Möte 2020-02-18

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:15 Nacka stadshus
 • § 22

  Under 2019 har återställning och restaurering av två ängsytor påbörjats i Nacka. Det handlar dels om en yta vid Gärdesudden Naturreservat samt Danmarks ängar vid krokhöjden.

 • § 23

  De förtroendevalda revisorerna har under hösten 2019 låtit Ernst & Young (EY) genomföra en granskning av den interna kontrollen inom bland annat kommunstyrelsen. Av den sammanfattande bedömningen framgår riskanalysarbete samt i uppföljningen kopplat till internkontrollplanerna behöver förstärkas.

  I förslaget till yttrande framgår att ett utvecklingsarbete redan inletts och i den internkontrollplan för 2020 som kommer att antas i februari så har en riskanalys genomförts. Nya kontrollpunkter har tagits fram liksom uppföljningsmetod och frekvens för uppföljning. Resultat av uppföljningar kommer att redovisas för nämnden.

 • § 24

  Som en del i den fastställda internbudgeten för 2020 fastställde natur- och trafiknämnden i december 2019 även internkontrollplanen (Dnr NTN 2019/194). Enheterna drift offentlig utemiljö samt trafik har sedan beslutet i december utvecklat nämndens internkontrollplan. Man har utifrån en riskanalys tagit fram och identifierat ett antal särskilt identifierade risker kopplade till avtalsuppföljning, jäv, rutiner för attest och avgifter samt väsentliga brister i anläggningar. Natur- och trafiknämnden föreslås fastställa den reviderade internkontrollplan 2020.

 • § 25

  Ett utegym föreslås placeras i Tollare. Förslaget är ett alternativ till utgymmet som utgick i Lännersta och ligger inom beslutad investeringsbudget. Placeringen i Tollare är på allmän plats enligt gällande detaljplan, men fastighetsregleringen är inte genomförd ännu. Platsen ligger inte inom Tollare naturreservat och kräver inte dispens från strandskyddsbestämmelser.

 • § 26

  Natur- och trafiknämnden har under året bland annat arbetat med framkomlighet, trafiksäkerhet och färdigställande och drift av allmänna anläggningar. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god och natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 34,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till att kostnaderna för året blev högre än budgeterat beror på högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning, samt kapitaltjänstkostnader för nya anläggningar.

 • § 27

  Kommunfullmäktige gav i mål- och budget natur- och trafiknämnden i uppdrag att genom-föra de fem planerade naturreservaten innan utgången av 2020. I ärendet redovisas förutsättningar, status och tidplan för genomförande av reservaten. En grundläggande förutsättning är att marken i fyra av de fem planerade reservaten ägs helt eller delvis av privata markägare. För att kunna genomföra reservaten något så när inom den satta tidsramen krävs överenskommelser med berörda markägare.

  Det bedöms vara möjligt att genomföra reservaten i Baggenstäket, Rensättra, Ryssbergen och Skarpnäs under 2020 och 2021. Vad gäller Skuruparken skulle det vara förenat med betydande kostnader för att genomföra reservatet. Dessa kostnader måste ställas i relation till vilket ytterligare värde som tillförs. Stadsledningskontoret menar att det är ytterst tveksamt om kommunen bör lägga betydande belopp och mycket tid på att inrätta ett naturreservat i Skuruparken. Det är viktigare att förstärka arbetet med att vidmakthålla det Skuruparken är idag genom att förstärka tillsynsverksamheten. Stadsledningskontoret föreslår att arbetet med att genomföra naturreservatet ska avbrytas.

 • § 28

  Detaljplanen utgör en av tre detaljplaner inom stadsbyggnadsprojektet Järla stationsområde. Järla stationsområde är ett stadsbyggnadsprojekt som ingår i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en ny tunnelbanestation samt för att skapa en tät stadsmiljö med allmänna platser och kvartersbebyggelse, kring kollektivtrafiknoden Järla Station. Detaljplanen syftar även till att ge planstöd för ombyggnad av Kyrkstigen, Birkavägen, Järla bro och Värmdövägen samt till att ge skydd åt hundraåriga ekar längs Kyrkstigen.

  I syftet ingår även att pröva lämplig markanvändning i förhållande till omgivningen samt att reglera tillkommande byggnadsvolymer. Projektets syfte är att också att kollektivtrafiknoden ska utformas tryggt för kollektivtrafikresenärer, fotgängare och cyklister.


  Ekonomiska konsekvenser

  Fastighetsägaren bidrar med exploateringsersättning för sin nytta av de allmänna anläggningarna och medfinansierar utbyggnaden av tunnelbanan. Genom att kommunen även planerar att sälja mark för nya bostäder inom planområdet förväntas genomförandet av detaljplanen ge ett överskott för kommunen. Samtidigt innebär planens genomförande ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för kommunen är skötsel och underhåll av nya anläggningar, till exempel de två nya tunnelbanetorgen, och förbättrade befintliga anläggningar, till exempel bredare gator med förbättrad tillgänglighet för gående och cyklister.

 • § 29

  Khashayar Farmanbar, Erik Svanfeldt och Helena Westerling (S) har inkommit med ett förslag om att Nacka kommun ska verka för att Saltsjöbanan snarast förses med nya moderna vagnar. Motionärerna anför att Saltsjöbanans vagnar börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd samt att de senaste två höstarna har gett skadade hjul till följd av lövhalka. Motionärerna menar att behovet av nya moderna och funktionella vagnar därmed är akut.

  Trafikförvaltningen ansvarar genom ett strategiskt och långsiktigt arbete för utvecklingen av kollektivtrafiken i Nacka kommun, inklusive att utveckla Saltsjöbanan. För närvarande pågår ett upprustningsarbete av Saltsjöbanan som beräknas vara klart 2026. Nacka kommun övervakar detta arbete samt verkar i dialog med Trafikförvaltningen för att Saltsjöbanan ska förses med nya moderna vagnar.

 • § 30

  Politikerinitiativ om att kommunen bör överväga att vidta åtgärder för att minska risken för dumpning av avfall vid återvinningsstationerna samt underlätta snabbare avstädning när så behövs och genom det minska otryggheten vid stationerna.

  Förslag på åtgärder är följande:

  • Föra dialog med FTI om att sätta upp attrappkameror på flera stationer
  • I dialog med FTI ta fram en handlingsplan för upprustning av de stationer som är mest drabbade
  • Öka samarbetet mellan FTI och kommunen och på så sätt snabba upp städningen av dumpningar utanför stationerna.
  • Regelbundna möten med alla involverade om åtgärder för att förhindra och åtgärda dumpning.
  • Åtgärderna ryms inom befintlig budget.

 • § 31

  Medborgarförslaget gäller att anlägga en pumptrackbana, en cykelbana för barn, på en enligt förslagslämnaren onyttjad fotbollsplan i Lillängen.

  Pumptrack och olika banor för cyklar är en växande form av aktivitetssyta. Det aktuella området, Lillängen, gränsar till delar som är med i Nackas stadsbyggnadsprocess. Det innebär att det kan bli fler människor som vistas här och har glädje av en aktiv mötesplats.

  Natur- och trafiknämnden anser att medborgarförslaget är bra och ställer sig positiva till en cykelbana i Lillängen. Kommunen har ingen liknade bana i sin drift och har därmed ingen djupare kunskap kring anläggning och driftskostnader. Natur och Trafiknämnden beslutar att ge enheten för drift offentlig utemiljö i uppdrag att utreda förslaget. Utredningen syftar till att svara på lämplig utformning samt kostnad för anläggning och drift.

 • § 32

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden.

  Skurubron - Trafikverkets analys

  Stadsgårdsleden

  • Skulle enligt ursprunglig plan anlända 14 februari
  • Väderproblem
  • ­En första försening angav i stället 20 februari
  • Senaste nytt anger ytterligare förseningar
  • ­Stormen Dennis över Atlanten
  • ­Ny prognos 25-26 februari
  • Ligger i dagsläget kvar utanför spanskt territorialvatten i höjd med Málaga

  FUT – nya tunnelbanan - status

  • Järla östra skolväg: Anpassning av gångväg mot Järla skolväg. Start 18/2.
  • Järla skolväg stängs av, ny infart vid brandstationen. Preliminär start 21/2
  • Ledningsschakt norr om Planiavägen på Värmdövägen: Flytt av övergångsställe norr om Planiavägen/tunnel under SB.  Arbete nattetid med vakt, dagtid körplåtar. Start 17/2.
  • Värmdövägen. Förberedande arbeten, arbetstunnel Sickla: Avsmalnande körfält, GC-trafik flyttas till södra sidan av Värmdövägen förbi arbetsområdet. Vakt stoppar trafik vid inbackning med arbetsfordon. Start 24/2. Trädfällning 19/2 för att bredda gc-väg

   

  Infartsparkering Nacka Station

  • Infartsparkeringen Nacka station med 90 platser samt 10 platser för boendeparkering stängs, då ytan behöver användas för arbetet av nya tunnelbanan.
  • Den västra delen närmast Sickla station stängdes den 17 februari och den östra delen närmast Nacka station stängs den 28 februari.
  • FUT huvudansvarig för kommunikationen kring avstängningen. Samordnade budskap mellan oss.
  • Nacka kommun förstärker upp och ansvarar för kommunikation kring infartsparkering i Nacka på kort och lång sikt.

   

  Infartsparkeringar - övrigt

  •Toyota

  • ­16 mars flyttar vi platserna för infartsparkering vid Toyota till Ormingeringen och Skarpövägen. Platsen behövs som tillfällig bussterminal när den befintliga byggs om. Vi hänvisar till de nya tillfälliga infartsparkeringarna längs med Ormingeringen och Skarpövägen som ligger nära hållplatserna för buss 471, 444 och 446.
  • ­Infartsparkeringen ”Fickan” på Ormingeringen 66-68 har gott om lediga platser och rymmer cirka 110 bilar. Det tar cirka tre minuter med bil att ta sig hit från Orminge centrum.
  • ­Under utvecklingen av Orminge och i väntan på det nya parkeringshuset, som ska stå klart 2022, kommer vi successivt att behöva flytta och hitta nya platser för infartsparkering.

  Nacka forum öppnar 2 mars

  • ­Ca 400 platser
  • ­Nacka kommun stödjer med information

  KKV-tomten (intill Planiarondellen)

  • ­Möjligheter ses över om det går att få till en tillfällig parkering på strax under 100 platser

   

 • § 33

  Årliga plockstädnings-kampanjer

  Kristina Petterqvist, enhetschef drift offentlig utemiljö, informerade nämnden.

  Naturstädning – anordnas av Nacka kommun
  Naturområden som inte städas av skötselentreprenör och inte gränsar till vägar.Två gånger om året -  april och oktober. Skolor och idrottsföreningar utför städningen. Åldersgruppen är mellanstadie-gymnasieålder. 600 kr/område betalas ut för varje städat område

   

  Plockstädning längs gång- och cykelvägar
  ett samarbete mellan Nacka kommun och Städa Sverige som sker två gånger per år. Deltagare måste vara över 15 år eftersom arbetet sker i trafikmiljöer. Städa Sveriges verksamhet finansieras av partners från näringslivet och i viss mån kommuner. Städa Sverige jobbar med att hitta finansiärer och sponsorer till städprojekt. Därefter rekryterar man föreningar för städuppdragen. Städa Sverige håller med städmaterial. Kommunen ansvarar för att ta hand om fyllda sopsäckar samt leverera kartor för områden som ska städas. 2019 deltog ca 200 ungdomar och 14 ledare, ca 250 säckar skräp samlades in.

   

  Strandstädning längs del av kusterna- ett samarbete mellan Nacka kommun och Städa Sverige
  Ett samarbete mellan Nacka Kommun och Städa Sverige som ofta sker i samband med International Coastal Cleanup Day 21 september. Även denna aktivitet vänder sig till ungdomar och föreningar. Städa Sverige håller med städmaterial. Kommunen ansvarar för att ta hand om fyllda sopsäckar samt kommer med förslag på kuststräckor. Ca 20 ungdomar deltog 2019 och samlade in 10 säckar skräp.

   

  Skräpplockardagarna med skräpplockning på valfri plats - Nationell kampanj från Håll Sverige rent tillsammans kommunen i samarbete mellan Nacka vatten och avfall.
  Barn plockar skräp för att lära sig om nedskräpningens konsekvenser. Deltagare får plocka när de vill, var de vill, men vecka 17 officiell kampanjvecka i Nacka. Enheten drift offentlig miljö hämtar fyllda påsar. Håll Sverige Rent- distribuerar påsar till barn och unga och skräploppor. Kommunen hjälper till att värva deltagare och sprida information om nedskräpningens konsekvenser. Ordnar kampanjvecka. Hämtar insamlat skräp. Digitalt läromedel – Skräplabbet. Företag och föreningar är välkomna att delta i kampanjen, däremot ej kostnadsfritt skräpplockarmaterial till vuxna, utan HSR hänvisar dem att köpa i webbshop. Barnen sorterar skräpet i närmaste ÅVS. 2019 deltog drygt 6000 skräpplockare i Nacka. 70 förskolor och 12 grundskolor i Nacka var anmälda.

   

  Dagvatten

  Agata Wehlin, Dagvatteningenjör enheten bygg och anläggning, informerade om pågående projekt med Testanläggning på Värmdövägen med träd i regnbäddar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Här testas olika jordars förmåga att filtrera och rena dagvatten, samt vilken av två trädarter som är bäst lämpad att växa i regnbädden. Träden kommer att bilda allé längs hela Värmdövägen.

 • § 34

  Följande politikerinitiativ har inkommit till natur och trafiknämnden.

   

  Politikerinitiativ - utreda möjligheterna att samköra parkeringsplatser för handikappade som nyttoparkeringsplatser. Peter Zethraeus (M) och Hans Peters (C),NTN 2020/42

   

  Politikerinitiativ - Alternativa, lugna cykelvägar över Sicklaön. Helena Håkansson och Maria Lidzell (L), NTN 2020/43

   

   

 • § 35

  Natur- och trafiknämnden har tidigare beslutat om en dagkonferens samt sammanträde den 21 april. Av olika skäl behöver sammanträdet samt inplanerad konferens flyttas till den 22 april 2020.

 • § 36
 • § 37
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.