes som utförandeentreprenad med Svenska Entreprenad i Mälardalen AB som entreprenör. För finansiering av allmän platsmark har fastighetsägare betalt gatukostnader. Startmötet för entreprenaden var 1 juli 2009 och godkänd slutbesiktning genomfördes den 28 juni 2011. Datum för driftöverlämning saknas med skedde antingen under hösten 2011 eller under 2012.

 • § 181

  Ulrika Haij, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden om följande

   

  SKURUBRON
  Under oktober genomförs arbeten även på helger (08-16), Främst handlar det som markarbeten som görs nära vattnet. Planering pågår fortfarande gällande  informationsskyltar och de ”fartdämpande modulerna” på GC-banan. Det finns ett nytt förslag att placera ut hastighetsskyltar istället för ”chikaner” för att trimma korsningen vid Sockenvägen med väjningsplikt på Sockenvägen i bägge körriktningar

   

  TUNNELBANAN NACKA   
  Vid Sickla: bergborrning och sprängningar för arbetstunneln
  Vid Järla: bergborrning och sprängningar för arbetstunneln
  Vid centrala Nacka: 12/10 Omfattande ledningsomläggningar i olika stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg.

   

  TRAFIKPÅVERKANDE ARBETEN
  Fortsätter möta med övergripande kommunikationsinsatser

  Centrala Nacka
  Vikdalsvägen endast ett körfält öppet i varje riktning
  Uppmanar att undvika området i högtrafik
  Strul med trafikljusen förra måndagen, åtgärdades efter 2h

   

  Värmdövägen och Lillängsvägen
  Ledningar för VA läggs om i Värmdövägen fram till Lillängsvägen, ett endast ett körfält öppet i vardera riktning. 
  Lillängsvägen stängs av under tre veckor för motortrafik.
  Närboende och verksamheter fick flyer förra veckan, och info på hemsida. Det går att cykla och gå förbi arbetsområdet

   

  CYKLISTVELOMETERN 2020
  Redovisning av jämförelse med resultat av Kommunvelometern.

   

  CYKELVÄNLIGAST
  Helgdagsevent i Tollare 13/10 med gratis cykelservice, Cykelpepp och diskussioner samt möjlighet att prova 2 olika eldrivna lådcyklar och elcykel
  Inbjudan att gå med i projektet Cykelvänligast (Cykelvänlig arbetplats)

   

  PARKERING
  Fortfarande mycket fordonsvrak (nästa dubbelt så mycket som 2019). Antalet skrotade fordon i år är 64 st varav 30 st bedömdes som fordonsvrak direkt på anträffande plats. Antalet flyttade fordon i år är 77 st varav 13st flyttade pga fordonsrelaterade skulder.

   

  P-övervakningen har stabiliserats
  Datumperiod: 2020-09-01 - 2020-09-30 med utfärdade parkeringsanmärkningar: 928
  Totalt antal utfärdade informationslappar: 52st

   

  ÅRLIGA TRAFIKMÄTNINGAR
  Årliga trafikmätningar genomför nu under oktober. Trafikmätningar på 58 st platser

 • § 182

  Kristina Petterqvist, enhetschef enheten drift offentlig utemiljö, informerade nämnden om följande

   

  SKYDDSRÄCKE BOO
  Monteringen av skyddsnäten på bro K-603 klart, vi tittar på om vi behöver förlänga mot landfästena

   

  NYA KRAFTTAG I FISKSÄTRA
  Vi planterar fina vårlökar med perennmattor över

   

  FÄLLNING SICKLASJÖN
  Kommunen fick med kort varsel ytterligare LOVA-bidrag som kunde användas för fällning av Sicklasjön. Finansiering:1,5 Mkr LOVA-bidrag, 250 kr vardera Stockholm Stad och Nacka. Arbetet är klart på onsdag 21 oktober.

   

  BELYSNING - VI DRIVER UTVECKLINGEN FRAMÅT
  Ett nytt användningssätt för rörelsedetektion. På Alabasterns spontanidrottsplan i Boo har två stycken radardetektorer installerats som detekterar halva planen var. Anläggningen startar tillsammans med övrig gatubelysning i Kommunen, enda skillnaden är att den är programmerad så att de släcks ned kl.21:30. De dimras då ned långsamt så att eventuelle spelare i lugn och ro kan avsluta sitt spel. Efter 5 minuter utan aktivitet så går belysningen ned till 50%

   

  ADVENTSFIRANDET I NYCKELVIKEN
  Adventsfirandet i Nyckelviken ställs in då vi inte kan uppfylla smittskyddskraven för corona när det gäller antalet deltagare och distansregler

   

  KONSTVERK STULNA
  Konstverk, en get i brons, i Tollaredalen har stulits.

   

  KVARNHOLMSBRON
  Belysningen på bron till Kvarnholmen har ”stormsäkrats” med dubbla fästen

   

  DANVIKENS KOLERAKYRKOGÅRD

 • § 183

  Delegationsbeslut

  NTN 2020/207 Anlitande av konsult för utvärdering av regnbäddar Testanläggning Värmdövägen
  NTN2020/221 Upphandling av cykelbana/pumptrack i Trollsjöreservatet
  NTN 2020/94 Ansökan om lantmäteriförrättning efter ombyggnad och breddning av Kvarnholmsvägen
  NTN 2020/237 Besluta att delta på SKR konferens Trafik och gatudagarna 2020
  NTN 2020/237 Besluta att delta på SKR konferens Trafik och gatudagarna 2020
  Redovisning Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2020-09-02 ¬2020-09-23

  Remissyttrande bygglov
  B2020-001021 Nybyggnation av 6 tvåbostadshus på fastighet Sicklaön 40:19
  B2020-001019 Nybyggnad av 2 tvåbostadshus på fastigheterna Sicklaön 12:132
  och 12:131
  B2020-001016 Nybyggnad av 44 enbostadshus, komplementbyggnader samt
  installation av eldstad på Älta 10:63
  B2020-000661 Bygglov för fristående skyltar på fastighet Sicklaön 202:1
  B2020-001298 Nybyggnad av simhall (annan byggnad) på fastighet Neglinge 26:2
  B2020-001123 Nybyggnad av förskola på fastighet Kummelnäs 1:1179
  B2020-000854 Tidsbegränsat lov för byggbodar och parkering på fastighet Bo 8:4

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.