Möte 2019-06-18

Natur- och trafiknämnden
16:30 - 18:00 rum Orminge, Nacka stadshus
 •   1

   

  Förmöte alliansen kl.15.30, rum Myrsjön, plan -1,                 

  Förmöte Oppositionen kl 15.30, rum Tollare, plan -1

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ Övriga frågor

 •   3

  Nacka kommun har i sin detaljplaneprocess många olika utbyggnads- och infrastrukturprojekt pågående, vilket kommer att kräva att flera befintliga markområden tas i anspråk för ändamålet infartsparkering. För att kompensera bortfallet av infartsparkeringsplatser har kommunfullmäktige den 19 november 2018 beslutat att anvisa medel om 12 mnkr under åren 2019-2021 för att låta anlägga nya infartsparkeringar där så är möjligt. Dock har inte de fysiska lokaliseringarna av infartsparkeringsplatserna beslutats.  För att ersätta kommande bortfall av infartsparkeringsplatser har kommunen undersökt och kommit fram till flera möjliga platser där kommunen både är och inte är markägare på detaljplanelagd kvartersmark. Två av dessa platser är belägna på fastigheterna Sicklaön 40:11, Järla Östra Skolväg samt på Sicklaön 73:77, Skuru Skolväg nr 1.  Fastigheterna ägs av kommunen och utgör detaljplanelagd kvartersmark. En intern överenskommelse mellan kommunstyrelsen (enheten för fastighetsförvaltning) och natur- och trafiknämnden (trafikenheten) kommer att ingås för att tydliggöra ansvarsfördelningen vad gäller upplåtelse av kvartersmark och förvaltning av parkering inom sådan mark.  Uppskattade investeringskostnader för de två infartsparkeringarna är:

  Sicklaön 40:11, Järla Östra Skolväg 20 tkr

  Sicklaön 73:77, Skuru Skolväg 40 tkr  Investerings- och driftkostnader ryms inom ramen för redan fattade beslut.

 •   4

  Längs Velamsundsvägen finns idag en gång- och cykelväg. Vägen är populär och används av besökare till och från Naturreservatet. För att kunna öka tillgängligheten och tillgodose dem som behöver vila kommer parkbänkar att placeras läng med gång- och cykelvägen på lämpliga platser. Natur och trafiknämnden kommer att välja ut lämpliga platser samt sätta upp bänkar längs med gång- och cykelvägen till Velamsund.

 •   5

  Medborgarförslaget innehåller önskemål om att inrätta offentliga toaletter samt anordna fler möjligheter till kiosk eller servering i anslutning till eller vid kajen i Nacka strand.

  Nacka strand är ett utvecklingsområde i Nacka stad där det bland annat ska skapas förutsättningar för kajstråk med anslutande platsbildningar som kopplar ihop strandpark och småbåtshamns med mera. Området i nordvästra Nacka strand, där det finns en befintlig kaj, är under planläggning och övriga delar längs vattnet är planlagt och är i utbyggnadsskede.

  Toaletter: Förslaget är i linje med den utveckling av de offentliga rummen som kommunen strävar efter och vad en sådan investering skulle kosta utreds redan. Förslaget att ordna en offentlig toalett i Nacka strand kommer därför att tas med i framtida utredning om och prioritering av möjliga platser. Inom ramen för de pågående stadsbyggnadsprojekten i Nacka strand kommer kommunen emellertid inte att investera i en permanent offentlig toalettbyggnad.  Kiosk: Angående förfrågan om fler kiosk- och serveringsmöjligheter så finns det redan idag flera möjligheter till det i området både i befintliga och möjliga byggnader samt i parkområdena. Ännu har dock ingen visat intresse för det och det ingår inte i kommunens uppdrag att bedriva sådan verksamhet. Den kiosk som finns på västra kajen idag drivs i privat regi och inom en privat fastighet, kommunen har inte möjlighet att påverka öppettiderna utan hänvisar till den som driver kiosken.

 •   6

  Ärendet utgår

 •   7

  Det nu färdigställda GC-stråket på 1,7 km mellan Skurubron och Vattenverksvägen utmed Värmdövägens södra sida är sedan tidigare beslut en del i prioriterat cykelstråk som nu uppnått regional standard. GC-stråket har utformats så att större trafiksäkerhet har uppnåtts för gående, cyklister och bussresenärer för längre (regionala) förflyttningar. På Värmdövägens motsvarande norra sida har investeringen resulterat i en blandad, 3 meter bred GC-bana för lokala förflyttningar. Båda GC-banorna har försetts med 44 nya belysningspunkter med särskild förbättring runt Ektorpsrondellen.

 •   8

  Handläggaren informerar nämnden.

 •   9

  Ärendet utgår

 •   10

  Handläggaren informerar nämnden.

 •   11

  Handläggaren informerar nämnden.

 •   12
 •   13
 •   14
 •   15

  Följande beslut har tagits på delegation

  NTN 2019-84 Yttrande vattenskidklubb, ordförandebeslut  Interna remissyttrande

  B2018-1173 Parkering förskola Orminge 45_1

  B2019-38 fastighet Björknäs 1_221 radhus

  B2019-40 fastighet Erstavik 25_16 enbostadshus, förhandsbesked

  B2019-121 Flerbostadshus Sicklaön 134-1

  B2019-238 Skyltanordning Sicklaön 151-1

  B2019-000305 bodetabelring siklaön 17-1

  B2019-305 bodetablering Sicklaön 17-1, 40-13 mfl

  B2019-384 byggbodar på fastighet Sicklaön 260-6

  B2019-397 Tidsbegränsat lov bodetablering Älta 10-63

  B2019-0400 förhandsbesked 4 enbostadshus Erstavik 25-16

  B2019-904 industrilokal Skarpnäs 6-5

  B2019-1229 Industrifastighet fastighet Lännersta

  B2019-1562 Tidsbegränsat lov infartsparkering Tollare 1-3

  M19-797 Bergvärme Älgö 40-1

  M19-824 Bergvärme Älta 9-113

  M19-882 Bergvärme Kummelnäs 1_116  Beslut om upplåtelse av offentlig plats

  Remiss reklamfilminspelning Kvarnholmen 13-14 juni 2019

  Tillstyrkan 2019-05-06 Filminspelning Innan vi dör Svindersviksbron

  Tillstyrkan 2019-05-06 filminspelning Nacka station undergång mot tåget

  Tillstyrkan 2019-05-06 filminspelning Zettervallska villan maj 2019

  Tillstyrkan 2019-05-13 Byggetablering svampområdet

  Tillstyrkan 2019-05-13 henriksdalsringen innergård festival

  Tillstyrkan 2019-05-13 Orminge Karneval 2019

  Tillstyrkan 2019-05-14 Affordable artfair nacka strand mässan okt 2019 ej vår mark

  Tillstyrkan 2019-05-14 skolavslutning Boobadet Boo gårds skola

  Tillstyrkan 2019-05-16 Internationella festen i Fisksätra 2019 idrottsplatsen

  Tillstyrkan 2019-05-16 internationella festen i fisksätra del 2 braxenparken

  Tillstyrkan 2019-05-16 kran Djurgårdsvägen Lännersta Saltsjö-Boo

  Tillstyrkan 2019-05-16 lift Vikdalsvägen juni 2019

  Tillstyrkan 2019-05-16 löpartävling Duvnäs Ringparken 2019

  Tillstyrkan 2019-05-16 Midsommar i Nyckelviken 2019

  Tillstyrkan 2019-05-16 triathlon bagarsjön 2019

  Tillstyrkan 2019-05-16 upplag parken sjöängsvägen Orminge

  Tillstyrkan 2019-05-17 Focus Neon Nacka Forum kran i maj 2019

  Tillstyrkan 2019-05-20 försäljningsvagn med uteservering Sickla Strand sommaren 2019

  Tillstyrkan 2019-05-20 utegympa i Älta sommaren 2019

  Tillstyrkan 2019-05-23 Arbetsplatsetablering Orminge C Edövägen 2019

  Tillstyrkan 2019-05-29 etablering Igelboda Tippens Centrum Dipart

  Tillstyrkan 2019-05-29 inspelning Solsidan i Saltis juni 2019

  Avstyrkan 2019-05-15 simskola sommaren 2019 sickla strandsbadet

  Avstyrkan 2019-05-24 knut stangenbergs väg bodar för arbeten inom samfällighet 2019

  Avstyrkan 2019-05-27 Älgövägen etablering Dipart  Remisser – ej kommunen mark

  Yttrande 2019-05-17 Förfrågan om evenemang Nacka forums gård ej nacka kommuns mark

  Yttrande 2019-05-17 Uteservering Finnboda sommaren 2019 ej nacka kommuns mark

  yttrande 2019-05-21 gällande kranbil Augustendalsvägen maj o juni 2019 skanska, ej nacka kommuns mark

  Yttrande 2019-05-23 för evenemang Hellasgården juli 2019 ej nacka kommuns mark

  Dispens från trafikföreskrift att parkera fordon

  NTN 2016/148-517, Dispenser från trafikföreskrift att parkera specificerade fordon för Forums Vårdcentrals fordon  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  NTN 2019/99 Dispens att parkera fordon i Fisksätra, 2019-04-30  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Beviljade

  Ärende Id Beslutsdatum Förartyp

  83/19 2019-04-01 Passagerare

  80/19 2019-04-01 Förare

  86/19 2019-04-01 Förare

  73/19 2019-04-01 Förare

  56/19 2019-04-01 Passagerare

  85/19 2019-04-01 Förare

  58/19 2019-04-01 Förare

  63/19 2019-04-02 Förare

  46/19 2019-04-03 Förare

  383/18 2019-04-03 Passagerare

  89/19 2019-04-03 Passagerare

  88/19 2019-04-03 Förare

  87/19 2019-04-03 Förare

  79/19 2019-04-09 Förare

  94/19 2019-04-09 Förare

  61/19 2019-04-12 Passagerare

  77/19 2019-04-12 Passagerare

  96/19 2019-04-12 Passagerare

  102/19 2019-04-16 Passagerare

  101/19 2019-04-16 Passagerare

  100/19 2019-04-23 Förare

  106/19 2019-04-23 Förare

  104/19 2019-04-23 Förare

  103/19 2019-04-23 Förare

  91/19 2019-04-25 Förare

  108/19 2019-04-25 Förare

  98/19 2019-04-29 Passagerare

  110/19 2019-04-29 Förare

  Avslag

  105/19 2019-04-23 Förare  Upphandling

  NTN 2019/126 Upphandling av Lekplats Finntorp och Hedvigslund,

  förnyad konkurrensutsättning 20190617

  NTN 2019/134 Upphandling av Lekplats lgelboda och Rensättra, förnyad

  Konkurrensutsättning, 20190617

  NTN 2019/310 Tilldelningsbeslut i upphandling av uppsättning av räcken, 20190617

  NTN 2018/310 Tilldelningsbeslut i upphandling av uppsättning av räcken, 20190617

 •   16

  Trafik Stockholm, störningsrapport nr 5  Val av ny ledamot i NTN efter Anders Wihk för Kristdemokraterna valdes Anders Lundberg  Synpunkter på investeringar i underhållet av gång- och cykelvägarna Västra Sicklaön från Forum Finntorps Trafik- och Miljögrupp (FFTM) inkom 20190325

  Möte 8 maj 2019 Skriftligt svar 18 juni 2019

  .

 • § 87

  Nacka kommun har i sin detaljplaneprocess många olika utbyggnads- och infrastrukturprojekt pågående, vilket kommer att kräva att flera befintliga markområden tas i anspråk för ändamålet infartsparkering. För att kompensera bortfallet av infartsparkeringsplatser har kommunfullmäktige den 19 november 2018 beslutat att anvisa medel om 12 mnkr under åren 2019-2021 för att låta anlägga nya infartsparkeringar där så är möjligt. Dock har inte de fysiska lokaliseringarna av infartsparkeringsplatserna beslutats.

  För att ersätta kommande bortfall av infartsparkeringsplatser har kommunen undersökt och kommit fram till flera möjliga platser där kommunen både är och inte är markägare på detaljplanelagd kvartersmark. Två av dessa platser är belägna på fastigheterna Sicklaön 40:11, Järla Östra Skolväg samt på Sicklaön 73:77, Skuru Skolväg nr 1.

  Fastigheterna ägs av kommunen och utgör detaljplanelagd kvartersmark. En intern överenskommelse mellan kommunstyrelsen (enheten för fastighetsförvaltning) och natur- och trafiknämnden (trafikenheten) kommer att ingås för att tydliggöra ansvarsfördelningen vad gäller upplåtelse av kvartersmark och förvaltning av parkering inom sådan mark.

  Uppskattade investeringskostnader för de två infartsparkeringarna är:
  Sicklaön 40:11, Järla Östra Skolväg 20 tkr
  Sicklaön 73:77, Skuru Skolväg 40 tkr
  Investerings- och driftkostnader ryms inom ramen för redan fattade beslut.

 • § 88

  Längs Velamsundsvägen finns idag en gång- och cykelväg. Vägen är populär och används av besökare till och från Naturreservatet. För att kunna öka tillgängligheten och tillgodose dem som behöver vila kommer parkbänkar att placeras läng med gång- och cykelvägen på lämpliga platser. Natur och trafiknämnden kommer att välja ut lämpliga platser samt sätta upp bänkar längs med gång- och cykelvägen till Velamsund.

 • § 89

  Medborgarförslaget innehåller önskemål om att inrätta offentliga toaletter samt anordna fler möjligheter till kiosk eller servering i anslutning till eller vid kajen i Nacka strand.

  Nacka strand är ett utvecklingsområde i Nacka stad där det bland annat ska skapas förutsättningar för kajstråk med anslutande platsbildningar som kopplar ihop strandpark och småbåtshamns med mera. Området i nordvästra Nacka strand, där det finns en befintlig kaj, är under planläggning och övriga delar längs vattnet är planlagt och är i utbyggnadsskede.

  Toaletter: Förslaget är i linje med den utveckling av de offentliga rummen som kommunen strävar efter och vad en sådan investering skulle kosta utreds redan. Förslaget att ordna en offentlig toalett i Nacka strand kommer därför att tas med i framtida utredning om och prioritering av möjliga platser. Inom ramen för de pågående stadsbyggnadsprojekten i Nacka strand kommer kommunen emellertid inte att investera i en permanent offentlig toalettbyggnad.

  Kiosk: Angående förfrågan om fler kiosk- och serveringsmöjligheter så finns det redan idag flera möjligheter till det i området både i befintliga och möjliga byggnader samt i parkområdena. Ännu har dock ingen visat intresse för det och det ingår inte i kommunens uppdrag att bedriva sådan verksamhet. Den kiosk som finns på västra kajen idag drivs i privat regi och inom en privat fastighet, kommunen har inte möjlighet att påverka öppettiderna utan hänvisar till den som driver kiosken.

 • § 90
 • § 91

  Mats Wester, biträdande chef, enheten bygg och anläggning informerade om det färdigställda GC-stråket på 1,7 km mellan Skurubron och Vattenverksvägen utmed Värmdövägens södra sida är sedan tidigare beslut en del i prioriterat cykelstråk som nu uppnått regional standard. GC-stråket har utformats så att större trafiksäkerhet har uppnåtts för gående, cyklister och bussresenärer för längre (regionala) förflyttningar. På Värmdövägens motsvarande norra sida har investeringen resulterat i en blandad, 3 meter bred GC-bana för lokala förflyttningar. Båda GC-banorna har försetts med 44 nya belysningspunkter med särskild förbättring runt Ektorpsrondellen.

 • § 92

  Johann Schmid, projektledare på enheten för bygg och anläggning, informerade nämnden.
  Den befintliga Sickla bron är i starkt behov av renovering samtidigt som området behöver anpassas till morgondagens Nacka Stad och de kommande prognostiserade trafikmängderna. Den nyligen genomförda tekniska förstudien visade bland annat att den tekniska livslängden på dagens bro inom kort är uppnådd och att det kommer vara mycket påfrestande för dagens konstruktion med de kommande tunga byggtransporter då Nacka bygger stad. Förstudien visar ett förslag på en teknisk lösning med en etappvis utbyggnad för att kunna bygga en ny Sickla bro utan att helt behöva stänga av trafiken på Värmdövägen. Saltsjöbanan behöver dock vara avstängd för trafik under stora delar av den 14 månader långa konstruktionstiden. 

   

  Det är av yttersta vikt att samordna utförandet med övriga projekt i närområdet för att minimera avstängningstiderna på Saltsjöbanan.

   

  Det återstår en del frågor och nya utredningar, men ett av Nacka kommun finansierat projekt för att ersätta befintlig bro krävs, det framgår tydligt i de utredningar som finns framtagna i samband med förstudien.

   

  ​En tidig kostnadsuppskattning visar på en byggkostnad för konstbyggnad (bro/tunnel) i ett spann på 46 - 75 mkr beroende på omfattning, enkelspår eller dubbelspår för Saltsjöbanan. Dagens drift och underhålls kostnader skulle halveras med en ny brokonstruktion

 • § 93
 • § 94

  Mats Bohman, trafik och fastighetsdirektör samt Ulrika Forsberg, controller på controllerenheten presenterade inför Mål och Budget 2020-2022 ett förslag för nämndens fokusområden och resultatindikatorer, kopplat till kommunens övergripande mål. Förslaget är ett resultat från nämndens Mål och budgetseminarium i april. Då gjordes en revidering av både fokusområden och indikatorer med fokus på att dessa ska vara :

  • Lätta att förstå för medborgare och medarbetare
  • Sätter ljus på det som behöver växa
  • Är mätbara – helst flera gånger per år
  • Är jämförbara

 • § 95

  Bengt Stenberg, enhetschef på trafikenheten informerade nämnden.

  Status lånecykelupphandling

  Trafikenheten och inköpsenheten på Nacka kommun har träffat Stockholms stad och diskuterat om upphandling samt vad som händer på ”hela marknaden”: Diskussioner med flera kommuner i stockholmsregionen förs kring reglementen, skriftliga överenskommelser, förbud mm.

   

  Olycksstatistik cykel
  KÄLLA: STRADA, Swedish Traffic Accident Data

   

  Under 2018 rapporterades totalt cirka 2000 cykelolyckor in i Stockholms län varav 169 stycken rapporterades in från Nacka Kommun. Nacka är tredje största kommunen sett till befolkningsmängd. Till olycksstatistiken räknas både singel och andra cykelolyckor där skadeläget betecknas som allt från lindrigt till dödsolycka. Majoriteten av de olyckor som rapporterades in 2018 har betecknats som lindriga singelolyckor på cykel.

  I Nacka ökade singelolyckor mest med 24 stycken under 2018 jämfört med 2017. Däremot minskade bland annat olyckor mellan cykel cykel, cykel moped samt med motorfordon.

   

  Cykelpassager sicklavägen

  Flest cykel passager sker i augusti månad i Nacka

  2018                                    2017
  108.943                                92.220

  Flest antal cykel olyckor sker i augusti majoriteten av dessa är lindriga singelolyckor

  2018                                    2017
  28 (varav 16 på statlig väg)         16

   

  Orsaker till singelolyckor

  •Vinterväglag -ishalka, snö, snabbare cykling vid sopsaltadegator -kan bidra till fler olyckor.
  •Regn och rinnande vatten på cykelbana -kan ge sladd.
  •Löst grus i form av sten och sand.
  •Ojämnheter i asfalt –potthål, trasig kantsten.
  •Cyklar in i kantstenar, refuger eller vägskyltar.
  •Snabb cykling -oberoende av årstid –kan bidra till fler olyckor
          -Många cyklister nämner att mötande cyklister har hög fart och grova inbromsningar
            leder till olyckor.
          -Cyklar snabbt och måste väja för andra cyklister, fordon och gående.
  •”Höll i mobiltelefon” respektive ”pratade i telefon”.

   

  Statistik mätningar fartkamerorna Saltsjöbadsleden

  Information kommer först i höst efter att Trafikverket tagit fram statistik.

 • § 96

  Kristina Petterqvist, enhetschef för enheten drift och utemiljö, informerade nämnden att inriktningen för renoveringen av bryggan i Nyckelviken behöver ses över. För att möjliggöra Waxholmstrafik kräver trafikförvaltningen ett djupare vattendjup vilket medför att kostnaden för renoveringen skulle fördubblas. Samtidigt är trafikförvaltningens planerade turtäthet endast en avgång per dag april till september med två turer per dag under högsommaren. Då kostnaden är hög i förhållande till turtätheten, bör ett alternativ där bryggan renoveras utan att möjliggöra Waxholmstrafik undersökas.

 • § 97

  Följande beslut har tagits på delegation

  NTN 2019-84 Yttrande vattenskidklubb, ordförandebeslut  Interna remissyttrande

  B2018-1173 Parkering förskola Orminge 45_1
  B2019-38 fastighet Björknäs 1_221 radhus
  B2019-40 fastighet Erstavik 25_16 enbostadshus, förhandsbesked
  B2019-121 Flerbostadshus Sicklaön 134-1
  B2019-238 Skyltanordning Sicklaön 151-1
  B2019-000305 bodetabelring siklaön 17-1
  B2019-305 bodetablering Sicklaön 17-1, 40-13 mfl
  B2019-384 byggbodar på fastighet Sicklaön 260-6
  B2019-397 Tidsbegränsat lov bodetablering Älta 10-63
  B2019-0400 förhandsbesked 4 enbostadshus Erstavik 25-16
  B2019-904 industrilokal Skarpnäs 6-5
  B2019-1229 Industrifastighet fastighet Lännersta
  B2019-1562 Tidsbegränsat lov infartsparkering Tollare 1-3
  M19-797 Bergvärme Älgö 40-1
  M19-824 Bergvärme Älta 9-113
  M19-882 Bergvärme Kummelnäs 1_116


  Beslut om upplåtelse av offentlig plats
  Remiss reklamfilminspelning Kvarnholmen 13-14 juni 2019
  Tillstyrkan 2019-05-06 Filminspelning Innan vi dör Svindersviksbron
  Tillstyrkan 2019-05-06 filminspelning Nacka station undergång mot tåget
  Tillstyrkan 2019-05-06 filminspelning Zettervallska villan maj 2019
  Tillstyrkan 2019-05-13 Byggetablering svampområdet
  Tillstyrkan 2019-05-13 henriksdalsringen innergård festival
  Tillstyrkan 2019-05-13 Orminge Karneval 2019
  Tillstyrkan 2019-05-14 Affordable artfair nacka strand mässan okt 2019 ej vår mark
  Tillstyrkan 2019-05-14 skolavslutning Boobadet Boo gårds skola
  Tillstyrkan 2019-05-16 Internationella festen i Fisksätra 2019 idrottsplatsen
  Tillstyrkan 2019-05-16 internationella festen i fisksätra del 2 braxenparken
  Tillstyrkan 2019-05-16 kran Djurgårdsvägen Lännersta Saltsjö-Boo
  Tillstyrkan 2019-05-16 lift Vikdalsvägen juni 2019
  Tillstyrkan 2019-05-16 löpartävling Duvnäs Ringparken 2019
  Tillstyrkan 2019-05-16 Midsommar i Nyckelviken 2019
  Tillstyrkan 2019-05-16 triathlon bagarsjön 2019
  Tillstyrkan 2019-05-16 upplag parken sjöängsvägen Orminge
  Tillstyrkan 2019-05-17 Focus Neon Nacka Forum kran i maj 2019
  Tillstyrkan 2019-05-20 försäljningsvagn med uteservering Sickla Strand sommaren 2019
  Tillstyrkan 2019-05-20 utegympa i Älta sommaren 2019
  Tillstyrkan 2019-05-23 Arbetsplatsetablering Orminge C Edövägen 2019
  Tillstyrkan 2019-05-29 etablering Igelboda Tippens Centrum Dipart
  Tillstyrkan 2019-05-29 inspelning Solsidan i Saltis juni 2019
  Avstyrkan 2019-05-15 simskola sommaren 2019 sickla strandsbadet
  Avstyrkan 2019-05-24 knut stangenbergs väg bodar för arbeten inom samfällighet 2019
  Avstyrkan 2019-05-27 Älgövägen etablering Dipart

  Remisser – ej kommunen mark
  Yttrande 2019-05-17 Förfrågan om evenemang Nacka forums gård ej nacka kommuns mark
  Yttrande 2019-05-17 Uteservering Finnboda sommaren 2019 ej nacka kommuns mark
  yttrande 2019-05-21 gällande kranbil Augustendalsvägen maj o juni 2019 skanska, ej nacka kommuns mark
  Yttrande 2019-05-23 för evenemang Hellasgården juli 2019 ej nacka kommuns mark


  Dispens från trafikföreskrift att parkera fordon
  NTN 2016/148-517, Dispenser från trafikföreskrift att parkera specificerade fordon för Forums Vårdcentrals fordon


  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  NTN 2019/99 Dispens att parkera fordon i Fisksätra, 2019-04-30


  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Beviljade
  Ärende Id Beslutsdatum Förartyp
  83/19 2019-04-01 Passagerare
  80/19 2019-04-01 Förare
  86/19 2019-04-01 Förare
  73/19 2019-04-01 Förare
  56/19 2019-04-01 Passagerare
  85/19 2019-04-01 Förare
  58/19 2019-04-01 Förare
  63/19 2019-04-02 Förare
  46/19 2019-04-03 Förare
  383/18 2019-04-03 Passagerare
  89/19 2019-04-03 Passagerare
  88/19 2019-04-03 Förare
  87/19 2019-04-03 Förare
  79/19 2019-04-09 Förare
  94/19 2019-04-09 Förare
  61/19 2019-04-12 Passagerare
  77/19 2019-04-12 Passagerare
  96/19 2019-04-12 Passagerare
  102/19 2019-04-16 Passagerare
  101/19 2019-04-16 Passagerare
  100/19 2019-04-23 Förare
  106/19 2019-04-23 Förare
  104/19 2019-04-23 Förare
  103/19 2019-04-23 Förare
  91/19 2019-04-25 Förare
  108/19 2019-04-25 Förare
  98/19 2019-04-29 Passagerare
  110/19 2019-04-29 Förare

  Avslag
  105/19 2019-04-23 Förare

   

  Upphandling
  NTN 2019/126      Upphandling av Lekplats Finntorp och Hedvigslund, förnyad konkurrensutsättning 2019061
  NTN 2019/134      Upphandling av Lekplats lgelboda och Rensättra, förnyad Konkurrensutsättning, 20190617
  NTN 2019/310      Tilldelningsbeslut i upphandling av uppsättning av räcken, 20190617
  NTN 2018/310      Tilldelningsbeslut i upphandling av uppsättning av räcken, 20190617

 • § 98

  Caroline Engberg, landskapsarkitekt på enheten bygg och anläggning, informerade nämnden.
  Förslag på åtgärder för Paketet för trivsel och tillgänglighet är både tillfälliga pop-up parker och flyttbar lek- och aktivitetsutrustning, likväl som säsongsbetonad effektbelysning. Förslag ges också på möjliga, främst permanenta projekt som är tänkta att skapa en ökad trivsel i Nacka stad och i attraktiva områden som Nyckelviken och Velamsund. De permanenta projekt som föreslås behöver utredas vidare för att se om, hur och när de är möjliga att genomföra.

   

  Tillfälliga och flyttbara aktiviteter har lokaliserats till områden där stadsbyggnadsprojekt pågår. Detta för att ge något tillbaka i en rörig period och för att markera den framtida utvecklingen. I första skedet, höst 2019, handlar det om pop-up parker med flyttbar lek och hängytor i blivande stadsparken och i Kyrkviksparken.

   

  Platserna för effektbelysningen är fokuserad främst till områden där stadsbyggnadsprojekt pågår, samt placerad i lägen där den kan ses av så många invånare som möjligt. Den har planerats för att tillsammans med befintlig effektbelysning täcka in stora delar av Nacka. Till vintern 2019 gäller det platserna gångbron i Orminge, träd i Ormingeparken och i Älta, Neglingeparken och muren vid Värmdövägen/Nya gatan.

 • § 99

  Trafik Stockholm, störningsrapport nr 5


  Val av ny ledamot i NTN efter Anders Wihk för Kristdemokraterna valdes Anders Lundberg

   

  Synpunkter på investeringar i underhållet av gång- och cykelvägarna Västra Sicklaön från Forum Finntorps Trafik- och Miljögrupp (FFTM) inkom 20190325 Möte 8 maj 2019   Skriftligt svar 18 juni 2019

   

  Politikerinitiativ - Tillgänglighetsanpassade badplatser i nacka, Lina Olsson och Carin Larsson (NL). Inkom 20190618.
  Politikerinitiativet lämnas till beredning vid nästkommande sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.