Möte 2019-08-27

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 18:45 Nacka stadshus
 •   1


  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen.
  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i Tollare, ÖF plan -1, Stadshuset

 •   2

  Upprop

  justering

  Anmälan av extra ärende/ Övriga frågor

  Godkännande av dagordningen

 •   3
 •   4

  Ett planprogram för Orminge centrum antogs 2015. Enligt programmet ska Orminge centrum omvandlas till ett attraktivt, tryggt och levande centrum med cirka 1 500 nya bostäder och cirka 25 000 kvadratmeter nya verksamheter.  Utbyggnadspromemorian gäller utbyggnad av etapp 3 i Orminge centrum och avser främst ombyggnad och utveckling av bussgatan till en effektiv och tillgänglig bytespunkt för kollektivtrafiken i Orminge. Åtgärderna föreslås för att få tillräcklig kapacitet på infrastrukturen som ska tillgodose behovet av påbörjad och planerad utveckling av Orminge centrum. Etapp 3 bedöms generera total produktionskostnad om cirka 63 miljoner kronor inklusive åtgärder för vatten- och avlopp om cirka 10 miljoner kronor. Produktionskostnaden är inklusive reserv-/riskpåslag med cirka 15 procent.  Budget för genomförande av etapp 3 kommer att sökas i T2 2019. Budget kommer även sökas i T2 för påbörjan av projektering av etapp 4. Genomförande av etapp 3 sker i huvudsak under 2020.  Utgifter för utbyggnadsetapp 3 bedöms täckas av inkomster under samma period. Risker finns om till exempel detaljplaner blir försenade vilket påverkar inkomster eller att oförutsedda markföroreningar eller ökad sprängning av berg medför ökade utgifter.  Driftskostnaderna kommer preliminärt att öka med cirka 2,4 miljoner kronor per år för tillkommande anläggningar när allt är utbyggt. Utöver driftkostnader bedöms kapitalkostnader (avskrivning och internränta) uppgå till cirka 10 miljoner kronor per år. Projektet är i ett tidigt skede och kapitalkostnaderna beräknas därför med schablon.

 •   5

  Den planerade upphandlingen utförs eftersom det befintliga avtalet går ut och ett nytt avtal måste tecknas. Avtalet ska möjliggöra att sopning och sandupptagning efter vintersäsongen på kommunens hårdgjorda ytor kan ske på ett effektivt och enhetligt sätt och att så mycket som möjligt av den upptagna sandningssanden ska kunna återanvändas.
  Avtalet omfattar sopning och sandupptagning samt hantering av upptagen sandningssand så att den kan återanvändas. Underhållssopning under sommarhalvåret ska även kunna avropas vid behov. .
  Estimerad storlek på affären är ca 7 miljoner kronor per år. Detta ryms inom den av Natur och trafiknämnden beslutade budgeten för investeringar och driftåtgärder.
  Annonsering planeras i början av september och kontrakt förväntas tecknas i slutet av oktober. Kontraktet börjar gälla den 1 januari 2020 och kontraktstiden föreslås vara 4+2 år

 •   6

  Under förprojekteringen uppstod nya förutsättningar för vilket djup som krävdes för reguljär trafik med Waxholmsbolaget som fick stor påverkan på ekonomi och utförande, eftersom det krävdes muddring/sprängning i vattnet alternativt en förlängd brygga för att få rätt djup vid angöringen.

  Ny utredning genomfördes där det togs fram alternativa förslag och där projektet anser att alternativ A som innebär att endast renoverar den befintliga bryggan för den idag befintliga trafiken är den rimligaste sett ur nyttan kontra investering. Bryggan kommer då endast trafikeras av charterbåtar, och inte av reguljära turer av Waxholmsbolaget.

 •   7

  Kulturtavlor finns i Stockholm sedan 20 år tillbaka. Kulturen, föreningslivet och, om så önskas även kommunen, erbjuds på detta sätt ett alldeles eget annonsutrymme på stadens mest trafikerade platser anpassade för bilister, lokaltrafik, cyklister och gående. Under senare år har närkommuner möjlighet att ansluta sig till systemet. Det finns nu ett intresse att addera kulturtavlor i Nacka kommun och skriva ett avtal med Kulturreklam Sverige AB. Kulturnämnden har tillstyrkt förslaget. Det gör det möjligt för kulturaktörer och föreningslivet inom kommunen att kommunicera olika aktiviteter och evenemang vilket är positivt. I tre etapper kan kulturtavlor adderas i Nacka kommun, i ett första steg inkluderas 150 belysningsstolpar. Det finns ett intresse att addera kulturtavlor i Nacka för att öka olika kulturaktörers och föreningslivets möjlighet att marknadsföra olika evenemang.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Natur- och trafiknämnden noterar muntlig föredragning av kommande mål och budget 2020-2022.

 •   9

  Enligt 2 § i Gemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m.m. för nämnder i Nacka kommun ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag och tid) senast under september månad året före.

  Vid utformandet av ett förslag ska hänsyn tas till förläggningen av övriga nämnder och styrelser och till Kommunfullmäktiges sammanträden. Nämnderna ska dessutom ta hänsyn till tiderna för Kommunfullmäktiges behandling av årsbokslut, tertialbokslut och budget.

 •   10

  Området är beläget i östra delen av Ektorp mellan Värmdöleden (väg 222) och Skuru skola. Projektets mål är att tillskapa byggrätt för nya bostäder på privat mark, skapa fler mindre bostäder genom påbyggnad eller förtätning på kommunens mark - företrädesvis hyresrätter, samordna infart och angöring för de privata respektive kommunala fastigheterna samt eftersträva en helhet kring utemiljön.

  Idag är området delvis bebyggt och delvis naturmark. Bebyggelsen består av en kommunal vårdverksamhet i två till fem våningar och två privatägda villor. De två privatägda byggnaderna kommer att rivas men den befintliga vårdverksamheten som bedrivs på platsen ska vara kvar. Planförslaget föreslår en utbyggnad av cirka 45 nya bostäder inom de privatägda fastigheterna 73:49 och 73:50 samt cirka 70 hyresrätter och 10 gruppbostäder på de kommunala fastigheterna Sicklaön 40:14 och 73:119.

  Del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom ett område som delvis omfattas av strandskydd om 100 meter från Bastusjön. Strandskyddet föreslås upphävas med det särskilda skälet, att området anses vara väl avskilt från området närmast strandlinjen.

  Bebyggelsen planeras utföras med stor hänsyn till de träd som är utpekade i framtagen trädinventering, genom att betydelsefulla träd säkerställs med planbestämmelse. Planområdet ligger nära Värmdöleden och målet är att den nya bebyggelsen i planområdet ska klara de rekommenderade riktvärdena för trafikbuller.

  Detaljplanens indelning av allmänplatsmark och kvartersmark följer den befintliga strukturen och inga nya gatusträckningar planeras. På plankartan redovisas gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark med linjen ”användningsgräns”. För olika delar av kvartersmarken gäller varierande egenskapsbestämmelser och gränsen mellan områden med olika egenskapsbestämmelser utgörs av en ”egenskapsgräns”.

  Planförslaget föreslår en nybyggnation om cirka 120 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Del av bebyggelsen föreslås inom redan ianspråktagen mark, medan andra delar föreslås inom del av grönområde, som idag omfattas av strandskydd. I bedömningen har aspekter så som befintliga fastigheters form/storlek, höjdförutsättningar, skyddsvärd mark och vegetation, trafikbuller samt dagvattensituationen vägts in. Uppdateringar av framtagna

  Inom området finns idag inga offentliga rum eller platser. De mindre grönytor som finns nyttjas av den kommunala verksamheten. I direkt anslutning till planområdet i sydvästlig riktning ligger ett skolområde med fotbollsplan, basketplan och sporthall.

  Inom området finns ingen skyddad natur i form av naturreservat eller Natura 2000 men området har delvis höga naturvärden i form av en sammanhängande naturlig skogsmiljö.

  De befintliga gröna ytorna inom planområdet innehåller flera skyddsvärda träd. Träden finns registrerade genom länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd och hjälper till att bevara det svaga spridningssamband som har pekats ut i kommunens översiktsplan. Enligt länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet finns inom planområdet fyra skyddsvärda träd (ek), varav tre är jätteträd (större än 1 meter i diameter). Vidare har 45 naturvärdesträd identifieras inom planområdet i en trädinventering (Calluna, 2017). Av dessa 45 naturvärdesträd finns sju ekar, med naturvärdesklass 2, och en tall, naturvärdesklass 3, inom strandskyddat område. En skyddsvärd ek enligt länsstyrelsens kriterier för jätteträd finns i direkt anslutning till strandskyddets gräns.

  Den föreslagna exploateringen innebär att en del av naturmarken inom planområdet tas i anspråk för ny bebyggelse. Naturmarken är utpekad i översiktsplanen som del i ett svagt samband i grönstrukturen mellan Nyckelviken-Skuruparken-Tollare. Bebyggelse inom detta område kan komma att bidra till att det svaga sambandet försvagas ytterligare och vissa spridningssamband kommer eventuellt att gå förlorade. Vidare kommer en del miljöskapande träd att försvinna när marken bebyggs.

  yttrande natur- och trafiknämnden

  Natur och träd

  I planbeskrivning och miljöredovisning står det att spridningssamband för ek och tall riskerar att försvagas eller eventuellt gå förlorade. Med den föreslagna bebyggelsen är nämndens bedömning att spridningssambandet kommer gå förlorat då 40 av 45 träd i det svaga spridningssambandet försvinner samt att de kvarvarande träden kommer att isoleras och /eller skärmas av från spridningsvägen genom föreslagen bebyggelse. Inom förvaltningen av naturmark i Nacka kommun pågår en löpande skötsel för att bibehålla och stärka de befintliga spridningssambanden och verka för att Nackas miljömål, Ett rikt växt och djurliv, ska kunna uppnås. Nämnden föreslår därför att byggnadsvolymerna anpassas så att spridningssambandet kan bibehållas och negativ påverkan på miljömål och spridningsfunktioner minskas. Detta skulle kunna göras genom att byggnaderna placeras så att siktlinjerna mellan de kvarvarande träden behålls. Det vore också positivt om fler träd kunde bevaras. Även möjligheter att förstärka sambandet i närområdet genom plantering bör utredas.

   

  Väg och gata

  Enligt handlingarna ska befintliga vägar inte påverkas eller byggas ut i samband med detaljplaneläggning. Det ska endast ske anpassningar på vägarna vid anslutning mot kvartersmark. Nämnden tror att även andra anpassningar kommer bli nödvändiga och efterfrågar tydligare handlingar där följande frågeställningar klargörs:
   

  Detaljplanen ska redovisas gatusektioner för de kommunala vägarna, Skuruhallsvägen (GATA1) och Östa Gräsvägen (GATA2). Av sektioner bör framgå körbanebredd, utrymme för diken, plats för belysning mm. Det minsta körbanebredd för kommunala vägar är 3,5 m med förutsättning att det finns mötesplatser (körbanan kan behövas breddas vid horisontala kurvor).

  • I portiken ska en lastbil och sopbil kunna mötas och säkerhetszon mot portikens väggar ska finnas  
  • Sikten i korsningen Gamla Landsvägen - Skuruhallsvägen (GATA1) ska var god, det kan behövas en anpassning av terrängen för att uppfylla en god sikt.
  • Detaljplanen bör redovisa hur angöring/parkering för färdtjänst och rörelsehindrad anordnas för samtliga planerade bostadshusen. 
  • In- och utfarter till planerade garage bör redovisas om detta sker mot de allmänna vägarna och då ska sikten vara god.  

 •   11

  I ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen den 24 maj 2018 framhöll Mats Gerdau (M) vikten av att Nacka kommun låter utreda förutsättningarna för att bredda Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum. Anledningarna som uppgavs var bl a att bilister utmed vägen tidvis upplever att det höga staketet mellan vägbanan och gång- och cykelbanan är trafikosäkert och inger obehag samt försvårar arbetet för Räddningstjänsten. Kommunstyrelsen beslutade att låta utreda frågan vad gäller kostnader, framkomlighet och trafiksäkerhet. Utredningen har genomförts och tre alternativa förslag till åtgärder har presenterats. De föreslagna åtgärderna innehåller samtliga, var för sig, en hel del komplexa lösningar vilka skulle behöva utredas ytterligare. Vad som dock redan i detta skede kan konstateras är att de alla skulle kunna anses bli kostsamma. Åtgärdsförslagen skulle hamna på minst mellan 4,2 mnkr – 5,0 mnkr men då omgivningarna har att antal fysiska utmaningar så ser utredarna att det är sannolikt att den slutliga kostnaden skulle stiga med ytterligare minst 20 %. För att få till en mer kostnadseffektiv lösning har därför ett fjärde alternativ utretts, vilket skulle utformas inom den befintliga bredd som körbanan och cykelbanan utgör idag och hamna på en investeringskostnad av 550 tkr – 600 tkr.

 •   12

  Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att vidta åtgärder längst med bussgatan på Storholmsvägen i Orminge för att förtydliga att det enbart är bussar i linjetrafik och utryckningsfordon som får köra på sträckan. Medborgaren önskar bl.a. uppsättning av vägmärke för återvändsväg, information om att sträckan är bussgata i GPS system, att befintliga förbudsskyltar rätas upp, att bussgatan målas i annan färg samt att belysningen på sträckan förstärks.

  Trafikenheten ställer sig positiv till ett antal av förslaget och föreslår att vissa åtgärder genomförs. Befintliga förbudsmärken med tilläggstavlor kommer att bytas ut och beläggningen kommer att kompletteras med vägmarkering för buss i båda ändarna av bussgatan. Övriga förslag anses ej ge tillräcklig effekt och föreslås därmed ej att genomföras.

 •   13

  Medborgare föreslår att kommunen ser över skötsel av allmänna grönytor och vägkanter så att biologisk mångfald gynnas. Bland annat kan kommunen välja att omvandla kortklippta gräsytor till ängsytor, vilket minskar kostnaderna för skötsel och bidrar till bättre livsmiljöer för insekter. Sen slåtter av vägkanter gynnar också insektslivet. Mer planteringar av träd och buskar skapar bra livsmiljöer för många djurarter, bland annat kan man också sätta upp holkar. Att inte använda kemiska bekämpningsmedel bidrar också till att den biologiska mångfalden ökar, liksom att aktivt bekämpa invasiva arters tillväxt. Tillgång till vattenmiljöer gynnar många insekters och djurs möjligheter att överleva under torrare perioder.

 •   14

  Medborgare förslår att kommunen bygger ett utegym i Gustavsvik förslagsvis vid Boobadet. 2015 gjordes en förstudie om utegym i Nacka kommun, se bilaga. Denna ligger till grund för de utegym som kommunen därefter har planerat in. En sammanvägd bedömning av geografisk spridning av befintliga utegym, befolkningstäthet, lämplig plats på kommunägd mark mm behöver göras inför beslut om var ytterligare gym ska placeras.

 •   15

  Medborgare har inkommit med förslag om att göra industriområden trevligare. Industriområden uppfattas som lite tråkiga och skräpiga och inte trevliga för varken människor eller insekter. Medborgare önskar att kommunen bidrar till att göra industriområden trevligare genom att plantera blommor och sätta upp fler papperskorgar. Kommunen arbetar idag med att främja den biologiska mångfalden genom att göra om gräsytor till ängsmark och tillföra blommande växtmaterial på lämpliga ytor för att bidra till pollinering.

 •   16
 •   17
 •   18
 •   19

  Följande beslut har tagits på delegation

  Delegationsbeslut
  NTN 2019/135 Ramar och förutsättningar för upphandling av drift och underhåll av parkeringsautomater
  NTN 2019/130 Tilldelningsbeslut i avrop via Ework av Lekplatsbesiktning 2019
  NTN 2019/130 Upphandling av lekplatsbesiktning 2019
  NTN 2019/169 Utnämning av dataskyddsombud

  Delegationsbeslut gällande Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  MU_20190604_6820 Avstyrkan Filminspelning Gillevägen busshållplats ej längre aktuell plats 2019-06-05
  MU_20190429_6653 Avstyrkan filminspelning Skogsövägen
  MU_20190722_6936 Avstyrkan Foodtruck Boobacken 2019-07-25
  MU_20190703_6915 Remiss ansökan löpartävling Nackareservatet 2019-08-24
  MU_20190222_6386 Remiss ansökan Nyckelvikens dag 2019-09-01
  MU_20190611_6849 Remiss ansökan offentlig tillställning Kvarnholmen 2019
  MU_20190701_6905 Remiss byggetablering Sickal industriväg 6
  MU_20190619_6875 Remiss byggetablering Värmdövägen 256-260
  MU_20190618_6872 Remiss midsommarfirande och danstillställning Boobadet 2019
  MU_20190603_6806 Remiss reklamfilminspelning Kvarnholmen 11 juni 2019
  MU_20190603_6806 Remiss reklamfilminspelning Kvarnholmen 13-14 juni 2019
  MU_20190610_6848 Remiss skottlossningstillstånd viltvårdsuppdrag Nacka kommun 2019
  MU_20190516_6724 Remiss uteservering Skyttevägen 15 Saltsjöbaden 2019
  MU_20190617_6866 Remiss utställning av reklamskyltar Kvarnholmen
  MU_20190726_6943 Tillstyrkan byggställning hängande över gångbanan Alphyddevägen 9 2019-07-29 (3)
  MU_20190513_6706 Tillstyrkan 2019-06-10 borrningar Birkaområdet arbetsplatsetablering
  MU_20190610_6846 Tillstyrkan 2019-06-10 Lift Vikdalsvägen 10 juni Joy Nacka skyltning
  MU_20190605_6825 Tillstyrkan 2019-06-10 Midsommar i Ringparken 2019
  MU_20190726_6941 Tillstyrkan cermoni vid minnesmärket skogsö -slaget vid stäket-2019-07-29 (5)
  MU_20190611_6850 Tillstyrkan jordgubbsförsäljning Ektorp 1-28 juni 2019
  MU_20190605_6826 Tillstyrkan Midsommarfirande Myrsjöns festplasts ej Nacka kommuns mark 2019-06-05
  MU_20190724_6940 tillstyrkan av ansökan om skottlossningstillstånd för viltvårdare inom Nacka kommun
  MU_20190610_6847 Yttrande Nacka kommun 2019-06-10 gällande filminspelning Hellasgården ej vår mark

  Internt remissyttrande B2019-0400 Nybyggnad av fyra enbostadshus på fastighet Erstavik 25:16
  Internt remissyttrande B2019-0853 Tidsbegränsat lov för lokal/Fisksätra folkets hus på fastighet Erstavik 26:1118
  Internt remissyttrande B2019-0780 Nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Kil 1:100
  Internt remissyttrande B2019-0142 Nybyggnation av flerbostadshus på fastighet Kummelnäs 1:752
  Internt remissyttrande B2019-000801 Nybyggnad av industrilokal på fastighet Mensättra 1:80
  Internt remissyttrande B2019-000305 Bodetablering och manskapsvagn på fastigheterna Sicklaön 17:1, 40:13 mf.
  Internt remissyttrande B2019-000305 Ändrad placering av bodetablering och manskapsvagns på fastighet Sicklaön 18:31
  Internt remissyttrande B2019-000305 Ändrad placering av bodetablering och manskapsvagns på fastighet Sicklaön 19:4
  Internt remissyttrande B2019-000431 Skyltanordning på fastighet Sicklaön 37:11
  Internt remissyttrande B2019-0892 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förskola och skola på fastighet Sicklaön 38:14
  Internt remissyttrande B2019-000902 Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastighet Sicklaön 73:17
  Internt remissyttrande B2019-000512 Förskola på fastighet Sicklaön 83:3
  Internt remissyttrande B2018-0876 Nybyggnation av flerbostadshus på fastighet Sicklaön 134:1
  Internt remissyttrande B2019-000964 Tidsbegränsat bygglov för plank på fastigheten Sicklaön 269:1 under 3 år
  Internt remissyttrande B2019-000632 Tillbyggnad/utvändig ändring av enbostadshus samt ny parkeringsplats på fastighet Sicklaön 331:14
  Internt remissyttrande B2018-001481 Tidsbegränsat lov för bodetablering och skylt på fastighet Sicklaön 352:2
  Internt remissyttrande B2019-000548 Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontorslokal (gymnasieskola) på fastighet Sicklaön 369:33
  Internt remissyttrande B2019-000826, 000827, 000829, 000831, 000840 Reklamvitrin på befintliga busskurar på Sicklaön
  Internt remissyttrande B2018-0905 Nybyggnation av flerbostadshus på fastighet Skarpnäs 2:24
  Internt återremissyttrande B2019-000497 Nybyggnation av enbostadshus på fastighet Skogsö 2:33
  Internt remissyttrande B2019-000488 Nybyggnad av carport på fastighet Tollare 1:478
  Internt remissyttrande B2019-936 Nybyggnad av industrilokal på fastighet Älta 10:48
  Internt remissyttrande B2017-1528 LSS-boende på fastighet Älta 109:7

  Delegationsbeslut gällande - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  Maj 2019

  Ärende Id

  Beslutsdatum

  Förartyp

  111/19

  2019-05-02

  Passagerare

  54/19

  2019-05-02

  Förare

  112/19

  2019-05-02

  Förare

  90/19

  2019-05-03

  Passagerare

  121/19

  2019-05-06

  Förare

  447/17

  2019-05-06

  Förare

  114/19

  2019-05-06

  Förare

  119/19

  2019-05-06

  Förare

  117/19

  2019-05-06

  Passagerare

  120/19

  2019-05-06

  Passagerare

  115/19

  2019-05-06

  Förare

  26/19

  2019-05-06

  Förare

  126/19

  2019-05-09

  Förare

  124/19

  2019-05-09

  Passagerare

  123/19

  2019-05-09

  Förare

  105/19

  2019-05-13

  Förare

  130/19

  2019-05-13

  Passagerare

  129/19

  2019-05-13

  Passagerare

  127/19

  2019-05-13

  Förare

  132/19

  2019-05-15

  Passagerare

  107/19

  2019-05-15

  Förare

  139/19

  2019-05-20

  Passagerare

  138/19

  2019-05-20

  Förare

  136/19

  2019-05-20

  Förare

  134/19

  2019-05-20

  Passagerare

  42/19

  2019-05-20

  Passagerare

  133/19

  2019-05-20

  Förare

  109/19

  2019-05-21

  Passagerare

  140/19

  2019-05-23

  Passagerare

  147/19

  2019-05-27

  Passagerare

  148/19

  2019-05-28

  Passagerare

  146/19

  2019-05-28

  Förare

  76/19

  2019-05-28

  Förare

   

  Juni 2019

  Ärende Id

  Beslutsdatum

  Förartyp

  141/19

  2019-06-10

  Förare

  149/19

  2019-06-10

  Passagerare

  135/19

  2019-06-10

  Förare

  155/19

  2019-06-10

  Förare

  82/19

  2019-06-10

  Förare

  154/19

  2019-06-10

  Förare

  64/19

  2019-06-10

  Förare

  142/19

  2019-06-10

  Passagerare

  37/19

  2019-06-10

  Förare

  45/19

  2019-06-10

  Förare

  137/19

  2019-06-10

  Förare

  131/19

  2019-06-10

  Förare

  152/19

  2019-06-10

  Förare

  158/19

  2019-06-11

  Förare

  150/19

  2019-06-11

  Förare

  156/19

  2019-06-17

  Förare

  164/19

  2019-06-17

  Förare

  163/19

  2019-06-17

  Förare

  162/19

  2019-06-17

  Förare

  161/19

  2019-06-17

  Passagerare

  160/19

  2019-06-17

  Förare

  159/19

  2019-06-17

  Förare

  128/19

  2019-06-18

  Passagerare

  157/19

  2019-06-20

  Passagerare

  167/19

  2019-06-20

  Förare

  166/19

  2019-06-20

  Förare

  165/19

  2019-06-20

  Förare

  118/19

  2019-06-26

  Förare

  169/19

  2019-06-26

  Förare

  153/19

  2019-06-27

  Förare

   

  Juli

  174/19

  2019-07-01

  Förare

  30/19

  2019-07-01

  Förare

  173/19

  2019-07-01

  Passagerare

  176/19

  2019-07-04

  Förare

  172/19

  2019-07-11

  Förare

  177/19

  2019-07-11

  Förare

  178/19

  2019-07-17

  Förare

  182/19

  2019-07-17

  Förare

  180/19

  2019-07-17

  Förare

  179/19

  2019-07-17

  Förare

  184/19

  2019-07-22

  Passagerare

  187/19

  2019-07-30

  Förare

  53/19

  2019-07-31

  Förare

 •   20

  Stockholmstrafik, störningsrapport nr 6

  Trafik och gatudagar 14-15 oktober
  Anmälan senast den 27 september 2019

  Avsägelse A Berggren (S)

  Redovisning från SKLs cykelkonferens i Helsingborg

 • § 100

  Helena Svärdh och Anastasja Stengerd informerade natur- och trafiknämnden om Agenda 2030, de sjutton olika målen, hur de togs fram och vad de kan betyda för Nackas fortsatta hållbarhetsarbete.

  Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


  Den 24 oktober 2019 arrangeras 2 seminarier.

 • § 101

  Björn Emil Jonsson och Lisa Bergdahl informerade och svarade på frågor från nämnden.

  Ett planprogram för Orminge centrum antogs 2015. Enligt programmet ska Orminge centrum omvandlas till ett attraktivt, tryggt och levande centrum med cirka 1 500 nya bostäder och cirka 25 000 kvadratmeter nya verksamheter.

  Utbyggnadspromemorian gäller utbyggnad av etapp 3 i Orminge centrum och avser främst ombyggnad och utveckling av bussgatan till en effektiv och tillgänglig bytespunkt för kollektivtrafiken i Orminge. Åtgärderna föreslås för att få tillräcklig kapacitet på infrastrukturen som ska tillgodose behovet av påbörjad och planerad utveckling av Orminge centrum. Etapp 3 bedöms generera total produktionskostnad om cirka 63 miljoner kronor inklusive åtgärder för vatten- och avlopp om cirka 10 miljoner kronor. Produktionskostnaden är inklusive reserv-/riskpåslag med cirka 15 procent.

  Budget för genomförande av etapp 3 kommer att sökas i T2 2019. Budget kommer även sökas i T2 för påbörjan av projektering av etapp 4. Genomförande av etapp 3 sker i huvudsak under 2020.

  Utgifter för utbyggnadsetapp 3 bedöms täckas av inkomster under samma period. Risker finns om till exempel detaljplaner blir försenade vilket påverkar inkomster eller att oförutsedda markföroreningar eller ökad sprängning av berg medför ökade utgifter.

  Driftskostnaderna kommer preliminärt att öka med cirka 2,4 miljoner kronor per år för tillkommande anläggningar när allt är utbyggt. Utöver driftkostnader bedöms kapitalkostnader (avskrivning och internränta) uppgå till cirka 10 miljoner kronor per år. Projektet är i ett tidigt skede och kapitalkostnaderna beräknas därför med schablon.

 • § 102

  Den planerade upphandlingen utförs eftersom det befintliga avtalet går ut och ett nytt avtal måste tecknas. Avtalet ska möjliggöra att sopning och sandupptagning efter vintersäsongen på kommunens hårdgjorda ytor kan ske på ett effektivt och enhetligt sätt och att så mycket som möjligt av den upptagna sandningssanden ska kunna återanvändas.


  Avtalet omfattar sopning och sandupptagning samt hantering av upptagen sandningssand så att den kan återanvändas. Underhållssopning under sommarhalvåret ska även kunna avropas vid behov.

  Estimerad storlek på affären är ca 7 miljoner kronor per år. Detta ryms inom den av Natur och trafiknämnden beslutade budgeten för investeringar och driftåtgärder.

  Annonsering planeras i början av september och kontrakt förväntas tecknas i slutet av oktober. Kontraktet börjar gälla den 1 januari 2020 och kontraktstiden föreslås vara 4+2 år

 • § 103

  Under förprojekteringen uppstod nya förutsättningar för vilket djup som krävdes för reguljär trafik med Waxholmsbolaget som fick stor påverkan på ekonomi och utförande, eftersom det krävdes muddring/sprängning i vattnet alternativt en förlängd brygga för att få rätt djup vid angöringen.

  Ny utredning genomfördes där det togs fram alternativa förslag och där projektet anser att alternativ A som innebär att endast renoverar den befintliga bryggan för den idag befintliga trafiken är den rimligaste sett ur nyttan kontra investering. Bryggan kommer då endast trafikeras av charterbåtar, och inte av reguljära turer av Waxholmsbolaget.

 • § 104

  Kulturtavlor finns i Stockholm sedan 20 år tillbaka. Kulturen, föreningslivet och, om så önskas även kommunen, erbjuds på detta sätt ett alldeles eget annonsutrymme på stadens mest trafikerade platser anpassade för bilister, lokaltrafik, cyklister och gående. Under senare år har närkommuner möjlighet att ansluta sig till systemet. Det finns nu ett intresse att addera kulturtavlor i Nacka kommun och skriva ett avtal med Kulturreklam Sverige AB. Kulturnämnden har tillstyrkt förslaget. Det gör det möjligt för kulturaktörer och föreningslivet inom kommunen att kommunicera olika aktiviteter och evenemang vilket är positivt. I tre etapper kan kulturtavlor adderas i Nacka kommun, i ett första steg inkluderas 150 belysningsstolpar. Det finns ett intresse att addera kulturtavlor i Nacka för att öka olika kulturaktörers och föreningslivets möjlighet att marknadsföra olika evenemang.

 • § 105

  Natur- och trafiknämnden noterar muntlig föredragning av kommande mål och budget 2020-2022.

 • § 106

  Enligt 2 § i Gemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m.m. för nämnder i Nacka kommun ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag och tid) senast under september månad året före.

  Vid utformandet av ett förslag ska hänsyn tas till förläggningen av övriga nämnder och styrelser och till Kommunfullmäktiges sammanträden. Nämnderna ska dessutom ta hänsyn till tiderna för Kommunfullmäktiges behandling av årsbokslut, tertialbokslut och budget.

 • § 107

  Området är beläget i östra delen av Ektorp mellan Värmdöleden (väg 222) och Skuru skola. Projektets mål är att tillskapa byggrätt för nya bostäder på privat mark, skapa fler mindre bostäder genom påbyggnad eller förtätning på kommunens mark - företrädesvis hyresrätter, samordna infart och angöring för de privata respektive kommunala fastigheterna samt eftersträva en helhet kring utemiljön.

  Idag är området delvis bebyggt och delvis naturmark. Bebyggelsen består av en kommunal vårdverksamhet i två till fem våningar och två privatägda villor. De två privatägda byggnaderna kommer att rivas men den befintliga vårdverksamheten som bedrivs på platsen ska vara kvar. Planförslaget föreslår en utbyggnad av cirka 45 nya bostäder inom de privatägda fastigheterna 73:49 och 73:50 samt cirka 70 hyresrätter och 10 gruppbostäder på de kommunala fastigheterna Sicklaön 40:14 och 73:119.

  Del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom ett område som delvis omfattas av strandskydd om 100 meter från Bastusjön. Strandskyddet föreslås upphävas med det särskilda skälet, att området anses vara väl avskilt från området närmast strandlinjen.

  Bebyggelsen planeras utföras med stor hänsyn till de träd som är utpekade i framtagen trädinventering, genom att betydelsefulla träd säkerställs med planbestämmelse. Planområdet ligger nära Värmdöleden och målet är att den nya bebyggelsen i planområdet ska klara de rekommenderade riktvärdena för trafikbuller.

  Detaljplanens indelning av allmänplatsmark och kvartersmark följer den befintliga strukturen och inga nya gatusträckningar planeras. På plankartan redovisas gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark med linjen ”användningsgräns”. För olika delar av kvartersmarken gäller varierande egenskapsbestämmelser och gränsen mellan områden med olika egenskapsbestämmelser utgörs av en ”egenskapsgräns”.

  Planförslaget föreslår en nybyggnation om cirka 120 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Del av bebyggelsen föreslås inom redan ianspråktagen mark, medan andra delar föreslås inom del av grönområde, som idag omfattas av strandskydd. I bedömningen har aspekter så som befintliga fastigheters form/storlek, höjdförutsättningar, skyddsvärd mark och vegetation, trafikbuller samt dagvattensituationen vägts in. Uppdateringar av framtagna

  Inom området finns idag inga offentliga rum eller platser. De mindre grönytor som finns nyttjas av den kommunala verksamheten. I direkt anslutning till planområdet i sydvästlig riktning ligger ett skolområde med fotbollsplan, basketplan och sporthall.

  Inom området finns ingen skyddad natur i form av naturreservat eller Natura 2000 men området har delvis höga naturvärden i form av en sammanhängande naturlig skogsmiljö.

  De befintliga gröna ytorna inom planområdet innehåller flera skyddsvärda träd. Träden finns registrerade genom länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd och hjälper till att bevara det svaga spridningssamband som har pekats ut i kommunens översiktsplan. Enligt länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet finns inom planområdet fyra skyddsvärda träd (ek), varav tre är jätteträd (större än 1 meter i diameter). Vidare har 45 naturvärdesträd identifieras inom planområdet i en trädinventering (Calluna, 2017). Av dessa 45 naturvärdesträd finns sju ekar, med naturvärdesklass 2, och en tall, naturvärdesklass 3, inom strandskyddat område. En skyddsvärd ek enligt länsstyrelsens kriterier för jätteträd finns i direkt anslutning till strandskyddets gräns.

  Den föreslagna exploateringen innebär att en del av naturmarken inom planområdet tas i anspråk för ny bebyggelse. Naturmarken är utpekad i översiktsplanen som del i ett svagt samband i grönstrukturen mellan Nyckelviken-Skuruparken-Tollare. Bebyggelse inom detta område kan komma att bidra till att det svaga sambandet försvagas ytterligare och vissa spridningssamband kommer eventuellt att gå förlorade. Vidare kommer en del miljöskapande träd att försvinna när marken bebyggs.

  yttrande natur- och trafiknämnden

  Natur och träd

  I planbeskrivning och miljöredovisning står det att spridningssamband för ek och tall riskerar att försvagas eller eventuellt gå förlorade. Med den föreslagna bebyggelsen är nämndens bedömning att spridningssambandet kommer gå förlorat då 40 av 45 träd i det svaga spridningssambandet försvinner samt att de kvarvarande träden kommer att isoleras och /eller skärmas av från spridningsvägen genom föreslagen bebyggelse. Inom förvaltningen av naturmark i Nacka kommun pågår en löpande skötsel för att bibehålla och stärka de befintliga spridningssambanden och verka för att Nackas miljömål, Ett rikt växt och djurliv, ska kunna uppnås. Nämnden föreslår därför att byggnadsvolymerna anpassas så att spridningssambandet kan bibehållas och negativ påverkan på miljömål och spridningsfunktioner minskas. Detta skulle kunna göras genom att byggnaderna placeras så att siktlinjerna mellan de kvarvarande träden behålls. Det vore också positivt om fler träd kunde bevaras. Även möjligheter att förstärka sambandet i närområdet genom plantering bör utredas.

   

  Väg och gata

  Enligt handlingarna ska befintliga vägar inte påverkas eller byggas ut i samband med detaljplaneläggning. Det ska endast ske anpassningar på vägarna vid anslutning mot kvartersmark. Nämnden tror att även andra anpassningar kommer bli nödvändiga och efterfrågar tydligare handlingar där följande frågeställningar klargörs:
   

  • Detaljplanen ska redovisas gatusektioner för de kommunala vägarna, Skuruhallsvägen (GATA1) och Östa Gräsvägen (GATA2). Av sektioner bör framgå körbanebredd, utrymme för diken, plats för belysning mm. Det minsta körbanebredd för kommunala vägar är 3,5 m med förutsättning att det finns mötesplatser (körbanan kan behövas breddas vid horisontala kurvor).
  • I portiken ska en lastbil och sopbil kunna mötas och säkerhetszon mot portikens väggar ska finnas  
  • Sikten i korsningen Gamla Landsvägen - Skuruhallsvägen (GATA1) ska var god, det kan behövas en anpassning av terrängen för att uppfylla en god sikt.
  • Detaljplanen bör redovisa hur angöring/parkering för färdtjänst och rörelsehindrad anordnas för samtliga planerade bostadshusen. 
  • In- och utfarter till planerade garage bör redovisas om detta sker mot de allmänna vägarna och då ska sikten vara god.  

 • § 108

  I ett politikerinitiativ till kommunstyrelsen den 24 maj 2018 framhöll Mats Gerdau (M) vikten av att Nacka kommun låter utreda förutsättningarna för att bredda Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum. Anledningarna som uppgavs var bl a att bilister utmed vägen tidvis upplever att det höga staketet mellan vägbanan och gång- och cykelbanan är trafikosäkert och inger obehag samt försvårar arbetet för Räddningstjänsten. Kommunstyrelsen beslutade att låta utreda frågan vad gäller kostnader, framkomlighet och trafiksäkerhet. Utredningen har genomförts och tre alternativa förslag till åtgärder har presenterats. De föreslagna åtgärderna innehåller samtliga, var för sig, en hel del komplexa lösningar vilka skulle behöva utredas ytterligare. Vad som dock redan i detta skede kan konstateras är att de alla skulle kunna anses bli kostsamma. Åtgärdsförslagen skulle hamna på minst mellan 4,2 mnkr – 5,0 mnkr men då omgivningarna har att antal fysiska utmaningar så ser utredarna att det är sannolikt att den slutliga kostnaden skulle stiga med ytterligare minst 20 %. För att få till en mer kostnadseffektiv lösning har därför ett fjärde alternativ utretts, vilket skulle utformas inom den befintliga bredd som körbanan och cykelbanan utgör idag och hamna på en investeringskostnad av 550 tkr – 600 tkr.

 • § 109

  Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att vidta åtgärder längst med bussgatan på Storholmsvägen i Orminge för att förtydliga att det enbart är bussar i linjetrafik och utryckningsfordon som får köra på sträckan. Medborgaren önskar bl.a. uppsättning av vägmärke för återvändsväg, information om att sträckan är bussgata i GPS system, att befintliga förbudsskyltar rätas upp, att bussgatan målas i annan färg samt att belysningen på sträckan förstärks.

  Trafikenheten ställer sig positiv till ett antal av förslaget och föreslår att vissa åtgärder genomförs. Befintliga förbudsmärken med tilläggstavlor kommer att bytas ut och beläggningen kommer att kompletteras med vägmarkering för buss i båda ändarna av bussgatan. Övriga förslag anses ej ge tillräcklig effekt och föreslås därmed ej att genomföras.

 • § 110

  Medborgare föreslår att kommunen ser över skötsel av allmänna grönytor och vägkanter så att biologisk mångfald gynnas. Bland annat kan kommunen välja att omvandla kortklippta gräsytor till ängsytor, vilket minskar kostnaderna för skötsel och bidrar till bättre livsmiljöer för insekter. Sen slåtter av vägkanter gynnar också insektslivet. Mer planteringar av träd och buskar skapar bra livsmiljöer för många djurarter, bland annat kan man också sätta upp holkar. Att inte använda kemiska bekämpningsmedel bidrar också till att den biologiska mångfalden ökar, liksom att aktivt bekämpa invasiva arters tillväxt. Tillgång till vattenmiljöer gynnar många insekters och djurs möjligheter att överleva under torrare perioder.

 • § 111

  Medborgare förslår att kommunen bygger ett utegym i Gustavsvik förslagsvis vid Boobadet. 2015 gjordes en förstudie om utegym i Nacka kommun, se bilaga. Denna ligger till grund för de utegym som kommunen därefter har planerat in. En sammanvägd bedömning av geografisk spridning av befintliga utegym, befolkningstäthet, lämplig plats på kommunägd mark mm behöver göras inför beslut om var ytterligare gym ska placeras.

 • § 112

  Medborgare har inkommit med förslag om att göra industriområden trevligare. Industriområden uppfattas som lite tråkiga och skräpiga och inte trevliga för varken människor eller insekter. Medborgare önskar att kommunen bidrar till att göra industriområden trevligare genom att plantera blommor och sätta upp fler papperskorgar. Kommunen arbetar idag med att främja den biologiska mångfalden genom att göra om gräsytor till ängsmark och tillföra blommande växtmaterial på lämpliga ytor för att bidra till pollinering.

 • § 113

  Information

  Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten, informerad nämnden.

  • Statistik mätningar fartkamerorna Saltsjöbadsleden
  • Buller Ormingeprojektet
  • Ältavägen - trafikverkets planering
   • Asfaltering
   • Ny gång och cykelbanan
  • Infartsparkering Skurubron flyttad till Skuruskolväg 1

 • § 114

  Christian Erenroth, bitr verksamhetschef välfärd- samhällsservice, informerade om rejvfest i nyckelviken i somras

   

  Hanna Helsing, gruppchef förvaltning utemiljö, informerade om

  • Velamsundsbussen
  • Gångväg mellan Saltsjö pir och skogsö naturreservat är invigd
  • Nyckelvikens visningsträdgård nya informativa och dekorativa skyltar

 • § 115

  Följande beslut har tagits på delegation

  Delegationsbeslut
  NTN 2019/135 Ramar och förutsättningar för upphandling av drift och underhåll av parkeringsautomater
  NTN 2019/130 Tilldelningsbeslut i avrop via Ework av Lekplatsbesiktning 2019
  NTN 2019/130 Upphandling av lekplatsbesiktning 2019
  NTN 2019/169 Utnämning av dataskyddsombud

  Delegationsbeslut gällande Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  MU_20190604_6820 Avstyrkan Filminspelning Gillevägen, ej längre aktuell plats 20190605
  MU_20190429_6653 Avstyrkan filminspelning Skogsövägen
  MU_20190722_6936 Avstyrkan Foodtruck Boobacken 2019-07-25
  MU_20190703_6915 Remiss ansökan löpartävling Nackareservatet 2019-08-24
  MU_20190222_6386 Remiss ansökan Nyckelvikens dag 2019-09-01
  MU_20190611_6849 Remiss ansökan offentlig tillställning Kvarnholmen 2019
  MU_20190701_6905 Remiss byggetablering Sickal industriväg 6
  MU_20190619_6875 Remiss byggetablering Värmdövägen 256-260
  MU_20190618_6872 Remiss midsommarfirande och danstillställning Boobadet 2019
  MU_20190603_6806 Remiss reklamfilminspelning Kvarnholmen 11 juni 2019
  MU_20190603_6806 Remiss reklamfilminspelning Kvarnholmen 13-14 juni 2019
  MU_20190610_6848 Remiss skottlossningstillstånd viltvårdsuppdrag Nacka kommun 2019
  MU_20190516_6724 Remiss uteservering Skyttevägen 15 Saltsjöbaden 2019
  MU_20190617_6866 Remiss utställning av reklamskyltar Kvarnholmen
  MU_20190726_6943 Tillstyrkan byggställning hängande över gångbanan Alphyddevägen 9
  MU_20190513_6706 Tillstyrkan 2019-06-10 borrningar Birkaområdet arbetsplatsetablering
  MU_20190610_6846 Tillstyrkan 2019-06-10 Lift Vikdalsvägen 10 juni Joy Nacka skyltning
  MU_20190605_6825 Tillstyrkan 2019-06-10 Midsommar i Ringparken 2019
  MU_20190726_6941 Tillstyrkan cermoni vid minnesmärket skogsö -slaget vid stäket
  MU_20190611_6850 Tillstyrkan jordgubbsförsäljning Ektorp 1-28 juni 2019
  MU_20190605_6826 Tillstyrkan Midsommarfirande Myrsjöns festplasts ej Nacka kommuns mark
  MU_20190724_6940 tillstyrkan av ansökan om skottlossningstillstånd för viltvårdare inom Nacka kommun
  MU_20190610_6847 Yttrande Nacka kommun gällande filminspelning Hellasgården ej vår mark

  Internt remissyttrande B2019-0400 Nybyggnad av fyra enbostadshus på fastighet Erstavik 25:16
  Internt remissyttrande B2019-0853 Tidsbegränsat lov för lokal/Fisksätra folkets hus på fastighet Erstavik 26:1118
  Internt remissyttrande B2019-0780 Nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Kil 1:100
  Internt remissyttrande B2019-0142 Nybyggnation av flerbostadshus på fastighet Kummelnäs 1:752
  Internt remissyttrande B2019-000801 Nybyggnad av industrilokal på fastighet Mensättra 1:80
  Internt remissyttrande B2019-000305 Bodetablering och manskapsvagn på fastigheterna Sicklaön 17:1, 40:13 mf.
  Internt remissyttrande B2019-000305 Ändrad placering av bodetablering och manskapsvagns på fastighet Sicklaön 18:31
  Internt remissyttrande B2019-000305 Ändrad placering av bodetablering och manskapsvagns på fastighet Sicklaön 19:4
  Internt remissyttrande B2019-000431 Skyltanordning på fastighet Sicklaön 37:11
  Internt remissyttrande B2019-0892 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förskola och skola på fastighet Sicklaön 38:14
  Internt remissyttrande B2019-000902 Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastighet Sicklaön 73:17
  Internt remissyttrande B2019-000512 Förskola på fastighet Sicklaön 83:3
  Internt remissyttrande B2018-0876 Nybyggnation av flerbostadshus på fastighet Sicklaön 134:1
  Internt remissyttrande B2019-000964 Tidsbegränsat bygglov för plank på fastigheten Sicklaön 269:1 under 3 år
  Internt remissyttrande B2019-000632 Tillbyggnad/utvändig ändring av enbostadshus samt ny parkeringsplats på fastighet Sicklaön 331:14
  Internt remissyttrande B2018-001481 Tidsbegränsat lov för bodetablering och skylt på fastighet Sicklaön 352:2
  Internt remissyttrande B2019-000548 Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontorslokal (gymnasieskola) på fastighet Sicklaön 369:33
  Internt remissyttrande B2019-000826, 000827, 000829, 000831, 000840 Reklamvitrin på befintliga busskurar på Sicklaön
  Internt remissyttrande B2018-0905 Nybyggnation av flerbostadshus på fastighet Skarpnäs 2:24
  Internt återremissyttrande B2019-000497 Nybyggnation av enbostadshus på fastighet Skogsö 2:33
  Internt remissyttrande B2019-000488 Nybyggnad av carport på fastighet Tollare 1:478
  Internt remissyttrande B2019-936 Nybyggnad av industrilokal på fastighet Älta 10:48
  Internt remissyttrande B2017-1528 LSS-boende på fastighet Älta 109:7


  Delegationsbeslut gällande - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  Maj 2019

  Ärende Id

  Beslutsdatum

  Förartyp

  111/19

  2019-05-02

  Passagerare

  54/19

  2019-05-02

  Förare

  112/19

  2019-05-02

  Förare

  90/19

  2019-05-03

  Passagerare

  121/19

  2019-05-06

  Förare

  447/17

  2019-05-06

  Förare

  114/19

  2019-05-06

  Förare

  119/19

  2019-05-06

  Förare

  117/19

  2019-05-06

  Passagerare

  120/19

  2019-05-06

  Passagerare

  115/19

  2019-05-06

  Förare

  26/19

  2019-05-06

  Förare

  126/19

  2019-05-09

  Förare

  124/19

  2019-05-09

  Passagerare

  123/19

  2019-05-09

  Förare

  105/19

  2019-05-13

  Förare

  130/19

  2019-05-13

  Passagerare

  129/19

  2019-05-13

  Passagerare

  127/19

  2019-05-13

  Förare

  132/19

  2019-05-15

  Passagerare

  107/19

  2019-05-15

  Förare

  139/19

  2019-05-20

  Passagerare

  138/19

  2019-05-20

  Förare

  136/19

  2019-05-20

  Förare

  134/19

  2019-05-20

  Passagerare

  42/19

  2019-05-20

  Passagerare

  133/19

  2019-05-20

  Förare

  109/19

  2019-05-21

  Passagerare

  140/19

  2019-05-23

  Passagerare

  147/19

  2019-05-27

  Passagerare

  148/19

  2019-05-28

  Passagerare

  146/19

  2019-05-28

  Förare

  76/19

  2019-05-28

  Förare

   

  Juni 2019

  Ärende Id

  Beslutsdatum

  Förartyp

  141/19

  2019-06-10

  Förare

  149/19

  2019-06-10

  Passagerare

  135/19

  2019-06-10

  Förare

  155/19

  2019-06-10

  Förare

  82/19

  2019-06-10

  Förare

  154/19

  2019-06-10

  Förare

  64/19

  2019-06-10

  Förare

  142/19

  2019-06-10

  Passagerare

  37/19

  2019-06-10

  Förare

  45/19

  2019-06-10

  Förare

  137/19

  2019-06-10

  Förare

  131/19

  2019-06-10

  Förare

  152/19

  2019-06-10

  Förare

  158/19

  2019-06-11

  Förare

  150/19

  2019-06-11

  Förare

  156/19

  2019-06-17

  Förare

  164/19

  2019-06-17

  Förare

  163/19

  2019-06-17

  Förare

  162/19

  2019-06-17

  Förare

  161/19

  2019-06-17

  Passagerare

  160/19

  2019-06-17

  Förare

  159/19

  2019-06-17

  Förare

  128/19

  2019-06-18

  Passagerare

  157/19

  2019-06-20

  Passagerare

  167/19

  2019-06-20

  Förare

  166/19

  2019-06-20

  Förare

  165/19

  2019-06-20

  Förare

  118/19

  2019-06-26

  Förare

  169/19

  2019-06-26

  Förare

  153/19

  2019-06-27

  Förare

   

  Juli

  174/19

  2019-07-01

  Förare

  30/19

  2019-07-01

  Förare

  173/19

  2019-07-01

  Passagerare

  176/19

  2019-07-04

  Förare

  172/19

  2019-07-11

  Förare

  177/19

  2019-07-11

  Förare

  178/19

  2019-07-17

  Förare

  182/19

  2019-07-17

  Förare

  180/19

  2019-07-17

  Förare

  179/19

  2019-07-17

  Förare

  184/19

  2019-07-22

  Passagerare

  187/19

  2019-07-30

  Förare

  53/19

  2019-07-31

  Förare

 • § 116

  Stockholmstrafik, störningsrapport nr 6

  Trafik och gatudagar 14-15 oktober
  Anmälan senast den 27 september 2019

  Avsägelse A Berggren (S)

  Redovisning från SKLs cykelkonferens i Helsingborg

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.