Möte 2019-09-24

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:40 Nacka stadshus
 •   1

  Politiskberedning 17 september, rum Kummelnäs, EH2 plan 2

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen. Oppositionen samlassammanträdesdagen klockan 15.00 i Gliwice, ÖF plan 0, Stadshuset

 •   2

  justering

  Anmälan av extra ärende/ Övriga frågor Godkännande av dagordningen

 •   3
 •   4

  Nacka kommun har sedan 1 januari 2018 (NTN 2017/227) tagit ut avgifter och viten i samband med schakttillstånd och trafikanordningsplaner, vilket i stora delar har lett till positiva effekter. Kommunen har dock utvärderat dessa avgifter och viten och kommit fram till att de i vissa delar behöver revideras. Förtydliganden och revideringar föreslås för arbeten som utförs eller påbörjas utan godkänd ansökan för schakttillstånd och/eller trafikanordningsplan, för de tillfällen då entreprenörer inte har återställt sina arbeten permanent senast tre veckor efter slutfört arbete samt för att avgifter för ansökningar ska utgå även om tillstånden inte används. Revideringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020.

 •   5

  Utegym föreslås placeras vid Henriksdalsberget och Lännersta. Förslagen följer förstudien från 2015 och ligger inom beslutad investeringsbudget.

 •   6
 •   7

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat och håller budget med två undantag. Vinterunderhållet har dragit över budget, samt ökade kapitaltjänstkostnader till följd av avslut och aktivering av gamla projekt. Den nya prognosen för helåret är -266,3 mkr är ett underskott mot budget på -16 mkr

 •   8

  I juni 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020 - 2022. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2020 - 2022 återfinns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen tillfälligt ska utökas med 4,35 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 4,35 miljoner kronor är kopplade till ett uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige att bilda och iståndsätta 4 nya naturreservat och ett kulturreservat.

 •   9

  Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka kommun genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning, målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår dels från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från så kallade ”passa på-åtgärder” som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

 •   10

  Målet för investeringen är att sammanlänka befintlig och planerad gång- och cykelinfrastruktur utmed Mensättravägen och att skapa högre tillgänglighet för gående och cyklister i Orminge, i synnerhet för barn och unga med Myrsjöskolan eller sportcentrum som målpunkt. Mensättravägen är utpekad som en saknad länk i kommunens cykelstrategi och föreslagen som utbyggt huvudcykelstråk med hög prioritet. Utbyggnaden föreslås samplaneras och samordnas med utvecklingen av Orminge centrum och den exploatering som kommer att ske där. Investeringskostnaden för objektet beräknas bli 6 miljoner kronor.

 •   11

  I Kyrksviksparken planeras för en framtida park med funktioner för dagvattenrening samt skyfallsavledning. Anläggningen i den kommande parken påverkas av alla omkringliggande projekt och behöver således samordnas och systemmässigt samplaneras med dessa. Slutförandet av förstudien är nödvändig för att ge rätt förutsättningar för framtida arbeten i alla påverkade projekt.

  Investeringskostnaden har beräknats till 1 mnkr.

 •   12

  Sickla Bro byggdes under tidigt 50-tal och under hösten 2018 identifierades det brister i bärigheten på brobaneplattan över Saltsjöbanan. Korsningen mellan Värmdövägen, Sickla Industriväg och Saltsjöbanan behöver även anpassas till Nacka Stads kommande prognostiserade trafikmängder. Kostnadsprognosen för projektet är baserad på att ny brolösning som utförs under den planerade avstängningen av Saltsjöbanan. Kostnaderna är kalkylerade till en totalkostnad på 75 mnkr, fördelade på entreprenadkostnad 36 mnkr, projektering och byggherrekostnader 10 mnkr samt kostnader för ersättningstrafik 29 mnkr.

 •   13

  Trafikverket planerar byggstart av projektet Väg 222 Nya Skurubron med tillhörande trafikplatser till hösten 2019. En entreprenör finns upphandlad och kommer att bedriva arbete via en totalentreprenad.  Ett genomförandeavtal finns tecknat mellan Nacka kommun och Trafikverket med syfte att reglera ansvarsfördelningen mellan parterna. I avtalet framgår att arbetet med den nya Skurubron skall ske i nära samråd mellan Nacka kommun och Trafikverket och att kommunen skall delta projektet med resurser för bland annat genomförandesamordning, granskning av handlingar och byggplatsuppföljning av de anläggningar och trafikplatser som kommer att övertas av kommunen. Av avtalet framgår att kommunen skall stå för kostnader för egen personal som deltar i projektet.  Personalinsatsen från Nacka kommun bedöms uppgå till en heltidstjänst under perioden 2019-2022 vilket motsvarar en kostnad på 5 600 000 kr.

 •   14

  Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2021.

 •   15

  Målet för investeringen är att anlägga den detaljplanelagda parken på brofästet på Kvarnholmen till övre körbanan på gamla Hästholmsbron. Åtgärden är ett delprojekt i projektet Konsten att skapa stad. Underlaget för anläggandet utgörs av förfrågningsunderlaget som togs fram våren 2019. Genomförande planeras till 2020/2021. Utbyggnad kan ske först efter KUABS renovering/förstärkning av kallstensmuren.

 •   16

  Syftet med projektet är att tillskapa ny entré till Velamsunds naturreservat från Gamla skärgårdsvägen via Lagnövägen. I projektet ingår en Gång- och cykelbana med vissa sträckor som strandpromenad fram till Mörbygärdet samt eventuellt en mindre parkering. Syftet med entrén är att öka tillgängligheten till Nackas natur och djurliv med cykel, gående och med kollektivtrafik. Utökad ram avser fortsatt projektering under 2020 och utbyggnad 2020–2021.

 •   17

  Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna bollplaner under år 2020 och 2021 för 2,5 miljoner kronor. Därmed skulle cirka 5 grusbollplaner kunna göras om till konstgräsplaner genom att återanvända konstgräs från idrottsplaner som läggs om. Genom denna reinvestering skulle fler bollplaner kunna göras tillgängliga för barnverksamhet. Detta ligger i linje med målen om att kunna erbjuda invånarna attraktiva utemiljöer för fysisk aktivitet. För att stimulera fler barn att utöva fysisk aktivitet kan Fritidsnämnden erbjuda föreningarna fler bollplaner för barnverksamhet.

  Driften av de bollplanerna (konstgräs och grus) som fritidsnämnden har identifierat som lämpliga att användas för barnverksamhet, kommer från hösten 2019 att skötas av kommunens idrottsdrift och finansieras av fritidsnämnden. För Natur och trafik kvarstår drift och skötsel av; staket och belysning, tömning av papperskorgar, allmän renhållning utanför bollplanen samt ansvar att åtgärda skadegörelse, klotter och större

  reparationsarbeten. Detta innebär ingen ökad driftkostnad för Natur och trafik.

 •   18

  På- och avfartsramperna vid Fisksätra trafikplats är i behov av underhåll och de behöver renoveras för att deras fortsatta funktion ska kunna garanteras. Trafikplatsens framtid har tidigare varit osäker varför det normala brounderhållet har underlåtits. Efter att ha utrett olika trafikalternativ bedöms en renovering av de befintliga ramperna vara den mest kostnadseffektiva lösningen då inga förändringar av markanvändningen planeras i närområdet. Åtgärderna bedöms vara prioriterade. Om arbetet projekteras 2019 och under tidigt 2020 är det möjligt att utföra arbetena under 2020.

 •   19

  Målet för investeringen och projektets syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö.

 •   20

  Bro S-105 är en gång- och cykelbro som sträcker sig över Värmdövägen i Finntorp centrum. Bron uppfördes 1963 och är idag i mycket stort behov av underhåll. Pågående stadsplanering har medfört ovisshet rörande brons framtid varför större underhållsåtgärder har skjutits på framtiden. Den nuvarande bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

  Det rekommenderas att den befintliga bron rivs ut, antingen hela konstruktionen eller endast överbyggnaden. Bron ersätts med en ny konstruktion i rostfritt stål med ungefär motsvarande sträckning som dagens. Brobredd och ramplutning anpassas efter dagens krav. Det är möjligt att reparera de befintliga bropelarna så att livslängden samverkar med den nya överbyggnaden (120 år).

  En ny brolösning behöver projekteras och kostnaden för projektering av en ny överbyggnad estimeras till 1,6 mnkr. Kostnaden för utrivning av befintlig överbyggnad estimeras till 1,5 mnkr och en ny överbyggnad (inklusive utförandeentreprenad och material) estimeras till 16 mnkr. Till detta tillkommer kostnader för byggledning och oförutsedda händelser.

 •   21

  Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2022 uppskattas till 20 mnkr.

  Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionsbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sakskador.

  Budgeten är baserad på behovet för broar, gångtunnlar, tunnlar, strandpromenader, strandskoningar, bryggor och stödmurar som var inventerade fram till år 2019, men även tillkommande konstruktioner. När Nacka kommun tar över kajkonstruktionerna i Tollare, Telegrafberget, Kvarnholmen och Finnboda så kommer Nacka att bli en landets större ägare av denna typ av konstruktioner. Akuta skador på ännu inte inventerade konstruktionsbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att underlaget för planeringen förbättras ytterligare.

 •   22

  Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under år 2022 för 10 miljoner kronor. Därmed skulle cirka 5 lekplatser kunna byggas om detta år.

  Många lekplatser är slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger i linje med målen om att kunna erbjuda en utemiljö som är hel, ren och säker för barn att leka och vistas i.

  Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan. För åren 2019-2021 finns medel avsatta sedan tidigare.

 •   23

  Nacka växer och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark, samtidigt som också slitaget på parkmark ökar väsentligt. Det finns samtidigt en gammal struktur av anläggningar och utrustning i kommunens parkmiljö som uppnått sin ekonomiska och tekniska livslängd med råge. Ju äldre och mer slitna anläggningarna är desto mer ökar kostnaderna för underhållet.

  Parkmarken med dess utrustning behöver vara hel, ren och säker att vistas på och använda.

  Investeringen innebär att upprättad underhållsplan kan följas genom kontinuerliga åtgärder inom nämndens ansvar. Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är 7 mnkr för 2021 och 8 mnkr för 2022. För åren 2019-2020 finns medel avsatta sedan tidigare.

  Den årliga kostnaden för skötsel beräknas bli i stort oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

 •   24

  Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder så som nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken skyltportaler inom vägområdet ingår också.

 •   25

  Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2022 samt nya investeringar för 2020-2023 och senare. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 235 miljoner kronor. De största projekten är ny Sickla bro 75 miljoner kronor, reinvesteringsärenden för 2022 (väg 25 miljoner kronor, gatubelysning och konstruktionsbyggnader 20 miljoner kronor vardera) respektive gångbro Finntorp 22 miljoner kronor.

  De tillkommande driftskostnaderna för projekten beräknas till 0,5 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna till 12 miljoner kronor.

 •   26
 •   27
 •   28

  Ett medborgarförslag om att bilda naturreservat i Lillängsskogen har inkommit till Nacka kommun. Medborgarförslaget har stöd i en namninsamling med 330 personer.

  Lillängskogen har, enligt av kommunen utförd naturvärdesinventering, till stor del höga naturvärden. Den ingår även i kommunala spridningssamband för ek- respektive tallmiljöer och bidrar med ett flertal ekosystemtjänster. Den är även en välbesökt och uppskattade närrekreationsskog.

  I samband med behandling av en motion om bland annat placering av förskola i Järla, föreslog natur- och trafiknämnden den 11 dec 2018 att kommunfullmäktige ska avslå förslaget att bilda naturreservat i Lillängsskogen med motivering att det finns andra skyddsformer som är mer lämpliga för området. Motionen behandlas av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

  Som alternativ till att bilda naturreservat anges i medborgarförslaget att biotopskyddsområde kan instiftas. Biotopskyddsområde torde vara ett bättre sätt att skydda det aktuella området än naturreservat. I dagsläget pågår dock fem reservatbildningsärenden och för att kunna prioritera färdigställande av dessa kan utredning om biotopskydd i delar av Lillängsskogen inte prioriteras i dagsläget. Om biotopskyddsområde ska utredas bör den föregås av en kommunövergripande studie om vilka platser formellt skydd av natur gör mest nytta för biologisk mångfald och spridningssamband.

 •   29

  Det är många faktorer som inverkar på kostnaderna för vinterväghållning. En del går att förutse och budgetera för som marknadsläge, index, tillkommande ytor och fasta kostnader. Andra faktorer som inte går att förutse och som förändras över tid är snömängder, temperaturväxlingar och klimatförändringar.

   

  Vinterväghållningskostnaderna under de senaste tio åren har varierat stort och legat allt mellan 19 till 47 miljoner kronor per vintersäsong. Kostnadsnivån de tre senaste vintersäsongerna har legat på runt 40 Mkr, och den nivån står inte ut sett till den gångna tioårsperioden. Om kostnadsnivån de tre senaste säsongerna istället jämförs med kostnadsnivån enbart under de senaste sex åren, ligger kostnaden de senaste tre säsongerna cirka 20 Mkr högre per år jämfört med de tre föregående säsongerna. Skillnaden beror dels på skillnader som är kopplade till avtalen för vinterväghållningen, dels på skillnader i väderförutsättningarna.

  2016 gjordes en ny upphandling av vinterväghållningen vilken resulterade i att de fasta priserna höjdes och att vinterväghållningen av parkvägarna successivt plockades över från parkavtalen. Detta, samt indexuppräkningen av avtalet, förklarar cirka 7-12 Mkr av skillnaden i kostnad mellan säsongen 2016/17, som var den sista säsongen på det gamla avtalet, och de efterföljande säsongerna, som var med det nya avtalet.

  En jämförelse av väderstatistik visar att de tre vintrarna 2013/14 till 2015/16 var relativt snöfattiga varma vintrar. De tre senaste vintrarna har det varit avsevärt fler snöfall, mer snö och fler temperaturväxlingar vilket innebär mer åtgärder i form av plogning, utlastning, sandning och sandupptagning. Detta har ökat kostnaderna med cirka 11 Mkr. En viss del av denna kostnadsökning kan även hänföras till övertagande av nya ytor från stadsbyggnadsprocessen.

  Den genomförda analysen visar sammantaget att:
  kostnadsnivån de tre senaste säsongerna inte står ut sett ur ett tioårsperspektiv
  att tre milda säsonger har följts av tre säsonger med svårare väderförhållanden
  att nästan hälften av skillnaden mellan de tre senaste säsongerna och de tre föregående kan förklaras av pris- och indexhöjningar i ett nytt avtal och att vinterväghållningen för parkvägar flyttats från parkavtalen till vinterväghållningsavtalen

  Arbetssätt och ambitionsnivå har i stort varit oförändrad sedan 2010 och har därmed inte gett upphov till någon kostnadsökning.

 •   30

  Tattbybron i Saltsjöbaden är en träbro med betongöverbyggnad och konstruktionen är i mycket dåligt skick. Akuta reparationer av bropelarna har utförts sedan 2013 med syfte att säkra brons funktion och att fortsatt kunna hålla bron öppen för allmänheten. Trafiken på bron utgörs av gående och cyklister, ingen biltrafik är tillåten. Brons nuvarande utförande tillåter genomfart av båtar. Mer om Tattbybron går att läsa i Bilaga 1.


  Sedan 2012 pågår ett projekt med målet att renovera bron. Förstärkningen av bropelarna har varit omfattande och utförts med syfte att kunna behålla brons grundläggning och ersätta överbyggnaden med en ny träkonstruktion. Denna metodik innebär dock flera risker som bedöms behöva utredas vidare då de kan resultera i stora, oförutsedda kostnader.

  Det fortsatta arbetet innebär att tre olika alternativ för Tattbybron utreds vidare i en förprojektering. Förprojekteringen kommer att göras inom ramen för redan beslutade reinvesteringsmedel. Alternativen är följande:

  Alternativ A: Den befintliga grundläggningen återanvänds och på denna uppförs en ny överbyggnad i trä.

  Alternativ B: Den befintliga konstruktionen avetableras i sin helhet och ersätts med en flytbro.

  Alternativ C: Den befintliga konstruktionen avetableras i sin helhet och ersätts med nya pålar och en ny överbyggnad.

  Syftet med förprojekteringen är att bland annat att fastställa risker och estimera kostnader för de tre alternativen samt ge en rekommendation och beslutsunderlag för politiken.

 •   31

  Nacka vatten och avfall planerar utbyggnad av 3 stycken dagvattendammar i Storängen och en i Neglingeparken. Syftet är att rena dagvatten innan det rinner ut i Järlasjön och Neglingemaren. Utbyggnaden innebär rening av fosfor, mikroplaster och andra föroreningar. Projekten har beviljats pengar från Naturvårdsverket, den totala kostnaden beräknas till ca 4 miljoner kr för Storängendammarna och ca 3,5 Mkr för dammen i Neglingeparken.

 •   32
 •   33
 •   34
 •   35
 •   36

  delegationsbeslut

  NTN 2019/106 Förordnande av parkeringsvakter - nr 1 – nr 32 år 2019 -

  Tillstyrkan Badsjöfestivalen Bagarsjön 2019 2019-08-20 (7)

  Tillstyrkan Badsjöfestivalen Bagarsjön 2019 2019-08-20 (7)

  Tillstyrkan Swimruntävling Saltsjöbaden 2019-08-20 (3)

  NTN 2019/137, Yttrande över remiss med förslag till nya föreskrifter för väg 222, Stockholms län, TRV 2019/30565  Intern remisser

  B2019-0717 Remissvar gällande Nybyggnad av skola på fastighet Sicklaön 38:14

  B2019-0770 Remissvar gällande Nybyggnad av industrilokal och anläggande av parkeringsplatser, befintlig lokal på platsen ersätts med en större, på fastigheten Skarpnäs 6:12

  B2019-000779 Remissvar gällande Anläggning av ny parkering och rivning av cykelförråd på fastighet Orminge 37:2

  B2019-000883 Remissvar gällande Nybyggnad av radhus på fastighet Älta 10:115

  B2019-0952 Remissvar gällande Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong på fastigheten Sicklaön 38:14

  B2019-000963 Remissvar gällande Förlängning av tillfällig lov för uppställning av rastvagn på fastighet Sicklaön 41:3

  B2019-000977 Remissvar gällande Tidsbegränsat lov för byggskylt på fastighet Sicklaön 362:3

  B2019-001132 Remissvar gällande Tidsbegränsat lov för vepor på fastighet Sicklaön 153:1

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Beviljade

  189/19 2019-08-01 Förare

  175/19 2019-08-02 Förare

  144/19 2019-08-02 Förare

  181/19 2019-08-02 Förare

  171/19 2019-08-02 Förare

  143/19 2019-08-02 Förare

  186/19 2019-08-02 Förare

  188/19 2019-08-02 Förare

  145/19 2019-08-02 Förare

  190/19 2019-08-02 Förare

  193/19 2019-08-06 Förare

  195/19 2019-08-12 Förare

  194/19 2019-08-12 Förare

  199/19 2019-08-15 Förare

  200/19 2019-08-19 Förare

  201/19 2019-08-20 Passagerare

  97/19 2019-08-22 Passagerare

  151/19 2019-08-22 Förare

  203/19 2019-08-22 Förare

  206/19 2019-08-27 Förare  Avslag
  191/19 2019-08-01 Passagerare

  196/19 2019-08-12 Passagerare

  202/19 2019-08-20 Passagerare  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2019-00056 Örkroken parkering tidsbegränsad

  LTF 0182-2019-00057 Kanholmsvägen stannande förbud tillfällig

  LTF 0182-2019-00062 Hedenströms väg Tollare parkeringsförbud

  LTF 0182-2019-00063 Höjdvägen vändplats stannandeförbud

  LTF 0182-2019-00064 Hermelinsvägen parkering RH

  LTF 0182-2019-00065 Baggensvägen parkering RH

  LTF 0182-2019-00066 Skuru Skolväg infartsparkering

  LTF 0182-2019-00068 John Lodéns stannande förbud

  LTF 0182-2019-00070 Saltsjövägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00071 Kungsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00072 Dianavägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00073 Dianavägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00075 Utsiktsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00076 Ravinvägen parkering tidsbegränsad

  LTF 0182-2019-00077 Smiths väg parkering RH

  LTF 0182-2019-00078 Fågelbovägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00079 Tallvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00080 Smiths väg stannande förbud

  LTF 0182-2019-00082 Apollovägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00084 Bromsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00085 Champinjonvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00086 Champinjonvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00087 Eklundavägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00088 Grytvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00089 Hjortvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00090 Kantarellvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00090 Murkelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00092 Skymningsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00093 Slitvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00094 Sommargyllens backe stannande förbud

  LTF 0182-2019-00095 Svampvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00095 Svampvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00097 Venusvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00098 Allévägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00099 Källvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00100 Alphyddevägen stannande förbud tillfällig

  LTF 0182-2019-00101 Skogsviolens väg stannande förbud

  LTF 0182-2019-00102 Kullstigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00103 Fregattvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00104 Stockstigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00106 Stockstigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00107 Västerläppsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00108 Sjöfararvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00108 Sjöfararvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00108 Sjöfararvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00112 Porfyrvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00113 Räckvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00113 Räckvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00113 Räckvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00116 Huldrevägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00117 Vittravägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00118 Svartmesvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00119 Ringduvevägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00120 Tyrvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00121 Orrgränd stannande förbud

  LTF 0182-2019-00122 Åsastigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00123 Kräftvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00124 Fiskarevägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00125 Brisvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00126 Bäcktorpsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00127 Centralvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00128 Gjutarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00128 Gjutarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00130 Murarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00131 Myrsjövägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00132 Norrholmsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00134 Norrholmsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00135 Orkanvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00136 Platåvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00137 Punktvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00138 Snickarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00139 Sprängarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00140 Stenhuggarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00141 Stiltjevägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00142 Stormvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00144 Timmermansvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00145 Alpstigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00146 Anarisvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00147 Badsjöstigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00148 Blåhammarsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00149 Ekstigen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00151 Fäbodvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00152 Fältvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00153 Kulvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00154 Kurirvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00155 Liljekonvaljens väg stannande förbud

  LTF 0182-2019-00155 Liljekonvaljens väg stannande förbud

  LTF 0182-2019-00160 Musseronvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00160 Musseronvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00162 Ottfjällsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00165 Skivlingsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00166 Skivlingsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00167 Skogsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00168 Tryffelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00169 Tryffelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00170 Trädgårdsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00171 Flugsnapparvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00171 Flugsnapparvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00173 Fågelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00174 Gråsparvsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00175 Gärdsmygen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00176 Högmoravägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00177 Klisätravägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00178 Kolarängsvängen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00179 Koltrastvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00180 Mistelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00180 Mistelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00181 Nyvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00182 Odlingsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00183 Pilfinksvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00184 Sigfridsborgsvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00185 Strålsjövägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00186 Sävsångarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00187 Sävsångarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00188 Sävsångarvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00190 Alphyddevägen stannande förbud tillfällig

 •   37

  MSN §177 20190828, Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Trafik och gatudagar 14 – 15 oktober 2019.

  Aktuellt från Svenska Cykelstäder konferens Höstträff i Göteborg 23-24 oktober

 •   38

  Alvin Berggren (S) som valts som 2vice ordförande i nacka naturvårdsråd har flyttat från nacka kommun. Natur och trafiknämnden behöver utse en representant för socialdemokratiska partiet.

 • § 117

  Nacka kommun har sedan 1 januari 2018 (NTN 2017/227) tagit ut avgifter och viten i samband med schakttillstånd och trafikanordningsplaner, vilket i stora delar har lett till positiva effekter. Kommunen har dock utvärderat dessa avgifter och viten och kommit fram till att de i vissa delar behöver revideras. Förtydliganden och revideringar föreslås för arbeten som utförs eller påbörjas utan godkänd ansökan för schakttillstånd och/eller trafikanordningsplan, för de tillfällen då entreprenörer inte har återställt sina arbeten permanent senast tre veckor efter slutfört arbete samt för att avgifter för ansökningar ska utgå även om tillstånden inte används. Revideringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020.

 • § 118

  Enligt investeringsbeslut för utegym 2019-2020 ska ytterligare utegym byggas. Dessa föreslås placeras på Henriksdalsberget och i Lännersta. Förslagen följer förstudien från 2015 och ligger inom beslutad investeringsbudget.

   

  Det har fr.o.m. år 2015 byggts utegym i Tattby, Fisksätra IP, Nyckelviken, Velamsund, Långsjön, Kocktorpssjön och Duvnäs-Utskog. Tre av förslagen i förstudien är inte utbyggda. Det gäller de på Henriksdalsberget, i Lännersta och i gröna dalen mellan Fisksätra och Igelbodaplatån. Utegym föreslås placeras vid Henriksdalsberget och Lännersta. Det finns investeringsmedel för ytterligare ett utegym 2021.

 • § 119

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat och håller budget med två undantag. Vinterunderhållet har dragit över budget, samt ökade kapitaltjänstkostnader till följd av avslut och aktivering av gamla projekt. Den nya prognosen för helåret är -266,3 mkr är ett underskott mot budget på -16 mkr.

  Nämnden ser fortsatt att de kommande utmaningarna för enheten under 2019 främst handlar om att lyckas få god framkomlighet i trafiken under stadsbyggnationen i centrala Nacka.

  Den löpande driften och förebyggande underhållet av den offentliga utemiljön har löpt enligt plan. Ett stort antal anläggningar såsom lekplatser, badplatser mm har renoverats under perioden och en del helt nya anläggningar som tex. ute-gym har också tagits i bruk.

  En utmaning som nu syns är nämndens ökade kapitalkostnader för nya gator, vägar, parker och andra allmänna anläggningar som tas i drift. När kommunen bygger nytt så kommer kostnader för nya allmänna anläggningar att ta en större och större andel av nämndens budget.

 • § 120

  I juni 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020 - 2022. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2020 - 2022 återfinns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen tillfälligt ska utökas med 4,35 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 4,35 miljoner kronor är kopplade till ett uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige att bilda och iståndsätta 4 nya naturreservat och ett kulturreservat.

 • § 121

  Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka kommun genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning, målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår dels från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från så kallade ”passa på-åtgärder” som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

 • § 122

  Målet för investeringen är att sammanlänka befintlig och planerad gång- och cykelinfrastruktur utmed Mensättravägen och att skapa högre tillgänglighet för gående och cyklister i Orminge, i synnerhet för barn och unga med Myrsjöskolan eller sportcentrum som målpunkt. Mensättravägen är utpekad som en saknad länk i kommunens cykelstrategi och föreslagen som utbyggt huvudcykelstråk med hög prioritet. Utbyggnaden föreslås samplaneras och samordnas med utvecklingen av Orminge centrum och den exploatering som kommer att ske där. Investeringskostnaden för objektet beräknas bli 6 miljoner kronor.

 • § 123

  I Kyrksviksparken planeras för en framtida park med funktioner för dagvattenrening samt skyfallsavledning. Anläggningen i den kommande parken påverkas av alla omkringliggande projekt och behöver således samordnas och systemmässigt samplaneras med dessa. Slutförandet av förstudien är nödvändig för att ge rätt förutsättningar för framtida arbeten i alla påverkade projekt.

  Investeringskostnaden har beräknats till 1 mnkr.

 • § 124

  Sickla Bro byggdes under tidigt 50-tal och under hösten 2018 identifierades det brister i bärigheten på brobaneplattan över Saltsjöbanan. Korsningen mellan Värmdövägen, Sickla Industriväg och Saltsjöbanan behöver även anpassas till Nacka Stads kommande prognostiserade trafikmängder. Kostnadsprognosen för projektet är baserad på att ny brolösning som utförs under den planerade avstängningen av Saltsjöbanan. Kostnaderna är kalkylerade till en totalkostnad på 75 mnkr, fördelade på entreprenadkostnad 36 mnkr, projektering och byggherrekostnader 10 mnkr samt kostnader för ersättningstrafik 29 mnkr.

 • § 125

  Trafikverket planerar byggstart av projektet Väg 222 Nya Skurubron med tillhörande trafikplatser till hösten 2019. En entreprenör finns upphandlad och kommer att bedriva arbete via en totalentreprenad.

  Ett genomförandeavtal finns tecknat mellan Nacka kommun och Trafikverket med syfte att reglera ansvarsfördelningen mellan parterna. I avtalet framgår att arbetet med den nya Skurubron skall ske i nära samråd mellan Nacka kommun och Trafikverket och att kommunen skall delta projektet med resurser för bland annat genomförandesamordning, granskning av handlingar och byggplatsuppföljning av de anläggningar och trafikplatser som kommer att övertas av kommunen. Av avtalet framgår att kommunen skall stå för kostnader för egen personal som deltar i projektet.

  Personalinsatsen från Nacka kommun bedöms uppgå till en heltidstjänst under perioden 2019-2022 vilket motsvarar en kostnad på 5 600 000 kr.

 • § 126

  Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2021.

 • § 127

  Målet för investeringen är att anlägga den detaljplanelagda parken på brofästet på Kvarnholmen till övre körbanan på gamla Hästholmsbron. Åtgärden är ett delprojekt i projektet Konsten att skapa stad. Underlaget för anläggandet utgörs av förfrågningsunderlaget som togs fram våren 2019. Genomförande planeras till 2020/2021. Utbyggnad kan ske först efter KUABS renovering/förstärkning av kallstensmuren.

 • § 128

  Syftet med projektet är att tillskapa ny entré till Velamsunds naturreservat från Gamla skärgårdsvägen via Lagnövägen. I projektet ingår en Gång- och cykelbana med vissa sträckor som strandpromenad fram till Mörbygärdet samt eventuellt en mindre parkering. Syftet med entrén är att öka tillgängligheten till Nackas natur och djurliv med cykel, gående och med kollektivtrafik. Utökad ram avser fortsatt projektering under 2020 och utbyggnad 2020–2021.

 • § 129

  Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna bollplaner under år 2020 och 2021 för 2,5 miljoner kronor. Därmed skulle cirka 5 grusbollplaner kunna göras om till konstgräsplaner genom att återanvända konstgräs från idrottsplaner som läggs om. Genom denna reinvestering skulle fler bollplaner kunna göras tillgängliga för barnverksamhet. Detta ligger i linje med målen om att kunna erbjuda invånarna attraktiva utemiljöer för fysisk aktivitet. För att stimulera fler barn att utöva fysisk aktivitet kan Fritidsnämnden erbjuda föreningarna fler bollplaner för barnverksamhet.

  Driften av de bollplanerna (konstgräs och grus) som fritidsnämnden har identifierat som lämpliga att användas för barnverksamhet, kommer från hösten 2019 att skötas av kommunens idrottsdrift och finansieras av fritidsnämnden. För Natur och trafik kvarstår drift och skötsel av; staket och belysning, tömning av papperskorgar, allmän renhållning utanför bollplanen samt ansvar att åtgärda skadegörelse, klotter och större reparationsarbeten. Detta innebär ingen ökad driftkostnad för Natur och trafik.

 • § 130

  På- och avfartsramperna vid Fisksätra trafikplats är i behov av underhåll och de behöver renoveras för att deras fortsatta funktion ska kunna garanteras. Trafikplatsens framtid har tidigare varit osäker varför det normala brounderhållet har underlåtits. Efter att ha utrett olika trafikalternativ bedöms en renovering av de befintliga ramperna vara den mest kostnadseffektiva lösningen då inga förändringar av markanvändningen planeras i närområdet. Åtgärderna bedöms vara prioriterade. Om arbetet projekteras 2019 och under tidigt 2020 är det möjligt att utföra arbetena under 2020.

 • § 131

  Målet för investeringen och projektets syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö.

 • § 132

  Bro S-105 är en gång- och cykelbro som sträcker sig över Värmdövägen i Finntorp centrum. Bron uppfördes 1963 och är idag i mycket stort behov av underhåll. Pågående stadsplanering har medfört ovisshet rörande brons framtid varför större underhållsåtgärder har skjutits på framtiden. Den nuvarande bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

  Det rekommenderas att den befintliga bron rivs ut, antingen hela konstruktionen eller endast överbyggnaden. Bron ersätts med en ny konstruktion i rostfritt stål med ungefär motsvarande sträckning som dagens. Brobredd och ramplutning anpassas efter dagens krav. Det är möjligt att reparera de befintliga bropelarna så att livslängden samverkar med den nya överbyggnaden (120 år).

  En ny brolösning behöver projekteras och kostnaden för projektering av en ny överbyggnad estimeras till 1,6 mnkr. Kostnaden för utrivning av befintlig överbyggnad estimeras till 1,5 mnkr och en ny överbyggnad (inklusive utförandeentreprenad och material) estimeras till 16 mnkr. Till detta tillkommer kostnader för byggledning och oförutsedda händelser.

 • § 133

  Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2022 uppskattas till 20 mnkr.
  Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionsbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sakskador.

  Budgeten är baserad på behovet för broar, gångtunnlar, tunnlar, strandpromenader, strandskoningar, bryggor och stödmurar som var inventerade fram till år 2019, men även tillkommande konstruktioner. När Nacka kommun tar över kajkonstruktionerna i Tollare, Telegrafberget, Kvarnholmen och Finnboda så kommer Nacka att bli en landets större ägare av denna typ av konstruktioner. Akuta skador på ännu inte inventerade konstruktionsbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att underlaget för planeringen förbättras ytterligare.

 • § 134

  Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under år 2022 för 10 miljoner kronor. Därmed skulle cirka 5 lekplatser kunna byggas om detta år.

  Många lekplatser är slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger i linje med målen om att kunna erbjuda en utemiljö som är hel, ren och säker för barn att leka och vistas i.

  Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan. För åren 2019-2021 finns medel avsatta sedan tidigare.

 • § 135

  Nacka växer och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark, samtidigt som också slitaget på parkmark ökar väsentligt. Det finns samtidigt en gammal struktur av anläggningar och utrustning i kommunens parkmiljö som uppnått sin ekonomiska och tekniska livslängd med råge. Ju äldre och mer slitna anläggningarna är desto mer ökar kostnaderna för underhållet.

  Parkmarken med dess utrustning behöver vara hel, ren och säker att vistas på och använda.

  Investeringen innebär att upprättad underhållsplan kan följas genom kontinuerliga åtgärder inom nämndens ansvar. Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är 7 mnkr för 2021 och 8 mnkr för 2022. För åren 2019-2020 finns medel avsatta sedan tidigare.

  Den årliga kostnaden för skötsel beräknas bli i stort oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

 • § 136

  Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder så som nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken skyltportaler inom vägområdet ingår också.

 • § 137

  Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2022 samt nya investeringar för 2020-2023 och senare. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 235 miljoner kronor. De största projekten är ny Sickla bro 75 miljoner kronor, reinvesteringsärenden för 2022 (väg 25 miljoner kronor, gatubelysning och konstruktionsbyggnader 20 miljoner kronor vardera) respektive gångbro Finntorp 22 miljoner kronor.

  De tillkommande driftskostnaderna för projekten beräknas till 0,5 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna till 12 miljoner kronor.

 • § 138
 • § 139

  Ett medborgarförslag om att bilda naturreservat i Lillängsskogen har inkommit till Nacka kommun. Medborgarförslaget har stöd i en namninsamling med 330 personer.

  Lillängskogen har, enligt av kommunen utförd naturvärdesinventering, till stor del höga naturvärden. Den ingår även i kommunala spridningssamband för ek- respektive tallmiljöer och bidrar med ett flertal ekosystemtjänster. Den är även en välbesökt och uppskattade närrekreationsskog.

  I samband med behandling av en motion om bland annat placering av förskola i Järla, föreslog natur- och trafiknämnden den 11 dec 2018 att kommunfullmäktige ska avslå förslaget att bilda naturreservat i Lillängsskogen med motivering att det finns andra skyddsformer som är mer lämpliga för området. Motionen behandlas av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

  Som alternativ till att bilda naturreservat anges i medborgarförslaget att biotopskyddsområde kan instiftas. Biotopskyddsområde torde vara ett bättre sätt att skydda det aktuella området än naturreservat. I dagsläget pågår dock fem reservatbildningsärenden och för att kunna prioritera färdigställande av dessa kan utredning om biotopskydd i delar av Lillängsskogen inte prioriteras i dagsläget. Om biotopskyddsområde ska utredas bör den föregås av en kommunövergripande studie om vilka platser formellt skydd av natur gör mest nytta för biologisk mångfald och spridningssamband.

 • § 140

  Det är många faktorer som inverkar på kostnaderna för vinterväghållning. En del går att förutse och budgetera för som marknadsläge, index, tillkommande ytor och fasta kostnader. Andra faktorer som inte går att förutse och som förändras över tid är snömängder, temperaturväxlingar och klimatförändringar.

  Vinterväghållningskostnaderna under de senaste tio åren har varierat stort och legat allt mellan 19 till 47 miljoner kronor per vintersäsong. Kostnadsnivån de tre senaste vintersäsongerna har legat på runt 40 Mkr, och den nivån står inte ut sett till den gångna tioårsperioden. Om kostnadsnivån de tre senaste säsongerna istället jämförs med kostnadsnivån enbart under de senaste sex åren, ligger kostnaden de senaste tre säsongerna cirka 20 Mkr högre per år jämfört med de tre föregående säsongerna. Skillnaden beror dels på skillnader som är kopplade till avtalen för vinterväghållningen, dels på skillnader i väderförutsättningarna.

  2016 gjordes en ny upphandling av vinterväghållningen vilken resulterade i att de fasta priserna höjdes och att vinterväghållningen av parkvägarna successivt plockades över från parkavtalen. Detta, samt indexuppräkningen av avtalet, förklarar cirka 7-12 Mkr av skillnaden i kostnad mellan säsongen 2016/17, som var den sista säsongen på det gamla avtalet, och de efterföljande säsongerna, som var med det nya avtalet.

  En jämförelse av väderstatistik visar att de tre vintrarna 2013/14 till 2015/16 var relativt snöfattiga varma vintrar. De tre senaste vintrarna har det varit avsevärt fler snöfall, mer snö och fler temperaturväxlingar vilket innebär mer åtgärder i form av plogning, utlastning, sandning och sandupptagning. Detta har ökat kostnaderna med cirka 11 Mkr. En viss del av denna kostnadsökning kan även hänföras till övertagande av nya ytor från stadsbyggnadsprocessen.

   

  Den genomförda analysen visar sammantaget att:
  kostnadsnivån de tre senaste säsongerna inte står ut sett ur ett tioårsperspektiv
  att tre milda säsonger har följts av tre säsonger med svårare väderförhållanden
  att nästan hälften av skillnaden mellan de tre senaste säsongerna och de tre föregående kan förklaras av pris- och indexhöjningar i ett nytt avtal och att vinterväghållningen för parkvägar flyttats från parkavtalen till vinterväghållningsavtalen

  Arbetssätt och ambitionsnivå har i stort varit oförändrad sedan 2010 och har därmed inte gett upphov till någon kostnadsökning.

 • § 141

  Tattbybron i Saltsjöbaden är en träbro med betongöverbyggnad och konstruktionen är i mycket dåligt skick. Akuta reparationer av bropelarna har utförts sedan 2013 med syfte att säkra brons funktion och att fortsatt kunna hålla bron öppen för allmänheten. Trafiken på bron utgörs av gående och cyklister, ingen biltrafik är tillåten. Brons nuvarande utförande tillåter genomfart av båtar. Mer om Tattbybron går att läsa i tjänsteskrivelsens bilaga 1.

  Sedan 2012 pågår ett projekt med målet att renovera bron. Förstärkningen av bropelarna har varit omfattande och utförts med syfte att kunna behålla brons grundläggning och ersätta överbyggnaden med en ny träkonstruktion. Denna metodik innebär dock flera risker som bedöms behöva utredas vidare då de kan resultera i stora, oförutsedda kostnader.

  Det fortsatta arbetet innebär att tre olika alternativ för Tattbybron utreds vidare i en förprojektering. Förprojekteringen kommer att göras inom ramen för redan beslutade reinvesteringsmedel. Alternativen är följande:

  Alternativ A: Den befintliga grundläggningen återanvänds och på denna uppförs en ny överbyggnad i trä.
  Alternativ B: Den befintliga konstruktionen avetableras i sin helhet och ersätts med en flytbro.
  Alternativ C: Den befintliga konstruktionen avetableras i sin helhet och ersätts med nya pålar och en ny överbyggnad.

  Syftet med förprojekteringen är att bland annat att fastställa risker och estimera kostnader för de tre alternativen samt ge en rekommendation och beslutsunderlag för politiken.

 • § 142

  Nacka vatten och avfall planerar utbyggnad av 3 stycken dagvattendammar i Storängen och en i Neglingeparken. Syftet är att rena dagvatten innan det rinner ut i Järlasjön och Neglingemaren. Utbyggnaden innebär rening av fosfor, mikroplaster och andra föroreningar. Projekten har beviljats pengar från Naturvårdsverket, den totala kostnaden beräknas till ca 4 miljoner kr för Storängendammarna och ca 3,5 Mkr för dammen i Neglingeparken.

 • § 143

  Mats Bohman informerade om en planerad bussrundtur  den 22 oktober för att titta på allmänna anläggningar som Natur- och trafiknämnden ansvarar för. Bussen avgår 13.30 och går till två kommundelar.

   

 • § 144

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, informerade nämnden.

  • Cykel
   • Folder till föräldrar vid skolor
   • Information om resa till Ghent i april 2020
   • Busshållplats Järla skola
   • Årets cykeldag

   

  • Infartsparkeringar
   • Kommunen tillhandahålla information till privat initiativ i Nacka Forum

   

  • Statistik mätningar fartkamerorna Saltsjöbadsleden

 • § 145

  Kristina Petterqvist enhetschef för enheten drift utemiljö

  • Trivselpaket
  • Järlabro – status – kontinuerlig uppsikt
  • Ny metod asfaltering på saltsjöbadsleden – återvinning av asfalt

  Följande projekt har färdigställts under sommaren

  • Tattbyträsk och långsjön grillplatser
  • Rudsjöpark, Duvnäs utskog – aktivitetspark
  • Kocktorps sjön utegym
  • Östra orminge – lekplats
  • Solbergparken – lekplats
  • Wallenbergsparken – lekplats
  • Brantvägen – promenadstråk mfl

  Under sommaren 2019 har 12 sommarjobbare arbetat med parkvård.

 • § 146

  Lina Olsson (NL) har lämnat in ett politikerinitiativ

  Hästar i kommunens arbete
  Nackalistan anser att Nacka kommun bör utreda möjligheten att använda hästar som ett komplement till maskiner vid arbete inom kommunen. Hästar är ett miljövänligt alternativ och när de används i stället för maskiner minskas skadorna i känsliga områden. De fungerar också bra i marker med dålig bärighet.

   

  Hästar kan även användas vid olika typer av städuppdrag och att köra ut ved till grillplatser.

  Att slå gräsmarkerna i kommunen med hästdrivna redskap värnar den biologiska mångfalden eftersom både djur och växter gynnas.

   

  En häst som arbetar inom kommunen skulle säkert uppskattas av Nackas medborgare i alla åldrar vilket redan visat sig i flera av landets kommuner. Nackalistan föreslår att NTN beslutar:

  • Att utreda möjligheterna att använda hästar i röjningsarbete och andra för dem lämpliga sysslor istället för maskiner
  • Att kontakta andra kommuner och ta del av deras erfarenheter vad gäller hästskötsel
  • Att värdera hästar i arbetet utifrån långsiktiga miljö och övriga perspektiv

 • § 147

  Peter Zethraeus (M) har lämnat in ett politikerinitiativ.

  På senare tid har det förekommit ett antal rån och rånförsök på en och samma plats, längs cykelbanans sträckning, i höjd med bensinmacken i Fisksätra, och dess anslutning till Saltsjöbadsleden.

  Jag vill att nämnden tar initiativ för att denna plats åter ska bli trygg. Här måste trygghetsskapande insatser omgående sättas in.

 • § 148

  Delegationsbeslut
  NTN 2019/106 Förordnande av parkeringsvakter - nr 1 – nr 32 år 2019 -
  Tillstyrkan Badsjöfestivalen Bagarsjön 2019 2019-08-20 (7)
  Tillstyrkan Badsjöfestivalen Bagarsjön 2019 2019-08-20 (7)
  Tillstyrkan Swimruntävling Saltsjöbaden 2019-08-20 (3)
  NTN 2019/137, Yttrande över remiss med förslag till nya föreskrifter för väg 222, Stockholms län, TRV 2019/30565

  Interna remisser
  B2019-0717 Remissvar gällande Nybyggnad av skola på fastighet Sicklaön 38:14
  B2019-0770 Remissvar gällande Nybyggnad av industrilokal och anläggande av parkeringsplatser, befintlig lokal på platsen ersätts med en större, på fastigheten Skarpnäs 6:12
  B2019-000779 Remissvar gällande Anläggning av ny parkering och rivning av cykelförråd på fastighet Orminge 37:2
  B2019-000883 Remissvar gällande Nybyggnad av radhus på fastighet Älta 10:115
  B2019-0952 Remissvar gällande Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong på fastigheten Sicklaön 38:14
  B2019-000963 Remissvar gällande Förlängning av tillfällig lov för uppställning av rastvagn på fastighet Sicklaön 41:3
  B2019-000977 Remissvar gällande Tidsbegränsat lov för byggskylt på fastighet Sicklaön 362:3
  B2019-001132 Remissvar gällande Tidsbegränsat lov för vepor på fastighet Sicklaön 153:1

   

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019
  Beviljade

  189/19 2019-08-01 Förare
  175/19 2019-08-02 Förare
  144/19 2019-08-02 Förare
  181/19 2019-08-02 Förare
  171/19 2019-08-02 Förare
  143/19 2019-08-02 Förare
  186/19 2019-08-02 Förare
  188/19 2019-08-02 Förare
  145/19 2019-08-02 Förare
  190/19 2019-08-02 Förare
  193/19 2019-08-06 Förare
  195/19 2019-08-12 Förare
  194/19 2019-08-12 Förare
  199/19 2019-08-15 Förare
  200/19 2019-08-19 Förare
  201/19 2019-08-20 Passagerare
  97/19 2019-08-22   Passagerare
  151/19 2019-08-22 Förare
  203/19 2019-08-22 Förare
  206/19 2019-08-27 Förare

  Avslag
  191/19 2019-08-01 Passagerare
  196/19 2019-08-12 Passagerare
  202/19 2019-08-20 Passagerare

  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  LTF 0182-2019-00056 Örkroken parkering tidsbegränsad
  LTF 0182-2019-00057 Kanholmsvägen stannande förbud tillfällig
  LTF 0182-2019-00062 Hedenströms väg Tollare parkeringsförbud
  LTF 0182-2019-00063 Höjdvägen vändplats stannandeförbud
  LTF 0182-2019-00064 Hermelinsvägen parkering RH
  LTF 0182-2019-00065 Baggensvägen parkering RH
  LTF 0182-2019-00066 Skuru Skolväg infartsparkering
  LTF 0182-2019-00068 John Lodéns stannande förbud
  LTF 0182-2019-00070 Saltsjövägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00071 Kungsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00072 Dianavägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00073 Dianavägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00075 Utsiktsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00076 Ravinvägen parkering tidsbegränsad
  LTF 0182-2019-00077 Smiths väg parkering RH
  LTF 0182-2019-00078 Fågelbovägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00079 Tallvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00080 Smiths väg stannande förbud
  LTF 0182-2019-00082 Apollovägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00084 Bromsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00085 Champinjonvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00086 Champinjonvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00087 Eklundavägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00088 Grytvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00089 Hjortvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00090 Kantarellvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00090 Murkelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00092 Skymningsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00093 Slitvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00094 Sommargyllens backe stannande förbud
  LTF 0182-2019-00095 Svampvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00095 Svampvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00097 Venusvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00098 Allévägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00099 Källvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00100 Alphyddevägen stannande förbud tillfällig
  LTF 0182-2019-00101 Skogsviolens väg stannande förbud
  LTF 0182-2019-00102 Kullstigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00103 Fregattvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00104 Stockstigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00106 Stockstigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00107 Västerläppsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00108 Sjöfararvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00108 Sjöfararvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00108 Sjöfararvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00112 Porfyrvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00113 Räckvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00113 Räckvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00113 Räckvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00116 Huldrevägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00117 Vittravägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00118 Svartmesvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00119 Ringduvevägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00120 Tyrvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00121 Orrgränd stannande förbud
  LTF 0182-2019-00122 Åsastigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00123 Kräftvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00124 Fiskarevägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00125 Brisvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00126 Bäcktorpsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00127 Centralvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00128 Gjutarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00128 Gjutarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00130 Murarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00131 Myrsjövägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00132 Norrholmsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00134 Norrholmsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00135 Orkanvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00136 Platåvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00137 Punktvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00138 Snickarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00139 Sprängarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00140 Stenhuggarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00141 Stiltjevägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00142 Stormvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00144 Timmermansvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00145 Alpstigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00146 Anarisvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00147 Badsjöstigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00148 Blåhammarsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00149 Ekstigen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00151 Fäbodvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00152 Fältvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00153 Kulvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00154 Kurirvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00155 Liljekonvaljens väg stannande förbud
  LTF 0182-2019-00155 Liljekonvaljens väg stannande förbud
  LTF 0182-2019-00160 Musseronvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00160 Musseronvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00162 Ottfjällsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00165 Skivlingsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00166 Skivlingsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00167 Skogsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00168 Tryffelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00169 Tryffelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00170 Trädgårdsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00171 Flugsnapparvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00171 Flugsnapparvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00173 Fågelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00174 Gråsparvsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00175 Gärdsmygen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00176 Högmoravägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00177 Klisätravägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00178 Kolarängsvängen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00179 Koltrastvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00180 Mistelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00180 Mistelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00181 Nyvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00182 Odlingsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00183 Pilfinksvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00184 Sigfridsborgsvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00185 Strålsjövägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00186 Sävsångarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00187 Sävsångarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00188 Sävsångarvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00190 Alphyddevägen stannande förbud tillfällig

 • § 149

  • MSN §177 20190828, Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  • Trafik och gatudagar 14 – 15 oktober 2019.
  • Aktuellt från Svenska Cykelstäder konferens Höstträff i Göteborg 23-24 oktober

 • § 150

  Alvin Berggren (S) som valts som 2vice ordförande i nacka naturvårdsråd har flyttat från Nacka kommun. Natur och trafiknämnden behöver utse en representant för socialdemokratiska partiet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.