Möte 2020-09-22

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 17:20 Nacka stadshus
 • § 143

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -176,5 miljoner kronor vilket är +18,6 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -275,9 miljoner kronor vilket är +10 miljoner kronor bättre än budget. Den nya helårsprognosen skiljer sig väsentligt från tertial 1, då nämnden aviserade en negativ avvikelse mot budget om -10 miljoner kronor. Skillnaden beror på förseningar i större projekt som skulle överlämnats till nämnden 2020.

 • § 144

  Muntlig redovisning av internkontrollplan angående avtalstrohet, avgifter och avtalsuppföljning.

 • § 145

  Enheterna ger muntlig information om status för vissa av Natur och trafiknämndens investeringar.

 • § 146

  I juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021 - 2023. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2021 - 2023 återfinns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 31 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 31 miljoner kronor är kopplade till kaptialtjänstkostnader som tillfaller nämnden i samband med övertagande av allmänna anläggningar i exploateringsprojekt.

 • § 147

  Järla bro är en konstruktion i centrala Nacka som binder samman Birkaområdet i norr med Järla sjö och Ekudden i söder. Bron spänner över Värmdövägen och Saltsjöbanans spårområde.

  Bron har en stor underhållsskuld och är i stort behov av renovering. Pågående stadsplanering har medfört att större reparationsåtgärder har skjutits på framtiden. Konstruktionens tätskikt har en teknisk livslängd på 40 år, tätskiktet är i dag ca 58 år och har således överskridit den tekniska livslängden. Det har gjorts provtagningar som visar på att betongen inte är frysbeständig. Detta medför att konstruktionen är känslig för fuktinträngning. Betongspjälkningar på broöverbyggnadens undersida kan vara en indikation på att fukt har passerat genom broplattan och bidragit till att underkantsarmeringen har börjat korrodera.

  Två alternativa lösningar har identifierats. Alternativ A innebär att Nacka kommun renoverar bron i närtid för att återställa dess funktion. Alternativ B innebär att Nacka kommun renoverar och bygger om bron i ett skede i närtid.

  Brons skick medför att en renovering behöver prioriteras och genomföras så snart som möjligt. De beräknade kostnaderna för renovering i alternativ A är mindre än hälften av totalkostnaden alternativ B. Ombyggnationen i alternativ B är tänkt att finansieras genom exploateringsbidrag i stadsutvecklingen. I dagsläget finns inga avtal för att finansiera en ombyggnation varför Nacka kommun skulle behöva bekosta ombyggnationen.

  Projektering för arbetena har påbörjats. Renoveringen planeras utföras under 2021 och kostnaden uppskattas till 25,3 miljoner kronor.

 • § 148

  En förprojektering av Kyrksviksparken har utförts. Här planeras för en framtida stadsdelsnära park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning från stora delar av centrala Nacka och Sickla. Kyrkviksparken ligger på en strategiskt viktig plats och utgör en kritisk punkt för framtida utveckling av områdena från Nacka Forum till Finntorp inklusive Värmdövägen. Utvecklingen av parken med dess tillhörande funktioner är en förutsättning för kommande detaljplaners genomförande. Naturvårdsverket har beviljat totalt 15,6 mnkr till Kyrkviksparken fram till december 2023. Investeringskostnaden för projekteringen har beräknats till 3,5 mnkr. Förprojekteringen har kostat 2 mnkr och den totala projekteringskostnaden blir därmed 5,5 mkr.

 • § 149

  Målet för investeringen är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister och gående längs Saltsjöbadsvägen.

  Sträckan är uppdelad i 3 etapper där etapp 2 är den etapp som planeras byggas ut 2020/2021. Etapp 1 skjuts på framtiden. Investeringen kommer att ha positiva effekter för barn och ungdomar som ska till och från Erstavik och de stall som är belägna där samt för övriga medborgare som vill vandra i Erstavik.
  I investeringen ingår belysning och gångbana mellan Österviks station och Erstaviksvägen.

 • § 150

  Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2022.

 • § 151

  Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för år 2023 uppskattas till 20 miljoner kronor.

  Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd av konstruktionsbyggnader. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionerna samt att reducera risken för person- och sakskador.

 • § 152

  Målet för reinvesteringen och projektets syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftskostnaderna i form av energi och underhåll kommer då att på sikt minska per belysningspunkt.

 • § 153

  Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Utbyte av beläggning, delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder så som nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken skyltportaler inom vägområdet ingår också.

  Begärd reinvesteringsbudget för 2023 blir 20 Mkr vilket är en minskning på 5 Mkr jämfört med 2022.

 • § 154

  Det finns behov av att prova en ny slags permanent toalett i kommunen och förslaget är att börja på två välbesökta platser, Långsjön och Sickla strand.

  Toaletten består av ett system som bygger på separation av urin och avföring i kombination med värme och drag. Dessa är utan el, avlopp eller vatten. Vattnet avdunstar genom skorstenen och resulterar i en toalett som kan besökas 20 000–40 000 gånger året runt utan att behöva tömmas. Toaletterna kommer att vara handikappanpassade och trevligare att besöka än de nuvarande portabla toaletterna.

  Driftkostnaden för föreslagna toaletter är hälften gentemot de nuvarande portabla bajamajorna, 2000 kr/månad istället för 4200 kr. Enligt beräkningar kommer de nya toaletterna att betala sig inom fyra år och minskat behovet av tömning kan istället läggas på att ha toaletterna öppna året runt. Investeringen är på ca 250 000 kronor.

 • § 155

  Ärendet avser beslut om samråd och utställning av förslaget till ny renhållningsordning för Nacka kommun som omfattar en ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter. Till avfallsplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, som är en del av den strategiska miljöbedömningen för avfallsplanen.

  Den nya avfallsplanen kommer att gälla för perioden 2021-2026 och ersätter den nuvarande avfallsplanen: ” Nackas avfallsplan 2020”. Förslaget till ny avfallsplan innehåller mål, åtgärder och delmål som syftar till att minska och förebygga avfall och nedskräpning och minska avfallets miljöpåverkan. Cirka en tredjedel av åtgärderna bedöms kunna genomföras inom befintlig budget. Övriga åtgärder bedöms medföra en extra kostnad.

 • § 156

  Den 10 december 2019 beslutade Natur- och trafiknämnden att ge Trafikenheten i uppdrag att återinföra möjligheten att kommunen låter utfärda nyttoparkeringstillstånd avgiftsfritt från och med den 1 januari 2020. Trafikenheten fick även i uppdrag att efter ett år återkomma med en utvärdering.

  Trafikenheten har sedan slutet av februari 2020 utfärdat 73 nyttoparkeringstillstånd till sex olika aktörer, och utfallet visar att de som nyttjar nyttoparkeringstillstånden har haft det enklare och mer effektivt kunnat utföra sitt arbete utan att behöva felparkera, vilket bidragit till färre felparkerade fordon av de som nyttjar nyttoparkeringstillstånden. Effekten är även ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för våra medborgare. Därmed skulle ett fortsatt utfärdande av nyttoparkeringstillstånd bidra till en förbättrad trafikmiljö i kommunen. Trafikenheten föreslår utifrån resultaten i utvärdering att införa avgift för utfärdande av nyttoparkeringstillstånd. Årsavgiften föreslås uppgå till 7000 kr per utfärdat tillstånd per år samt 200 kr för nyansökan, förnyelse av tillstånd, bilbyte eller vid utfärdande av nytt tillstånd vid förlust. Föreslagna avgifter ligger inom ett relevant avgiftsspann i relation till närliggande kommuner i Regionen med liknande mark- och parkeringsförutsättningar.

 • § 157

  Planens syfte är att möjliggöra uppförande av byggnader för idrottsverksamhet, samt möjliggöra parkering till dessa. Planen syftar även till att säkra allmän gång- och cykelväg till Nyckelvikens naturreservat.

  Förslaget medger två byggrätter för idrottsändamål och möjliggör för två ishallar och en tennishall inrymmande 6 tennisbanor och 3 padelbanor. Parkeringsgarage möjliggörs i tennishallens markplan samt under ishallen. Markparkering finns mellan hallarna. Idrottshallarna ligger i direkt anslutning till Nyckelvikens naturreservat och nära befintlig bostadsbebyggelse. De handlingar och utredningar som tidigare gjorts, och samråd och granskning som genomförts, även gäller för det utökade projektet.

  En mycket positiv effekt av planförslaget är att möjligheterna till idrott i Nacka utökas med en tennis- och paddelhall samt förbättras genom nya ishallar. De nya byggnaderna placeras nära Nyckelvikens naturreservat, vilket kan komma påverka reservatet negativt. För Natur och trafiknämnden vore det önskvärt om det gick att skapa en buffertzon mellan planområdet och reservatet, så att konsekvenserna för reservatet mildras. Nämnden vill dock betona vikten av att fullfölja intentionerna i planförslaget och ställer sig positiva till en ny entré med besöksparkering samt planer för en tydlig skyltning in till reservatet. Natur och trafiknämnden ser också behov av att det i ett tidigt skede klargörs tidplaner och ansvar, så att flytt av artskyddad växlighet och kopplingar till befintliga stigar kan säkerställas.

  Planförslaget innebär att nämnden får ansvar att bygga ut parkeringsplats för buss och gångbana öster om Ektorpsvägen, samt ges ett utökat ansvar i och med drift- och underhållskostnader liksom kapitalkostnader för de allmänna anläggningarna.

 • § 158

  Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra bebyggelse och skapa förutsättningar för flerbostadsbebyggelse utmed Skarpövägen, som är lätt att nå med buss, bil, cykel och till fots. Detaljplanen syftar även till att värna gröna miljöer och bibehålla områden med naturvärden och funktioner för gröna spridningssamband och rekreation.

  Planen medger att området utvecklas med cirka 200 nya bostäder. Angöringen föreslås lösas genom en ny lokalgata med separat gångbana. I planområdets västra del föreslås naturmark. Planområdet ingår i den regionala Gröna kilen mellan Rensättra och Skarpnäs enligt Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

  För att möjliggöra de goda intentionerna med planen vill Natur och trafiknämnden lyfta fram behovet av att jobba vidare med de skydds- och kompensationsåtgärder som föreslås, samt att dessa regleras med tydligt i planhandlingar och avtal. Nämnden anser även att lokalgatan i planförslaget inte är av större allmänintresse och föreslår att den kan utgöras av kvartersmark.

  I det fortsatta planarbetet finns det flera aspekter inom nämnden verksamhetsområde som bör förtydligas, så som säkra gångvägar till målpunkter, områdets parkeringsbehov, vägkorsningarnas utformning samt ansvaret för dagvatten. Ett ytterligare medskick från nämnden är ett önskemål om att reservera en del av marken allra närmast Skarpövägen i syfte att underlätta för framtida utveckling av exempelvis gång och cykelbanor.

  Planförslaget kommer att innebära ett utökat ansvar för nämnden, som kommer få drift- och underhållskostnader liksom kapitalkostnader för de allmänna anläggningarna.

 • § 159

  I ”Mål- och budget 2016 – 2018” anslogs av kommunfullmäktige 26 mnkr för Lekplats upprustning.

  Målet för investeringen var att rusta upp och förbättra lekplatser i Nacka som var slitna och inte erbjöd attraktiva lekmiljöer. Underlaget fanns framtaget i projektet ”Förstudier Parkverksamhet”. 5 lekplatser har i detta projekt blivit utbyggda och renoverade under åren 2017–2019. Framtagande av ny utformning av lekplatserna har skett i samråd med boende i området som fått inkomma med sina tankar och idéer.

  Fem lekplatser spridda geografiskt planerades och genomfördes inom ramen för projektet.

  • Sickla strandpark, Sickla
  • Braxenparken, Fisksätra
  • Båthöjden, Fisksätra
  • Solbergaparken, Älta
  • Storholmsvägen, Östra Orminge


  Budget för projektet 26 mnkr, Slutkostnad 26,6 mnkr.

 • § 160

  Ulrika Haij enhetschef på Trafikenheten informerade nämnden om

  Skurubron

  • Arbete har startat med att renovera broarna över Bastusjön nära trafikplats Skuru.
  • Mottagit många synpunkter om höga hastigheter och fler EU-mopeder på gc-bron.
  • Planerar nu för fler informationsskyltar samt tre ”fartdämpande moduler”.

  Tunnelbanan i nacka

  • Projektet löper på.
  • Vid Sickla & Järla: bergborrning och sprängningar för arbetstunneln
  • Vid centrala Nacka: Omfattande ledningsomläggningar i olika stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg.

   

  Slussen

  • Fortsatt arbete enligt plan.
  • Slussbrons anknytning ner till Skeppsbron börjar ta form
  • Förberedelser för invigning av Slussbron för bil- och kollektivtrafik den 26 oktober
   Medför att en ny passage för cyklister öppnas också.
  • Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen

   

  Trafikpåverkande arbeten

  • Stor satsning på övergripande kommunikationsinsatser
  • Fortsätter med områdesvis info också
  • Samarbetar med Trafikverket och Regionen

  Vikdalsvägen - två projekt som pågår.

  • Stadsgata /Nya gatan & FUT.
   Halva Vikdalsvägen kommer att vara avstängd på först östra delen och sedan västra under ett års tid. Att jobba enbart på nätter är inte en möjlighet

   

  Trafikljusen vid Värmdövägen/Per Hallströms väg/ Vattenverksvägen

  • Startade felsökning den 5/9 efter inkomna larm. Trafiksignalerna slocknade helt 8/9.
  • Anläggningen är föråldrad, både kablage och styrenheter måste bytas ut. Mobila trafikljus sattes in under två dygn.
  • Håller på med att projektera för ny modern anläggning.

   

  Parkering

  Fortfarande mycket fordonsvrak. Flyttade fordon: 8, Fordon som skrotats: 11P-övervakningen har stabiliserats, sedan i våras

  • Datumperiod: 2020-08-01 - 2020-08-31. Totalt antal kontrollerade fordon: 2711. Totalt antal utfärdade parkeringsanmärkningar: 943
  • Totalt antal utfärdade informationslappar: 39

   

  Cykeldagen genomfördes i 17 september

  • Bra dialog, många synpunkter
  • Nöjda med årets upplägg
  • Nästa kampanj… ”vintercyklist”

 • § 161

  Fredrik Sandell biträdande enhetschef på enheten för drift offentlig utemiljö.

  Skyddsräcke på bro i Boo

  • Monteringen av skyddsnäten på bro K-603 i Boo har äntligen kommit igång. Arbetet förväntas vara färdigställt i slutet av veckan.

   

  Broar

  • Bron 111 Vattenverksvägen är klar
  • Bro 106 Per Hallströmsväg beräknad klar i okt

   

  Gran på strandpromenad

  • Oväntat besök på den nya promenaden från Skuru, Ledungsstigen

   

  Ny rapport om grön infrastruktur - och ekologiska samband för arter knutna till gammal ädellövskog och gammal barrskog.

  • Heltäckande kartläggning av Nackas gröna infrastruktur
  • Komplettering av tidigare analyser som Ekologigruppen tagit fram 2014 och 2016
  • Kartläggningen skapar förutsättning att i ett tidigt skede synliggöra den ekologiska funktionaliteten av olika naturområden och hur dessa områden hänger ihop med varandra
  • Stöd i stadsplanering, förvaltning av områden, planering för skydd av natur, ekologiska kompensationsåtgärder mm. 
  • Informationsärende i nämnd kommer under hösten

   

 • § 162

  Enligt 2 § i Gemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m.m. för nämnder i Nacka kommun ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag och tid) senast under september månad året före.

  Vid utformandet av ett förslag ska hänsyn tas till förläggningen av övriga nämnder och styrelser och till Kommunfullmäktiges sammanträden. Nämnderna ska dessutom ta hänsyn till tiderna för Kommunfullmäktiges behandling av årsbokslut, tertialbokslut och budget.

 • § 163

  NTN 2020/2 Ordförandebeslut Dataskyddsombud
  NTN 2020/60 Delegationsbeslut Nyttoparkeringstillstånd
  NTN 2020/108 Förordnande avarn security intyg nr 3år 2020
  NTN 2020/108 Förordnande avarn security intyg nr 4 år 2020
  NTN 2020/108 Förordnande avarn security intyg nr 5 år 2020
  Redovisning av parkeringstillstånd


  Tillstånd allmän platsmark
  MU 20202810-88437 Avstyrkan Materialupplag parkering invid Nacka Stadshus 2020-08-11
  MU 20200817- 8461 Tillstyrkan Materialupplag JM Ormingeringen 2020-08-26
  MU 20200629-8331 Tillstyrkan byggetablering invid Ringvägen Saltsjöbaden VA-Teknik 2020-07-01
  MU 20200810-8438 Tillstyrkan Emmaus ÅVS Ältabergsvägen Älta 2020-08-26
  MU 20200820-8481 Tillstyrkan Filminspelning Friggvägen vändplan Norra Björknäs Talludden Saltsjö-Boo 2020-08-20 (1)
  MU 20200818-8474 Tillstyrkan parkering junior SM Optimistjolle Ringhamnen Saltis 2020-08-20
  MU 20200831-8521 Yttrande Foodtuck med uteservering inne på Nacka Forums innergård ej Nacka kommuns mark 2020-08-31
  MU 20200824-8495 Yttrande Tävling Hellasgården 28 augusti Swim & Run & Orientering 2020-08-25
  MU 20200820-8484 Yttrande Uteservering Augustendalsvägen Nacka strand

  Yttrande på bygglovsremisser
  B2020-1019, Flerbostadshus, Sicklaön 12:132, 12:131
  B2020-609, Ändring av användning av kontor-förskola, Sicklaön 38:14
  B2020-001059, 39 rad/kedjehus, Sicklöan 40:18
  B2020-001021, Parhus, Sicklaön 40:19
  B2020-001271 Tidsbegränsat lov byggbodar, Sicklaön 75:3
  B2020-000091, Tidsbegränsat lov bullerplank, Älta 10:1

 • § 164

  Eva Hall (S) frågade om vildsvinsläget i Nacka

  Fredrik Sandell svarade att enstaka vildsvin har konstaterats i kommunen. Vi vill gärna att man kontaktar kommunens viltvårdare om man ser vildsvin eller konsekvenser efter vildsvins besök..

  - - - - -

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.