Möte 2020-04-22

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:15 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträdeslokal  NY LOKAL SurfaceHub01, Nya västan plan 1, rummet med glasväggar i hörnet mot västra huset.

   

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.30 i lokal Kummelnäs, Entré huset plan 2, nacka stadshus.

  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.30 i Myrsjön, östra huset , plan -1,, nacka stadshus.

   

   

   

   

   

 •   2

  Upprop Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   3

  Samråd för Rensättra naturreservat hölls under mars-maj 2018 och sedan dess har arbetet pågått med att omhänderta inkomna synpunkter och göra ändringar i förslag till beslut om föreskrifter och skötselplan. Två ändringar innebär en ytterligare inskränkning för ett antal sakägare och därför skickas reservatshandlingarna på ett nytt samråd till berörda. Den första ändringen är en utvidgning av reservatsgränsen i väster, den andra är en ny A-föreskrift som innebär att det krävs reservatsförvaltarens tillstånd att upprätta tillfälliga körvägar i samband med reparation och underhåll av ledning.

  Övriga ändringar som gjorts sedan samrådet är bl.a. att den norra delen av reservatet har utgått eftersom en reservatsbildning där skulle strida mot gällande detaljplan och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Syftet med naturreservatet och föreskrifter har justerats utifrån inkomna synpunkter. Två nya skötselområden har tillkommit, Sågsjön och kraftledningsgatan. Hundträningsområdet pekas inte längre ut i karta utan kan upprättas där kommunen finner att det är lämpligt.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Nacka kommun har mottagit remiss från Trafikförvaltningen i Region Stockholm angående förändringar i buss-, båt- och spårtrafik som föreslås att genomföras i december 2020. I förslag till trafikförändringar presenteras justeringar av linjer där turer utökas, förkortas eller förlängs. Nacka kommun ställer krav på en väl fungerande buss-, båt- och spårtrafik. I förslaget till yttrande föreslås Nacka kommun framföra att kommunen tillstyrker de förslag på förändringar som ger en ökad kapacitet i kollektivtrafiken. En del förändringar ger emellertid försämrad kapacitet och kommunen avstyrker de förändringar som inte kan motiveras eller kompenseras med förbättringar på angränsande linjer.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Nacka kommun har av länsstyrelsen i Stockholms län fått strategin Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer - naturvårdsstrategi för Stockholms län, på remiss. Remissen ger förslag på värdetrakter för ekmiljöer i Stockholms län och innehåller förslag på länsövergripande liksom värdetraktsspecifika åtgärder. Syftet med strategin är att bevara och utveckla de naturvärden som länets värdefulla ekar och ekmiljöer utgör och att vara ett underlag för skötselåtgärder, kunskapsuppbyggnad samt hänsyn och skydd av miljöer.  Kommunstyrelsens miljöutskott bereder remissen, i egenskap av kommunstyrelsens beredande organ i strategiska miljö- och klimatfrågor, och natur och trafiknämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bereder remissen och lämnar synpunkter utifrån sina ansvarsområden. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, för att därefter behandlas slutligt i kommunstyrelsen som antar ett yttrande där kommunens samlade remissvar lämnas.  I huvudsak föreslås att natur och trafiknämnden lämnar följande synpunkter:

  Strategins utpekade värdetrakter och föreslagna åtgärder kan utgöra ett användbart underlag vid planering och val av åtgärder för att gynna arter knutna till ekar och ekmiljöer.

  Det är viktigt att länsstyrelsen är tydlig i sin kommunikation mot kommunerna gällande vilka underlag kopplade till grön infrastruktur i form av spridningsanalyser, värdetrakter, skyddsvärda träd med mera som är aktuella samt när vilket underlag är lämpligt att använda. För att kartunderlaget ska vara tillämpbart i planeringen krävs att det finns tillgängligt digitalt och nedladdningsbart och helst samlas där länsstyrelsens övriga planeringsunderlag finns för att underlätta för planerare och handläggare på kommunerna att hitta och använda underlaget.

  Även om det vore önskvärt att ha en heltäckande kartering av ekar på kommunalägd mark har kommunen inte möjlighet att säkerställa att alla viktiga förekomster av särskilt skyddsvärda träd är inventerade och tillgängliggjorda till 2024 så som strategin föreslår. Detsamma gäller förslaget om inventering av skyddsvärda ekar på privat tomtmark. Bedömning av påverkan på ekar utifrån befintligt underlag och inventeringar görs i samband med enskilda projekt och åtgärder, men heltäckande kartering och inventering enligt strategin är i dagsläget inte prioriterat av kommunen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av Fisksätra station till en dubbelspårsanläggning. En enplansbyggnad innehållande teknik för tågdriften möjliggörs i planområdets östra del. Genom en ombyggnad av Fisksätra station till en mötesstation med dubbelspår kan turtätheten öka till 12-minuterstrafik. Därigenom förbättras kollektivtrafiken för resande i Fisksätra liksom för kommunens invånare i dess helhet. Detaljplaneförslaget är en del av arbetet med att möjliggöra en upprustning och modernisering av Saltsjöbanan längs hela dess sträcka från station Slussen till stationerna Saltsjöbaden och Solsidan. Fisksätra station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får en dubbelriktad trafik så att tåg i respektive riktning kan mötas i Fisksätra. Ett planarbete för en mötesstation pågår även i Tattby. En ombyggnation av dessa två stationer ger förutsättningar för att öka turtätheten på Saltsjöbanan till 12-minuterstrafik.

  Förslaget förutsätter att stationsområdet utvidgas cirka 4 meter söderut, delvis på gatumark och 2 meter norrut för att rymma ett nytt spår med en plattform på södra sidan och förskjuta befintligt spår och plattform mot bergslänten på den norra sidan. Båda spåren får därmed var sin plattform på respektive sida av spårområdet. Norra plattformen nås i likhet med tidigare från både gångbro i öster och gång- och cykeltunnel i väster. Den södra plattformen får trappa och ramper direkt till Fisksätravägen. Plattformarna kopplas samman genom trappa och hiss via gångbron. Ramper och övrig plattformsmiljö uppfyller kravet på tillgänglighet.

  I planområdets östra del föreslås en teknikbyggnad uppföras. Teknikbyggnaden kommer utgöra ett nytt inslag vid järnvägsanläggningen och krav ställs på gestaltningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Planområdet ligger i Sickla köpkvarter och utgör del av det östra hörnet av Sickla galleria. Planområdet utgör del av fastigheten Sicklaön 83:22 och omfattar cirka 300 kvadratmeter. För planområdet gäller detaljplan DP 451 vars genomförandetid har gått ut. Planområdet ligger inom kvartersmark som idag har användningsbestämmelse C, centrumändamål. Flera stadsbyggnadsprojekt pågår i närområdet.

  Planförslaget syftar till att möjliggöra en väl gestaltad tillbyggnad av del av det östra hörnet av Sickla galleria. Området har höga kulturmiljövärden och föreslagen byggnad ska förhålla sig till och samspela med omgivande karaktärsdrag. I byggnadens bottenplan planeras för centrumverksamhet och i de övre våningsplanen möjliggörs för cirka 80 bostäder.

  Byggnaden om cirka 16 våningar är belägen invid en av de kommande tunnelbaneentréerna till station Sickla och kommer att markera platsen och verka som ett landmärke i stadsbilden. Planförslaget möjliggör ett mer blandat innehåll i Sickla köpkvarter då området tillförs bostäder. Föreslagen byggnad innebär en publik och uppglasad bottenvåning som samspelar med omgivande gaturum och stärker stadsstråken. Byggnadens tak planeras för växtlighet som kan medverka till gröna inslag i en urban stadsmiljö. Planförslaget medger en hög byggnad vilket innebär att den kommer synas i stadsbilden.

  Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas. Bygg- och anläggningsåtgärder samt vidare drift och underhåll inom kvartersmarken bekostas av fastighetsägaren.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  I samband med att Värmdövägen kommer att gräva upp för att förstärka VA- och elnätet på Sicklaön kommer cykeltrafiken att behöva ledas om. Maria Lidzell och Helena Håkansson (L) föreslår i ett politikerinitiativ att kommunen istället för att skapa tillfälliga lösningar på en mycket viktig och trafikerad cykelled istället förebygger en besvärlig trafiksituation genom att skapa en eller flera permanenta alternativa cykelvägar över Sicklaön.

  Natur- och trafiknämnden bedömer att förslaget om att skapa en eller flera alternativa cykelvägar är en god idé för att tillgängliggöra och skapa ett attraktivt cykelvägnät under byggtid. Att bygga ut en eller flera alternativa permanenta cykelvägar kräver dock vidare utredning och eventuellt utökade resurser beroende på omfattningen av åtgärderna.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Peter Zethraeus (M) har inkommit med ett politikerinitiativ med förslag om att utreda möjligheterna att samköra parkeringsplatser för rörelsehindrade som nyttoparkeringsplatser. Zethraeus (M) menar att nyttoparkeringar är ett bra sätt för t.ex. hemtjänstaktörer att snabbt och effektivt parkera sina bilar och komma åt sina kunder, men att det är ett problem att detta enbart kan tillämpas på kommunal mark då det oftast även finns ett behov av nyttoparkeringar på privat mark.

  Natur- och traiknämnden bedömer att det inte är lämpligt att samnyttja parkeringsplatser som ska nyttjas av personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade som parkering för personer med nyttoparkeringstillstånd. Initiativet överensstämmer inte med villkoren i trafikförordningen. Kommunen har dessutom enbart möjlighet att råda över kommunala trafikföreskrifter, och därmed inte kan reglera parkering på annan aktörs privata mark.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Det har kommit in två medborgarförslag om att kommunen bör anlägga padelbanor som är öppna för allmänheten. Padel är en sport som kräver speciella banor och med det kommer höga driftkostnader. Bedömningen är att kommunen behöver prioritera underhåll och utveckling av befintliga anläggningstyper på allmän plats som exempelvis tennisplaner och fotbollsplaner, som vänder sig till en stor målgrupp. För den som vill spela padel i Nacka finns flera privata alternativ. På så sätt får vi maximalt värde för skattepengarna

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Medborgarförslag om att i samband med fjärrvärmen ser över möjligheten till att bredda bron och samtidigt lösa ledningen snyggt. Kommunen har sedan tidigare avslagit begäran om medfinansiering av ny bro i samband med fjärrvärmeutbyggnaden. En ny bro behövs endast för att dra ledningar och den bron som finns idag motsvarar kommunens behov.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Natur och trafiknämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13
 •   14

  Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16, mål & budget att anslå 6 mnkr till Näridrottsplats. Platsen utgjordes tidigare av tennisplaner som revs i samband med projektet. Näridrottsplatsen innefattar sporterna basket, volleyboll och minitennis och ett utegymm bestående av 6st maskiner utrustade med funktion för lättare justering av motståndet, tillskillnad mot klassiska utegym med träredskap som bygger på egenvikt. Projektkostnad 6,2 mnkr

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16, mål & budget att anslå 3 miljoner till anläggning av granulatfritt konstgräs i Fisksätra, Gröna dalen, inom ramen för utepaketet. Utepaketet är en stor satsning på hälsa och utemiljö. Då investeringsprojektet är slutfört och slutbesiktningen är godkänd och anläggningen har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport. Projektkostnad: 2,4 mnkr.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16
 •   17
 •   18
 •   19

  Interna remisser

  NTN 2020/53-9 Bygglovsremissyttrande B2020-0298, skola i kontorslokal, Sicklaön 354:1 2020-03-26

  NTN 2020/53-8 Bergvärmeremissyttrande M-2020-539, Älgö 67:6 2020-03-26

  NTN 2020/53-7 Bygglovsremissyttrande B2020-0124, LSS-boende, Björknäs 1:984 2020-03-23

  NTN 2020/53-6 Bygglovsremissyttrande B2020-000166, bodetablering, Bo 1:133 2020-03-23

  NTN 2020/53-5 Bygglovsremissyttrande B2019-1063, flerbostadshus, Kummelnäs 1:861 2020-03-23

  NTN 2020/53-4 Bygglovsremissyttrande B2020-0093, ÅVC, Sicklaön 38:1 2020-03-23

  NTN 2020/53-3 Bygglovsremissyttrande B2020-000084, byggplank, Sicklaön 83:42 2020-03-23

  NTN 2020/53-2 Bygglovsremissyttrande B2020-000192, bodetablering, Sicklaön 142:1 2020-03-23

  NTN 2020/53-1 Bygglovsremissyttrande B2020-0271, flerbostadshus, Sicklaön 362:3 2020-03-23  Tillstånd allmän platsmark

  MU 20200213-7668 Tillstyrkan Byggetablering Serneke Augustendalsvägen Nacka Strand 2020-03-11 (1)

  MU 20200310-7783 Tillstyrkan Augustendalsvägen Lokomotivvägen Nacka Strand

  Besquab 2020-03-30 (3)

  MU 20200312-7788 Tillstyrkan förlängning arbetsplatsetablering Igelboda

  Saltsjöbaden2020-03-16

  MU 20200317-7821 Tillstyrkan Byggkran Orminge 2020-03-24

  MU 20200317-7822 Tillstyrkan Förlängning Skanska Värmdövägen- invid

  Saltsjöbadsleden 2020-03-17

  MU 20200317-7823 Avstyrkan del 1 PEAB tipplatser 2020-03-27

  MU 20200317-7823 Tillstyrkan del 1 PEAB tipplatser sand 2020-03-27 (2)

  MU 20200317-7823 Tillstyrkan del 2 PEAB tipplatser Fisksätra Saltsjöbaden samt Älta

  2020-03-30 (1)

  NTN 2020/60 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020.

  Annelies Hemtjänstteam

  NTN 2020/65 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020

  Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice

  NTN 2020/73 Tillstånd för nyttoparkering, förlängning. Giltiga till om med den 31

  augusti 2020 ASIH Stockholm Södra

  NTN 2020/82 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020.

  Lindalens Omsorg AB

  NTN 2020/84 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020.

  Nacka kommun, Avancerad Hemtjänst  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ärendenr

  Beslutsdatum

  Typ

  Bifall

  45/20

  2020-03-02

  Förare

  49/20

  2020-03-02

  Förare

  58/20

  2020-03-02

  Förare

  54/20

  2020-03-03

  Förare

  59/20

  2020-03-03

  Passagerare

  46/20

  2020-03-05

  Förare

  24/20

  2020-03-05

  Förare

  57/20

  2020-03-05

  Förare

  35/20

  2020-03-05

  Förare

  34/20

  2020-03-05

  Förare

  69/20

  2020-03-12

  Förare

  61/20

  2020-03-16

  Förare

  60/20

  2020-03-16

  Förare

  66/20

  2020-03-16

  Förare

  63/20

  2020-03-17

  Förare

  73/20

  2020-03-17

  Passagerare

  68/20

  2020-03-17

  Förare  Avslag

  7/120

  2020-03-17

  passagerare

 •   20
 •   21

  MÅNADSBOKLSUT - Resultat för månaden, ackumulerat resultat och analys av avvikelser mot budget

  ÅTGÄRDSPLANER – vilka åtgärder pågår, effekt, behov av kompletterande åtgärder

  INVESTERINGSUTFALL – avvikelser mot budget, tidplaner m.m.

 • § 60

  Samråd för Rensättra naturreservat hölls under mars-maj 2018 och sedan dess har arbetet pågått med att omhänderta inkomna synpunkter och göra ändringar i förslag till beslut om föreskrifter och skötselplan. Två ändringar innebär en ytterligare inskränkning för ett antal sakägare och därför skickas reservatshandlingarna på ett nytt samråd till berörda. Den första ändringen är en utvidgning av reservatsgränsen i väster, den andra är en ny A-föreskrift som innebär att det krävs reservatsförvaltarens tillstånd att upprätta tillfälliga körvägar i samband med reparation och underhåll av ledning.

  Övriga ändringar som gjorts sedan samrådet är bl.a. att den norra delen av reservatet har utgått eftersom en reservatsbildning där skulle strida mot gällande detaljplan och anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Syftet med naturreservatet och föreskrifter har justerats utifrån inkomna synpunkter. Två nya skötselområden har tillkommit, Sågsjön och kraftledningsgatan. Hundträningsområdet pekas inte längre ut i karta utan kan upprättas där kommunen finner att det är lämpligt.

 • § 61

  Nacka kommun har mottagit remiss från Trafikförvaltningen i Region Stockholm angående förändringar i buss-, båt- och spårtrafik som föreslås att genomföras i december 2020. I förslag till trafikförändringar presenteras justeringar av linjer där turer utökas, förkortas eller förlängs. Nacka kommun ställer krav på en väl fungerande buss-, båt- och spårtrafik. I förslaget till yttrande föreslås Nacka kommun framföra att kommunen tillstyrker de förslag på förändringar som ger en ökad kapacitet i kollektivtrafiken. En del förändringar ger emellertid försämrad kapacitet och kommunen avstyrker de förändringar som inte kan motiveras eller kompenseras med förbättringar på angränsande linjer.

 • § 62

  Nacka kommun har av länsstyrelsen i Stockholms län fått strategin Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer - naturvårdsstrategi för Stockholms län, på remiss. Remissen ger förslag på värdetrakter för ekmiljöer i Stockholms län och innehåller förslag på länsövergripande liksom värdetraktsspecifika åtgärder. Syftet med strategin är att bevara och utveckla de naturvärden som länets värdefulla ekar och ekmiljöer utgör och att vara ett underlag för skötselåtgärder, kunskapsuppbyggnad samt hänsyn och skydd av miljöer.

   

  Kommunstyrelsens miljöutskott bereder remissen, i egenskap av kommunstyrelsens beredande organ i strategiska miljö- och klimatfrågor, och natur och trafiknämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bereder remissen och lämnar synpunkter utifrån sina ansvarsområden. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, för att därefter behandlas slutligt i kommunstyrelsen som antar ett yttrande där kommunens samlade remissvar lämnas.

   

  I huvudsak föreslås att natur och trafiknämnden lämnar följande synpunkter:
  Strategins utpekade värdetrakter och föreslagna åtgärder kan utgöra ett användbart underlag vid planering och val av åtgärder för att gynna arter knutna till ekar och ekmiljöer.

  Det är viktigt att länsstyrelsen är tydlig i sin kommunikation mot kommunerna gällande vilka underlag kopplade till grön infrastruktur i form av spridningsanalyser, värdetrakter, skyddsvärda träd med mera som är aktuella samt när vilket underlag är lämpligt att använda. För att kartunderlaget ska vara tillämpbart i planeringen krävs att det finns tillgängligt digitalt och nedladdningsbart och helst samlas där länsstyrelsens övriga planeringsunderlag finns för att underlätta för planerare och handläggare på kommunerna att hitta och använda underlaget.

  Även om det vore önskvärt att ha en heltäckande kartering av ekar på kommunalägd mark har kommunen inte möjlighet att säkerställa att alla viktiga förekomster av särskilt skyddsvärda träd är inventerade och tillgängliggjorda till 2024 så som strategin föreslår. Detsamma gäller förslaget om inventering av skyddsvärda ekar på privat tomtmark. Bedömning av påverkan på ekar utifrån befintligt underlag och inventeringar görs i samband med enskilda projekt och åtgärder, men heltäckande kartering och inventering enligt strategin är i dagsläget inte prioriterat av kommunen.

 • § 63

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av Fisksätra station till en dubbelspårsanläggning. En enplansbyggnad innehållande teknik för tågdriften möjliggörs i planområdets östra del. Genom en ombyggnad av Fisksätra station till en mötesstation med dubbelspår kan turtätheten öka till 12-minuterstrafik. Därigenom förbättras kollektivtrafiken för resande i Fisksätra liksom för kommunens invånare i dess helhet. Detaljplaneförslaget är en del av arbetet med att möjliggöra en upprustning och modernisering av Saltsjöbanan längs hela dess sträcka från station Slussen till stationerna Saltsjöbaden och Solsidan. Fisksätra station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får en dubbelriktad trafik så att tåg i respektive riktning kan mötas i Fisksätra. Ett planarbete för en mötesstation pågår även i Tattby. En ombyggnation av dessa två stationer ger förutsättningar för att öka turtätheten på Saltsjöbanan till 12-minuterstrafik.

  Förslaget förutsätter att stationsområdet utvidgas cirka 4 meter söderut, delvis på gatumark och 2 meter norrut för att rymma ett nytt spår med en plattform på södra sidan och förskjuta befintligt spår och plattform mot bergslänten på den norra sidan. Båda spåren får därmed var sin plattform på respektive sida av spårområdet. Norra plattformen nås i likhet med tidigare från både gångbro i öster och gång- och cykeltunnel i väster. Den södra plattformen får trappa och ramper direkt till Fisksätravägen. Plattformarna kopplas samman genom trappa och hiss via gångbron. Ramper och övrig plattformsmiljö uppfyller kravet på tillgänglighet.

  I planområdets östra del föreslås en teknikbyggnad uppföras. Teknikbyggnaden kommer utgöra ett nytt inslag vid järnvägsanläggningen och krav ställs på gestaltningen.

 • § 64

  Planområdet ligger i Sickla köpkvarter och utgör del av det östra hörnet av Sickla galleria. Planområdet utgör del av fastigheten Sicklaön 83:22 och omfattar cirka 300 kvadratmeter. För planområdet gäller detaljplan DP 451 vars genomförandetid har gått ut. Planområdet ligger inom kvartersmark som idag har användningsbestämmelse C, centrumändamål. Flera stadsbyggnadsprojekt pågår i närområdet.

  Planförslaget syftar till att möjliggöra en väl gestaltad tillbyggnad av del av det östra hörnet av Sickla galleria. Området har höga kulturmiljövärden och föreslagen byggnad ska förhålla sig till och samspela med omgivande karaktärsdrag. I byggnadens bottenplan planeras för centrumverksamhet och i de övre våningsplanen möjliggörs för cirka 80 bostäder.

  Byggnaden om cirka 16 våningar är belägen invid en av de kommande tunnelbaneentréerna till station Sickla och kommer att markera platsen och verka som ett landmärke i stadsbilden. Planförslaget möjliggör ett mer blandat innehåll i Sickla köpkvarter då området tillförs bostäder. Föreslagen byggnad innebär en publik och uppglasad bottenvåning som samspelar med omgivande gaturum och stärker stadsstråken. Byggnadens tak planeras för växtlighet som kan medverka till gröna inslag i en urban stadsmiljö. Planförslaget medger en hög byggnad vilket innebär att den kommer synas i stadsbilden.

  Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas. Bygg- och anläggningsåtgärder samt vidare drift och underhåll inom kvartersmarken bekostas av fastighetsägaren.

 • § 65

  I samband med att Värmdövägen kommer att gräva upp för att förstärka VA- och elnätet på Sicklaön kommer cykeltrafiken att behöva ledas om. Maria Lidzell och Helena Håkansson (L) föreslår i ett politikerinitiativ att kommunen istället för att skapa tillfälliga lösningar på en mycket viktig och trafikerad cykelled istället förebygger en besvärlig trafiksituation genom att skapa en eller flera permanenta alternativa cykelvägar över Sicklaön.

  Natur- och trafiknämnden bedömer att förslaget om att skapa en eller flera alternativa cykelvägar är en god idé för att tillgängliggöra och skapa ett attraktivt cykelvägnät under byggtid. Att bygga ut en eller flera alternativa permanenta cykelvägar kräver dock vidare utredning och eventuellt utökade resurser beroende på omfattningen av åtgärderna.

 • § 66

  Peter Zethraeus (M) har inkommit med ett politikerinitiativ med förslag om att utreda möjligheterna att samköra parkeringsplatser för rörelsehindrade som nyttoparkeringsplatser. Zethraeus (M) menar att nyttoparkeringar är ett bra sätt för t.ex. hemtjänstaktörer att snabbt och effektivt parkera sina bilar och komma åt sina kunder, men att det är ett problem att detta enbart kan tillämpas på kommunal mark då det oftast även finns ett behov av nyttoparkeringar på privat mark.

  Natur- och traiknämnden bedömer att det inte är lämpligt att samnyttja parkeringsplatser som ska nyttjas av personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade som parkering för personer med nyttoparkeringstillstånd. Initiativet överensstämmer inte med villkoren i trafikförordningen. Kommunen har dessutom enbart möjlighet att råda över kommunala trafikföreskrifter, och därmed inte kan reglera parkering på annan aktörs privata mark.

 • § 67

  Det har kommit in två medborgarförslag om att kommunen bör anlägga padelbanor som är öppna för allmänheten. Padel är en sport som kräver speciella banor och med det kommer höga driftkostnader. Bedömningen är att kommunen behöver prioritera underhåll och utveckling av befintliga anläggningstyper på allmän plats som exempelvis tennisplaner och fotbollsplaner, som vänder sig till en stor målgrupp. För den som vill spela padel i Nacka finns flera privata alternativ. På så sätt får vi maximalt värde för skattepengarna

 • § 68

  Medborgarförslag om att i samband med fjärrvärmen ser över möjligheten till att bredda bron och samtidigt lösa ledningen snyggt. Kommunen har sedan tidigare avslagit begäran om medfinansiering av ny bro i samband med fjärrvärmeutbyggnaden. En ny bro behövs endast för att dra ledningar och den bron som finns idag motsvarar kommunens behov.

 • § 69

  Natur och trafiknämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet.

 • § 70

  Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16, mål & budget att anslå 6 mnkr till Näridrottsplats. Platsen utgjordes tidigare av tennisplaner som revs i samband med projektet. Näridrottsplatsen innefattar sporterna basket, volleyboll och minitennis och ett utegymm bestående av 6st maskiner utrustade med funktion för lättare justering av motståndet, tillskillnad mot klassiska utegym med träredskap som bygger på egenvikt. Projektkostnad 6,2 mnkr

 • § 71

  Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16, mål & budget att anslå 3 miljoner till anläggning av granulatfritt konstgräs i Fisksätra, Gröna dalen, inom ramen för utepaketet. Utepaketet är en stor satsning på hälsa och utemiljö. Då investeringsprojektet är slutfört och slutbesiktningen är godkänd och anläggningen har tagits i drift presenteras projektet för godkännande av slutrapport. Projektkostnad: 2,4 mnkr.

 • § 72

  Martin Hubertson – Merbom enhetschef på trafikenheten informerade natur- och trafiknämnden.

   

  •Helavstängning Sickla industriväg

  •Sickla industriväg byggs om för att bli en modern stadsgata med trafiksäker miljö.
  •För att samordna och minimera kostnader utförs arbete i 4 etapper med en helavstängning för motortrafik.
  •Arbetet består av sprängningar, nya huvudledningar för fjärrvärme/fjärrkyla samt ny infrastruktur till Nobelberget.
  •Helavstängningen genomfördes måndagen den 16 mars och pågår fram till hösten 2021.
  •Fordonstrafiken leds om via Sicklavägen / Värmdövägen
  •Gång-och cykeltrafik leds om inom området(Tillgänglighetsanpassat)

   

  •Skurubron

  •Kommunikation har verkat för bättre information till fordonstrafikanter och Nackabor. Resulterade i en mycket bra artikel på Trafikverket informationssida om projektet.
  •Trafikverket har lovat att kommunicera via trafiken.nu vid trafikpåverkande åtgärder/händelser
  •Som ett resultat av utbrottet av COVID-19 föreligger risk för påverkan på projektets framdrift på lång sikt.
  •Oanmält besök av arbetsmiljöverket resulterade inte i några större brister
  •Avtal med ca 220 fastighetsägare gällande bullerskyddsåtgärder som fönster/bullerskydd
  •Sprängningar har i stort sett upphört vid körbanan och nu påbörjas markarbeten och sprängningar under Skurusundet söder om Värmdöleden.

   

  Guldbron/ Stadsgårdsleden

  •Slussbron (Guldbron) monterades i helgen, Stadsgårdsleden i höjd med slussen var avstängd för all trafik.
  •Fortfarande mycket arbeten kvar, bland annat asfaltering, el, utökade kontroller
  •Planering pågår kring större påverkande trafikomläggningar, främst hösten 2020 (Förberedande trafikomläggningar)

   

  •Infartsparkeringar

  •KKV-tomten (intill Planiarondellen)
  •Förvärvat marken i syfte att bygga bostäder
  •Kostnadsberäkningar pågår
  •Beräknat antal platser 90-100 st
  •Ny gångbana
  •Säkerhetsaspekter för barn
  •Frågan är under fortsatt utredning.

   

  •Parkeringsbevakning

  •Vi har styrt om bevakningen till att fokusera på parkering där fordon hindrar framkomlighet och står trafikfarligt
  •Fokus på områden med tidigare mycket problem
  •I maj kommer ärende om riktlinjer för parkeringsövervakning.

 • § 73

  Kristina Petterqvist på enheten Drift offentlig utemiljö informerade nämnden om flera insatser som verkställts inom Trivselpaketet.

 • § 74

  Ulrika Forsberg, controller på controllerenheten, informerade om den månatlig uppföljning av nämndens ekonomi.

   

  Nämndens resultat ligger något positivt mot budget beroende på det milda vädret och lägre kostnader för vinterunderhåll, men prognosen för helåret är reviderad till -295 mkr, en avvikelse om -10 mkr pga övertagande av allmänna anläggningar från exploateringsenheten.

 • § 75

  Eva Hall (S) ställde fråga om Sandasjön

  Det finns anmälan om avverkning av skog runt Sandakällan och längs med Sandasjön. Nu gäller det att motivera Erstavik att bevara skogen. Idag är det inte lönsamt för ett skogsbruk att bevara skog enbart på grund av att många människor nyttjar den.

  Erstaviks gård äger marken och bedriver skogsbruk. De har avverkningsanmält flera skogsområden i omgivningen. Det pågår en namninsamlingen med krav på att Nacka kommun ska betala ersättning till Erstavik mot att skogen runt Sandakällan bevaras. Antingen genom att området blir biotopskyddsområde eller genom ett naturvårdsavtal. 

   

  Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör, svarade att Nacka kommun har en kontinuerlig dialog med ägaren till Sandakällan kring en eventuell avverkning på platsen. En trolig lösning för att behålla skogen är att Skogsstyrelsen tecknar naturvårdsavtal med fastighetsägaren. Därigenom kommer skogen att behållas och fastighetsägaren får betalt från Skogsstyrelsen för en del av virkesvärdet.

 • § 76

  Interna remisser
  NTN 2020/53-9 Bygglovsremissyttrande B2020-0298, skola i kontorslokal, Sicklaön 354:1 2020-03-26
  NTN 2020/53-8 Bergvärmeremissyttrande M-2020-539, Älgö 67:6 2020-03-26
  NTN 2020/53-7 Bygglovsremissyttrande B2020-0124, LSS-boende, Björknäs 1:984 2020-03-23
  NTN 2020/53-6 Bygglovsremissyttrande B2020-000166, bodetablering, Bo 1:133 2020-03-23
  NTN 2020/53-5 Bygglovsremissyttrande B2019-1063, flerbostadshus, Kummelnäs 1:861 2020-03-23
  NTN 2020/53-4 Bygglovsremissyttrande B2020-0093, ÅVC, Sicklaön 38:1 2020-03-23
  NTN 2020/53-3 Bygglovsremissyttrande B2020-000084, byggplank, Sicklaön 83:42 2020-03-23
  NTN 2020/53-2 Bygglovsremissyttrande B2020-000192, bodetablering, Sicklaön 142:1 2020-03-23
  NTN 2020/53-1 Bygglovsremissyttrande B2020-0271, flerbostadshus, Sicklaön 362:3 2020-03-23

  Tillstånd allmän platsmark
  MU 20200213-7668 Tillstyrkan Byggetablering Serneke Augustendalsvägen Nacka Strand 2020-03-11 (1)
  MU 20200310-7783 Tillstyrkan Augustendalsvägen Lokomotivvägen Nacka Strand Besquab 2020-03-30 (3)
  MU 20200312-7788 Tillstyrkan förlängning arbetsplatsetablering Igelboda Saltsjöbaden2020-03-16
  MU 20200317-7821 Tillstyrkan Byggkran Orminge 2020-03-24
  MU 20200317-7822 Tillstyrkan Förlängning Skanska Värmdövägen- invid Saltsjöbadsleden 2020-03-17
  MU 20200317-7823 Avstyrkan del 1 PEAB tipplatser 2020-03-27
  MU 20200317-7823 Tillstyrkan del 1 PEAB tipplatser sand 2020-03-27 (2)
  MU 20200317-7823 Tillstyrkan del 2 PEAB tipplatser Fisksätra Saltsjöbaden samt Älta 2020-03-30 (1)
  NTN 2020/60 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020. Annelies Hemtjänstteam
  NTN 2020/65 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020 Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice
  NTN 2020/73 Tillstånd för nyttoparkering, förlängning. Giltiga till om med den 31 augusti 2020 ASIH Stockholm Södra
  NTN 2020/82 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020. Lindalens Omsorg AB
  NTN 2020/84 Tillstånd för nyttoparkering. Giltiga till om med den 31 augusti 2020. Nacka kommun, Avancerad Hemtjänst


  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Bifall

  45/20 2020-03-02  Förare
  49/20  2020-03-02  Förare
  58/20  2020-03-02  Förare
  54/20  2020-03-03  Förare
  59/20  2020-03-03  Passagerare
  46/20  2020-03-05  Förare
  24/20  2020-03-05  Förare
  57/20  2020-03-05  Förare
  35/20  2020-03-05  Förare
  34/20  2020-03-05  Förare
  69/20  2020-03-12  Förare
  61/20  2020-03-16  Förare
  60/20  2020-03-16  Förare
  66/20  2020-03-16  Förare
  63/20  2020-03-17  Förare
  73/20  2020-03-17  Passagerare
  68/20  2020-03-17  Förare

  Avslag
  7/120  2020-03-17  passagerare

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.