Möte 2019-05-21

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:15 Nacka stadshus
 •   1

  Gruppmöte -

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen

  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i Myrsjön, plan 0, nacka stadshus

   

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ Övriga frågor

 •   3

  Wall Street Nacka är en internationell muralmålningsfestival som bjuder in konstnärer och kreatörer från hela världen att delta i förvandligen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen handlar om gatukonst i form av kvalitativa muralmålningar, och kan även innehålla ljusinstallationer för att skapa en konstnärlig berättelse på en "wall" eller en "street". Många platser vinner på ljus, i synnerhet tunnlar, varför vi tycker det är en bra kompletterande ingrediens. Konstverken kan vara tillfälliga installationer eller mer permanenta, beroende på vad som lämpar sig för platsen.

  Vilka områden i Nacka gäller det?
  Festivalen inkluderar hela Nacka. Hela världen kommer till hela Nacka! Vi kommer få se nya konstverk växa fram både inom det område som skall bli Nacka stad (västra Sicklaön), i Nackas olika lokala centrum, och även på andra mer lokala platser i övriga Nacka.

  Vad är syftet med festivalen?

  • Få fram offentliga konstverk i hela Nacka av högsta kvalitet på platser där det behövs och bidrar till förbättrade utemiljöer.
  • Öka tryggheten, trivseln och säkerheten i den offentliga miljön.
  • Stärka Nacka som kulturstad.
  • Bidra till utvecklingen av hela Nacka och stärka arbetet för det goda samhället där människor trivs och mår bra.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att bo på och besöka genom att öka antalet goda gestaltade livsmiljöer.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att investera och driva företag i.
  • Förtydliga och illustrera själen och identiteten på olika platser.

 •   4

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat och håller budget med ett undantag. Vinterunderhållet har dragit över budget och den nya prognosen för helåret är -259,9 mkr är ett underskott mot budget på -9,7 mkr.

 •   5

  Beslutet om att inleda upphandlingen av tekniskt konsultstöd för konstruktionsbyggnader 2019 togs av Natur- och trafiknämnden den 26 mars 2019 (§41).

  Avtalet ska säkerställa tillgängligheten av kompetenta konsulter som kan bistå med expertstöd i förvaltningen av olika typer av konstruktionsbyggnader.

  Upphandlingen har genomförts med öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid anbudstidens utgång hade 2 anbudsgivare inlämnat anbud.

  Utvärderingen har skett enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Referensuppdrag har begärts in och en genomförandeplan har utvärderats.

  Kontraktstiden är 4 år.

  Estimerad storlek på affären uppgår till cirka 4 miljoner kronor per år.

  Priserna i det vinnande anbudet är ca 15% lägre än i befintligt avtal.

 •   6
 •   7

  I enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen § 23 den 16 januari 2017, har jakträttsavtalen för Velamsund sagts upp. Natur- och trafiknämnden har tagit fram ett förslag till organisation av framtida viltvård och jakt på Velamsund.

  Slutsatsen är att ett jakträttsavtal för all kommunalägd mark, införlivande av Velamsund med kommunens övriga marker, leder till ett förenklande i kommunikationen med medborgare, stärker jaktlaget och gör viltförvaltningen mer effektiv. Detta möter kommunens mål om maximalt värde för skattepengarna.

  Ett jakträttsavtal har tecknats för hela kommunen, enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 39, vilket resulterar i en mer effektiv viltförvaltning. Avtalet gäller från den 1 juli 2019.

 •   8

  Motionärerna anför i sin motion till kommunfullmäktige att de ställer sig frågande till vem som ansvarar för trafiksäkerheten för Ältavägen. Utöver detta föreslår motionärerna att någon form av hastighetsdämpande åtgärd bör sättas in för att sänka hastigheten på Ältavägen samt att Nacka kommun utreder och presenterar scenarion på hur kollektiv- och persontrafik ska ordnas i framtidens Älta i och med den planerade befolkningsökningen.

  Kommunen anger att de beslut och åtgärder som skulle kunna genomföras på Ältavägen uteslutande ligger på väghållaren; Trafikverket. För att anpassa infrastrukturen till framtida befolkningsökning samt öka trafiksäkerheten har dock kommunen täta kontakter med Trafikverket samt flera studier över området har tagits fram, vilka har legat till grund för kommunens detaljplaner. Utöver detta verkar kommunens tjänstemän kontinuerligt för att förbättra turtätheten för kollektivtrafiken i och genom Nacka. Senast i kommunens trafikremissvar till Trafikförvaltningen under våren 2019 framhöll kommunen vikten av att trafiken i Älta (m.fl. ställen) förbättras.

 •   9

  Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion kring inventering av Nackas våtmarker. Motionen föreslår att kommunen inventerar Nackas våtmarker och undersöker vilka möjliga ekonomiska bidrag som kan sökas för att restaurera eller nyanlägga våtmarker.

  Den förslagna kartläggningen skulle vara ett användbart underlag i kommunens fortsatta arbete med naturvårdsprojekt, hantering av dagvatten och arbete med EU:s vattendirektiv.

  Delfinansiering kan sökas genom statligt LONA-bidrag.

 •   10

  Uppföljningen av kommunens strategi Framkomlighet i Nacka presenterar händelser och tillstånd i det regionala trafiksystemet som påverkar Nackas resenärer, liksom restider för kollektivtrafik, bil och cykel. Slutsatser i uppföljningen är att kollektivtrafikens framkomlighet mot Slussen och på Stadsgårdsleden är begränsad på grund av Slussens ombyggnad, vilket lett till ökade körtider mellan Henriksdal och Slussen, vid jämförelse 2018 mot 2017. Under samma period har dock pendelbåtlinje 80 (Sjövägen) fått ett kraftigt ökat resande. Detsamma gäller för cykeltrafiken, där framkomligheten är
  relativt god och antalet cyklister ständigt ökar.

  För biltrafiken märks marginella förändringar i restider för 2018 jämfört med 2017, med en viss nedgång i restider under morgonrusningen. För Södra länken fortsätter en positiv trend under 2018, antalet avstängningar och antalet avstängningsminuter fortsätter att minska. Nackas resenärer har under de senaste åren påverkats till största del av projekt och vägavsnitt utanför Nackas geografi. Under kommande år när västra Sicklaön byggs ut kommer många av de projekt och vägavsnitt som påverkar Nackas resenärer även att ligga inom kommunen.

 •   11
 •   12
 •   13
 •   14

  Följande beslut har tagits på delegation  Interna remissyttrande

  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  NTN 2019/99 Dispens att parkera fordon i Fisksätra, 2019-04-30  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Beviljade

  Ärende Id Beslutsdatum Förartyp

  83/19 2019-04-01 Passagerare

  80/19 2019-04-01 Förare

  86/19 2019-04-01 Förare

  73/19 2019-04-01 Förare

  56/19 2019-04-01 Passagerare

  85/19 2019-04-01 Förare

  58/19 2019-04-01 Förare

  63/19 2019-04-02 Förare

  46/19 2019-04-03 Förare

  383/18 2019-04-03 Passagerare

  89/19 2019-04-03 Passagerare

  88/19 2019-04-03 Förare

  87/19 2019-04-03 Förare

  79/19 2019-04-09 Förare

  94/19 2019-04-09 Förare

  61/19 2019-04-12 Passagerare

  77/19 2019-04-12 Passagerare

  96/19 2019-04-12 Passagerare

  102/19 2019-04-16 Passagerare

  101/19 2019-04-16 Passagerare

  100/19 2019-04-23 Förare

  106/19 2019-04-23 Förare

  104/19 2019-04-23 Förare

  103/19 2019-04-23 Förare

  91/19 2019-04-25 Förare

  108/19 2019-04-25 Förare

  98/19 2019-04-29 Passagerare

  110/19 2019-04-29 Förare

  Avslag

  105/19 2019-04-23 Förare

 •   15
 •   16
 • § 74

  Fredrika Friberg, stadskreatör informerade nämnden om Wall Street. Wall Street Nacka är en internationell muralmålningsfestival som bjuder in konstnärer och kreatörer från hela världen att delta i förvandligen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen handlar om gatukonst i form av kvalitativa muralmålningar, och kan även innehålla ljusinstallationer för att skapa en konstnärlig berättelse på en "wall" eller en "street". Många platser vinner på ljus, i synnerhet tunnlar, varför vi tycker det är en bra kompletterande ingrediens. Konstverken kan vara tillfälliga installationer eller mer permanenta, beroende på vad som lämpar sig för platsen.

   

  Vilka områden i Nacka gäller det?
  Festivalen inkluderar hela Nacka. Hela världen kommer till hela Nacka! Vi kommer få se nya konstverk växa fram både inom det område som skall bli Nacka stad (västra Sicklaön), i Nackas olika lokala centrum, och även på andra mer lokala platser i övriga Nacka.

   

  Vad är syftet med festivalen?

  • Få fram offentliga konstverk i hela Nacka av högsta kvalitet på platser där det behövs och bidrar till förbättrade utemiljöer.
  • Öka tryggheten, trivseln och säkerheten i den offentliga miljön.
  • Stärka Nacka som kulturstad.
  • Bidra till utvecklingen av hela Nacka och stärka arbetet för det goda samhället där människor trivs och mår bra.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att bo på och besöka genom att öka antalet goda gestaltade livsmiljöer.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att investera och driva företag i.
  • Förtydliga och illustrera själen och identiteten på olika platser.

 • § 75

  Ulrika Forsberg, controller, informerade nämnden om utfall i tertialbokslut 1.

  Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat och håller budget med ett undantag. Vinterunderhållet har dragit över budget och den nya prognosen för helåret är -259,9 mkr är ett underskott mot budget på -9,7 mkr.

 • § 76

  Beslutet om att inleda upphandlingen av tekniskt konsultstöd för konstruktionsbyggnader 2019 togs av Natur- och trafiknämnden den 26 mars 2019 (§41).

  Avtalet ska säkerställa tillgängligheten av kompetenta konsulter som kan bistå med expertstöd i förvaltningen av olika typer av konstruktionsbyggnader.

  Upphandlingen har genomförts med öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid anbudstidens utgång hade 2 anbudsgivare inlämnat anbud.
  Utvärderingen har skett enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Referensuppdrag har begärts in och en genomförandeplan har utvärderats.

  Kontraktstiden är 4 år.
  Estimerad storlek på affären uppgår till cirka 4 miljoner kronor per år.
  Priserna i det vinnande anbudet är ca 15% lägre än i befintligt avtal.

 • § 77
 • § 78

  I enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen § 23 den 16 januari 2017, har jakträttsavtalen för Velamsund sagts upp. Natur- och trafiknämnden har tagit fram ett förslag till organisation av framtida viltvård och jakt på Velamsund.

  Slutsatsen är att ett jakträttsavtal för all kommunalägd mark, införlivande av Velamsund med kommunens övriga marker, leder till ett förenklande i kommunikationen med medborgare, stärker jaktlaget och gör viltförvaltningen mer effektiv. Detta möter kommunens mål om maximalt värde för skattepengarna.

  Ett jakträttsavtal har tecknats för hela kommunen, enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 39, vilket resulterar i en mer effektiv viltförvaltning. Avtalet gäller från den 1 juli 2019.

 • § 79

  Motionärerna anför i sin motion till kommunfullmäktige att de ställer sig frågande till vem som ansvarar för trafiksäkerheten för Ältavägen. Utöver detta föreslår motionärerna att någon form av hastighetsdämpande åtgärd bör sättas in för att sänka hastigheten på Ältavägen samt att Nacka kommun utreder och presenterar scenarion på hur kollektiv- och persontrafik ska ordnas i framtidens Älta i och med den planerade befolkningsökningen.

  Kommunen anger att de beslut och åtgärder som skulle kunna genomföras på Ältavägen uteslutande ligger på väghållaren; Trafikverket. För att anpassa infrastrukturen till framtida befolkningsökning samt öka trafiksäkerheten har dock kommunen täta kontakter med Trafikverket samt flera studier över området har tagits fram, vilka har legat till grund för kommunens detaljplaner. Utöver detta verkar kommunens tjänstemän kontinuerligt för att förbättra turtätheten för kollektivtrafiken i och genom Nacka. Senast i kommunens trafikremissvar till Trafikförvaltningen under våren 2019 framhöll kommunen vikten av att trafiken i Älta (m.fl. ställen) förbättras.

 • § 80

  Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion kring inventering av Nackas våtmarker. Motionen föreslår att kommunen inventerar Nackas våtmarker och undersöker vilka möjliga ekonomiska bidrag som kan sökas för att restaurera eller nyanlägga våtmarker.

  Den förslagna kartläggningen skulle vara ett användbart underlag i kommunens fortsatta arbete med naturvårdsprojekt, hantering av dagvatten och arbete med EU:s vattendirektiv.

  Delfinansiering kan sökas genom statligt LONA-bidrag.

 • § 81

  Uppföljningen av kommunens strategi Framkomlighet i Nacka presenterar händelser och tillstånd i det regionala trafiksystemet som påverkar Nackas resenärer, liksom restider för kollektivtrafik, bil och cykel. Slutsatser i uppföljningen är att kollektivtrafikens framkomlighet mot Slussen och på Stadsgårdsleden är begränsad på grund av Slussens ombyggnad, vilket lett till ökade körtider mellan Henriksdal och Slussen, vid jämförelse 2018 mot 2017. Under samma period har dock pendelbåtlinje 80 (Sjövägen) fått ett kraftigt ökat resande. Detsamma gäller för cykeltrafiken, där framkomligheten är relativt god och antalet cyklister ständigt ökar.

  För biltrafiken märks marginella förändringar i restider för 2018 jämfört med 2017, med en viss nedgång i restider under morgonrusningen. För Södra länken fortsätter en positiv trend under 2018, antalet avstängningar och antalet avstängningsminuter fortsätter att minska. Nackas resenärer har under de senaste åren påverkats till största del av projekt och vägavsnitt utanför Nackas geografi. Under kommande år när västra Sicklaön byggs ut kommer många av de projekt och vägavsnitt som påverkar Nackas resenärer även att ligga inom kommunen.

 • § 82

  Bengt Stenberg, enhetschef på trafikenheten, informerade i korthet om följande

  Nokas driftstartat nya avtalet parkeringsövervakning från och med den 20 maj.

   

  •Trafiksäkerhetskameror på Saltsjöbadsleden.

  -Avtal signerat.

  -Slutbelopp reglerat.

  -Kommunikation till medborgare.

  -Sociala medier, annonser NvP och Saltsjöbladetsamt nacka.se

  -Driftstart måndag 3 juni.

   

  •Regional pressträff 21 maj

  -Årliga regionala pressträffen angående sommarens trafikstörningar.

  -Trafikverket, Trafikförvaltningen, Nacka kommun, Stockholms stad, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) samt Solna stad.

  -Nacka talade om Sickla industriväg, Orminge/Mensättravägen samt Nya gatan.

   

  •Diplomutdelningen cykelvänlig arbetsplats 21 maj

  -Nackas miljödiplom delades ut till företag som driver ett aktivt miljöarbete och är certifierade av extern part.

  -Miljödiplomet ges till de företag som har miljöcertifiering genom ISO14001, Svensk miljöbas, FR2000 eller motsvarande.

 • § 83

  Kristina Petterqvist, enhetschef på enheten för drift offentlig utemiljö, informerade nämnden om följande

  •Den förtrollade skogen - Renoveringen av lekparken i Ekudden klar

   

  •Trivselbelysning - En större satsning inom trivselpaketet

  • Belysning på 6-7 objekt/platser
  • Finansieras inom trivselpaketet
  • Fokus på:
   • - centrala platser
   • - kommundelar utan trivselbelysning
   • - platser där det är ”stökigt”

 • § 84

  Följande beslut har tagits på delegation

  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  NTN 2019/99 Dispens att parkera fordon i Fisksätra, 2019-04-30


  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019

  Beviljade

  Ärende Id      Beslutsdatum      Förartyp
  83/19           2019-04-01         Passagerare
  80/19           2019-04-01         Förare
  86/19           2019-04-01         Förare
  73/19           2019-04-01         Förare
  56/19           2019-04-01         Passagerare
  85/19           2019-04-01         Förare
  58/19           2019-04-01         Förare
  63/19           2019-04-02         Förare
  46/19           2019-04-03         Förare
  383/18         2019-04-03         Passagerare
  89/19           2019-04-03         Passagerare
  88/19           2019-04-03         Förare
  87/19           2019-04-03         Förare
  79/19           2019-04-09         Förare
  94/19           2019-04-09         Förare
  61/19           2019-04-12         Passagerare
  77/19           2019-04-12         Passagerare
  96/19           2019-04-12         Passagerare
  102/19         2019-04-16         Passagerare
  101/19         2019-04-16         Passagerare
  100/19         2019-04-23         Förare
  106/19         2019-04-23         Förare
  104/19         2019-04-23         Förare
  103/19         2019-04-23         Förare
  91/19           2019-04-25         Förare
  108/19         2019-04-25         Förare
  98/19           2019-04-29         Passagerare
  110/19         2019-04-29         Förare

  Avslag
  105/19         2019-04-23         Förare

 • § 85
 • § 86

  Karl Bengtsson, Naturförvaltare på enheten Förvaltning utemiljö, informerade nämnden om hur arbetet med tillämpningen av kommunens skogsskötselplaner går till. Syftet med skogsskötseln är att bevara och förstärka den biologiska mångfalden genom slyröjning och gallring. Samtidigt skapas ljusa och öppna skogar som också inbjuder till rekreation.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.