Möte 2020-05-19

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:15 Nackasalen, Nacka stadshus
 • § 80

  Ebba Larsson, trafikplanerare på Trafikenheten informerade nämnden

  Uppföljningen av kommunens strategi Framkomlighet i Nacka presenterar händelser och tillstånd i det regionala och kommunala trafiksystemet som under 2019 har påverkat Nackas resenärer, liksom restider för kollektivtrafik, bil och cykel.

  Antalet påstigande kollektivtrafikresenärer i Nacka har ökat. Statistik visar att bussarnas kö- och körtider tydligt följer de ombyggnationer som pågått. Slussens ombyggnad påverkar fortfarande, men kötiderna mellan Vikdalsvägen och Henriksdal, samt mellan Londonviadukten och Slussen har minskat jämfört med förra året. För linje 471 och 410 har körtiderna förbättrats jämfört med 2018. Även cyklisterna påverkas om pågående ombyggnationer, även om fler ändå cyklar. Under 2019 har resandet med pendelbåtlinje 80 ökat kraftigt och restiderna ligger stabilt. Trots att allt fler reser med kollektivtrafiken, ökar bilinnehavet i kommunen. I uppföljningen av restiderna för bil visar statistik att restiderna ligger ungefär i nivå med de för 2018. Vissa sträckor har förbättrats p.g.a. färdigställda utbyggnader, medan andra försämrats p.g.a. pågående ombyggnationer. Särskilt har situationen förbättrats på väg 222, vilket kan förklaras av att byggnationen av tpl Kvarnholmen färdigställdes i juni 2019.

  Framkomlighetsrapportens resultat visar på att kommunens ansvar att tillförsäkra en god framkomlighet för medborgarna har fortsatt öka, och kommer att vara allt viktigare under kommande år. Vidare är det viktigt att respektive projekt koordineras med varandra samt att externa aktörer, såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen och räddningstjänsten, involveras och hålls informerade, liksom att god kommunikation tillhandahålles kommunens invånare.

 • § 81

  Järla bro är en konstruktionsbyggnad i centrala Nacka som binder samman Birkaområdet i norr med Järla sjö och Ekudden i söder. Bron spänner över Värmdövägen och Saltsjöbanans spårområde.

  Bron har en stor underhållsskuld och är i stort behov av renovering. Konstruktionens tätskikt har en teknisk livslängd på 40 år, tätskiktet är i dag ca 58 år och har således överskridit den tekniska livslängden. Det har gjorts provtagningar som visar på att betongen inte är frysbeständig. Detta medför att konstruktionen är känslig för fuktinträngning. Betongspjälkningar på broöverbyggnadens undersida kan vara en indikation på att fukt har passerat genom broplattan och bidragit till att underkantsarmeringen har börjat korrodera. Pågående stadsplanering har medfört att större reparationsåtgärder har skjutits på framtiden. Detta för att minska risken för en förlust för kommunen vid en eventuell ombyggnation av bron efter genomförda åtgärder.

  För att möjliggöra att projekteringen för Järla Bro tas fram redan 2020, tas kostnaderna för projekteringen på redan beslutade reinvesteringsmedel Reinvesteringar konstruktionsbyggnader 2020. Om medel avsätts för renoveringen av Järla Bro kommer projekteringskostnaderna att flyttas från projekt Reinvestering konstruktionsbyggnader 2020 till kommande projekt Reinvestering Järla bro.

  Projekteringskostnaden uppskattas till 1 mnkr och renoveringsarbeten inklusive TA, byggledning och utförande uppskattas kosta knappt 25 mnkr. Alltså totalt cirka 26 mnkr.

 • § 82

  Ärendet avser beslut om användning av delar av budgeten för projekt Trivsel och tillgänglighet. Kostnad ca 350 000 kr av budgeten på 5 000 000.

  Delprojektet avser en gestaltad belysning under Fidrabron, för att skapa ökad trygghet och mervärde längs Gröna dalens gångstråk, Fisksätra.

  Detta ska göras genom att använda brokonstruktionen som ett befintligt element som ljussätts för att vara platsskapande och trygghetsgivande.

  Kommunen är samfinansiär inom projektet med ljusdesigners som genom stipendium bidrar med en del av kostnaden för ljusgestaltningen.

 • § 83

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall natur- och trafiknämnden. Årsrapporten sammanfattar de aktiviteter som genomförts under året och följer upp kommunens 12 prioriterade fokusområden inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden i stort har anpassat sig till dataskyddsförordningen inom samtliga områden.

 • § 84

  Ulrika Forsberg, Controller på Controllerenheten informerade nämnden.

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -89,7 miljoner kronor vilket är +13,3 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -295,9 miljoner kronor vilket är -10 miljoner kronor sämre än budget, vilket beror på tillkommande kapitaltjänstkostnader från övertagande av allmänna anläggningar.

 • § 85

  Ulrika Forsberg, controller från controllerenheten informerade nämnden.

  Muntlig redovisning av internkontrollplan angående avtalstrohet, avgifter och avtalsuppföljning

 • § 86

  Mats Wester biträdande enhetschef på enheten bygg och anläggning informerade nämnden.

  Enheten för Bygg och Anläggning ger en muntlig information om status för vissa av Natur och trafiknämndens investeringar.

 • § 87

  Ett förslag till detaljplan har upprättats för ett område i Sydvästra Boo som avgränsas i söder av Hasselvägen, i väster av Dalkarlsängen, i norr av Värmdöleden och i öster av Gustavsviksvägen. Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet.

  Sedan samrådet har det gjorts ändringar i planförslaget för att stärka livsmiljöer för fågelarter med bevarandestatus samt att det har lagts till texter i planbeskrivningen kring gångpassager för groddjur under vägarna, vilket Natur- och trafiknämnden är positiv till. Natur- och trafiknämnden önskar se ytterligare tillägg i planbeskrivningen kring hur groddjuren ska skyddas under genomförandet av detaljplanen. Ett naturområde har undantagits från detaljplanen och här anser nämnden att det är viktigt att området är tillgängligt för allmänheten liksom att naturens funktion som ekologiska spridningskorridorer bevaras för framtiden.

 • § 88

  Saltsjöbadens Sjöscoutkårs stuga Örnboet har legat på berget ovanför Skyttevägen sedan 1925, och sedan dess har man kunnat parkera på parkeringsfickan i anslutning till Skyttevägen. Den grusade parkeringsfickan är nu klassad som parkmark i naturreservat vilket bidrar till att fordon får parkeringsanmärkningar ibland. Scoutkåren menar att en avstängning av parkeringen skulle vara förödande för verksamheten, då man inte alls kan nyttja stugan. Peter Zethraeus (M) och Hans Peters (C) föreslår i ett politikerinitiativ att natur- och trafiknämnden beslutar att trafikenheten skyndsamt tar fram förslag på hur parkeringsfickan på Skyttevägen ska kunna användas som parkering, främst för personbilar.


  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera, platsen som Saltsjöbadens Sjöscoutkår ibland nyttjar är en gråzon då denna yta inte är tänkt för parkering. Trafikenheten bedömer att det inte är lämpligt att anlägga parkering på Skyttevägen men att viss uppställning kan ske tills vidare, med tanke på de situationer som kan uppstå i verksamheten och närheten till transport.

 • § 89

  Korsningen Lännerstavägen/Soldatvägen saknar övergångsställe och trottoar, vilket skapar en trafiklösning som inte är säker för gående. I medborgarförslaget föreslås att trottoaren på Lännerstavägen förlängs till korsningen Soldatvägen, för att skapa en trafiksäker lösning för gående att ta sig från Lännerstavägen till Soldatvägen. Trafikenheten anser att förslaget är bra för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten längst med vägen.

 • § 90

  Inom ramen för projektet har åtgärder avslutats samt projektering gjorts enligt års planering för 2016..

 • § 91

  Inga övriga frågor

 • § 92

  Trafiksäkerhet

  Det finns olika typer av åtgärder för olika typer av gator
  - Avsmalningar
  - Blomlådor
  - Nya gång/cykelbanor
  - Elektroniska skyltar med växlande texter
  - Farthinder
  - Vägmarkeringar/målningar
  - Övergångsställen

   

  Skurubron

  ny tider för helgarbeten med visst bullerarbete (lördagar 8:00-19:00, söndagar 8:00-15:00)
  det har placerats ut siltgardiner i vattnet.
  Gång- och cykelvägen vid Skuru trafikplats leds om  inom kort.

   

  Tunnelbanan i Nacka

  Sprängningarna påbörjades måndagen den 4 maj vid Skönviksvägen

  •Justering av tiderna för sprängning för tunnelbanan
  - Skönviksvägen   10.00, 14.00, 19.30
  - Värmdövägen/Järla   10.20, 14.20, 19.50

   

  Trafikpåverkande arbeten under sommaren 2020

  •Gemensamt pressmeddelande går ut vecka 22 tillsammans med Stockholms stad, Trafikverket, SL och Nacka kommun


  I Nacka kommer följande arbeten pågå

  •Sickla industriväg – byggs om till en modern stadsgata
  •Mensättravägen – breddas för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten
  •Skurubron (Trafikverket)

  arbeten som påverkar eventuellt Nacka

  •Londonviadukten, Sprängningar 23 mars – 22 juni kl 10.30, 14.00, 18:30
  •Gullmarsplan, Inställd trafik midsommar à 8 veckor

   

  slussen

  •25 oktober invigning (osäkert genomförande)
  •26 oktober öppnar Slussbron (”Guldbron”) för trafik
  •26 oktober öppnar även Katarinavägen för busstrafik
  •Förseningen har dock inneburit att man har hunnit med betydande fler insatser så att målet med att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik fungerar från första dagen och att man slipper flera provisoriska omledningar.

 • § 93

  Nya cykelskyltar i Erstavik

  14 stycken "Välkommen cyklist"-skyltar har tagits fram för Erstavik för att uppmärksamma cyklister på vikten av att visa hänsyn för gående, ryttare och natur.

   

  Naturvårdsavtal- Sandakällan

  •Avtal slutet mellan Skogsstyrelsen och Erstavik fideikommiss. området är 8,5 hektar. Avtalet gäller i 50 år.

   

  Annat

  •Nyckelvikens brygga öppen för trafik från 12 maj

  •Dialog kring kajakställ vid Sickla sjö pågår och en lämplig plats har identifierats med plats för 3 ställ

   

   

 • § 94

  Följande beslut har tagits på delegation.

 • § 95

  Brev till nämnden ang Vägräcke utmed strandpromenaden

 • § 96

  Den 8 november 2017 skickade Nacka Kommun in en dispensansökan för belysning kring Långsjön Naturreservat. Dispens gavs men denna överklagades sedan till Länsstyrelsen som upphävde beslutet om dispens. Nämnden har därför genom ordförandebeslut 21 april 2020 överklagat Länsstyrelsens beslut. Denna överklagan utvecklas nu genom att grunder och skäl för överklagan lämnas till Mark- och miljödomstolen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 97

  I och med kommunfullmäktiges beslut att införa en möjlighet för nämnder att under vissa förutsättningar sammanträda med ledamöter på distans. behöver Natur- och trafiknämnden ändra sammanträdestiden den 16 juni till kl 16.00- 18.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.