Möte 2019-10-22

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:15 Nacka stadshus
 •   1

  BUSSRESA kl 13.00 – 15.30

  Samling nacka stadshus

  Anmälan om deltagande senast 18 oktober

  heidi.swahn@nacka.se

 •   2

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen

  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i Tollare, östra flygeln, plan -1, nacka stadshus

   

 •   3

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

 •   4

  Nacka kommun har i sin detaljplaneprocess många olika utbyggnads- och infrastrukturprojekt pågående, vilket kommer att kräva att flera befintliga markområden tas i anspråk för ändamålet infartsparkering. För att kompensera bortfallet av infartsparkeringsplatser har kommunfullmäktige den 19 november 2018 beslutat att anvisa medel om 12 mnkr under tiden 2019-2021 för att låta anlägga nya infartsparkeringar där så är möjligt. Dock har inte de fysiska lokaliseringarna av infartsparkeringsplatserna beslutats.  För att ersätta kommande bortfall av infartsparkeringsplatser har kommunen undersökt och kommit fram till flera möjliga platser där kommunen både är och inte är markägare på detaljplanelagd kvartersmark som dock av olika skäl inte kommit till användning för den planerade verksamheten. En av dessa platser är belägen på fastigheten Björknäs 1:249, Sockenvägen 16.  Fastigheten ägs av kommunen och utgör en mycket liten del av S 260 detaljplanelagd parkmark, samt saknar i övrigt generella planbestämmelser. Bygglovet överklagades men Nacka Tingsrätt har avslagit överklagandet. En intern överenskommelse mellan kommun-styrelsen (enheten för fastighetsförvaltning) och natur- och trafiknämnden (trafikenheten) kommer att ingås för att tydliggöra ansvarsfördelningen vad gäller upplåtelse av kvartersmark och förvaltning av parkering inom sådan mark. På parkeringen ryms ca 30 fordon.  Uppskattad investeringskostnad för infartsparkeringen Björknäs 1:249, Sockenvägen 16 är 800 000 kronor, vilka tas inom redan beslutad investeringsbudget.

 •   5

  Ärendet avser beslut om användning av delar av budgeten för projekt Trivsel och tillgänglighet. Följande delprojekt föreslås genomföras; 2 st lekcontainrar, 5 platser med effektbelysning, 2 pop-up parker, Återskapande av arboretum i Velamsund, parkbänkar på gångväg till Velamsund, Hinderbana för barn i Nyckelviken, Pump-track i Trollsjön och perennplantering i kommunen. Kostnad ca 3 315 000 kr av budgeten på 5 000 000.

 •   6

  I kommunens annonserade upphandling av sandupptagning 2019 har två anbud inkommit. Krav har ställts på att sandupptagningen ska vara helt avslutad fem veckor efter att den påbörjats. Krav ställs även på att den upptagna sanden återvinns.

  Den vinnande anbudsgivaren har lämnat det lägsta priset och uppfyller alla ställda krav.

  Prisbilden är något högre än förväntat men eftersom prisskillnaden i anbuden är så liten är slutsatsen att det är vad det kostar med de krav som ställts i upphandlingen.

  Avtalsspärren gäller i tio (10) dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats.

 •   7

  En upphandling av entreprenaden för att bygga ut gång- och cykelvägen längs Saltsjöbadsleden behöver göras. Avtalet föreslås börja gälla i december 2019 och byggtiden förväntas var ca 1 år. Entreprenaden föreslås upphandlas som en förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet för markanläggningsarbeten och utvärderas på lägst pris. Kommunfullmäktige har den 18 november 2018, 302 §, Dnr. KFKS 2018/69, beslutat om en investeringsmedel för projektet.

 •   8

  Alvin Berggren (S) som valts som 2vice ordförande i nacka naturvårdsråd har flyttat från Nacka kommun. Natur och trafiknämnden behöver utse en representant för socialdemokratierna.

 •   9

  Projektet syftar till att reinvestera i gatubelysningsnätet och förnya uttjänade anläggningsdelar. I projektet har ca. 7000 m markförlagd kabel bytts ut, ca. 200 stolpar och 300 armaturer. Under året 2018 så har kommunen haft mer utbyte av markförlagd kabel, för att mycket av det markförlagda nätet är uttjänat. Schakt är en dyr kostnad och kommunen har samförlagt med både Nacka- och Boo Energi samt Nacka Vatten och avfall AB. Resultatet av utbytt kabel är ett mer driftstabilt belysningsnät.

  Genom reinvesteringarna så har kommunen fått en säkrare (elsäkerhet), energisnålare och mer driftsäker elanläggning på delar av gatubelysningsnätet.

 •   10

  Inom ramen för projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017” har 6 st objekt genomgått omfattande renoveringar (planerat tidsstyrt underhåll) och på knappt 20 st objekt har det utförts mindre åtgärdsarbeten (tillståndsstyrt underhåll). Den dominerande kostnadsposten är planerat tidsstyrt underhåll.  Planerat tidsstyrt underhåll har utförts på 5 st objekt, 4 st broar samt 1 st trafikbrygga. För det sjätte renoveringsobjektet räknades antalet passager och det mycket låga nyttjandet medförde att GC-passagen under bron avetablerades och fylldes med fyllning och skumbetong.  Tillståndsstyrt underhåll har utförts på 20 st objekt och åtgärderna syftar till att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden. Det var mycket varierande omfattning på de jobb som utfördes. Från plåtreparation av slirbalk på bron till Restaurantholmen i Saltsjöbaden, utbyte av vandaliserat räckesglas på Svindersviksbron till utrivning och ersättning av GC-bro vid Söderbysjön i Hellas.

 •   11

  I ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen den 2 september 2019 – vilket sedermera remitterades till natur- och trafiknämnden – framhöll Khashayar Farmanbar (s) vikten av att säkra cykelvägen vid Järla skola och hänvisar till en allvarlig olycka som i september skedde på cykelbanan vid busshållplatsen Värmdövägen/Järlaleden. Khashayar Farmanbar vill – mot bakgrund av de infrastrukturella förhållanden som råder på platsen - att alternativen för att säkra cykelvägen utreds, presenteras och att säkerhetsskapande åtgärder genomförs.

 •   12

  Nackalistan har i en motion bland annat föreslagit att möjligheten för anläggning av idrotts- och friluftsanläggningar så som fotbollsplaner mm i Gungviken ska utredas. Området är idag utpekat som arbetsplats och teknikområde i översiktsplanen. Motionen föreslår även att möjligheterna att komma överens med markägaren ska utredas samt möjligheterna att planlägga platsen som friluftsanläggning eller motsvarande. Enheten för drift offentlig utemiljö hanterar endast frågan om en friluftsgård. Enheten bedömer att stora satsningar redan görs i Erstaviksområdet och att nya investeringar för friluftslivet i första hand bör fokuseras på områden där tillgängligheten till naturen behöver förstärkas. Platsen ligger en dryg kilometer från närmsta station för Saltsjöbanan och omfattande investeringar skulle behövas i vägnätet eftersom det idag saknas en trafiksäker och tillräckligt dimensionerad väg till platsen.

 •   13

  Nackalistan har inkommit med förslag om att göra Nacka grönare och öka mängden av planteringar samt öka budgeten med två miljoner. Kommunen har idag ett omfattande och uppskattat blomsterprogram som innehåller flera flyttbara blomsterfat som redan idag omplaceras till lämpliga platser i kommunen allteftersom byggprojekten förändrar kommunens karaktär. Kommunen har också investeringsmedel i ett trivselpaket som ska satsas på åtgärder för att bidra till en ökad trivsel för invånarna. Detta kommer också innehålla gröna utsmyckningar. Reinvesteringar i parkmark kommer också innehålla renoveringar av planteringsytor. Budgetramen för grön utsmyckning har därmed ökat varför ytterligare två miljoner inte behövs. Det går alltid att göra mer genom att öka budgeten ytterligare men enheten anser att kommunen har en bra och hög ambitionsnivå med den utsmyckning kommunen har idag och det som är inplanerat i kommande reinvesteringar. Förslagen i motionen är redan uppfyllda.

 •   14

  Det har inkommit ett medborgarförslag om uppsättning av en välkomstskylt till Saltsjöbaden.

  Skyltar behöver underhållas och rengöras för att det ska behålla sitt välkomnande budskap och inte uppfattas som skräpiga eller att området är dåligt underhållet. Underhållet belastar kommunens driftbudget så länge skylten sitter uppe. Av den anledningen har kommunen en restriktiv hållning kring skyltning och prioriterar de som verkligen behövs. Ett exempel är skyltningen på alla kommunala badplatser som bland annat informerar om hur räddningspersonal ska kunna hitta till platsen vid akuta situationer.

  Kommunen satsar på olika blomsterplanteringar vid infarten till de centrala delarna av Nacka däribland Saltsjöbaden. Enhetens bedömning är att blomsterplanteringar ger mer värde för skattepengarna än föreslagen skyltning och föreslår att kommunen fortsätter den satsningen istället.

 •   15

  Medborgarförslaget föreslår att Nacka kommun omprövar genomfört beslut beträffande Saltsjöbadens enda in- och utfart, förkastar förslag till rondell vid Fisksätras av- och påfart. Sammanfattningsvis verkar kommunen nu för ett beslut att ramperna skall behållas och renoveras.

 •   16
 •   17

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden

 •   18

  Kristina Petterqvist, enhetschef enheten drift offentlig utemiljö, informerade nämnden.

 •   19

  Följande beslut har tagits på delegation

  Delegationsbeslut

  NTN 2018/209 LST 2859-30222-2018 Yttrande angående användning av svävare i Nacka mellan Gåsö och Älgö

  Intern remisser

  B2019-001209 Remissvar gällande Marklov för trädfällning inom Sicklaön 42:1

   

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Bifall

  Löpnummer         Beslutsdatum         Förartyp

  207/19 41508      2019-09-02           Passagerare 

  185/19 41485      2019-09-03           Förare 

  125/19 41407      2019-09-03            Förare 

  204/19 41505      2019-09-03            Förare 

  198/19 41499      2019-09-03            Förare 

  209/19 41511      2019-09-05            Passagerare 

  212/19 41514      2019-09-05            Förare 

  81/19 41333        2019-09-05            Förare 

  216/19 41520      2019-09-09            Förare 

  219/19 41523      2019-09-11            Passagerare 

  218/19 41522      2019-09-11            Förare 

  213/19 41515      2019-09-13            Passagerare 

  221/19 41525      2019-09-13            Förare 

  220/19 41524      2019-09-13            Passagerare 

  223/19 41527      2019-09-16            Förare 

  210/19 41512      2019-09-19            Passagerare 

  226/19 41530      2019-09-19            Förare 

  225/19 41529      2019-09-19            Passagerare 

  230/19 41534      2019-09-24            Passagerare 

  229/19 41533      2019-09-24            Passagerare 

  235/19 41539      2019-09-30            Förare 

  233/19 41537      2019-09-30            Förare 

   

  Avslag

  214/19 41516      2019-09-05            Passagerare 

  192/19 41492      2019-09-09            Passagerare 

  224/19 41528      2019-09-17            Passagerare 

   

 •   20

  Revisionsskrivelse 2019-09-11 från revisorerna i nacka kommun

  Rapport till NTN från Trafik och Gatudagarna, Stockholm, 14-15 oktober 2019, Lina Olsson och Eva Hall  2019-09-24, Politikerinitiativ-Fler parkeringsplatser i Duvnäs utskog! Helena Håkansson, Maria Lidzell (L)

 • § 151

  Nacka kommun har i sin detaljplaneprocess många olika utbyggnads- och infrastrukturprojekt pågående, vilket kommer att kräva att flera befintliga markområden tas i anspråk för ändamålet infartsparkering. För att kompensera bortfallet av infartsparkeringsplatser har kommunfullmäktige den 19 november 2018 beslutat att anvisa medel om 12 mnkr under tiden 2019-2021 för att låta anlägga nya infartsparkeringar där så är möjligt. Dock har inte de fysiska lokaliseringarna av infartsparkeringsplatserna beslutats.

  För att ersätta kommande bortfall av infartsparkeringsplatser har kommunen undersökt och kommit fram till flera möjliga platser där kommunen både är och inte är markägare på detaljplanelagd kvartersmark som dock av olika skäl inte kommit till användning för den planerade verksamheten. En av dessa platser är belägen på fastigheten Björknäs 1:249, Sockenvägen 16.

  Fastigheten ägs av kommunen och utgör en mycket liten del av S 260 detaljplanelagd parkmark, samt saknar i övrigt generella planbestämmelser. Bygglovet överklagades men Nacka Tingsrätt har avslagit överklagandet. En intern överenskommelse mellan kommun-styrelsen (enheten för fastighetsförvaltning) och natur- och trafiknämnden (trafikenheten) kommer att ingås för att tydliggöra ansvarsfördelningen vad gäller upplåtelse av kvartersmark och förvaltning av parkering inom sådan mark. På parkeringen ryms ca 30 fordon.

  Uppskattad investeringskostnad för infartsparkeringen Björknäs 1:249, Sockenvägen 16 är 800 000 kronor, vilka tas inom redan beslutad investeringsbudget.

 • § 152

  Ärendet avser beslut om användning av delar av budgeten för projekt Trivsel och tillgänglighet. Följande delprojekt föreslås genomföras; 2 st lekcontainrar, 5 platser med effektbelysning, 2 pop-up parker, Återskapande av arboretum i Velamsund, parkbänkar på gångväg till Velamsund, Hinderbana för barn i Nyckelviken, Pump-track i Trollsjön och perennplantering i kommunen. Kostnad ca 3 315 000 kr av budgeten på 5 000 000.

 • § 153

  I kommunens annonserade upphandling av sandupptagning 2019 har två anbud inkommit. Krav har ställts på att sandupptagningen ska vara helt avslutad fem veckor efter att den påbörjats. Krav ställs även på att den upptagna sanden återvinns.

  Den vinnande anbudsgivaren har lämnat det lägsta priset och uppfyller alla ställda krav.

  Prisbilden är något högre än förväntat men eftersom prisskillnaden i anbuden är så liten är slutsatsen att det är vad det kostar med de krav som ställts i upphandlingen.

  Avtalsspärren gäller i tio (10) dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats.

 • § 154

  En upphandling av entreprenaden för att bygga ut gång- och cykelvägen längs Saltsjöbadsvägen behöver göras. Avtalet föreslås börja gälla i december 2019 och byggtiden förväntas var ca 1 år. Entreprenaden föreslås upphandlas som en förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet för markanläggningsarbeten och utvärderas på lägst pris. Kommunfullmäktige har den 18 november 2018, 302 §, Dnr. KFKS 2018/69, beslutat om en investeringsmedel för projektet.

 • § 155

  Alvin Berggren (S) som valts som 2e vice ordförande i Nacka naturvårdsråd har flyttat från Nacka kommun. Natur och trafiknämnden behöver därför utse en representant för socialdemokraterna.

 • § 156

  Projektet syftar till att reinvestera i gatubelysningsnätet och förnya uttjänade anläggningsdelar. I projektet har ca. 7000 m markförlagd kabel bytts ut, ca. 200 stolpar och 300 armaturer. Under året 2018 så har kommunen haft mer utbyte av markförlagd kabel, för att mycket av det markförlagda nätet är uttjänat. Schakt är en dyr kostnad och kommunen har samförlagt med både Nacka- och Boo Energi samt Nacka Vatten och avfall AB. Resultatet av utbytt kabel är ett mer driftstabilt belysningsnät.

  Genom reinvesteringarna så har kommunen fått en säkrare (elsäkerhet), energisnålare och mer driftsäker elanläggning på delar av gatubelysningsnätet.

 • § 157

  Inom ramen för projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017” har 6 st objekt genomgått omfattande renoveringar (planerat tidsstyrt underhåll) och på knappt 20 st objekt har det utförts mindre åtgärdsarbeten (tillståndsstyrt underhåll). Den dominerande kostnadsposten är planerat tidsstyrt underhåll.

  Planerat tidsstyrt underhåll har utförts på 5 st objekt, 4 st broar samt 1 st trafikbrygga. För det sjätte renoveringsobjektet räknades antalet passager och det mycket låga nyttjandet medförde att GC-passagen under bron avetablerades och fylldes med fyllning och skumbetong.

  Tillståndsstyrt underhåll har utförts på 20 st objekt och åtgärderna syftar till att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden. Det var mycket varierande omfattning på de jobb som utfördes. Från plåtreparation av slirbalk på bron till Restaurantholmen i Saltsjöbaden, utbyte av vandaliserat räckesglas på Svindersviksbron till utrivning och ersättning av GC-bro vid Söderbysjön i Hellas.

 • § 158

  I ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen den 2 september 2019 – vilket sedermera remitterades till natur- och trafiknämnden – framhöll Khashayar Farmanbar (s) vikten av att säkra cykelvägen vid Järla skola och hänvisar till en allvarlig olycka som i september skedde på cykelbanan vid busshållplatsen Värmdövägen/Järlaleden. Khashayar Farmanbar vill – mot bakgrund av de infrastrukturella förhållanden som råder på platsen - att alternativen för att säkra cykelvägen utreds, presenteras och att säkerhetsskapande åtgärder genomförs.

 • § 159

  Nackalistan har i en motion bland annat föreslagit att möjligheten för anläggning av idrotts- och friluftsanläggningar så som fotbollsplaner mm i Gungviken ska utredas. Området är idag utpekat som arbetsplats och teknikområde i översiktsplanen. Motionen föreslår även att möjligheterna att komma överens med markägaren ska utredas samt möjligheterna att planlägga platsen som friluftsanläggning eller motsvarande. Enheten för drift offentlig utemiljö hanterar endast frågan om en friluftsgård. Enheten bedömer att stora satsningar redan görs i Erstaviksområdet och att nya investeringar för friluftslivet i första hand bör fokuseras på områden där tillgängligheten till naturen behöver förstärkas. Platsen ligger en dryg kilometer från närmsta station för Saltsjöbanan och omfattande investeringar skulle behövas i vägnätet eftersom det idag saknas en trafiksäker och tillräckligt dimensionerad väg till platsen.

 • § 160

  Nackalistan har inkommit med förslag om att göra Nacka grönare och öka mängden av planteringar samt öka budgeten med två miljoner. Kommunen har idag ett omfattande och uppskattat blomsterprogram som innehåller flera flyttbara blomsterfat som redan idag omplaceras till lämpliga platser i kommunen allteftersom byggprojekten förändrar kommunens karaktär. Kommunen har också investeringsmedel i ett trivselpaket som ska satsas på åtgärder för att bidra till en ökad trivsel för invånarna. Detta kommer också innehålla gröna utsmyckningar. Reinvesteringar i parkmark kommer också innehålla renoveringar av planteringsytor. Budgetramen för grön utsmyckning har därmed ökat varför ytterligare två miljoner inte behövs. Det går alltid att göra mer genom att öka budgeten ytterligare men enheten anser att kommunen har en bra och hög ambitionsnivå med den utsmyckning kommunen har idag och det som är inplanerat i kommande reinvesteringar. Förslagen i motionen är redan uppfyllda.

 • § 161

  Det har inkommit ett medborgarförslag om uppsättning av en välkomstskylt till Saltsjöbaden.

  Skyltar behöver underhållas och rengöras för att det ska behålla sitt välkomnande budskap och inte uppfattas som skräpiga eller att området är dåligt underhållet. Underhållet belastar kommunens driftbudget så länge skylten sitter uppe. Av den anledningen har kommunen en restriktiv hållning kring skyltning och prioriterar de som verkligen behövs. Ett exempel är skyltningen på alla kommunala badplatser som bland annat informerar om hur räddningspersonal ska kunna hitta till platsen vid akuta situationer.

  Kommunen satsar på olika blomsterplanteringar vid infarten till de centrala delarna av Nacka däribland Saltsjöbaden. Enhetens bedömning är att blomsterplanteringar ger mer värde för skattepengarna än föreslagen skyltning och föreslår att kommunen fortsätter den satsningen istället.

 • § 162

  Medborgarförslaget föreslår att Nacka kommun omprövar genomfört beslut beträffande Saltsjöbadens enda in- och utfart, förkastar förslag till rondell vid Fisksätras av- och påfart. Sammanfattningsvis verkar kommunen nu för ett beslut att ramperna skall behållas och renoveras.

 • § 163

  Eva Hall (S) undrar vad som händer på Ältavägen. Vad planerar Trafikverket? Det är flera gatlyktor som inte lyser utmed vägen.

   

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, noterade och kontaktar Trafikverket.

 • § 164

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden

  • Ny gång-och cykelbana från Ektorpsvägen 23 strax före korsningen Ektorpsvägen-Mariehällsvägen fram till Utskogsvägen.
  • Öppethus om Skurubron 9 november kl 10-14, biblioteket i Nacka forum.
  • Regionala cykelkansliet kommer till NTN den10 dec. 20 min om resultatet från deras senaste studier samt lite regionala resultat från cykelbokslutet.
  • Statistik andelen överträdelse Saltsjöbadsleden

   

 • § 165

  Kristina Petterqvist, enhetschef enheten drift offentlig utemiljö, informerade nämnden.

  Den nya tobakslagen har medfört ökad nedskräpning i den offentliga utemiljön. Rökning sker nu i större utsträckning på platser där det inte finns papperskorgar och som därmed inte plockas på skräp lika ofta som ytor i anslutning till papperskorgar.

 • § 166

  Följande beslut har tagits på delegation

  Delegationsbeslut

  NTN 2018/209 LST 2859-30222-2018 Yttrande angående användning av svävare i Nacka mellan Gåsö och Älgö

  Intern remisser

  B2019-001209 Remissvar gällande Marklov för trädfällning inom Sicklaön 42:1

   

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Bifall

  Löpnummer         Beslutsdatum         Förartyp

  207/19 41508      2019-09-02           Passagerare 

  185/19 41485      2019-09-03           Förare 

  125/19 41407      2019-09-03            Förare 

  204/19 41505      2019-09-03            Förare 

  198/19 41499      2019-09-03            Förare 

  209/19 41511      2019-09-05            Passagerare 

  212/19 41514      2019-09-05            Förare 

  81/19 41333        2019-09-05            Förare 

  216/19 41520      2019-09-09            Förare 

  219/19 41523      2019-09-11            Passagerare 

  218/19 41522      2019-09-11            Förare 

  213/19 41515      2019-09-13            Passagerare 

  221/19 41525      2019-09-13            Förare 

  220/19 41524      2019-09-13            Passagerare 

  223/19 41527      2019-09-16            Förare 

  210/19 41512      2019-09-19            Passagerare 

  226/19 41530      2019-09-19            Förare 

  225/19 41529      2019-09-19            Passagerare 

  230/19 41534      2019-09-24            Passagerare 

  229/19 41533      2019-09-24            Passagerare 

  235/19 41539      2019-09-30            Förare 

  233/19 41537      2019-09-30            Förare 

   

  Avslag

  214/19 41516      2019-09-05            Passagerare 

  192/19 41492      2019-09-09            Passagerare 

  224/19 41528      2019-09-17            Passagerare 

   

 • § 167

  Revisionsskrivelse 2019-09-11 från revisorerna i Nacka kommun

  Rapport till NTN från Trafik och Gatudagarna, Stockholm, 14-15 oktober 2019, Lina Olsson och Eva Hall

  2019-09-24, Politikerinitiativ-Fler parkeringsplatser i Duvnäs utskog! Helena Håkansson, Maria Lidzell (L)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.