Möte 2019-12-10

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:30 Nacka stadshus
 • § 184

  Robert Olofsson och Ulf Eriksson från Regionala cykelkansliet berättar om sina senaste studier samt resultat från det regionala från cykelbokslutet. 

  För att följa upp att arbetet med cykeltrafiken går i rätt riktning tar Cykelkansliet årligen fram ett regionalt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet.

   

  Signalstudie
  För att öka kunskapen om signalerna i det regionala cykelvägnätet har det regionala cykelkansliet låtit genomföra en trafiksignalstudie. Signalstudien innebär en kartläggning av samtliga trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet avseende utformning och omloppstider. Syftet med studien är att fungera som kunskapsunderlag för väghållarna i deras arbete med trafiksignaler. Studien visar att trafiksignalerna kan stå för en fjärdedel av restiden för cyklister. Den visar också att det finns stor potential till förbättringar genom relativt enkla åtgärder som till exempel att förlänga gröntiden, att samordna signalerna för "grön våg" för cyklister eller att möjliggöra för fri högersväng.

   

  Sopsaltning ökar
  Cykelbokslutet visar bland annat att antalet aktörer som sopsaltar regionala cykelstråk fortsätter att öka. Vintern 2018 användes sopsaltning i totalt 15 kommuner samt av Trafikverket, vilket är en ökning med tre aktörer jämfört med året innan. Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar återfrysning.

  – Sopsaltning är en teknik som gör att cykelnätet hålls rent från snö och is och att det blir barmarksförhållanden året runt. Sopsaltning leder till högre komfort och bättre framkomlighet och kan även bidra till ökad trafiksäkerhet då en stor del av cykelolyckorna i länet kan härledas till halka och rullgrus, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

   

  Fortsatt hög utbyggnadstakt av det regionala cykelvägnätet
  Under 2018 genomfördes åtgärder som omfattar omkring 27 kilometer av det regionala cykelvägnätet. Planerad utbyggnadstakt av regionala cykelstråk är cirka 108 kilometer för den kommande femårsperioden.

   

  Stor bredd av cykelfrämjande åtgärder
  Säkra skolvägar och andra trygghetssatsningar är vanliga. Många väghållare genomför också informations- och påverkanskampanjer, t ex för att öka andelen vintercyklister.

   

  Något färre cykelolyckor  
  År 2018 rapporterades cirka 1970 trafikolyckor med cyklister i Stockholms län vilket är något lägre än tidigare år bortsett från mätningarna för 2015. Uppgifterna är hämtade från STRADA (informationssystem för trafikolyckor som administreras av Transportstyrelsen) och avser samtliga cykelolyckor i länet. Sett till det regionala cykelnätet rapporterades 536 trafikolyckor, vilket är något lägre än tidigare mätningar.

   

  Potentialstudie för cykelpendling   
  Hur många invånare i länet kan cykla till arbetet inom 30 minuter? För att ta reda på det har cykelkansliet gjort en kartläggning av samtliga förvärvsarbetande i länet med avseende på deras resväg från bostaden till arbetet. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive individ och hur lång tid det tar att cykla mellan bostaden och arbetet.
  Potentialstudien visar att nästan 70 % av länets invånare har mindre än 30 minuter cykling till arbetet. Det innebär att cykeln har stor potential att öka i omfattning förutsatt att det görs rätt satsningar i cykelvägnätet. 

 • § 185

  Natur- och trafiknämnden har i Mål och budget 2019-2021 fått i särskilt uppdrag att under 2019 låta utreda om och hur ett system med nyttoparkering ska införas. Utredningen är nu genomförd. Avsikten med nyttoparkering generellt är att underlätta för grupper som har behov att komma nära sitt mål, exempelvis hemsjukvård och liknande jourverksamhet för exempelvis läkare. Tillståndet kan endast ges på allmän platsmark och gäller endast i mån av plats. Stora delar av parkeringsytorna som finns i kommunen idag ligger dock på privatägd mark.

  För närvarande är det endast en aktör, en vårdcentral, som har tillstånd att nyttoparkera alltsedan 2017-12-31. Anledningen till att det inte finns fler företag med tillstånd att nyttoparkera är helt enkelt att kommunen inte får in några ansökningar. En aspekt som påverkar detta är att det i Nacka är relativt fördelaktigt ur kostnadshänsyn att parkera utan nyttoparkeringstillstånd.

  Utredningens konklusion är att Natur- och trafiknämnden föreslås besluta att återinföra möjligheten att få nyttoparkeringstillstånd utfärdat samt ger trafikenheten i uppdrag att återkomma med en utvärdering kring exempelvis eventuella avgifter och stödsystem om ett år.

 • § 186

  Med dataskyddsförordningen följer en skyldighet att rapportera personuppgiftsincidenter där personuppgiftsansvarig (nämnden) har ett ansvar att utreda och i vissa fall anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om en personuppgiftsincident bedöms vara allvarlig ska Datainspektionen få en anmälan om incidenten inom 72 timmar efter att den personuppgiftsansvarige fick vetskap om incidenten.

  I Nacka kommun hanteras sedan en tid tillbaka rapporteringen av personuppgiftsincidenter på enhetsnivå. Efter att incidenten har anmälts internt i kommunen utreds och riskbedöms incidenten av olika kompetenser inom kommunen. Då bedömningen om en personuppgiftsincident ska anmälas eller inte till Datainspektionen utgör ett beslut behöver natur- och trafiknämndens delegationsordning revideras med ett tillägg om en sådan beslutspunkt.

  I samband med detta tillägg ändras numreringen i hela delegationsordningen.

 • § 187

  Grusad parkeringsplats för 30 bilar på vägen ned till Velamsund föreslås då befintliga parkeringsplatser under vinter- och sommarsäsong ofta är fullbelagd. Placering ca 500 m från befintlig parkeringsplats. Anläggningskostnad 600 000kr. Parkeringen kommer inte att ha belysning.

 • § 188

  Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 285,9 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan.  Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 224 miljoner kronor. 79 miljoner kronor avser reinvesteringar i vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, lekplatser och parkmark. 77 miljoner kronor tilldelades för projektet Sickla bro

 • § 189

  Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa. Natur- och trafiknämnden föreslås besluta att utse ordinarie beslutsattestant för enligt bilaga 1.
  Det är endast den ordinarie beslutsattestanter som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, dvs. rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

 • § 190

  Enheten för drift offentlig utemiljö saknar en informationshanteringsplan och den har nu upprättats i enlighet med gällnade arkivreglemente. Dokumentet ersätter vägenhetens dokumenthanteringsplan med ärendenummer TN 2012/49–00.

 • § 191

  Energikontoret Storsthlm, Stockholm stad och BioDriv Öst bjuder har bjudit in länets kommuner att delta i projektet Fossilfritt 2030 - Stockholms län för att tillsammans försöka hitta lösningar för att minska utsläppen. Syftet med projektet är att växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till ett hållbart transportsystem, som förväntas ha stor effekt för att de klimatmål som finns inom transportområdet nås.

  Medverkan i projektet inkluderar två delprojekt med ett antal olika åtgärder. Att medverka i projektet som pågår i tre år omfattar en total kostnad om 240 000 kr. Eftersom arbetet påverkar flera nämnder kommer ärendet att gå upp till beslut via Miljöutskottet till Kommunstyrelsen.

  Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

 • § 192

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ska söka om tillstånd från Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och returpapper (tidningar). Som en del i ansökan ska FTI samråda med kommunerna. FTI föreslår att glasförpackningar och returpapper ska samlas in vid 27 nya singelstationer i Nacka kommun. Nacka kommun är emot detta. Istället bör alla förpackningsfraktioner och returpapper samlas in bostadsnära, vilket också är syftet med de nya förordningarna. Problemet med de föreslagna singelstationerna är vidare risk för ökad nedskräpning och svårigheter att hitta platser.

  Nacka kommun är vidare kritisk till FTI:s kostnadsmodell för insamling från flerfamiljshus. Ett bättre upplägg är att FTI har avtal med ett antal entreprenörer som hämtar utan kostnad för fastighetsägarna och utan att fastighetsägarna ska teckna avtal med entreprenör.

 • § 193

  Ett förslag till detaljplan har upprättats för Myrsjö sportcentrum, ett område beläget nordöst om Orminge centrum, nära Myrsjöskolan. Planförslaget syftar till att tillskapa ytor för idrottsändamål så att ett sportcentrum ska kunna växa fram över tid och möte olika behov.

  Natur- och trafiknämnden är positiv till hur nämndens yttrande i samrådet har bemötts. I granskningshandlingarna redovisas en ny elnätsstation utmed Menssätravägen. Nämnden yttrar sig över att placeringen av elnätsstationen är olämplig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

 • § 194

  Motionärerna föreslår att kommunen inventerar och på utvalda ställen testar att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter genom att separera gång- och cykeltrafik. Detta på grund av konflikten mellan fotgängare och cyklister vid busshållplatser.
  Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 • § 195

  Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ som föreslår kommunen att utreda möjligheten att använda hästar för olika skötselåtgärder inom kommunen. Hästar har använts inom skogsbruket länge och idag finns några hundra hästar i bruk i det småskaliga skogsbruket. I dagsläget har kommunen upphandlade entreprenörer som har hand om skogsskötsel, utkörning av ved, slåtter m.m. Dessa entreprenörer har inga hästar inom sin verksamhet. Det finns idag ingen kompetens på kommunen inom hästskötsel. Nackas geografiska placering med många utspridda reservat och mindre skogsområden i kombination med den stadsbyggnad som kommer ske medför att det ur flera faktorer inte är det bästa att satsa på att få in hästar inom ramen för den skötsel som sker.

 • § 196

  Kommunen har anlagt en välbesökt lekplats på Utskogsvägen. Parken erbjuder förutom lek även utegym, tennisbana, hinderbana och fotbollsplan. Behovet för parkeringsplatser i närheten har därmed ökat.

  Politikerinitiativet föreslår en snabbutredning för att kunna anlägga parkeringsplatser i anslutning till den nya parken.

  Natur och trafiknämnden beslutar att enheten för drift offentlig utemiljö på lämpligt sätt iordningsställer fler parkeringsplatser i anslutning till Rudsjöparken i Duvnäs Utskog. Den beräknade kostnaden på 255tkr ryms inom beslutad investeringsbudget.

 • § 197

  Medborgarförslaget föreslår att kommunen låter anlägga en ”cykelfil” i bil- och kollektivtrafikkörfältet längs det regionala cykelstråket och Värmdövägen för de cyklister som cyklar snabbt och därigenom erbjuda en säkrare cykelbana för barn, ungdomar och äldre som cyklar långsammare i befintlig cykelbana. Nämnden anser att det är en angelägen fråga men det regionala cykelstråket är detaljutformat för en hastighet upp till 30 km/h, vilket medför att cyklister som håller både höga och låga hastigheter behöver och kan samsas på samma utrymme. Dessutom, mot bakgrund av att de cyklister som väljer att cykla snabbt redan i dag har möjlighet att cykla i bil- och kollektivtrafikkörfältet där hastighets- begränsningen ej överstiger 50 km/h samt att stora delar av aktuella cykelsträckor har fysiska begränsningar att utveckla ytterligare körfält, föreslås Natur- och trafiknämnden fatta beslut om att avslå förslaget.

 • § 198

  Fyra medborgare har inkommit med separata medborgarförslag gällande konstgräs på befintlig nyanlagd grusplan i Tollare. I denna tjänsteskrivelse behandlas samtliga ovan nämnda förslag.

  Kommunen anser att bollplanen är lämplig att belägga med konstgräs både för att åtgärderna på en ny grusplan är kostnadseffektiva och enkla innan slitaget på planen blivit stort, samt för dess läge med hög inflyttningstakt och många barnfamiljer.

 • § 199

  I medborgarförslaget framhölls vikten av att stärka kopplingen för gående och cyklister mellan Sickla, Finntorp, och centrala Nacka genom att förbättra gång- och cykelbron över Värmdövägen. Gång- och cykelstråket mellan Finntorp och centrala Nacka föreslogs även förbättras genom att bygga bredare trottoarer. Därutöver föreslogs en upprustning av torget och anslutningen till Gamla Värmdövägen vara nödvändig för att
  skapa en mer attraktiv mötesplats i centrala Finntorp.

 • § 200

  Projektens syfte har varit att upprätthålla en god standard samt bibehålla livslängden på det kommunala vägnätet i Nacka. Huvudvägnätet, bussgator och uppsamlingsgator har prioriterats före övriga lokalgator.

  Projekten har resulterat i asfalteringar av gator och vägar, reparationer av kantstensskador, renovering av marktrappor, mindre ombyggnader av kantstenar, refuger och liknande. Inom projektet har även dagvattenåtgärder och byte av räcken och staket utförts. I samband med trafikenhetens ombyggnader samt Nacka Energis och Nacka Vatten och Avfalls ledningsomläggningar har beläggningsåtgärder utförts på vägnätet. Dessa samordningar är fördelaktiga såväl ur ekonomiskt perspektiv som för att minska störningen för nackaborna genom att utföra flera olika åtgärder vid ett och samma tillfälle.

  Projektens sammanlagda budget är 52,5 miljoner kronor och utfallet är 53,4 miljoner kronor.

 • § 201

  Nu finns det en ny modern hundrastgård i Nyckelviken och en i Saltsjöbaden, vid Igelbodavägen. De är byggda enligt nämndens beslut om genomförande och utformning. De har efterfrågats i flera år och har nu många besökare. Hundrastgårdarna är populära mötesplatser, och bidrar till att risken för konflikter mellan Nackas hundägare och icke hundägare minskar.

 • § 202

  Reinvesteringen gäller två lekplatser. En vid Ekuddsvägen i Sickla som har byggts om med tema ”förtrollade skogen” och en i Knut Wallenbergparken i Saltsjöbaden med tema ”gamla Saltsjöbadens villastad”. Lekplatserna var mycket slitna och det mesta behövde förnyas. Nu finns där nya lekplatser som är byggda enligt gällande säkerhetsstandard. En lekplats är ofta en viktig mötesplats för många i området. Resultatet av denna reinvestering slutredovisas i Natur- och trafiknämnden.

 • § 203

  Hans Peters (C), Peter Zethraeus (M), Helen Edberg (KD) och Helena Håkansson (L) lämnade följande politikerinitiativ.

   

  Åtgärder mot dumpning av avfall vid återvinningsstationerna

  På 67 platser runt om i Nacka finns gröna containrar för återvinning av olika fraktioner material som går att återvinna. På en del platser finns bara insamling av tidningar. På ett antal andra platser finns insamling av ett flertal fraktioner. Vid dessa återvinningsstationer har det på senare tid, ja i alla fall senaste året, uppstått ett ökande problem med dumpning av allehanda skräp och avfall som många gånger inte räknas som återvinningsbart. Bara sista veckan har det kommit rapporter om högar med kartonger, plastdunkar, möbler, resturangavfall, hushållssopor, porslin, bildäck, frigolitblock mm.

   

  Förpackningsindustrin är ansvarig för det som läggs i de gröna containrarna men det som läggs utanför hamnar på kommunens ansvar. Ibland kan det bero på att kärlen är fulla och att allmänheten då ställer saker bredvid, men ofta handlar det om ren dumpning av sådant som i stället bör lämnas in på kretsloppsstationerna i Älta, Östervik eller Boo.

   

  Detta har med tiden blivit ett ökande problem. Kommunen bör överväga åtgärder för att minska risken för dumpning. Och missbruk måste beivras. Det måste också bli enklare för allmänheten att rapportera in missförhållanden när man upptäcker dem. Miljön vid stationerna kan även upplevas om otrygg om det är ostädat och dålig belysning t.ex.

   

  Med anledning av ovanstående föreslås natur- och trafiknämnden besluta

  att ta fram förslag på ytterligare åtgärder för att minska risken för dumpning och för att underlätta inrapportering och få till snabb avstädning när så behövs, samt

  att även ta fram förslag på åtgärder för att minska otryggheten vid återvinningsstationerna.

 • § 204

  Martin Hellströmer (S)

   

  Politikerinitiativ Finntorpsbron

  Finntorpsbron som binder samman Finntorp med Kyrkviksparken men även Sickla Köpkvarter planeras att ersättas av en ny bro. Dagens bro har enbart en anslutningsramp åt väster mot Ekudden. För att öka tillgängligheten skulle vi Socialdemokrater vilja att tjänstemännen utreder kostnaderna och möjligheterna för att även etablera en ramp eller trappa mot Sickla Köpkvarters riktning.

  Socialdemokraterna vill att en utredning görs för kostnaderna och möjligheterna att etablera en trappa eller en anslutningsramp i riktning mot Sickla Köpkvarter på den nya tilltänkta Finntorpsbron

   

 • § 205

  Bengt Stenberg, enhetschef på trafikenheten, informerade nämnden om följande.

  • Kommunledning har besökt Trafikverket. På mötet diskuterades bland annat
   • Östlig förbindelse
   • Södra länken
   • Väg 260 – Ältavägen
   • Trafikplats Boo
   • Generell diskussioner ang utveckling av samarbete
  • 5 december var det pressträff för start av arbetet med den nya Skurubron
  • Projektet Cykla på vintern är igång

 • § 206

  Mats Wester, bitr enhetschef för enheten bygg och anläggning, informerade nämnden om arbetet - Entré Velamsund Gång och cykelbana utmed Lagnövägen.

   

  Kristina Petterqvist, Enhetschef Drift offentlig utemiljö, informerade nämnden om

  • Ansökt Maråtkomstbidrag
  • Snöröjning beredskap kostar oavsett snö eller inte
  • Studiebesök från Stockholm
  • Blomsterprogram och snöröjning
  • Vinterbelysning – satsning

 • § 207

  Delegationsbeslut
  NTN 2019/223 Delegationsbeslut - Fullmakt ombud svaromål skadeståndskrav mot kommunen tingsrätten, 20191008
  NTN 2019/255 Ordförandebeslut - LONA-bidrag för Mensättra våtmark, 20191125

  Markupplåtelse/polis
  MU_20191018_7329 Tillstyrkan Flaggstänger Värmdövägen 2019-10-30 (3) (2019-10-30)
  MU_20191025_7353 Tillstyrkan Julgranar Järla IF 2020 2019-11-05 (7) (2019-11-05)
  MU_20191119_7437 Tillstyrkan - Lift Forum för byte ev Vepor 2019-11-19 (3)
  MU_20191104_7373 Tillstyrkan - skottlossningstillstånd Maria E Boij 2019-11-04 (5)
  MU_20191017_7327 Tillstyrkan - komplettering Sandfickor Saltsjö-Boo (1) 2019-11-27
  MU_20191111_7399 Tillstyrkan - Byggetablering förlängning Saltängen 2019-11-11 (5)
  MU_20191126_7453 Tillstyrkan - Byggetablering invid Igelboda station på infartsparkering 2019-11-29 (2)
  MU_20191025_7354 Tillstyrkan - Byggetablering Kabelmastfundament Enspännarvägen 2019-11-11 (9)
  MU_20190222_6385 Tillstyrkan - Julmarknad Nyckelviken första advent 2019-11-04 (3)
  MU_20191025_7351 Tillstyrkan - Lift Nacka Forum 2019-11-11 (7)
  MU_20191105_7377 Tillstyrkan Lift Nacka Forum Julbelysning 2019-11-05 (3)
  MU_20191121_7445 Tillstyrkan - Sandficka Mensättravägen Lastbilsparkeringen 2019-11-27 (5)
  MU_20191025_7355 Tillstyrkan - skylt Besqab Nacka Strand 2019-11-06 (5)
  MU_20191111_7400 Yttrande - försäljning från ambulerande vagn Sickla Köpkvarter 2019-11-11 (11)
  MU_20191105_7380 Yttrande - korvförsäljning Sickla köpkvarter under 2020 2019-11-05 (5)
  MU_20191105_7378 Yttrande - stensövägen Almvägen Byggetablering Älta 2019-11-11 (1)

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under oktober 2019
  Bifall
  Ärende/id Beslutsdatum Förartyp
  264/19     2019-11-04     Förare
  259/19     2019-11-04     Förare
  261/19     2019-11-04     Förare
  40/19       2019-11-05     Förare
  266/19     2019-11-05     Förare
  271/19     2019-11-08     Förare
  270/19     2019-11-08     Förare
  272/19     2019-11-08     Passagerare
  268/19     2019-11-11     Förare
  280/19     2019-11-13     Förare
  279/19     2019-11-13     Förare
  282/19     2019-11-15     Förare
  283/19     2019-11-18     Förare
  263/19     2019-11-22     Förare
  267/19     2019-11-25     Förare
  253/19     2019-11-25     Förare
  294/19     2019-11-25     Passagerare
  297/19     2019-11-28     Förare
  275/19     2019-11-29     Förare

  Avslag
  381/18     2019-11-28     Passagerare
  296/19     2019-11-28     Passagerare

  Interna remisser
  B 2019-001453     Tillfälligt lov för skyltanordning på fastighet Sicklaön 38:14
  B2018-001297     Förlängning av tidsbegränsat lov för skola med skärmtak på fastighet Sicklaön 37:38
  B2018-001338     Förlängning av tidsbegränsat lov för förskola på fastighet Sicklaön 37:38
  B2019-273          Nybyggnad av skola på fastighet Älta 14.97
  B2019-001367     Nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Sicklaön 362:3
  B2019-001368     Nybyggnad av enbostadshus på fastighet Sicklaön 57:6
  B2019-001385     Tidsbegränsat lov för byggskyltar i anslutning till Nya Skurubron
  B2019-001455     Nybyggnad av två flerbostadshus på fastighet Sicklaön 13:142
  B2019-001510     Tidsbegränsat lov för byggbodar på fastighet Sicklaön 134:1
  B2019-2100          Utfyllnad av mark på Skarpnäs 2:23 och 2:14

 • § 208

  Mötesanteckning nacka naturvårdsråd 10 april 2019

  Mötesanteckning nacka naturvårdsråd 4 juni 2019

  Mötesanteckning nacka naturvårdsråd 18 september 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.