Möte 2020-01-28

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:20 Nacka stadshus
 • § 1

  Lars Stenholm, förtroendevald revisor, berättar om revisionens roll och arbete samt nämndens ansvar för internkontroll.

   

  Lars Stenholm informerade om revisorernas roll och arbete. Fullmäktige ska enligt kommunallagen utse 8 st revisorer för granskning av styrelse och nämnder ( i Nacka). Varje revisor är sin egen myndighet och utför sitt uppdrag självständigt. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Man prövar om verksamhetens sköts på ett ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig

   

  Valbarhet/valbarhetshinder

  Är man revisor får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnd, beredning eller fullmäktige eller kommunalt företag. Den som själv är redovisningsskyldig eller har make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående som är det, är inte valbar som revisor för den verksamhet man själv eller anhörig är redovisningsskyldig för.

   

  Jäv

  Kan uppkomma under arbetet: Egenintresse, Självgranskning, Partsställning, Vänskap/relationer, Skrämsel/hot

   

  Självständighet (förvaltningsärenden som nämnd)

  Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Bara i förvaltningsärenden fungerar man som nämnd.

   

  Budget och förvaltning

  Fullmäktigespresidium bereder revisorernas budget. Revisorerna svarar för sin förvaltning.

   

  Rätt till upplysningar

  Revisorer och sakkunniga ha rätt att få de upplysningar de behöver för att utföra sin granskning. Sekretess överförs. Rätten innebär inte att man kan kräva deltagande på sammanträden.

   

  Yttranderätt och initiativrätt

  Revisorer och deras sakkunniga har alltid rätt att yttra sig när revisionsberättelsen behandlas i fullmäktige.

  Initiativrätt: Revisorerna har rätt att väcka ärenden som rör revisonen i nämnd, styrelse eller fullmäktige.

 • § 2

  Revisorerna har gjort en granskning av kommunens underhåll av allmänna anläggningar, gator och vägar. I revisionsskrivelsen rekommenderas att nämnden ska ta fram kostnadsberäknade och långsiktiga underhållsplaner för anläggningar, samt att ta fram konsekvensanalyser i monetära termer kopplat till eftersatt underhåll i belysningsanläggningen. I förslaget till yttrande svarar nämnden att dessa planer och analyser kommer att tas fram, samtidigt som nämnden redan idag genomför mycket underhåll i allmänna anläggningar. Det gäller inte minst belysningsanläggningen.

 • § 3

  Arbetet med att ta fram en ny internkontrollplan för Natur- och trafiknämnden för 2020 pågår. En muntlig presentation av arbetet presenterades på dagens möte. Natur- och trafiknämnden noterade informationen till protokollet.

 • § 4

  Enligt dataskyddförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud. Då kommunen rekryterat ett nytt dataskyddsombud som börjar i kommunen den 4 februari 2020 innebär det att Natur- och trafiknämnden behöver fatta beslut om att utnämna ett nytt dataskyddsombud.
  Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna.

 • § 5

  Planförslaget syftar till en utökad byggrätt för en ny, hög och väl gestaltad stationsbyggnad som även kan inrymma kontor, handel och hotell. Planförslaget innebär i sin helhet cirka 550 nya arbetsplatser i området samt ger planstöd åt tunnelbanan. Den nya detaljplanen medför att kommunen och fastighetsägaren ska ingå exploateringsavtal för att tydliggöra förutsättningar för kommande byggnation samt ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunen och fastighetsägaren. Till exempel ska fastighetsägaren erlägga medfinansiering till tunnelbanan samt exploateringsersättning till kommunen.

  Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intention och har inga synpunkter på denna plan vad gäller natur- och parkfrågor. Ett av få yttranden i sammanhanget är var allmänna cykelparkeringar till tunnelbanan kan anordnas. Detta måste studeras i den kommande trafikutredningen.

 • § 6

  Enheten för drift – offentlig utemiljö ser positivt på framtagande av en pollineringsplan eftersom pollinering är en viktig ekosystemtjänst och pollinerande insekter har minskat både i Sverige och globalt. Enheten föreslår att pollineringsplanen genomförs i två delar med en kartläggning över det befintliga läget samt en åtgärdsdel med förslag på utformning av planteringar, skötsel av kant- och brynzoner, öppna marker, spridningsstråk etc. Enheten föreslår vidare att planen tas fram under 2021 samt att natur- och trafiknämnden tar fram kostnads- och ambitionsnivåer för pollineringsplanen inom arbetet med mål och budget för 2021.

 • § 7

  Ett politikerinitiativ har inkommit från Peter Zethraeus (M) som framhåller att pga ett antal rån och rånförsök, bör trygghetsskapande insatser omgående sättas in längs cykelbanans sträckning i höjd med bensinmacken i Fisksätra och dess anslutning till Saltsjöbadsleden. Trafikenheten och enheten för drift offentlig utemiljös utredning redogör för möjliga åtgärder och föreslår i konklusion att slyröjning genomförs och att fast ledbelysning sätts upp i tunneln till en total kostnad om ca femtiotusen (50,000) kronor. Finansiering tas inom ram för redan beslutad driftbudget.

 • § 8

  Finntorpsbron spänner över Värmdövägen och binder samman Finntorp med Kyrkviksparken. Bron är i dåligt skick och ska ersättas med en ny konstruktion. Det södra landfästet på den befintliga bron utgörs av en anslutningsramp som är riktad österut mot Ekudden. För att öka tillgängligheten till Sickla köpkvarter föreslår politikerinitiativet en utredning av en ramp eller trappa även i västlig riktning.

  Nämndens bedömning är att det utifrån kända förutsättningar inte är möjligt att utreda för en trappa/ramp i västlig riktning. Projekteringen av Kyrkviksparken måste först förfinas i detalj.

  Avslag på en utredning medför inte några ökade kostnader.

 • § 9

  Medborgare önskar kontinuerliga åtgärder och borttagande av klotter och nedskräpning i Finntorp samt bättre belysning och kameraövervakning. Kommunen åtgärdar idag de ärenden som rapporteras in så fort som möjligt. Invånarnas rapportering är till stor hjälp för kommunen i detta arbete. Även tillsyn av området sker regelbundet. Befintlig belysning är hel och tillförlitlig. Kameraövervakning är inte aktuellt på platsen.

 • § 10

  Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att vidta åtgärder längst med Ryssviksvägen för en ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö. Medborgaren önskar bl.a. att kommunen bygger en gångbana samt förbättrar befintlig växtlighet.

  Natur- och trafiknämnden har beslutat att vidta en del av de föreslagna åtgärderna. Naturmarken som gränsar till vägen kommer att röjas för att göra gränsen mot vägen tydligare. Naturmarken kommer löpande att underhållas och städas. Vidare kommer enheten att utreda om vägen bör förses med tillfredställande skydd och dike mot vattenflöden.

  Frågan gällande önskemål om en trottoar kommer att utredas närmare under året där bl.a. mätningar av motorfordon, gående och cyklister som nyttjar vägen kommer att göras.

 • § 11

  Medborgare anser att det behövs fler papperskorgar i Källvägsområdet för att slänga hundbajspåsar i. Källvägsområdet har tillräckligt många papperskorgar i förhållande till områdets karaktär med huvudsakligen villabebyggelse. Varje papperskorg som kommunen ansvarar för har en drift och underhållskostnad på ca 2 000 kr/år samt inköp och monteringskostnad på ca 10 000 kr. Renhållning och papperskorgtömning är idag en betydande del av driftbudgeten för att underhålla den offentliga utemiljön. Kommunen ser idag över beståndet av papperskorgar för att minska ner denna kostnad. Detta innebär att papperskorgar kommer att tas bort t.ex. där det sitter flera på samma plats.

 • § 12

  Medborgarförslaget föreslår att kommunen låter anlägga en ”cykelfil” i bil- och kollektivtrafikkörfältet längs det regionala cykelstråket och Värmdövägen för de cyklister som cyklar snabbt och därigenom erbjuda en säkrare cykelbana för barn, ungdomar och äldre som cyklar långsammare i befintlig cykelbana. Nämnden anser att det är en angelägen fråga men det regionala cykelstråket är detaljutformat för en hastighet upp till 30 km/h, vilket medför att cyklister som håller både höga och låga hastigheter behöver och kan samsas på samma utrymme. Dessutom, mot bakgrund av att de cyklister som väljer att cykla snabbt redan i dag har möjlighet att cykla i bil- och kollektivtrafikkörfältet där hastighetsbegränsningen ej överstiger 50 km/h samt att stora delar av aktuella cykelsträckor har fysiska begränsningar att utveckla ytterligare körfält, föreslås Natur- och trafiknämnden fatta beslut om att avslå förslaget.

 • § 13

  Under våren 2018 påbörjades ett investeringsprojekt i syfte att ta fram en detaljprojektering för en ny cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden vid Fisksätra trafikplats.

  Några månader in i projektet, efter dialog med planenheten och exploateringsenheten, avbryts detaljprojekteringen för att istället utreda möjligheten att modifiera cirkulationsplatsen och ansluta ett eventuellt framtida verksamhetsområde söder om trafikplatsen. Flera alternativa utformningar och placeringar studerades, dels i befintligt läge för trafikplatsen samt väster ut på Saltsjöbadsleden.

  I maj 2019 drogs slutsatsen att det bästa alternativet var att avvakta med vidare studier av ny trafikplats och då stoppades vidare utredning och projektering, ingen färdigställd projektering av cirkulationsplats i något av de studerade lägena finns idag fullt färdig.

  Total kostnad för projektet 2,07 mnkr vilket skrivits av direkt år 1 som en förgäveskostnad.

 • § 14

  Nya utegym har byggts i Tattby, Fisksätra IP, Nyckelviken, Velamsund, vid Långsjön och på Kocktorpsängen och projekten slutredovisas därför till nämnden. De är byggda enligt nämndens beslut om genomförande och utformning, samt enligt gällande säkerhetsstandard. Utegymmen är populära och välfrekventerade.

  Den totala kostnaden för dessa projekt är 7,8 mnkr, och den skrivs av på 15 år.

 • § 15

  Den gamla parken i Duvnäs Utskog har byggts om och utvecklats. Lekplatsen byggdes om inom etapp 1 och i etapp 2 har övriga anläggningar i parken rustats. Bollplanen har nu konstgräs och tennisbanan har ny beläggning. Basketplanen har utvecklats till en multisportplan. Dessutom finns här nu bland annat ett nytt utegym, en hinderbana, boulebanor och en parkouranläggning. Resultatet av denna investering ska därför slutredovisas. Projektets totala kostnad 8,95 mnkr (etapp 1+2) skrivs av på 15 år.

 • § 16

  Liberalerna föreslår att förvaltningen: 1) Identifiera 4 – 10 badplatser där bojar kan placeras ut som markörer för simbanor i öppet vatten 2) Placera ut bojar vid de identifierade badplatserna 3) Placera ut informationsskyltar med information om distanser och rekordtider för angivna distanser ÖNSKAD EFFEKT OCH SPRIDNING Genom att placera ut bojar på lämpligt avstånd (exempelvis 200 – 600 meter) uppmuntrar vi till en ny form av spontanträning som är mycket gynnsam för hälsan. Simning är i det närmaste en skadefri motionsidrott och många kommer inspireras av möjligheten att simma ett varv eller två i sjön, när man ändå är där. Genom att på informationstavlorna ange världsrekordtider, uppmuntrar vi på ett lättsamt sätt, invånarna att simma lite snabbare och testa sig själva på sträckan. Önskvärt är naturligtvis att identifiera sjöar som ligger vid anlagda löpspår och därigenom ge möjligheten att kombinera löpning med simning, så kallad swim-run. Ytterligare en positiv effekt av att möjliggöra öppenvattensimning är att visa att Nacka ligger i framkant när det gäller introduktion av nya idrotter och motionsformer. Förhoppningsvis kan detta även locka badturister till Nacka som vill testa våra simbanor.

 • § 17

  Avverkning på Danmarks ängar

  Carin Larsson (NL) undrade varför det avverkas på Danmarks ängar.

   

  Enhetschef Kristina Petterqvist svarade att enheten håller på att återställa ängsytor på Danmarks ängar och Gärdesudden. Information om detta kommer på nästa sammanträde.

   

   

  Håll Sverige rent 19 september

  Per Chrisander (MP) frågade om nacka kommun kommer att anordna något lördag 19 september 2020, 08.15 till 23.15. Håll Sverige Rent-dagen är en återkommande dag då vi tillsammans uppmärksammar nedskräpningens konsekvenser, plockar skräp och fokuserar på lösningarna.

   

  Enhetschef Kristina Petterqvist svarade att föreningar och skolor engageras i naturstädning 2 ggr per år. Nacka är medlem i Hålla Sverige rent. Just nu är inget inplanerat den 19 september.

 • § 18

  Kristina Petterqvist, Enhetschef Drift offentlig utemiljö, informerade nämnden om

   

  Kontinuerliga inspektioner av Sickla bro 
  För att säkerställa bärighetsklassen på Sickla bro under tiden innan vägbron ersätts med en ny bro, kommer regelbundna inspektioner att vara nödvändiga. Kostnaden för dessa uppskattas till ca 600 kkr under 2020 och utrymme för detta har avsatts i driftsbudgeten.  

   

  • Testanläggning Värmdövägen/ Saltsjöbadsleden
  En testanläggning där dagvatten renas från fosfor byggs vid korsningen Värmdövägen/Saltsjöbadsleden. Syftet är att utreda reningsfunktionen hos gatuträd i speciellt utformade bäddar med skelettjord, vars syfte är att fånga upp fosfor i ytvattnet från vägen och omgivningen i övrigt.

   

  • Julmarknad Nyckelviken
  2019 års julmarknad i Nyckelviken var välbesökt. Aktiviteter erbjöds såsom besök i hembygdsmuseet, barnkör, ponnyridning, julgruppstillverkning i växthuset och försäljning.

   

  • Inlägg kring bänkar blev klickraket
  Ett inlägg kring tallar som togs ned i Saltsjöbaden och omvandlades till bänkar i kommunens naturreservat fick stor spännvidd och nådde över 15000 medborgare.

   

  • Vilka vägbroar som renoverades 2020
  Nämnden fick ta del av bilder som visar vilka sex vägbroar som renoverades under 2019.

   

  • Ny folder för Boo-leden
  En ny folder för Boo-leden har tagits fram och kommer finnas tillgänglig på olika platser som ligger i anslutning till leden.

   

 • § 19

  Bengt Stenberg, enhetschef på trafikenheten, informerade nämnden om följande.

  Skurubron
  Händelse vid sprängning 27/1 kl 14:00.
  Under en planerad sprängning lossnade ett stenblock som blev hängande löst och riskerade att trilla ner. Efter sprängningen stängdes delar av Värmdöleden av och orsakade köer i stora delar av trafiksystemet långt in på kvällen.

   

  Slussen - Avstängning av stadsgårdsleden
  Stadsgårdsleden stängd från 14 februari kl. 22:00 till 2 mars kl. 05.00. All trafik, utom bussarna som går in till Nackas bussterminal, påverkas. Trycket på trafiken till och från Nacka ökar -framför allt veckan innan sportlovet -v. 8.

   

  FUT- kommande arbeten
  Sickla/Värmdövägen:
  Arbetsområde (utanför bergrummet + andra sidan Värmdövägen på dagens infartsparkering), och arbetstunnel. Värmdövägens körfält smalnas av och trafiken leds förbi arbetsområdet, dock med vägen fullt öppen för gång-och cykeltrafik, bussar, bilar och övrig trafik under hela byggtiden. Transporter till och från arbetsområdet körs ut via Värmdövägen (höger in, höger ut). Arbetena startar februari–mars 2020.Sprängningsarbetet startar april 2020 (preliminärt). Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år.

   

  Järlaöstra skolväg:
  Arbetsområde och arbetstunnel. Start februari 2020 då träd tas ned och mindre berg sprängs bort. Infarten från Birkavägen till Järla östra skolväg kommer att också att stängas av för trafik i februari 2020. Ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla östra skolväg. Sprängningsarbetet startar mars–april 2020 (preliminärt). Byggtiden för arbetstunneln ca1,5–2 år.

   

  Statistik - fartkameror Saltsjöbadsleden

 • § 20
 • § 21

  Redovisning av inkomna handlingar till natur- och trafiknämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.