Möte 2020-08-25

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:00 Nacka strandsmässan
 •   1
 •   2

  Sammanträdet startar kl 16.00

   

 •   3

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   4

  Kommunen har fått en ansökan om att medfinansiera en förstudie av en cykelfärja mellan Blockhusudden och Nacka strand. Förbindelsen skulle underlätta för cyklister från Nacka och Värmdö att använda en betydligt säkrare väg till city via Djurgården. Utanför högtrafiktid skulle färjan kunna användas för olika typer av godstransporter. Cykelfärjan skulle vara en komplettering till trafiken med linje 80. Förstudien beräknas uppgå till 332 000 kr. Av dessa står Saltsjöqvarn Förvaltning för 66 000 kr och Rederi AB Ballerina för 30 000 kr. Medfinansiering söks med 70 000 kr från Nacka kommun och 166 000 från Regionen. Regionen har hitintills inte visat intresse för att medfinansiera en förstudie. Stadsledningskontoret menar att kommunen inte bör ge medfinansiering så länge inte Regionen och Stockholms stad är med i förstudien och bekostar del av den.

 •   5

  Beslut om att påbörja inrättandet av Rensättra naturreservat fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 27 april 2011. I den reviderade översiktsplanen från 2018 anges området som pågående reservatsbildning.

  Arbetet med att ta fram ett förslag till beslut och skötselplan pågick under 2017 och förslaget har sedan dess varit på två samråd, det första under 2018 och det andra, begränsade under 2020. Det senare genomfördes endast till berörda sakägare efter att två ändringar medfört ytterligare inskränkningar.

  Flera ändringar har gjorts i det ursprungliga dokumentet, bland annat har avgränsningen ändrats utifrån ett yttrande från lantmäterimyndigheten. Den norra delen av reservatsområdet har utgått eftersom den skulle komma att strida mot gällande detaljplaner och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Detaljplanerna ses även över i den kvarvarande delen och upphävs i de delar där de överlappar med reservatet. I övrigt har flera ändringar genomförts av både föreskrifter och skötselplan, se vidare bifogade samrådsredogörelser.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. Helårsprognosen är reviderad med anledning av ökade kapitaltjänstkostnader som inte finns budgeterade.

 •   7

  Start-PM för Skönviksvägens verksamhetsområde och trafikplats Skvaltan som godkändes av KS 2017-08-23 gav uppdrag att möjliggöra ny brandstation, två nya ställverk för el och en vägförbindelse mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan samt utbyggnad av trafikplats Skvaltan. Detaljplanen var ute på samråd 2018 och granskning 2019.

  Inriktningen för ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på Västra Sicklaön, som godkändes av kommunstyrelsen 2020-03-30, har påverkat projektets tidplan och sannolikt även innehållet då genomförandeplanen pekar på behov av förstärkt elförsörjning först 2028. Huvudinriktningen är att ny brandstation byggs då befintlig station vid Värmdövägen rivs och ersätts med bostäder, vilket enligt den preliminära nya genomförandeplanen sker tidigast 2035. Förbindelsevägen mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen samt utbyggnaden av trafikplats Skvaltan bedöms dock nödvändig i närtid då det skapar en koppling för både allmänheten och byggtrafik mellan Värmdöleden och områdena norr om 222:an.

  De nu nödvändiga arbetena kan utföras utan ny detaljplan. Arbetet med detaljplan för framtida ställverk och brandstation har därmed pausats, och kan återupptas vid en senare tidpunkt.

  För att skapa en access till 222:an behöver även Trafikverket bygga om trafikplats Skvaltan. Nacka kommun och Trafikverket planerar att teckna ett genomförandeavtal för att hantera samordningsfrågor. Detta hanteras i ett separat ärende och planeras tas upp för beslut senare under hösten 2020.

  Kommunens kostnader för allmänna anläggningar bedöms till 52,5 miljoner kr.

 •   8

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny, småskalig bostadsbebyggelse och verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge längs Värmdövägen, öster om Björknäs centrum. Planen syftar även till att skydda ett antal befintliga byggnader samt värdefulla träd inom planområdet.

  Två alternativa plankartor har tagits fram. I alternativen prövas olika karaktär av ny bebyggelse längs Värmdövägen. Syftet med att ta fram två alternativ är att ge närboende och andra berörda en möjlighet att yttra sig om vilken karaktär Värmdövägen bör ha i framtiden. Inom båda alternativ föreslås cirka 200 lägenheter.

  Detaljhandel möjliggörs i bottenvåningar inom ett par byggnader. Bebyggelsen är huvudsakligen fyra våningar närmast Värmdövägen och trappas ned i våningsantal mot angränsande bebyggelsestruktur. Flertalet byggnader regleras med utformningsbestämmelser om sadeltak. Befintlig verksamhet för Boo Energi inom fastigheterna Björknäs 1:860 och 1:852 får bekräftad användning i plan.

  Planförslaget innehåller skyddsbestämmelser för ett flertal träd så som tallar och ekar, främst i områden som angränsar till befintlig villabebyggelse. Ett antal träd föreslås dock fällas och ersättas med kompensationsåtgärder. Samtidigt som planförslaget medger en förtätning med bostadsbebyggelse som tar gröna ytor i anspråk så ligger den föreslagna exploateringen på en nivå som bedöms ha goda möjligheter till stora och gröna gårdar.

  Utbyggnad av allmänna anläggningar bekostas av exploatörerna. Natur- och trafiknämnden kommer få drift- och underhållskostnader för de allmänna anläggningarna liksom kapitalkostnader i nivå med om kommunen hade finansierat utbyggnaden av de allmänna anläggningarna.

 •   9

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra olika typer av nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. De nya bostäderna kommer att bidra till kommunens mål om 20 000 nya bostäder till år 2030. Enligt Nacka kommuns översiktsplan är det aktuella området planerat för medeltät stadsbebyggelse men ingår inte i något detaljplaneprogram. På grund av det kollektivtrafiknära läget, behov av nya bostäder inom kommunen samt intresset för exploatering från den privata fastighetsägaren och kommunen, anses projektet förenligt med kommunens ambitioner.

  Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar och är sedan tidigare inte planlagt. Det är beläget i östra delen av Ektorp mellan Värmdöleden (väg 222) och Skuru skola. Projektets mål är att tillskapa byggrätt för nya bostäder på privat mark, skapa fler mindre bostäder genom påbyggnad eller förtätning på kommunens mark, samordna infart och angöring för de privata respektive kommunala fastigheterna samt eftersträva en helhet kring utemiljön.

  Idag är området delvis bebyggt och delvis naturmark. Bebyggelsen består av två privatägda villor och ett befintligt flerbostadshus, med lokal för en mindre daglig verksamhet i byggnadens södra del. De två privatägda byggnaderna kommer att rivas men det befintliga flerbostadshuset kvarstår. För en mindre del av det befintliga flerbostadshuset, som byggts till under senare tid, föreslås en utökad byggrätt. Planförslaget föreslår en utbyggnad av cirka 50 nya bostäder inom de privatägda fastigheterna 73:49 och 73:50 samt cirka 70 hyresrätter och 10 gruppbostäder på de kommunala fastigheterna Sicklaön 40:14 och 73:119.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Planförslaget syftar till en utökad byggrätt för en ny, hög stationsbyggnad beläget invid Sickla station och Sickla köpkvarter som även kan inrymma kontor, handel och hotell. Planförslaget innebär i sin helhet cirka 550 nya arbetsplatser i området samt ger planstöd åt tunnelbanan. Den nya detaljplanen medför att kommunen och fastighetsägaren ska ingå exploateringsavtal för att tydliggöra förutsättningar för kommande byggnation samt ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunen och fastighetsägaren. Till exempel ska fastighetsägaren erlägga medfinansiering till tunnelbanan samt exploateringsersättning till kommunen.

  Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark men tillgodoser allmänhetens intressen avseende förbättrad kollektivtrafik i området genom att det inom kvartersmarken möjliggörs för en entré till den nya tunnelbanan. Servitut ska upprättas för att säkerställa allmänhetens tillträde till tunnelbaneentrén och spårområdet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Politikerinitiativ om att placera ut bojar för simträning på djupt vatten på ett antal kommunala badplatser. Enhetens bedömning är att utplacering av bojar kan uppmana till att simma längre på djupt vatten än vad konditionen klarar av och att kommunen inte ska uppmuntra till det. Kommunen har inte möjlighet att tillhandahålla badvakter för att förhindra att olyckor inträffar. Det finns föreningar där den som är intresserad kan anmäla sig istället.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  I medborgarförslaget beskrivs ett förslag om separering av befintligt gång- och cykelstråk längst med Sickla allé nr 1-11. I förslaget menar medborgaren att åtgärden skulle underlätta trafikflödena av gående och cyklister, samt minska olycksrisken vid Sickla allé. För att minska problematiken föreslås att den befintliga gång- och cykelbanan mellan träden på Sickla allé görs om till enbart cykelbana och att gående hänvisas till den stensatta ytan närmast bostadshusets fasad.


  Nacka kommun är inte markägare av ytan allra närmast bostadshuset fasad och råder därmed inte över denna yta. Det pågår dessutom projekt med stor trafikpåverkan på särskilt gång- och cykeltrafiken i området. Kommunen anser det därför inte möjligt eller lämpligt att just nu genomföra några åtgärder för att minska problematiken mellan gående och cyklister längst med Sickla allé.

 •   13

  I medborgarförslaget beskrivs att trafikflödet på Sickla allé är ohållbar och att trafiken har ökat avsevärt sedan Bauhaus öppnade. I förslaget föreslås att en ny lösning med infart till Bauhaus måste lösas samt att rondellen byggs om, för att förbättra trafikflödet.

  Trafikenheten bedömer att det inte är möjligt att genomföra åtgärder för att förbättra trafikflödet på Sickla allé just nu. Detta med anledning av att pågående projekt i området har stor trafikpåverkan och kräver samordning om några ytterligare trafikpåverkande arbeten ska ske i området.

 •   14

  Medborgarförslag om att uppföra en strandpromenad kring Järlasjön runt de delar av sjön där detta är möjligt, med avbrott för privata tomter. Förslagsvis liknande de bryggor som finns på strandpromenaden vid Gröndal-Vinterviken.

  Det finns redan idag möjligheter till att gå runt stora delar av Järlasjön längst med vattnet på befintliga stigar och vägar. Att anlägga bryggor på delsträckor skulle vara kostsamt och nå en begränsad målgrupp på grund av den begränsade tillgängligheten. Det skulle även kunna påverka djurlivet negativt.

  Kommunen kommer se över möjligheten att göra befintliga stigar mer tillgängliga.

 •   15

  Medborgarförslag om att grusplanen vid Lilla Björknäsvägen ska beläggas med konstgräs.

  Vid juninämnden beslutade NTN enligt förslag från kultur- och fritidsenheten att grusplanen vid Lilla Björknäsvägen ska beläggas med konstgräs. Den kommer både fungera som spontanplan och vara bokningsbar för föreningar efter anläggandet. Tidsplanen är att den ska stå klar under 2021.

 •   16

  Medborgarförslag om att anlägga en beachvollybollplan på grusplanen vid Gamla allén.

  Hela grusplanen kommer beläggas med konstgräs enligt beslut i NTN. För att få efterfrågad kapacitet, dvs bli en 7-mannaplan, behöver hela planen läggas med konstgräs och därmed får inte en beachvollybollplan plats också.

  Framöver kommer det ändå finnas möjligheter att träna beachvolleyboll i Nacka eftersom det anläggs ett antal banor på Hästhagens grusplan just nu.

 •   17

  Medborgarförslag om utökad kapacitet och tätare placering av papperskorgar i Nyckelviken.

  Det finns 21 soptunnor samt en container i området idag. Det är koncentrerade runt gårdsområdet och till parkeringar där flest människor rör sig. Det är fullt tillräckligt för området och dess placering är korrekt utifrån dagens behov. De mest frekventa gångvägarna från Jarlaberg och Ektorp till gården har inte några papperskorgar men det är inte någon ökad nedskräpning där jämfört med övriga skogsområden runtomkring.

  Områdena utanför gården är friluftsområde och naturreservat och i ett sådant är det naturligt att man tar med sig sitt eget skräp hem eller väntar en liten stund tills man kommer till de kommunala gångvägarna i omgivande parkstråk som Jarlaberg eller Ektorp

  En utökning av papperskorgarna i Nyckelviken skulle kosta ca 3500 kr per styck och år. De pengarna lägger kommunen hellre på att sköta om naturreservatet och hålla det tillgängligt och inbjudande för allmänheten

 •   18

  Medborgarförslag om att anlägga en aktivitetsyta för basket/bandy mm på ängen i Lännersta så att även de lite äldre barnen får tillgång till givande utomhusaktiviteter.

  Kommunens har redan beslutat om att området ska förbli äng. Det grundar sig på den reaktion från boende som kom när förslaget om att anlägga ett utegym på platsen presenterades. De boendes åsikter om att ett utegym skulle ändra platsens karaktär resulterade i att den anläggningen placerades i Tollare istället.

 •   19

  Medborgarförslag om att bygga en skottramp för hockey i Gröna dalen då ingen sådan finns i Saltsjöbaden/Fisksätra sedan tidigare och efterfrågan finns.

  En skottram för hockey är en sportanläggning som passar bäst på idrottsplatser eller intill en sporthall. Kommunens parkområde, där Gröna dalen är ett, ska inbjuda till en mer blandad miljö för lek och gemensamt sportande.

 •   20

  I ett medborgarförslag föreslås en alternativ utformning av Skutviken i Skogsö naturreservat. I ärendet redovisas att kommunens inriktning är att möjliggöra varvsverksamhet i området. Därmed är det inte aktuellt att pröva en alternativ utformning. Noteras kan att en ansökan om strandskyddsdispens för byggnader för varvsverksamhet ligger för slutligt avgörande i Mark- och miljööverdomstolen. Skulle denna avslås måste frågan om vilken verksamhet som ska drivas i Skutviken då prövas. Medborgarförslaget är därmed hanterat.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   21

  Under åren 2012 och 2013 startades två projekt vars syfte var att skapa en helhetsbild av statusen på park- och naturanläggningarna i Nacka för att utifrån dessa underlag kunna planera och kostnadsberäkna framtida investeringar och underhållsinsatser, för att säkra god och säker tillgänglighet till dessa för medborgarna. Projektens underlag har resulterat i ett antal investeringsprojekt och underhållsåtgärder under åren 2013–2019.

  Den sammanslagna budgeten för dessa två projekt var 3,4 mnkr och projekten har sammantaget hållit sig inom anslagen budget.

 •   22

  I korsningen Blomstervägen / Helgessonsväg har problem med dagvatten funnits under många år vi nederbörd som orsakat besvär för gående i första hand, delprojektet under reinvestering vägnät har syftat till att lösa detta men en anläggning för lokalt omhändertagande av dagvattnet från vägar och gångbanor som leder dagvattnet till korsningen. Boverket medfinansierade med 1,1 mnkr och utfallet för kommunen blev 1,5 mnkr.

 •   23

  2011 genomfördes en förstudie om att skapa en strandnära park i Älta, ur förstudien skapades två projekt för genomförandet. Etapp 1 har genomförts och är färdigställd men Etapp 2 har inte påbörjats och föreslås att inte genomföras.

 •   24

  Projektets mål var att bygga ut den saknade Strandpromenaden längs Svindersviken för att få ett sammanhängande strandpromenadstråk från Nacka Strand till Henriksdal. Arbetet påbörjades 2015 och var klar våren 2018. Projektet bidrog även till att förbindelsen vid Brantvägen till Skogsö naturreservat kunde genomföras.
  Beslutad budget var 18 mnkr och slutkostnad för projektet blev 18 mnkr.

 •   25

  2014 togs beslut om investering av väg samt nytt gångstråk vid Brantvägen i Fisksätra för att säkerställa allmänhetens tillgång till den utbyggda Fisksätra Pir och även skapa en förbindelse till Skogsö naturreservat. Utbyggnaden påbörjades 2018 klar hösten 2019.

  Budget för projektet 18 mnkr och utfallet 18 mnkr.

 •   26
 •   27
 •   28
 •   29

  Ordförandebeslut

  NTN 2016/712 Ordförande delegationsbeslut acceptans betalning utsläpp  Interna remisser

  NTN 2020/148-6 Bygglovsremissyttrande B2020-000736, enbostadshus, Kummelnäs 1_752

  NTN 2020/148-5 Bygglovsremissyttrande B2020-351, hotellverksamhet, Sicklaön 37_57

  NTN 2020/148-4 Bygglovsremissyttrande B2020-000860, flerbostadshus, Sicklaön 83_41

  NTN 2020/148-3 Bygglovsremissyttrande B2020- 000595, flerbostadshus nya gatan, Sicklaön 134_1

  NTN 2020/148-2 Bygglovsremissyttrande B2020- 000815, byggbodar, Sicklaön 134_1

  NTN 2020/148-1 Bygglovsremissyttrande B2020-000092, tillbyggnad industrilokal, Skarpnäs 10_1

  NTN 2020/148-7 Bygglovsremissyttrande B2020-000204, LSS-boende, Erstavik 25_23

  NTN 2020/148-8 Bygglovsremissyttrande B2020-000991, flerbostadshus, Kil 1_103

  NTN 2020/148-9 Bygglovsremissyttrande B2020-000678, tillfälligt lov paddelbanor, Sicklaön 83_22

  NTN 2020/148-10 Bygglovsremissyttrande B2020-000854, byggbodar, BO 8_4  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2020-00078 Oxelvägen parkeringsförbud

  LTF 0182-2020-00079 Henriksdalsringen stannande förbud tillfällig

  LTF 0182-2020-00086 Stockholmsvägen Neglinge parkering tidsbegränsad

  LTF 0182-2020-00091 Ulvsjövägen p-förbud

  LTF 0182-2020-00092 Skogalundsvägen stannade förbud tillfällig

  LTF 0182-2020-00093 Buxbomsvägen stannade förbud tillfällig

  LTF 0182-2019-00192 Buxbomsvägen p-förbudsområde

  LTF 0182-2020-00075 Oxelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2020-00076 Oxelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2020-00077 Oxelvägen stannande förbud  Yttrande allmänplatsmark

  NTN 2020/167, NTN 2020/65 Nyttoparkeringstillstånd

  MU_20200507_8049 Avstyrkan försäljning sommartid badplatse Nacka -Boobadet samt information om Saltsjöbadens friluftsbad 2020-06-11

  MU_20200406_7888 Avstyrkan reklamskyltar Långsjöns naturreservat med angränsande parkvägar 2020-06-11 (1)

  MU_20200507_8049 Avstyrkan Försäljning av fika vid Erstaviksbadet s ommaren 2020 av ungdomar i projekt 2020-06-08

  MU_20200406_7888 Tillstyrkan nytt datum filminspelning invid storkällans begravningsplats Älta 2020-06-17

  MU_20200527_8187 Tillstyrkan Sicklaön 1341 nytt bostadskvarter med namnet Stadsporten, Uddvägen , (2020-07-17)

  MU_20200602_8227 Tillstyrkan Studentutspring Nacka gymnasium 2020-06-02

  MU_20200624_8306 Tillstyrkan Tillfällig nätstation Nacka Energi Nacka strand 2020-06-25 (2)

  MU_20200605_8236 Tillstyrkan upplag bogfelt Skymningsvägen Saltsjö-Boo 2020-06-08

  MU_20200608_8242 Tillstyrkan uppställningsplats Sveab jarlabergsvägen för tunnelbanebygget 2020-06-11

  MU_20200630_8341 Tillstyrkan vepa vikdalsvägen fasad forum 2020-06-30

  MU_20200609_8251 Tillstyrkan Bajamaja Hedvigslund för summercamp ungdomar o barn under sommarlovet 2020-06-09

  MU_20200526_8179 Tillstyrkan Besqab Augustendalsvägen med bilagor från Exploatering 2020-06-25

  MU_20200519_8141 Tillstyrkan Boobadet sommaren 2020 Linedance vid ett antal tillfällen samt Midsommarfirande 2020-06-01 (1)

  MU_20200716_8384 A382.076_2020 (2020-07-17) Tillstyrkan Byggetablering Becksjudarvägen,

  MU_20200610_8263 Tillstyrkan byggetablering bråvallavägen Nacka vatten och avfall 2020-06-25 (5)

  MU_20200624_8308 Tillstyrkan byggetablering sickla alle 13 F Stockholm Exergi 2020-06-25 (3)

  MU_20200706_8358 Tillstyrkan Byggetablering, Per Hallströms väg Värmdövägen, 2020-07-17

  MU_20200624_8308 Tillstyrkan container Davinciskolan igelboda saltsjöaden 2020-06-15 (1)

  MU_20200728_8420, Tillstyrkan Container, Mobil värmepanna Sicla Alle,

  MU_20200709_8372 A391.024_2020 (2020-07-09) Tillstyrkan Container, Orminge Bollplan

  MU_20200519_8140 Tillstyrkan Emmaus textilåtervinning behållare 6 platser på kommunal mark inom Nacka 2020-06-25 (1)

  MU_20200528_8194 Tillstyrkan etablering med tält utandör storkällans kyrkogård Älta på parkmark 2020-06-10

  MU_20200626_8327 Tillstyrkan filminspelning Duvnäs Udde juni 2020-06-29

  MU_20200601_8224 Tillstyrkan Filminspelning Finntorps torg samt avspärrade p-platser runt torget 2020-06-03

  MU_20200630_8342 Tillstyrkan Filminspelning Kristinavägen, Måsungevägen, Strandpromenaden 2020-07-08

  MU_20200605_8237 Tillstyrkan filminspelning Saltsjöbaden Wallenbergsparken UNICEF 2020-06-12 (1)

  MU_20200617_8289 Tillstyrkan filminspelning skyttevägen Volvo 2020-06-26

  MU_20200507_8049 Tillstyrkan försäljning sommartid vid fyra av nackas badplatser i Rookiestartups regi 2020-06-09 (1)

  MU_20200605_8238 Tillstyrkan griffelvägen vikdalsvägen FUT etablering Sveab 2020-06-24 (1)

  MU_20200515_8116 Tillstyrkan Human Bridge insamling av textilier för återvinning på 20 platser i Nacka 2020-06-25 (4)

  MU_20200617_8290 Tillstyrkan kran Henriksdalsringen 2020-06-18

  MU_20200722_8399 Tillstyrkan Lift Skvaltans väg Vikdalsvägen 16, 2020-07-22

  MU_20200716_8383 Tillstyrkan Lift Vikdalsvägen 16, 2020-07-17

  MU_20200721_8391 Tillstyrkan Lift Vikdalsvägen 16, 2020-07-22

  MU_20200507_8049 yttrande utspring Markusplatsen ej Nacka kommuns mark 2020-06-01

  MU_20200406_7888 Yttrande Gustavsviks badet Kilsviken Erstavik Saltsjö-Boo ej nacka kommuns mark 2020-06-08 (2)

  MU_20200526_8178 yttrande många nya platser för affischering inom Nackas territorium för simskolan små grodorna 2020-06-11 (1)

 •   30
 • § 117

  Kommunen har fått en ansökan om att medfinansiera en förstudie av en cykelfärja mellan Blockhusudden och Nacka strand. Förbindelsen skulle underlätta för cyklister från Nacka och Värmdö att använda en betydligt säkrare väg till city via Djurgården. Utanför högtrafiktid skulle färjan kunna användas för olika typer av godstransporter. Cykelfärjan skulle vara en komplettering till trafiken med linje 80. Förstudien beräknas uppgå till 332 000 kr. Av dessa står Saltsjöqvarn Förvaltning för 66 000 kr och Rederi AB Ballerina för 30 000 kr. Medfinansiering söks med 70 000 kr från Nacka kommun och 166 000 från Regionen. Regionen har hitintills inte visat intresse för att medfinansiera en förstudie. Stadsledningskontoret menar att kommunen inte bör ge medfinansiering så länge inte Regionen och Stockholms stad är med i förstudien och bekostar del av den.

 • § 118

  Beslut om att påbörja inrättandet av Rensättra naturreservat fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 27 april 2011. I den reviderade översiktsplanen från 2018 anges området som pågående reservatsbildning.

  Arbetet med att ta fram ett förslag till beslut och skötselplan pågick under 2017 och förslaget har sedan dess varit på två samråd, det första under 2018 och det andra, begränsade under 2020. Det senare genomfördes endast till berörda sakägare efter att två ändringar medfört ytterligare inskränkningar.

  Flera ändringar har gjorts i det ursprungliga dokumentet, bland annat har avgränsningen ändrats utifrån ett yttrande från lantmäterimyndigheten. Den norra delen av reservatsområdet har utgått eftersom den skulle komma att strida mot gällande detaljplaner och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Detaljplanerna ses även över i den kvarvarande delen och upphävs i de delar där de överlappar med reservatet. I övrigt har flera ändringar genomförts av både föreskrifter och skötselplan, se vidare bifogade samrådsredogörelser.

 • § 119

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. Helårsprognosen är reviderad med anledning av ökade kapitaltjänstkostnader som inte finns budgeterade.

 • § 120

  Start-PM för Skönviksvägens verksamhetsområde och trafikplats Skvaltan som godkändes av KS 2017-08-23 gav uppdrag att möjliggöra ny brandstation, två nya ställverk för el och en vägförbindelse mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan samt utbyggnad av trafikplats Skvaltan. Detaljplanen var ute på samråd 2018 och granskning 2019.

  Inriktningen för ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på Västra Sicklaön, som godkändes av kommunstyrelsen 2020-03-30, har påverkat projektets tidplan och sannolikt även innehållet då genomförandeplanen pekar på behov av förstärkt elförsörjning först 2028. Huvudinriktningen är att ny brandstation byggs då befintlig station vid Värmdövägen rivs och ersätts med bostäder, vilket enligt den preliminära nya genomförandeplanen sker tidigast 2035. Förbindelsevägen mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen samt utbyggnaden av trafikplats Skvaltan bedöms dock nödvändig i närtid då det skapar en koppling för både allmänheten och byggtrafik mellan Värmdöleden och områdena norr om 222:an.

  De nu nödvändiga arbetena kan utföras utan ny detaljplan. Arbetet med detaljplan för framtida ställverk och brandstation har därmed pausats, och kan återupptas vid en senare tidpunkt.

  För att skapa en access till 222:an behöver även Trafikverket bygga om trafikplats Skvaltan. Nacka kommun och Trafikverket planerar att teckna ett genomförandeavtal för att hantera samordningsfrågor. Detta hanteras i ett separat ärende och planeras tas upp för beslut senare under hösten 2020.

  Kommunens kostnader för allmänna anläggningar bedöms till 52,5 miljoner kr.

 • § 121

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny, småskalig bostadsbebyggelse och verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge längs Värmdövägen, öster om Björknäs centrum. Planen syftar även till att skydda ett antal befintliga byggnader samt värdefulla träd inom planområdet.

  Två alternativa plankartor har tagits fram. I alternativen prövas olika karaktär av ny bebyggelse längs Värmdövägen. Syftet med att ta fram två alternativ är att ge närboende och andra berörda en möjlighet att yttra sig om vilken karaktär Värmdövägen bör ha i framtiden. Inom båda alternativ föreslås cirka 200 lägenheter.

  Detaljhandel möjliggörs i bottenvåningar inom ett par byggnader. Bebyggelsen är huvudsakligen fyra våningar närmast Värmdövägen och trappas ned i våningsantal mot angränsande bebyggelsestruktur. Flertalet byggnader regleras med utformningsbestämmelser om sadeltak. Befintlig verksamhet för Boo Energi inom fastigheterna Björknäs 1:860 och 1:852 får bekräftad användning i plan.

  Planförslaget innehåller skyddsbestämmelser för ett flertal träd så som tallar och ekar, främst i områden som angränsar till befintlig villabebyggelse. Ett antal träd föreslås dock fällas och ersättas med kompensationsåtgärder. Samtidigt som planförslaget medger en förtätning med bostadsbebyggelse som tar gröna ytor i anspråk så ligger den föreslagna exploateringen på en nivå som bedöms ha goda möjligheter till stora och gröna gårdar.

  Utbyggnad av allmänna anläggningar bekostas av exploatörerna. Natur- och trafiknämnden kommer få drift- och underhållskostnader för de allmänna anläggningarna liksom kapitalkostnader i nivå med om kommunen hade finansierat utbyggnaden av de allmänna anläggningarna.

 • § 122

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra olika typer av nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. De nya bostäderna kommer att bidra till kommunens mål om 20 000 nya bostäder till år 2030. Enligt Nacka kommuns översiktsplan är det aktuella området planerat för medeltät stadsbebyggelse men ingår inte i något detaljplaneprogram. På grund av det kollektivtrafiknära läget, behov av nya bostäder inom kommunen samt intresset för exploatering från den privata fastighetsägaren och kommunen, anses projektet förenligt med kommunens ambitioner.

  Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar och är sedan tidigare inte planlagt. Det är beläget i östra delen av Ektorp mellan Värmdöleden (väg 222) och Skuru skola. Projektets mål är att tillskapa byggrätt för nya bostäder på privat mark, skapa fler mindre bostäder genom påbyggnad eller förtätning på kommunens mark, samordna infart och angöring för de privata respektive kommunala fastigheterna samt eftersträva en helhet kring utemiljön.

  Idag är området delvis bebyggt och delvis naturmark. Bebyggelsen består av två privatägda villor och ett befintligt flerbostadshus, med lokal för en mindre daglig verksamhet i byggnadens södra del. De två privatägda byggnaderna kommer att rivas men det befintliga flerbostadshuset kvarstår. För en mindre del av det befintliga flerbostadshuset, som byggts till under senare tid, föreslås en utökad byggrätt. Planförslaget föreslår en utbyggnad av cirka 50 nya bostäder inom de privatägda fastigheterna 73:49 och 73:50 samt cirka 70 hyresrätter och 10 gruppbostäder på de kommunala fastigheterna Sicklaön 40:14 och 73:119.

 • § 123

  Planförslaget syftar till en utökad byggrätt för en ny, hög stationsbyggnad beläget invid Sickla station och Sickla köpkvarter som även kan inrymma kontor, handel och hotell. Planförslaget innebär i sin helhet cirka 550 nya arbetsplatser i området samt ger planstöd åt tunnelbanan. Den nya detaljplanen medför att kommunen och fastighetsägaren ska ingå exploateringsavtal för att tydliggöra förutsättningar för kommande byggnation samt ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunen och fastighetsägaren. Till exempel ska fastighetsägaren erlägga medfinansiering till tunnelbanan samt exploateringsersättning till kommunen.

  Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark men tillgodoser allmänhetens intressen avseende förbättrad kollektivtrafik i området genom att det inom kvartersmarken möjliggörs för en entré till den nya tunnelbanan. Servitut ska upprättas för att säkerställa allmänhetens tillträde till tunnelbaneentrén och spårområdet.

 • § 124

  Politikerinitiativ om att placera ut bojar för simträning på djupt vatten på ett antal kommunala badplatser. Enhetens bedömning är att utplacering av bojar kan uppmana till att simma längre på djupt vatten än vad konditionen klarar av och att kommunen inte ska uppmuntra till det. Kommunen har inte möjlighet att tillhandahålla badvakter för att förhindra att olyckor inträffar. Det finns föreningar där den som är intresserad kan anmäla sig istället.

 • § 125

  I medborgarförslaget beskrivs ett förslag om separering av befintligt gång- och cykelstråk längst med Sickla allé nr 1-11. I förslaget menar medborgaren att åtgärden skulle underlätta trafikflödena av gående och cyklister, samt minska olycksrisken vid Sickla allé. För att minska problematiken föreslås att den befintliga gång- och cykelbanan mellan träden på Sickla allé görs om till enbart cykelbana och att gående hänvisas till den stensatta ytan närmast bostadshusets fasad.

  Nacka kommun är inte markägare av ytan allra närmast bostadshuset fasad och råder därmed inte över denna yta. Det pågår dessutom projekt med stor trafikpåverkan på särskilt gång- och cykeltrafiken i området. Kommunen anser det därför inte möjligt eller lämpligt att just nu genomföra några åtgärder för att minska problematiken mellan gående och cyklister längst med Sickla allé.

 • § 126

  I medborgarförslaget beskrivs att trafikflödet på Sickla allé är ohållbar och att trafiken har ökat avsevärt sedan Bauhaus öppnade. I förslaget föreslås att en ny lösning med infart till Bauhaus måste lösas samt att rondellen byggs om, för att förbättra trafikflödet.
  Beroende på bland annat ombyggnationerna som pågår på Sickla industriväg bedömer Natur- och trafiknämnden att det inte är möjligt att genomföra åtgärder för att förbättra trafikflödet på Sickla allé just nu.

 • § 127

  Medborgarförslag om att uppföra en strandpromenad kring Järlasjön runt de delar av sjön där detta är möjligt, med avbrott för privata tomter. Förslagsvis liknande de bryggor som finns på strandpromenaden vid Gröndal-Vinterviken.

  Det finns redan idag möjligheter till att gå runt stora delar av Järlasjön längst med vattnet på befintliga stigar och vägar. Att anlägga bryggor på delsträckor skulle vara kostsamt och nå en begränsad målgrupp på grund av den begränsade tillgängligheten. Det skulle även kunna påverka djurlivet negativt.
  Kommunen kommer se över möjligheten att göra befintliga stigar mer tillgängliga.

 • § 128

  Medborgarförslag om att grusplanen vid Lilla Björknäsvägen ska beläggas med konstgräs.

  Vid juninämnden beslutade Natur- och trafiknämnden enligt förslag från kultur- och fritidsenheten att grusplanen vid Lilla Björknäsvägen ska beläggas med konstgräs. Den kommer både fungera som spontanplan och vara bokningsbar för föreningar efter anläggandet. Tidsplanen är att den ska stå klar under 2021.

 • § 129

  Medborgarförslag om att anlägga en beachvollybollplan på grusplanen vid Gamla allén.

  Hela grusplanen kommer beläggas med konstgräs enligt beslut i Natur- och trafiknämnden. För att få efterfrågad kapacitet, dvs bli en 7-mannaplan, behöver hela planen läggas med konstgräs och därmed får inte en beachvollybollplan plats också.

  Framöver kommer det ändå finnas möjligheter att träna beachvolleyboll i Nacka eftersom det anläggs ett antal banor på Hästhagens grusplan just nu.

 • § 130

  Medborgarförslag om utökad kapacitet och tätare placering av papperskorgar i Nyckelviken.

  Det finns 21 soptunnor samt en container i området idag. Det är koncentrerade runt gårdsområdet och till parkeringar där flest människor rör sig. Det är fullt tillräckligt för området och dess placering är korrekt utifrån dagens behov. De mest frekventa gångvägarna från Jarlaberg och Ektorp till gården har inte några papperskorgar men det är inte någon ökad nedskräpning där jämfört med övriga skogsområden runtomkring.

  Områdena utanför gården är friluftsområde och naturreservat och i ett sådant är det naturligt att man tar med sig sitt eget skräp hem eller väntar en liten stund tills man kommer till de kommunala gångvägarna i omgivande parkstråk som Jarlaberg eller Ektorp

  En utökning av papperskorgarna i Nyckelviken skulle kosta ca 3500 kr per styck och år. De pengarna lägger kommunen hellre på att sköta om naturreservatet och hålla det tillgängligt och inbjudande för allmänheten

 • § 131

  Medborgarförslag om att anlägga en aktivitetsyta för basket/bandy mm på ängen i Lännersta så att även de lite äldre barnen får tillgång till givande utomhusaktiviteter.

  Kommunens har redan beslutat om att området ska förbli äng. Det grundar sig på den reaktion från boende som kom när förslaget om att anlägga ett utegym på platsen presenterades. De boendes åsikter om att ett utegym skulle ändra platsens karaktär resulterade i att den anläggningen placerades i Tollare istället.

 • § 132

  Medborgarförslag om att bygga en skottramp för hockey i Gröna dalen då ingen sådan finns i Saltsjöbaden/Fisksätra sedan tidigare och efterfrågan finns.

  En skottram för hockey är en sportanläggning som passar bäst på idrottsplatser eller intill en sporthall. Kommunens parkområde, där Gröna dalen är ett, ska inbjuda till en mer blandad miljö för lek och gemensamt sportande.

 • § 133

  I ett medborgarförslag föreslås en alternativ utformning av Skutviken i Skogsö naturreservat. I ärendet redovisas att kommunens inriktning är att möjliggöra varvsverksamhet i området. Därmed är det inte aktuellt att pröva en alternativ utformning. Noteras kan att en ansökan om strandskyddsdispens för byggnader för varvsverksamhet ligger för slutligt avgörande i Mark- och miljööverdomstolen. Skulle denna avslås måste frågan om vilken verksamhet som ska drivas i Skutviken då prövas. Medborgarförslaget är därmed hanterat.

 • § 134

  Under åren 2012 och 2013 startades två projekt vars syfte var att skapa en helhetsbild av statusen på park- och naturanläggningarna i Nacka för att utifrån dessa underlag kunna planera och kostnadsberäkna framtida investeringar och underhållsinsatser, för att säkra god och säker tillgänglighet till dessa för medborgarna. Projektens underlag har resulterat i ett antal investeringsprojekt och underhållsåtgärder under åren 2013–2019.

  Den sammanslagna budgeten för dessa två projekt var 3,4 mnkr och projekten har sammantaget hållit sig inom anslagen budget.

 • § 135

  I korsningen Blomstervägen / Helgessonsväg har problem med dagvatten funnits under många år vi nederbörd som orsakat besvär för gående i första hand, delprojektet under reinvestering vägnät har syftat till att lösa detta men en anläggning för lokalt omhändertagande av dagvattnet från vägar och gångbanor som leder dagvattnet till korsningen. Boverket medfinansierade med 1,1 mnkr och utfallet för kommunen blev 1,5 mnkr.

 • § 136

  2011 genomfördes en förstudie om att skapa en strandnära park i Älta, ur förstudien skapades två projekt för genomförandet. Etapp 1 har genomförts och är färdigställd men Etapp 2 har inte påbörjats och föreslås att inte genomföras.

 • § 137

  Projektets mål var att bygga ut den saknade Strandpromenaden längs Svindersviken för att få ett sammanhängande strandpromenadstråk från Nacka Strand till Henriksdal. Arbetet påbörjades 2015 och var klar våren 2018. Projektet bidrog även till att förbindelsen vid Brantvägen till Skogsö naturreservat kunde genomföras.
  Beslutad budget var 18 mnkr och slutkostnad för projektet blev 18 mnkr.

 • § 138

  2014 togs beslut om investering av väg samt nytt gångstråk vid Brantvägen i Fisksätra för att säkerställa allmänhetens tillgång till den utbyggda Fisksätra Pir och även skapa en förbindelse till Skogsö naturreservat. Utbyggnaden påbörjades 2018 klar hösten 2019.

  Budget för projektet 18 mnkr och utfallet 18 mnkr.

 • § 139

  Jonathan Lindgren (KD) har lämnat in politikerinitiativet - fartdämpande åtgärder för cyklister

  - Upprätta eller be Trafikverket upprätta farthinder för cyklister vid Älta skola enligt skrivelsen.
  - Undersöka var i övrigt i kommunen som kritiska trafikplatser motiverar fartdämpande åtgärder för cyklister.

 • § 140

  Ny enhetschef Ulrika Haij presenterades.

  Skurubron

  Under sommaren har arbete fortsatt som planerat. Betongarbeten och gjutningen av det första brostödet till den nya bron har startat. Arbete har även startat med att renovera broarna över Bastusjön nära Tpl Skuru.

  Slussen

  Fortsatt arbete enligt plan.
  Lokattens trappor är strax klara. Katarinavägen öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten.
  Just nu är det trafikomläggning vid Ryssgården som berör gående och cyklister. Gångbron över Katarinavägen är avstängd.
  Gående till bussterminalen och Stadsgårdsleden har fått en ny väg längst till nya tunnelbaneentrén, ca 50 meter längre bort.

  Trafikpåverkande arbeten

  Nämnden satsar på en övergripande kommunikationsinsats för att möta upp ”stökigheten” i kommunen.

  Centrala Nacka

  Flera projekt intensifieras parallellt Tex Vikdalsvägen, Griffelvägen och Skvaltans väg
  Flytt av busshållplatser  … och sprängningar är igång igen

  Parkering

  De nya riktlinjer för parkeringsövervakning har blivit  väl mottagen. Parkeringsvakterna har prioriterat bevakning av badplatser. Det har varit många fordonsvrak

  Övrigt

  • Ny SL pendelbåtslinje, linje 83, mellan Vaxholm och Strömkajen. Det är en försökslinje under 2020 t.o.m 2022. Trafikering året runt, med två varianter i tidtabellen, 83X och 83 (Rindö / Vaxholm – via Nacka Strand - Strömkajen)
  • Den nya avlämningsplatsen vid Bo Gårds skola är färdigställd.
  • Cykeldag genomförs på eftermiddagen den17/9

 • § 141

  Fällning Järlasjön

  Arbetet med fällning av Järlasjön pågår som bäst. 3veckor är klara och 3veckor återstår.

   

  Dagvatten och Bidrag från naturvårdsverket

  Kommunen har under 2020 fått bidrag till åtgärder gällande dagvattenrening

  • 3,5 Mkr till projekteringen av Kyrkviksparken.
  • Kyrkviksparken genomförande erhåller 12 100 000 kr i bidrag
  • Skärmbassängen i Kyrkviken erhåller 14 000 000 kr –för genomförandet av dagvattendelarna
  • Bidrag till forskning och utveckling av dagvattenreningsteknik. Utvärdering av regnbäddar vid Värmdövägen, 1 års provtagning. 1,5 Mkr.

  Motfinansiering krävs i alla projekt. Projekten måste slutrapporteras december 2023. 2020 fick Nacka kommun och NVOA tillsammans 31 100 000 SEK. 2019 fick kommunen och NVOA drygt 12 Mkr i bidrag.

   

  Beach volleyboll Hästhagen

  Beslut i juni och planen är klar på rekord tid

   

  Övrigt

  • Kommunens överklagan gällande belysning vid Långsjön är avslagen
  • Parksliden, en invasiv art, har inventerats under sommaren samt bekämpats med hjälp av skolungdomar.
  • Ersättning för utsläppen i Långsjön är accepterad, 1,8M.

 • § 142
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.