Möte 2019-11-12

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:45 Nacka stadshus
 • § 168

  Frida Foley, gruppchef planenheten, informerade nämnden om trafikgprognos för Sicklaön 2040.

  Kommunen har tagit fram en prognos av det framtida resandet på Sicklaön med prognosår 2040. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott informerades om trafikprognosen på sammanträdet 28 oktober 2019. På Natur- och trafiknämndens sammanträde 12 november gavs en presentation av Trafikprognos Sicklaön 2040.

   

  De stora förändringar som planeras på västra Sicklaön gör det nödvändigt med en samlad bild av framtidens resande i väg- och kollektivtrafiknäten. Befolkningsökningen på Sicklaön liksom i resten av kommunen, och regionen som helhet, skapar en kraftig ökning i antalet resor, både med kollektivtrafik och med bil. Kommunen har därför tagit fram en prognos av det framtida resandet på Sicklaön med prognosår 2040.

   

  Trafikprognos för Sicklaön 2040 är framtagen som ett planeringsunderlag för den fortsatta planeringen på Sicklaön, och ger främst en bild av trafiken på det genomgående huvudvägnätet, vilket gör att resultaten behöver användas med särskild försiktighet när det gäller högre detaljeringsgrad. Generellt kan sägas att Nacka även i framtiden har bra framkomlighet på vägnätet under större delen av dygnets timmar, men att framkomligheten under förmiddagens och eftermiddagens rusningstimmar kommer att vara problematisk på fler platser än i dag, och under längre tidsperioder.

   

  Kommunen saknar rådighet över delar av det vägnät som påverkar kapaciteten på kommunens vägar. Samtidigt kommer stora investeringar i kollektivtrafiken medföra att det kollektiva resandet har högre kapacitet 2040 än i dag. Utöver dialog med andra väghållare och med Trafikförvaltningen, bör kommunen därför arbeta med att främja ett hållbart resande som är mer yteffektivt. Detta bör göras i samverkan med andra parter såsom byggaktörer inom ramen för stadsutvecklingen, och med arbetsgivare kring anställdas resvanor.  Under hösten kommer trafikprognosen att kompletteras med en analys av vilka trafikala effekter en Östlig förbindelse skulle ge både på Sicklaön och i resten av kommunen.

 • § 169

  Mats Wester, biträdande enhetschef på enheten för bygg- och anläggning, informerade om projektet Saltsjöbadsvägen 2019 som har i uppdrag att bygga ut en Gång- Cykelbana längs med delar av Saltsjöbadsvägen.

   

  Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister och gående längs Saltsjöbadsvägen. Sträckan är utpekad som regionalt cykelstråk och är av vikt för arbetspendlingen med cykel från Fisksätra och Saltsjöbaden. Trots detta har cykelinfrastrukturen låg standard och cykling sker i blandtrafik. Det saknas belysning på stora delar av sträckan samtidigt som motorfordonens hastigheter ofta överstiger tillåten hastighetsbegränsning.  

   

  Tydliga barriärer i form av Saltsjöbanan, markförhållanden och andra aspekter gör det svårt att skapa separerad och attraktiv cykelinfrastruktur på sträckan. Trafikutredningar visar emellertid att det finns flera åtgärder som är möjliga för att göra cyklingen bättre på sträckan. I investeringen ingår därför belysning, gång- och cykelbana längs Vattenverksvägen, gång- och cykelbana mellan Krabbvägen och Fisksätravägen, gångbana mellan Österviks station och Erstaviksvägen samt ett antal hastighetsreducerande åtgärder längs sträckan.

 • § 170

  Kommunfullmäktige antog den 23 april 2019 en digitaliseringsstrategi i syfte att möjliggöra en mer sammanhållen och kostnadseffektiv digitalisering. Som ett led i att konkretisera digitaliseringsstrategin finns ett identifierat samordningsbehov kopplat till upphandling av IT-tjänster/system i kommunen. Idag upphandlar respektive nämnd de IT-tjänster/system som behövs för nämndens verksamhet. För att åstadkomma en samordning inom upphandlingsområdet för IT-tjänster/system föreslås att kommunstyrelsens ansvarsområde utvidgas till att även omfatta samordning och upphandling av samtliga nämnders IT-tjänster/system. Om kommunstyrelsens ansvarsområde även ska omfatta upphandling inom nämnda områden behöver samtliga nämnders reglementen revideras. Eftersom de föreslagna förändringarna har påverkan på nämnderna behöver samtliga nämnder ges tillfälle att först yttra sig över förslaget.

 • § 171

  Natur- och trafiknämnden har tidigare beslutat att placera ett utegym i Lännersta. I medborgardialogen framkom att flertalet inte vill ha ett utegym på denna plats. Därmed föreslås att nämnden beslutar att inte bygga ett utegym i Lännersta och att ett alternativt förslag till placering tas fram. Utegymmet på Henriksdalsberget har fått en positiv respons i medborgardialogen och arbetet kan fortsätta där. Förslagen var enligt förstudien från 2015 och ligger inom beslutad investeringsbudget.

 • § 172

  Nackalistan har inkommit med ett förslag om att skapa en Stadspark med biologisk mångfald för djur, växtlighet och miljö. Nackalistan föreslår även att övriga parker i Nacka som ska skapas på kommunal mark har samma inriktning som stadsparken så att även de tillför en biologisk mångfald till närmiljön. Förslaget gällande övriga parker i Nacka relevant för natur och trafiknämnden att hantera, Övriga förslag hanteras av kommunstyrelsen i nacka.

  Kommunen arbetar idag med att öka den biologiska mångfalden i parkmark. Några insatser för detta är faunadepåer, högstubbar, trädruiner, fågelholkar, insektshotell samt mulmholkar. Planering för plantering eller bevarande sker med fokus på biologisk mångfald. I kommande reinvesteringar i parkmark avser kommunen att fortsätta och att utveckla detta arbete.

 • § 173

  Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att vidta åtgärder i korsningen Telegramvägen/Sätervägen. Medborgaren önskar en gång- och cykelöverfart.

  Natur- och trafiknämnden har låtit utreda frågan och anser att medborgarförslaget innehåller positiva förslag. Nacka kommun kommer att se över befintlig utformning i korsningen, att vägmärke för övergångsställe sätts upp, att målning för gång- och cykelöverfart genomförs samt att kommunen tar bort skymmande växtlighet.

  De föreslagna åtgärderna i medborgarförslaget kommer att genomföras inom ramen för redan beslutade investeringsmedel.

 • § 174

  Medborgarförslaget föreslår att Nacka kommun omprövar genomfört beslut beträffande Saltsjöbadens enda in- och utfart, förkastar förslag till rondell vid Fisksätras av- och påfart. Efter att ha utrett olika trafikalternativ bedömde natur- och trafiknämnden 24 september 2019 § 130 att en renovering av de befintliga ramperna är den mest kostnadseffektiva lösningen då inga förändringar av markanvändningen planeras i närområdet. Sammanfattningsvis verkar kommunen nu för ett beslut att ramperna skall behållas och renoveras.

 • § 175

  Inom ramen för ”Reinvestering anläggning park” som beslutades starta 2015 har sju större renoveringsarbeten genomförts för att förbättra funktion och tillgänglighet av offentlig utemiljö i Nackas parker. Därtill har även ett stort antal mindre upprustningar utförts.

  Inom ramen har också utredningsarbete genomförts för att ligga till grund för vidare utveckling och renovering av kommunens lekplatser för att möta det ökade behovet av lekmiljöer i takt med utbyggnaden av Nacka.

  Det har också genomförts en förstudie för att kunna förbereda en renovering av Sickla strandbad och badgång.

 • § 176

  Det nu färdigställda gång- och cykelstråket på 1,3 km mellan Kanholmsvägen och Boovägen utmed Värmdövägens norra sida är, sedan tidigare beslut, en del i prioriterat cykelstråk som nu uppnått regional standard. Gång- och cykelstråket har utformats så att större trafiksäkerhet har uppnåtts för gående, cyklister och bussresenärer för längre (regionala) förflyttningar. Gång- och cykelbanan har försetts med 40 nya belysningspunkter. Sträckan färdigställdes år 2017.

 • § 177

  Carin Larsson (NL)

  Ställde frågor angående hur arbetet går angående gång- och cykelbro med infrastruktur över Sickla kanal, NTN 2017/511

   

  Mats Bohman, trafik och fastighetsdirektör, svarade att diskussioner pågår med Stockholm energi och Stockholm stad. Troligtvis kommer fjärrvärmerören gå i en rörbåge över kanalen.

   

   

  Björn Eckerman (S)

  Undrade vad som ingår i upphandling av snöskottning. Ingår det att snö plogas över till den sida där ingen bor?

   

  Kristina Petterqvist, enhetschef, svarade att snö alltid läggs på den sida där ingen bor.

   

   

  Per Chrisander (MP)

  Natur- och trafiknämnden samt kommunstyrelsen har fått synpunkter från en medborgare angående Entré Finntorp -förnyelse och förändring av stadsrummet i Finntorps Centrum. Per Chrisander önskar en redogörelse på nästa sammanträde.

   

  Bengt Stenberg, enhetschef, svarade att handläggare har träffat medborgaren på plats. Tjänstemännen återkommer skriftligt i decembernämnden.

 • § 178

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden.

  Gammal ek vid tänkt infartsparkering på Sockenvägen
  Planering av infartsparkeringen utreds vidare för att inte påverka den stora eken.

   

  Trafikenheten fick besök från årskurs 2 Sickla skola

  • Sickla skola åk 2 hörde av sig till Trafikenheten. De ville komma och personligen lämna över sina förbättringsförslag på trafiksäkerhetsåtgärder kring skolan.
  • •Representanter från Trafikenheten träffade åk 2 i matsalen och berättade om Nacka kommuns trafiksäkerhetsarbete samt tog emot teckningar och förslag.
  • Mötet med klassen resulterade i 2 åtgärder som redovisades.

   

  Slussen stänger för bil och cykel två veckor i februari/mars
  Störst framkomlighetsproblem under avstängningen är att vänta vid:

  •Folkungagatan
  •Södermalms lokala vägnät
  •Johanneshovsbron norrut
  •Skansbron (påfart mot Söderledstunneln norrut)
  •Södra länken där det i många fall också förvärras.

  En ökad efterfråga på resor via Södra länken kommer innebära fler stängningar av Södra länken under högtrafik; och möjligtvis under en längre period under förmiddagen.

   

  •Generell information

  • Stockholm stads lånecykelupphandling nya utmaningar
  • Polisen gör kontroller på cyklister i Nacka 3-4 december

   

  Statistik mätningar fartkamerorna Saltsjöbadsleden

 • § 179

  Kristina Petterqvist, enhetschef enheten drift offentlig utemiljö, informerade nämnden.

  • Utsmyckning av rondeller under Halloween

   

  Sylvia Ryel, kommunjurist, informerade nämnden om handläggningen av Stuga 45 i Skuruparken

   

 • § 180

  Interna remissvar till bygglovsenheten

  B 2019-1212 Tillfälligt lov för parkeringsplats på fastighet Älta 10:1
  B2018-001061 Förskola i befintlig lokal på fastighet Sicklaön 143:1
  B2019-173 Nybyggnad av enbostadshus på fastighet Bo 1:47
  B2019-000471 Nybyggnad av industrilokal på fastighet Älta 10:52
  B2019-000708 Nybyggnad av enbostadshus på fastighet Mensättra 1:179
  B2019-0853 Ändring av användning av lokal från kontor till skola på fastighet Sicklaön 354:1
  B2019-000939 Nybyggnad av enbostadshus på fastighet Backeböl 1:275
  B2019-000940 Nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Björknäs 1:547
  B2019-000975 Nybyggnad av nätstation på fastighet Sicklaön 90:2
  B2019-000993 Utbyggnad av parkeringsplatser på Älgö, diverse platser inom gemensamhetsanläggningarna 1 till 7 samt 9.
  B2019-001022 Nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Bo 1:1032
  B2019-001092 Tidsbegränsat lov för bod på fastighet Kummelnäs 1:714
  B2019-001162 Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastighet Sicklaön 37:11
  B2018-000856 Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheterna Sicklaön 38:30, Sicklaön 38:26 och Sicklaön 38:30
  B2019-000837 Nybyggnation av småhusområde på fastighet Älta 10:63
  B2019-936 Nybyggnad av industrilokal på fastighet Älta 10:48  Markupplåtelse/polis

  MU_20191017_7327 Avstyrkan plats nr 2 och 5 Sandfickor SMS Saltsjö-Boo vintern 2019-20 2019-10-18 (1)
  MU20191010-7262 Dispens från trafikföreskrift för filminspelningsfordon Skördevägen gångväg oktober 2019

  MU_20190910_7154 upplåtelse av offentlig plats, sandfickor sicklaön vintern 2019-20 PEAB 2019-10-08 (1)
  MU_20191010_7268 Tillstyrkan Byggetablering i efterhand Ektorpsvägen 2019-10-10 (1)
  MU_20190919_7197 Tillstyrkan lift JumpYard Nacka 2019-10-03 (3)
  MU_20191003_7239 Tillstyrkan Byggetablering arbetsbod Nacka Vatten Krokvägen Storängen 2019-10-15 (1)
  MU_20190821_7062 Tillstyrkan byggetablering Torsvägen-Sätravägen Igelboda Saltsjöbaden Spentab 2019-10-21 (3)
  MU_20191017_7327 Tillstyrkan del 1 för sandfickor i Saltsjö-Boo för SMS vintern 2019-20 2019-10-17 (1)
  MU_20191010_7263 Tillstyrkan Filminspelning försvarsmakten lekplats Vikdalsvägen 2019-10-11 (3)
  MU_20191018_7329 Tillstyrkan Flaggstänger Värmdövägen 2019-10-30 (3)
  MU 20191010_7262 Tillstyrkan för filminspelning med helikopter på Rensättra Äng 2019-10-11 (3)
  MU_20190918_7194 Tillstyrkan för klädinsamlingsbehållare för Emmaus Stockholm i Ektorp 2019-10-15 (5)
  MU_20191017_7327 Tillstyrkan för sandfickor i Saltsjö-Boo för SMS vintern 2019-20 2019-10-17 (1)
  MU_20190930_7218 Tillstyrkan för Sandfickor i Älta och Saltsjöbaden vintern 2019-20 Svevia 2019-10-08 (1)
  MU_20191017_7326 Tillstyrkan för två klädinsamlingsbehållare för Emmaus Nacka 2019-10-21 (1)
  MU_20190912_7169 Tillstyrkan förlängning Alphyddevägen 9 byggetablering 2019-10-21 (1)
  MU_20190930_7222 Tillstyrkan julgranar Tollare torg 2019-10-30 (1)
  MU_20191015_7316 Tillstyrkan skylift skvaltans väg vikdalsvägen Focus Neon oktober 2019
  MU_20191014_7275 Tillstyrkan Sveab Jarlabergsvägen 2019-10-30 (7)
  MU_20191014_7274 Yttrande Container på Kvarnholmsvägen 80 ej kommunal mark ännu 2019-10-14 (3)
  MU_20191014_7279 Yttrande Fisksätra byggetablering parkering ej kommunal mark 2019-10-14 (6)
  MU_20190930_7219 Yttrande julgransförsäljning Älta centrum december 2019 2019-10-17 (1)

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under oktober 2019

  BIFALL
  Ärende Id Löpnummer Beslutsdatum Förartyp
  51/19   41295              2019-10-01 Förare
  211/19 41513              2019-10-01 Förare
  231/19 41535              2019-10-01 Förare
  208/19 41509              2019-10-01 Förare
  217/19 41521              2019-10-01 Passagerare
  222/19 41526              2019-10-01 Förare
  99/19 41354               2019-10-01 Förare
  197/19 41498             2019-10-01 Förare
  236/19 41540             2019-10-01 Förare
  240/19 41544             2019-10-03 Förare
  238/19 41542             2019-10-03 Förare
  241/19 41546             2019-10-08 Förare
  168/19 41460             2019-10-10 Förare
  245/19 41550             2019-10-10 Förare
  215/19 41517             2019-10-14 Förare
  247/19 41552             2019-10-16 Förare
  242/19 41547             2019-10-17 Förare
  249/19 41554             2019-10-17 Förare
  252/19 41557             2019-10-21 Passagerare
  250/19 41555             2019-10-21 Förare
  228/19 41532             2019-10-22 Förare
  257/19 41563             2019-10-24 Förare
  255/19 41560             2019-10-24 Passagerare
  244/19 41549             2019-10-25 Förare
  258/19 41564             2019-10-29 Förare
  254/19 41559             2019-10-31 Förare
  260/19 41566             2019-10-31 Förare

  AVSLAG
  Ärende Id Löpnummer Beslutsdatum Förartyp
  237/19 41541             2019-10-01 -
  248/19 41553             2019-10-17 Förare
  256/19 41562             2019-10-24 Förare

 • § 181

  Störningsrapporten, oktober 2019

  Information Gröna städer

  SKL Aktuellt om trafik och infrastruktur nr 6 2019

 • § 182

  Medborgarförslaget gäller en badbrygga i Lundsjön.
  Lundsjön ligger i Tattby naturreservat vars föreskrifter anger att man inte får bygga bryggor eller anläggningar i den ekologiskt känsliga miljön.
  Då det inte är förenligt med naturreservatets föreskrifter bör förslaget avslås.

  Det finns andra badplatser i närområdet, och badklippor i Lundsjön som erbjuder fina platser för spontanbad.

 • § 183

  Politikerinitiativet föreslår att inom ramen för utepaketet se över vilka ytterligare fotbollsgrusplaner som kan beläggas med konstgräs, och till vilka kostnader det kan ske.

  Sedan politikerinitiativet lades har fyra grusbollplaner belagts med konstgräs inom projekt ”Utepaket konstgräs 2016-2018” till en kostnad av knappt 2,2 miljoner kronor. Beviljad budget är 3 miljoner kronor. Kvarvarande belopp räcker till ytterligare en konstgräsplan. Bollplanen i Tollare lämpar sig väl för att beläggas med konstgräs.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.