Möte 2020-06-16

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:55 Nacka stadshus
 • § 98

  Riktlinjerna för parkeringsövervakning syftar till att vara en vägledning för att öka framkomligheten i Nacka kommun. Parkeringsövervakningen ska bidra till att fordon inte hindrar framkomligheten för utrycknings- och servicefordon samt att skapa god efterlevnad av generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning och parkering av fordon. Målsättning med parkeringsövervakningen är att öka framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Parkeringsövervakningen inom Nacka kommun prioriteras i första hand inom trafiktäta och/eller inom högt trafikerade områden och sedan vid avgifts- och/eller tidsreglerade områden. Prioriteringen ska även återspegla det som är störst fara för människoliv, exempelvis skymd sikt och trafikfarlig uppställning.

 • § 99

  Trafiknämnden i Region Stockholm har fått i uppdrag att påbörja arbetet med att forma framtidens sjötrafik, och ska i ett första steg grundligt och strategiskt utreda hur framtidens sjötrafik ska se ut. I inkommen remiss Sjötrafikutredning del 1 beskrivs sjötrafikens upplägg och hur sjötrafiken ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål såsom ökat kollektivt resande, samt en attraktiv, hållbar och tillgänglig region. Framöver tillkommer en remiss för Sjötrafikutredning del 2 som behandlar det tonnage som är nödvändigt för att utföra de uppgifter och uppnå de förmågor som identifieras i del 1.

  Kommunen ställer sig överlag positiv till utredningens alternativ 2 som förordar

  att sjötrafiken ska kopplas samman mer med landkollektivtrafiksystemet vilket ger ett bättre turutbud och längre trafikdygn till gagn för fastboende och besökare. Däremot ser kommunen att det behövs vidare utredning gällande pendelbåtstrafiken mer specifikt. För en kommun med stor bebyggelseutveckling i vattennära lägen, samt en exceptionell resandeutveckling för befintlig pendelbåtstrafik är det av största vikt att även sjötrafiken fungerar och kan utvecklas. I bilaga 1, Förslag till yttrande på Sjötrafikutredning del 1, daterad 2020-05-29, beskrivs mer detaljerat hur Nacka kommun ställer sig till den utredningen.

 • § 100

  Projektet syftar till att bygga ut allmänna anläggningar som Nacka kommun ansvarar för. Även om- och nyförläggning av ledningar kommer bli aktuella för att förse kommande bebyggelse med nödvändig infrastruktur

  Bygghandlingsprojektering av etapp 3 befinner sig i slutskedet och utbyggnaden planeras starta under kvartal 3 2020 samt vara färdigställd under 2023. Trafiken i området kommer att påverkas under byggnationen, men projektet arbetar aktivt för att hantera detta.

  I tertial 1 2020 begär projektet investeringsmedel för kommande utbyggnad av etapp 3. Utgifterna för etapp 3 bedöms bli sammanlagt cirka 210 miljoner kronor. Summan innefattar bland annat schaktarbeten, ledningsarbeten samt finplanering, belysning och planteringar.

  Framtida drift- och underhållskostnader bedöms från 2023 vara 1,5 miljoner kronor per år. Fram till dess kvarstår dagens driftsbudget. Projektets framtida sanerings-, kapital- och driftkostnader kommer att belasta Natur- och trafiknämnden.

 • § 101

  Kommunfullmäktige beviljade hösten 2019 en budget på 2,5 mkr för att lägga återvunnet konstgräs på bollplaner som finns inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde. Nu visar det sig att tillgången till återvunnet konstgräs inte kommer ske inom rimlig tid samtidigt som efterfrågan från boende och föreningar är fortsatt stor.


  Natur- och trafiknämnden föreslår därför att nytt konstgräs köps in i samband med att projektet genomförs. På parkplaner läggs konstgräs som fylls med sand för att få en så miljövänlig produkt som möjligt.

  I den kapacitetsutredning som tagits fram av kultur och fritidsenheten har ett antal planer lyfts fram som önskvärda att lägga konstgräs på för att öka kapaciteten för föreningslivet och utifrån den gör de denna prioriteringsordning:
  1: Gamla Allén 7-spelarplan på Sicklaön,
  2: Lilla Björknäsvägen 7-spelarplan i Boo

  Anläggningskostnaden för konstgräs på en grusplan är ca 250 kr per kvadratmeter. Till det tillkommer kostnad för projektledning, byggledning samt staket och kostnader för oförutsedda( markförhållanden.

 • § 102

  Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. Helårsprognosen är reviderad med anledning av ökade kapitaltjänstkostnader som inte finns budgeterade.

 • § 103

  Teknik och fastighetsdirektör Mats Bohman samt controller Ulrika Forsberg informerade nämnden om förutsättningar för kommande budget 2021-2023.

   

  I ramärendet föreslås nämndernas ekonomiska ramar för de tre kommande åren. Som grund till ramärendet ligger bedömningar av storleken på kommunens intäkter och kostnader under budgetperioden.

  Befolkningsutvecklingen är en viktig bas för såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen. I bedömningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är Sveriges kommuner och landstings prognoser om utveckling av bland annat ekonomi, befolkning, arbetade timmar i riket ett viktigt underlag.

  De kostnadsförändringar som beaktas i ramärendet är främst de som beror på volymutveckling, det vill säga att det blir fler, eller färre, personer i verksamheterna utifrån den prognostiserade befolknings­utvecklingen.

  I ramärendet ger kommunstyrelsen uppdrag till nämnderna.

   

  Ramärendet innehåller

  • Generella ekonomiska förutsättningar -prisuppräkning, internränta, PO m.m.
  • Budget 2020 kvarstår för nämnderna
  • Inga volymändringar pga av det osäkra läget
  • Justeringar för hyresmodell
  • Omflyttningar mellan rader som önskats av nämnderna
  • Mindre återlämningar av medel
  • Justering för ny internränta

 • § 104

  Planförslaget syftar till att möjliggöra för fem flerbostadshus med sammanlagt cirka 40 lägenheter i tre våningar samt en suterrängvåning, längs Duvnäsvikens södra sida. Bebyggelsen är planerad cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. I husens bottenvåningar möjliggör planförslaget verksamhetslokaler.

  Detaljplaneförslaget var under september 2017 ute på en första granskning. Under granskningsperiod 1 inkom 19 yttranden.

  De huvudsakliga synpunkterna gällde strandskydd, höjden på byggnaderna, trafiksituationen på Saltsjöbadsvägen, grundläggning av husen, risksituationen från Saltsjöbanan, Marinans framtid, bullersituationen, bristande information om exploateringsavtalet och att planen anses strida mot översiktsplanen.

  Som ett resultat av inkomna yttranden under granskningsperiod 1 har kompletteringar i planhandlingarna gjorts.

  • Området där strandskydd upphävs har minskats ytterligare
  • Planbestämmelser angående buller och vibrationer har förtydligats
  • En bestämmelse om total bruttoarea har lagts till för att försäkra att det endast blir tre våningar bostäder mot Saltsjöbadsvägen.
  • Information om grundläggningsförutsättningar har förts in i plankartan
  • Riskutredningar har förtydligat risker från Saltsjöbanan.

   

 • § 105

  Politikerinitiativ om att varje kommundel ska ha minst en tillgänglighetsanpassad badplats samt att det ska framgå vilka det är på kommunens hemsida.
  Det finns tre tillgänglighetsanpassade badplatser i Nacka. De är placerade i kommundelarna Sicklaön, Boo och Älta. För att ha ett i varje kommundel behöver ett bad i Saltsjöbaden anpassas.
  I och med detta beslut får Vårgärdsbadet en ramp ned i vattnet vilket kostar ca 200 000 Kr att anlägga. Badet förses också med en tillgänglighetsapassad portabel toalett. Enheten för drift offentlig utemiljö förvaltar baden och natur- och trafiknämnden prioriterar funktioner som städning, underhåll av bryggor mm framför omklädningsrum.
  Efter åtgärden och uppdatering av informationen på hemsidan har kommunen uppfyllt förslaget i politikerinitiativet.

 • § 106

  Trafiksituationen längs Saltsjöbadsvägen vid Morningside har upplevts mycket besvärlig och osäker under många år. Det saknas trottoarer, vägen är mal och sikten dålig på många ställen. Från kommunens sida har man till de boende hänvisat till att situationen kan lösas i samband med att byggprojekt Morningside Marina genomförs. I politikeriniativet beskrivs att ”arbetet med detaljplanen har pågått i många år utan framfart, och nu är det inte säkert att projektet blir av”. Hans Peters (C), Maria Lidzell (L) och Jonathan Lindgren (KD) föreslår att natur- och trafiknämnden beslutar att i samråd med de boende ta fram förslag på åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs Saltsjöbadsvägen vid Morningside.

   

  Under en lång tid har pågående diskussioner med boende i området förts, vilket resulterat i att en elektronisk hastighetsdisplay, som visar hastigheter för bilar i båda riktningar, har beställts och kommer att sättas upp. Trafikenheten har även skickat in ett förslag till trafikförvaltningen, Region Stockholm, om att bygga två stycken platågupp, enligt Ribuss, trafikförvaltningens riktlinjer. Om trafikförvaltningen godkänner lösningen kommer dessa att byggas under året. Anledningen till att det inte har genomförts eller planeras genomföra några ytterligare åtgärder på Saltsjöbadsvägen är att det inom projektet Morningside Marina efter antagen detaljplan, kommer att prioritera utbyggnaden av gångbanan som finns med i projektet. I projektet första etapper kommer således gångbanan att byggas ut.


  Natur- och trafiknämnden bedömer att åtgärder för att öka trafiksäkerheten redan har tagits fram och anser därför att inga ytterligare förslag behöver tas fram.

 • § 107

  Natur- och trafiknämnden återremitterande ärendet om utredning av nyttoparkering för att ge trafikenheten i uppdrag att undersöka vidare om att underlätta för nyttoparkering på privat mark samt belysa var det finns problem i Nacka.

  Natur- och trafiknämnden är medvetna om att det är svårt att hitta parkeringsplatser i kommunens mest trafiktäta och tätbebyggda områden. Nyttoparkeringstillstånden är det som kommunen kan tillhandahålla för att underlätta parkering på allmän platsmark. Om parkering ska vara möjlig på privat mark så är det något som behöver ske i dialog mellan kunden och fastighetsägaren och deras parkeringsbolag. Politikerinitiativet är därmed färdig behandlat.

 • § 108

  Medborgarförslag om en pumptrack i Lillängen kom in november 2019.

  Februari 2020 gav Natur och trafiknämnden enheten i uppdrag att utreda drift och anläggningskostnad samt utformning av en cykelbana.

  Natur- och trafiknämndens bedömning är att pumptracks har en begränsad målgrupp och utredningen har därför riktat in sig på anläggande av en asfalterad cykelbana som skulle kunna nå en större målgrupp och bli en typ av allaktivitetsyta för träning och lek med cyklar, springcyklar, kickbikes, skateboards med mera. För den anläggning som kommunen anser skulle behövas för att nå en stor målgrupp till låga skötselkostnader innebär det en investeringskostnad på lite drygt 1.3 miljoner kronor. I dagsläget behöver kommun fokusera på kärnverksamheten och har begränsade resurser för utbyggnad av nya anläggningar. Därmed finns inget utrymme i kommande budget för att genomföra förslaget.

 • § 109

  Skuru Villaförening har inkommit med ett medborgarförslag om åtgärder för ökad trafiksäkerhet i korsningen Drottningshamnsvägen/Skurusundsvägen. De förslag som föreslås omfattas av sänkta hastigheter, åtgärder av övergångsstället i korsningen samt skyltning om skymd sikt.


  Natur- och trafiknämnden beslutar att trafikenheten får i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att genomföra eventuella trafiksäkerhetsåtgärder på platsen. Utredning och genomförande kan bekostas av redan beslutad budget för trafiksäkerhetsinvesteringar.

 • § 110

  Medborgarförslag om att tennisplanen bakom Nacka sjukhus omvandlas till en basketplan och blir bokningsbar för föreningar som Skuru IK.

  Natur- och trafiknämnden anser att det går att kombinera tennis och basketplan genom att anlägga ett hardcourtgolv på befintlig asfaltsplan.
  Anläggningskostnaden uppgår till ca 200 000 kr. Driftkostnaden är oförändrad

 • § 111

  I medborgarförslaget beskrivs ett önskemål och behov av förbättrad cykelparkering på Älta idrottsplats, med cykelställ som möjliggör fler cyklar samt att man kan låsa i ramen. Idag finns enbart ett fåtal ställ för låsning i framhjulet. I förslaget föreslås även att en pumpstation eller serviceplats sätts upp för cyklar. Förslagsvis kan detta anläggas vid entrén mellan stora och lilla idrottsplatsen mot Älta idrottsväg, som även då enkelt kan nås för de som cykelpendlar på Ältavägen.

   

  Under våren har det tagits fram en plan för nya cykelparkeringar, där en av platserna är vid Älta idrottsplats. Intill idrottsplatsen har hittills tre cykelställ anlagts under våren, alla med möjlighet till låsning vid ramen. Trafikenheten planerar att komplettera cykelställen med en cykelpump. Anläggandet av cykelparkeringarna och cykelpump vid Älta idrottsplats tas inom redan beslutad budget för cykelinvesteringar eller inom ramen för infartsparkeringsprojektet. Förslaget medför därför inga ytterligare kostnader.

 • § 112

  Martin Hubertsson - Merbom enhetschef på trafikenheten informerade natur- och trafiknämnden.

  SKURUBRON

  • Längre ledtider/förseningar i leverans av stål och betong
  • Trafikomläggningen gång/cykelvägen blev försenad till 29 maj
  • Omläggning av avfartsramp vid Björknäs
  • Mycket sprängningsarbeten är klara på land, återstår rensning av ”näsor” (Bergsskärningar) bör inte påverka fordonstrafiken.
  • Fjärrvärme Stockholm Exergi pågår diskussion om nya ledning på gamla bron antingen hänga om fjärrvärmerör eller lägga i sundet.
  • Hönshus Solsunda behandlingshem (gamla infartsparkeringen) bör flyttas

   

  TUNNELBANAN NACKA

  • Under veckan påbörjas ledningsomläggningar vilket påverkar trafiken i varierande grad, viss omledning och hastighetssänkningar (arbetet pågår fram till 2021)
  • Efter sommaren beräknar man börja spränga sig in i berget och det innebär att trafiken (gång/cykel/fordon) inte berörs på samma sätt och inte behöver stoppas lika frekvent.
  • För boende i närheten av en arbetsplats finns det möjlighet att prenumerera på spräng-sms. (Via regions Stockholms webbplats)

   

  SLUSSEN

  • Löper på enligt plan
  • Nattransporter av schaktmassor (via Stadsgårdsleden)
  • Förstärkningsarbeten (betong, stål) för att förbereda och underlätta trafikomläggningen
  • Sprängning pågår för infartstunnel/utrymningväg vid sprängning stoppas trafik i vardera riktning ca 5-10 minuter (dagtid 07:00-19:00)

   

  TRAFIKPÅVERKANDE ARBETEN

  • Sickla Industriväg
  • Större ledningsarbeten
  • Almvägen, Älta
  • Utbyte vattenledningar perioden 15 juni – 16 augusti
  • Tillfällig busshållplats vid Ältavägen 202 (Vid återvinningsstationen)

   

   

   

  CYKELINVESTERINGAR

  Inom ramen för cykelsatsningar har bland annat cykelställ satts upp på flera platser i kommunen. Nära kommunala bad, naturstråk, idrottsanläggningar etc

   

  TRAFIKERING KOLLEKTIVTRAFIK PÅ TORG HEDVIGSLUND, ÄLTA

  Färdigställdes under 2017 har använts som parkering

  8 juni, Testkörningar med buss var positivt

   

 • § 113

  Kristina Petterqvist enhetschef för enheten Drift offentlig utemiljö informerade nämnden.

  • Undersökningen årets friluftskommun
  • Ekmöbler
  • Bekämpning av parkslide
  • Information om trafikfarlig växtlighet
  • Säkerhetsproblematik (stenkastning) vid gångbro över 222
  • Dumpningar vid ÅVSer och i naturen
  • Informationssatsning kring ”hemester”

 • § 114

  Delegationsbeslut

  NTN 2020/89 Anlitande av konsult Lekplatsbesiktning 2020, 2020-05-25

   

  Interna remisser

  Dnr: NTN 2020/133 Tillfälligt lov för idrottstält på fastighet Älta 20:1
  Dnr: NTN 2020/133 Parkeringsplatser på fastighet Älta 18:1
  Dnr: NTN 2020/133 Parkeringsplats på fastighet Tollare 1:296
  Dnr: NTN 2020/133 Nybyggnad av kontorshus och galleria på fastighet Sicklaön 83:42
  Dnr: NTN 2020/133 Enbostadshus på fastighet Sicklaön 36:27
  Dnr: NTN 2020/133 Tidsbegränsat lov för nätstation på fastighet Sicklaön 14:1
  Dnr: NTN 2020/133 Tidsbegränsat lov för byggbodar på fastighet Sicklaön 134:1


  Tillstånd allmän platsmark

  • Dnr MU_20200525_8169 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för byggetablering på parkmark invid Solvägen Ältavägen 2020-05-29
  • Dnr MU_20200406_7888 Beslut om avstyrkan av delar av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för affischering sommaren 2020 för simskolan Små grodorna på gatlyktor etc vid vägar över hela Nacka kommun. 2020-05-08
  • Dnr MU_20200406_7888 Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för affischering för Simskolan Små Grodorna vid skolor sommaren 2020, marken ägs ej av Nacka kommun. 2020-05-08
  • Dnr MU_20200514_8106 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för upplag Bogfelt Eknäs Saltsjö-Boo 2020-05-25
  • Dnr MU_20200429_8020 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uthyrning av vattensportsutrustning samt enklare caféverksamhet Sickla Strand 2020-05-26
  • Dnr MU_20200514_8106 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för byggetableringar, upplag, på två platser i Eknäs, Saltsjö-Boo, enligt karta 2020-05-20
  • Dnr MU_20200406_7887 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för kajakställ Sickla Strand 2020-05-20
  • Dnr MU_20200406_7888 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för affischering med tre affischer vid två badplatser i Nacka, Bagarsjöns badplats samt Vårgärdsbadet. 2020-05-08
  • Dnr MU_20200406_7888 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för Simskolan Små Grodorna att affischera vid de 4 badplatser i Nacka där man har simskolor 2020. 2020-05-08
  • Dnr MU_20200406_7888 Beslut om avstyrkan av delar av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för affischering för simskolan Små Grodorna sommaren 2020 vid Ältabadet, Sickla Strandbad samt Hellasbadet i Nacka. 2020-05-08
  • Dnr MU_20200406_7888 Beslut om avstyrkan av delar av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för affischering sommaren 2020 för simskolan Små grodorna på gatlyktor etc vid vägar över hela Nacka kommun. 2020-05-08
  • Dnr MU_20200506_8048 Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uppställning av tält med försäljning på Hellasgården 2020-05-20
  • Dnr MU_20200506_8048 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för lift vikdalsvägen 16 Nacka Forum byte av vepa på fasaden 2020-05-08
  • Dnr MU_20200428_8016 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för Jordgubbsförsäljning informationsplats Saltsjöbadsleden samt skyltar och skyltning Ektorp. 2020-05-05
  • Dnr MU_20200428_8016 Beslut om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för den del av ansökan som gäller Ormingeledens informationsplats 2020-05-05
  • Dnr MU_20200505_8038 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för flaggstänger vid Hantverkslängan i Ektorp Värmdövägen 260 mot cykelväg. 2020-05-05
  • Dnr MU_20200402_7863 Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för byggetablering Dipart vid broreparation 2020-05-05
  • Dnr MU_20200513_8084 Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uppställning av tält med försäljning på Hellasgården 2020-05-20


  Trafikföreskrifter

  Dispens från trafikföreskrift för Bite AB komplettering NTN 2020/57
  Dispens från trafikföreskrift för Bite AB NTN 2020/57
  Dispens från trafikföreskrift för Bogfelts AB NTN 2020/74
  Dispens från trafikföreskrift för enheten för drift offentlig utemiljö NTN 2020/113
  Dispens från trafikföreskrift för Klintens Båtklubb 2020 maj NTN 2020/86
  Dispens från trafikföreskrift för Nacka Båtklubb 2020 maj NTN 2020/103
  Dispens från trafikföreskrift för Svensk Markservice AB NTN 2020/93
  Dispens från trafikföreskrift för Urbaser AB (NVOA) NTN 2020/109


  Lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2020-00021 Gillevägen vändplats stannande förbud
  LTF 0182-2020-00050 Prästkragens väg hastighetsbegränsning område
  LTF 0182-2020-00052 Mensättravägen cirkulationsplats
  LTF 0182-2020-00053 Stensövägen rörelsehindrad
  LTF 0182-2020-00054 Ektorpsvägen lastplats
  LTF 0182-2020-00055 Ektorpsvägen Rh plats
  LTF 0182-2020-00056 Ektorpsvägen parkering servicedag
  LTF 0182-2020-00057 Tibastvägen p-förbud område

   

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Bifall

  Ärende Id      Beslutsdatum     Förartyp
  103/20      2020-05-05      Förare
  102/20      2020-05-05      Förare
  105/20      2020-05-05      Förare
  98/20      2020-05-05     Förare
  107/20    2020-05-12    Förare
  111/20    2020-05-14    Passagerare
  110/20    2020-05-14    Förare
  90/20    2020-05-14    Förare
  116/20    2020-05-19    Förare
  114/20    2020-05-19    Passagerare
  104/20    2020-05-19    Förare

  Avslag
  109/20    2020-05-12
  108/20    2020-05-12

 • § 115

  NTN 2020/171 Politikerinitiativ – Odlingslotter, Nackalistan

 • § 116

  Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga fyra beachvollybollplaner på en grusplan i Hästhagen

  Grusplanen arrenderas från Stockholm stad och har idag låg nyttjandegrad.

  Bedömningen är att förslaget om att nyttja ytan bättre genom att skapa ett antal beachvollybollplaner är bra. Det skulle gynna allmänhet och främja föreningslivet i kommunen. Vid kontakt med Stockholm stad har de ställt sig positiva till förslaget.

  Förslaget har stämts av med Fritidsnämnden som anser att förslaget är bra eftersom det saknas planer för beachvollybollplaner i Nacka. Fritidsnämndens planer på att lägga konstgräs på grusplanen har skjutits på framtiden då de har ökat kapaciteten för fotboll på annat sätt. Investeringskostnad ca 150 000 kr. Driftkostnad är oförändrad.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.