Möte 2020-03-24

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 17:20 Nacka stadshus
 • § 38

  Trafikverket bedriver i samverkan med kommuner försök med att sätta upp fartkameror på kommunala vägar. Då Saltsjöbadsleden har haft allvarliga olyckstillfällen såg Nacka kommun det som positivt att ingå i pilotverksamheten som ett led i att upprätthålla den nationella nollvisionen.

  Den utredning som låtit göras visar på att fartkamerorna haft en positiv inverkan på trafikmiljön. Utredningen har visat på att fartkamerorna har bidragit till färre hastighetsöverträdelser, lägre medelhastighet och en ökad trafiksäkerhet.

  Att behålla fartkamerorna kommer inte ha någon större ekonomisk konsekvens utöver en mindre driftskostnad för kamerorna.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 39

  Planförslaget för Stadshusområdet innebär en tät stadsmiljö med hög exploateringsgrad. Den nya stadsmiljön ger upphov till ökade förorenade dagvattenflöden i området. Tidigare ställda kraven från Länsstyrelsen var att allt dagvatten inom planområdet behövde renas och fördröjas.


  Nya direktiv från Länsstyrelsen gör det möjligt att arbeta med kompensationsåtgärder på andra platser än i direkt anslutning till planområden. Det innebär att det inte behöver vara samma dagvatten som renas, utan åtgärder kan göras där de utgör större effekt för recipienten Järlasjön.


  Utbyggnads-PM för dagvattendammen fastställdes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 23 april 2019. Avsatta medel för dagvattendammen uppgår till 13,5 miljoner kronor. Summan innefattar bland annat schaktarbeten, ledningsarbeten samt arbeten med finplanering, belysning och planteringar.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 40

  Nacka kommun har i sin detaljplaneprocess många olika utbyggnads- och infrastrukturprojekt pågående, vilket kommer att kräva att flera befintliga markområden tas i anspråk för ändamålet infartsparkering. För att kompensera kommande bortfall av infartsparkeringsplatser har kommunen undersökt och kommit fram till flera möjliga platser och en sådan är belägen på fastighet Igelboda 55:1, Stockholmsvägen vid Neglinge station. Marken ägs av Trafikförvaltningen, Region Stockholm, och därför har avtal upprättats med kommunen avseende drift och underhåll samt parkeringsplatser.

  Investeringar kommer att rymmas inom ramen för beslutad investeringsbudget för infartsparkeringar. Infartsparkeringen kommer inte att innebära merkostnader i driften utan ryms inom beslutad driftbudget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 41

  Den 8 november 2017 skickade Nacka Kommun in en dispensansökan för belysning kring Långsjöns Naturreservat. Dispens gavs men denna överklagades sedan till Länsstyrelsen (Bilaga 2). I denna överklagan pekades bl.a. på att åtgärden strider mot föreskrifterna samt att belysning kommer ha påverkan på växt och djurliv. Nacka kommun har nu givits möjlighet att yttra sig kring denna överklagan (Bilaga 3). I yttrandet anger Natur- och trafiknämnden att alternativa schaktmetoder och luftledning kommer att användas istället för en markförlagd kraftöverföring. Även rörelsedetektorer kommer installeras vilket möjliggör att belysningen endast är tänd när någon person vistas på aktuell stig.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 42

  Sedan tidigare beslut i ärendet antagits om inrättande av infartsparkering på fastigheten har trafikenheten vidare utrett anläggningsarbetet. Utredningen resulterade i att en extern rapport togs fram vilken beskriver att träden på fastigheten bör behållas på grund av skyddsvärde, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019. Att bevara träden innebär att anläggningen av parkeringsplatserna då blir mer komplicerade och betydligt dyrare. Med denna information som nu föreligger föreslås natur- och trafiknämnden att ersätta tidigare antaget beslut i samma ärende med att infartsparkeringarna inte ska inrättas på fastighet Björknäs 1:249, Sockenvägen 16.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 43

  Kommunens revisorer har genomfört en granskning av arbetet med kommunikation inom kommunstyrelsen, fritidsnämndens respektive natur- och trafiknämndens ansvarsområden. I revisionsskrivelsen rekommenderas att natur- och trafiknämnden ska säkerställa efterlevnaden vad gäller riktlinjer för sociala medier, uppsikten av elektroniska anslagstavlor samt att följa upp resultaten i SCB:s medborgarundersökningen avseende bemötande och information. I förslaget till yttrande framhålls att nämnden kommer att utveckla arbetet med sociala medier och elektroniska anslagstavlor. Vad gäller användningen av resultaten i medborgarundersökning används dessa resultat redan i nämndens uppföljning, men uppföljningen kan förstärkas med de resultat som finns vad gäller bemötande och information. Det noteras att nämnden redan har en uppföljning av hur bemötande och information är i hanteringen av felanmälningar och synpunkter.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 44

  Enheten för Bygg och Anläggning ger en muntlig information om status för vissa av Natur och trafiknämndens investeringar.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 45

  Natur- och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret bidrar till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. Helårsprognosen revideras med anledning av ökade kapitaltjänstkostnader som inte finns budgeterade.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 46

  Lisa Rasmussen, Tomas Ottosson och Fredrik Holmqvist (V) har inkommit med förslag om att kommunen bör satsa ytterligare på åtgärder för att öka cyklingen. Motionärerna menar att det finns två områden, cykelinfrastruktur och aktiviteters för rekreations- och motionscykling, som särskilt bör utpekas för att öka cyklingen i kommunen. Delvis behövs mätningar och uppföljningar för att kunna genomföra ett strategiskt arbete, och därför föreslås periodiska resvaneundersökningar att utföras. I Nackas cykelstrategi omnämns både lånecykelstrategi och cykelservicestation, som dock inte är åtgärdade. Motionärerna föreslår därför att dessa två åtgärder inrättas, samt efterlyser även en satsning på aktiviteter för att öka rekreations- och motionscykling hos barn, vuxna och äldre.

  Trafikenheten bedömer att kommunen redan genomför och tar del av relevanta trafikmätningar samt bevakar diskussionerna inom regionen avseende satsningar på lånecykelsystem. Trafikenheten bedömer att satsningar på aktiviteter för att öka rekreations- och motionscykling liksom investeringar i en cykelservicestation inte ska genomföras då detta inte ligger inom kommunens uppdrag.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 47

  Medborgarförslag om att satsa på bi-vänliga växter såsom perenner, sommarblommor och lökväxter samt sprida information kring bin. Nacka kommun arbetar redan aktivt med att främja insektslivet och biologisk mångfald på flera sätt. Anordna kurser och föreläsningar för allmänheten är inte ett kommunalt uppdrag.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 48

  Medborgarförslag om att belysa några ekar i Tollare naturreservat för att skapa en tryggare, mer upplyst plats med högre mysfaktor. Förslaget strider mot föreskrifterna och är inte är lämpligt eftersom det kan påverka nattaktiva djur negativt och bidrar till ljusförorening.

  I området finns en belyst motionsslinga.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 49

  Medborgare vill ha ett utegym i Lännersta eller Tollare samt en ny större lekpark i anslutning till Bagarsjön. Natur och trafiknämnden har beslutat att bygga ett utegym i Tollare under 2020. Önskemålet om en ny lekpark vid Bagarsjön tas med i arbetet med att rusta upp och utveckla lekplatserna i kommunen utifrån behov, kvalitet och utrustning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 50

  Inom ramen för projektet ”Reinvestering konstruktionsbyggnader 2018” har 2 stycken broar genomgått omfattande renoveringar (planerat tidsstyrt underhåll) och på knappt 40 st objekt har det utförts mindre underhållsarbeten (tillståndsstyrt underhåll). Den dominerande kostnadsposten är planerat tidsstyrt underhåll. Åtgärderna har syftat till att vidmakthålla anläggningarnas funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 51

  Inom ramen för projektet ”Reinvestering konstruktionsbyggnader 2019” har 5 st broar genomgått omfattande renoveringar (planerat tidsstyrt underhåll) och på 14 st objekt har det utförts mindre åtgärdsarbeten (tillståndsstyrt underhåll). Den dominerande kostnadsposten är planerat tidsstyrt underhåll. Åtgärderna syftar till att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 52

  Inom projektet har en detaljplan upprättats som gett exploatören SSM möjlighet att uppföra bostäder i 6 grändhus, 8 radhus och 61 lägenheter i flerbostadshus. Inom kvartersmaken finns lekplatser och öppna ytor som ägs och sköts av bostadsrättsföreningar. Bostäderna stod klara 2008.

  En allmän gång- och cykelväg har byggts längs med bastusjön och vidare under Värmdöleden, väg 222, för att skapa en säker väg för gående och cyklister. SSM har bekostat delar av gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen blev klar 2012.

  SSM och projektet har under knappt 10 års tid förhandlat och försökt hitta nya lösningar på ett fåtal återstående anmärkningar i slutbesiktningen och punkter i exploateringsavtalet som SSM underlät att uppföra under genomförandet. I efterhand har förutsättningarna ändrats så att de ursprungliga anläggningarna inte har varit möjliga att uppföra. Under slutet av 2018 blev det sista åtagandet uppfyllt av SSM och godkänt av projektet varmed projektet kan avslutas.

  Projektets ekonomiska resultat blev -3,6 miljoner kronor.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 53

  Stadsbyggnadsprojektet 9528 Älgö ligger i kommundelen Fisksätra- Saltsjöbaden. Inom stadsbyggnadsprojektet har följande åtgärder vidtagits: upprustning av vägar, iordningställande av lekplatser, bryggor och badplatser samt ordnande av kommunal vatten- och avloppsförsörjning till bostadsbebyggelsen. Projektet går med ett något mindre underskott än senast beslutad budget, främst med anledning av en sanering där utfall blev lägre än budget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 54

  Projektet syftar till att reinvestera i gatubelysningsnätet och förnya uttjänade anläggningsdelar. I projektet har ca 15 000 m markförlagd kabel bytts ut, ca. 1 000 m luftförlagd kabel, ca. 700 stolpar och 1100 armaturer. Under året 2019 så har kommunen haft mer utbyte av markförlagd kabel för att mycket av det markförlagda nätet är uttjänat. Schakt är en dyr kostnad och kommunen har samförlagt med både Nacka Energi och Boo Energi. Resultatet av utbytt kabel är ett mer driftstabilt belysningsnät.

  Av reinvesteringen kan 20% kopplas till energibesparande åtgärder. I dagsläget är 25% av kommunens armaturbestånd utbytt till LED-armaturer.

  Genom reinvesteringarna så har kommunen fått en säkrare, energisnålare och mer driftsäker elanläggning på delar av gatubelysningsnätet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 55

  Martin Hubertson Merbom, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden.

  Sickla industriväg – avstängning till mars 2021

  -Sickla industriväg byggs om för att bli en modern stadsgata med trafiksäker miljö.

  -För att samordna och minimera kostnader utförs arbete i 4 etapper med en helavstängning för motortrafik.

  -Arbetet består av sprängningar, nya huvudledningar för fjärrvärme/fjärrkyla samt ny infrastruktur till Nobelberget.

  -Helavstängningen genomfördes måndagen den 16 mars och pågår fram till hösten 2021.

  -Fordonstrafiken leds om via Sicklavägen / Värmdövägen

  -Gång och cykeltrafik leds om inom området

  Skurubron

  -Kommunikation har verkat för bättre information till fordonstrafikanter och Nackabor. Resulterade i en mycket bra artikel på Trafikverket informationssida om projektet.

  -Trafikverket har lovat att kommunicera via trafiken.nu vid trafikpåverkande åtgärder/händelser

  -Som ett resultat av utbrottet av COVID 19 föreligger risk för påverkan på projektets framdrift på lång sikt.

  -Oanmält besök av arbetsmiljöverket resulterade inte i några större brister

  -Avtal med ca 220 fastighetsägare gällande bullerskyddsåtgärder som fönster/bullerskydd

  -Sprängningar har i stort sett upphört vid körbanan och nu påbörjas markarbeten och sprängningar under Skurusundet söder om Värmdöleden.

  Guldbron

  -Slussbron ( Guldbron ) monterades i helgen, Stadsgårdsleden i höjd med slussen var avstängd för all trafik.

  -Fortfarande mycket arbeten kvar, bland annat asfaltering, el, utökade kontroller

  -Planering pågår kring större påverkande trafikomläggningar, främst hösten 2020 (Förberedande trafikomläggningar)

  Infartsparkeringar

  -KKV tomten (intill Planiarondellen

  -Nacka kommun förvärvat marken i syfte att bygga bostäder

  -Kostnadsberäkningar pågår

  -Ärendet kommer upp i april nämnden

  Parkeringsbevakningen

  Det har kommit in flera synpunkter gällande parkeringsbevakning

  -Vi har styrt om bevakningen till att fokusera på parkering där fordon hindrar framkomlighet och står trafikfarligt

  -Fokus på områden med tidigare mycket problem

  -En uppföljning på parkeringsavtalet kommer inom kort att påbörjas

 • § 56

   informationsskyltar är nu på plats vid ängarna.

  Ängar är ett viktigt inslag i naturen och ett minne från det tidigare kulturlandskapet. En äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter. Att därför vårda och ta hand om ängar är en insats stärker den biologiska mångfalden. Inom nacka kommun har vi påbörjat att se över de ängsmarker som finns idag för att kunna utföra en bra skötsel. Vi ser också över marker som tidigare har varit äng men som idag har börjat växa igen. Dessa marker har stor potential att återgå till sitt ursprungliga skick. Genom att åter skapa en äng på dessa platser återfår vi de biologiska värden som tidigare funnits.

  Utan levande ängsmarker, lövdungar och skogsbryn kan många örter, fåglar och insekter inte överleva. Det här är miljöer som lätt växer igen och på sikt kan försvinna i dagens landskap. Att röja och sköta dem på ett medvetet sätt är ett viktigt inslag i skötselplanerna.

   

  Nacka kommun en testanläggning för regnbäddar på Värmdövägen. Om försöket faller väl ut kan det bli vägledande för utformningen av regnbäddar i hela kommunen. Tack vare projektpengar från Naturvrådsverket kan Nacka kommun nu utveckla en ny typ av regnbäddar för att ta hand om och rena dagvatten, innan det når våra vattendrag, sjöar och kuster. Testanläggningen finns på Värmdövägen vid Saltsjöbadsleden. Den ska ta hand om dagvatten från vägytan, innan det rinner vidare till Långsjön och så småningom hamnar i Skurusundet. Regnbäddarna byggs under januari-februari 2020 och de första proverna beräknas kunna tas under våren. Åtgärderna är en del av Nackas dagvattenstrategi som antogs i april 2018. Tyresö kommun och Naturvårdsverket har besökt av de nya regnbäddarna vid Värmdövägen.

   

  Det har kommit in fler klagomål att det är skräpigt utmed strandpromenaden vid sicklabadet. Kommunen har inventerat och hittat flera mindre båtar, kajaker mm som lagts utmed promenaden. Kommunen har satt lappar på farkosterna om att de bör flyttas annars flyttar kommunen farkosten.

   

   

 • § 57

  Interna delegationsbeslut
  M B2020-284, Borrning av bergvärme på fastighet Orminge 46:1
  Dnr: B2019-001598, Nybyggnad av flerbostadshus (radhus och tvåbostadshus) på fastighet Skarpnäs 2:25
  Dnr: B2019-1243, Nybyggnad av radhus på fastighet Björknäs 1:568
  Dnr: B2019-1714, Nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Sicklaön 38:30
  Dnr: B2020-000081, Tidsbegränsat lov för bodetablering och manskapsvagn vid Rudsjövägen 1 till 158
  Dnr: B2020-000082, Tankstation/drivmedelsanläggning på fastighet Erstavik 6:14
  Dnr: B2020-000082, Tankstation/drivmedelsanläggning på fastighet Erstavik 6:14
  Dnr: B2020-000113, Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastighet Sicklaön 146:17
  Dnr: B2020-0015, Tillfälligt lov för skolpaviljong på fastighet Sicklaön 38:14
  Dnr: Dnr: B2020-0036, Tillbyggnad av industrilokal på fastighet Älta 10:47
  Dnr: B2020-0090, Nybyggnad/återuppförande av lada på fastighet Lännersta 29:2
  Dnr: B2020-1643, Evakueringslokaler för skola och förskola samt p-platser på fastigheterna Älta 10:1, Älta 20:1 och Älta 21:1
  Dnr: B2019-001456, Tillbyggnad av kontorsbyggnad på fastighet Sicklaön 118:2
  Dnr: B2020-0041, Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontor till skola på fastighet Sicklaön 118:2

  Delegationsbeslut gällande Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  -Beslut om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för inhägnat arbetsområde på nuvarande infartsparkering Värmdövägen intill spårområde Saltsjöbanan.
  -MU_20200206_7635, Beslut om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för flaggstänger invid Hantverkslängan
  -MU_20200206_7634 , Beslut om avstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för däckbytarverksamhet för privat firma på allmän parkering invid Ältavägen i Nacka
  -MU_20200213_7669 Tillstyrkan Byggetablering Alphyddevägen förlängning 2020-02-13
  -MU_20200213_7664, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen bodetablering förlängning Alphyddestigen
  -MU_20200219_7706, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för arbetsplatsetablering Saltsjöbaden
  -MU_20200203_7604, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för byggetablering Vildkattsvägen
  -MU_20200129_7589, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen
  -MU_20200203_7605, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för event för Stockholm Vatten och Avfall med tält på torget invid Henriksdalsringen 117
  -MU_20200213_7662, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för filminspelning Stadium Svindersviksbron samt Strandpromenaden Svindersviken
  -MU_20200211_7659, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för filminspelning i Fisksätra
  -MU_20200213_7665, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för loppmarknad i Älta centrum
  -MU_20200213_7666, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för mobilkran invid bodetablering Alphyddan
  -MU_20200206_7637, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för skolavslutning Boo Gårds skola på Boobadet
  -MU_20200213_7663, Beslut om tillstyrkan av ansökan om skottlossningstillstånd enligt ordningslagen för Clarence Breding
  -MU_20200114_7539, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för Triathlon-tävlining Bagarsjön
  -MU_20200224_7719, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uppställning av stängd container
  -MU_20200124_7574, Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för valborgseld samt fackeltåg Älta Hedvigslund 2020
  -MU_20200214_7670, Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för cykeldemo-dag på Hellasgården
  -MU_20200224_7718, Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering i Ektorp centrum
  -MU_20200114_7538, Yttrande gällande ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för Kulturfestival för vuxna, Bleck Forest.
  -MU_20200114_7539, Yttrande till Länsstyrelsen gällande Triathlon-tävling Bagarsjön

   

  Delegationsbeslut gällande - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  Beslutsstatus:Avslag
  Ärende Id           Beslutsdatum      Förartyp
  40/20                  2020-02-13        Förare
  50/20                 2020-02-20        Passagerare
  52/20                 2020-02-24         Förare
   

  Beslutsstatus:Bifall
  Ärende Id     Beslutsdatum     Förartyp
  315/19         2020-02-03         Förare
  13/20           2020-02-03        Förare
  25/20           2020-02-03        Förare
  31/20           2020-02-06         Förare
  29/20           2020-02-06         Förare
  30/20           2020-02-06         Förare
  21/20           2020-02-13         Förare
  41/20           2020-02-13        Förare
  36/20           2020-02-13        Förare
  28/20           2020-02-13        Förare
  33/20           2020-02-17        Förare
  44/20           2020-02-17        Passagerare
  43/20           2020-02-17        Passagerare
  14/20           2020-02-17         Förare
  42/20           2020-02-17         Förare
  307/19         2020-02-18        Förare
  26/20           2020-02-20         Förare
  53/20           2020-02-24        Passagerare
  51/20           2020-02-24        Förare
  39/20           2020-02-24        Förare
  38/20           2020-02-24        Passagerare
  37/20           2020-02-25        Förare
  55/20           2020-02-25        Förare
  56/20           2020-02-27        Förare
  47/20           2020-02-27        Förare

 • § 58

  Brev till Nacka kommun ang naturreservat i skuruparken. Inkom 18 februari 2020.

  NTN 2020/66 Politikerinitiativ Parkering vid scoutstuga, Skyttevägen (M), (C)

  NTN 2020/71 Politikerinitiativ återvinning av lastpallar (KD)

  NTN 2020/72 Politikerinitiativ Åtgärder för ökad trafiksäkerhet på Saltsjöbadsvägen vid Morningside (C), (L), (KD)

   

  - - - - -

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 59

  Mats Bohman, trafik och fastighetsdirektör, informerade nämnden om följande.

  Natur- och trafiknämndens konferens den 22 april ställs in. Vi planerar att hålla mål- och budget konferensen den 25 augusti i samband med nämndens sammanträde.

  Natur- och trafiknämndens politiska beredning den 14 april kommer att genomföras digitalt via appen Teams.

  Teams har blivit installerad i alla läsplattor under vecka 12 och 13.

  Som det ser ut just nu kommer även sammanträdet den 22 april att vara ett digitalt sammanträde. Det kommer mer information om hur det fungerar.

   

  - - - - -

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.