Möte 2019-04-24

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:00 Skevik konferensgård
 •   1

  Förmöte grupperna hittar egna lokaler på konferensgården innan sammanträdet

 •   2

  • Upprop
  • Justering
  • Anmälan av extra ärenden/ Övriga frågor

 •   3

  Detaljplanen för området Telegrafberget vann laga kraft 2015. Sedan dess vill den nya fastighetsägaren Alm SMÅA utveckla bebyggelseförslaget till att innehålla 180 smålägenheter i stället för 70 lägenheter och en förskola. Frågan om antalet parkeringsplatser har då blivit aktuell eftersom detaljplanens parkeringstal (p-tal) är baserat på tanken om större lägenheter och Alm SMÅA föreslagit ett lägre p-tal än det som står i detaljplanen. Trafikenheten delar byggherrens bedömning och konstaterar att ett parkeringstal på 0,7 och de sammanlagda effekterna av åtgärder för cykel vidtagna av byggherren väl motiverar ett lägre p-tal än det som angivits i detaljplanen.

 •   4

  Enligt Lag om flyttning av fordon får kommunen i vissa fall flytta fordon som står uppställda i strid med gällande bestämmelser och placera fordonet på en särskild uppställningsplats. Fordonets ägare är skyldig att ersätta kommunen för kostnaderna för detta. Hittills har Nacka kommun inte tagit ut någon sådan ersättning, vilket man vill ändra på. Fordonsägare, vars fordon har flyttats av kommunen till en uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon, föreslås i vissa fall få betala ett schabloniserat belopp på 40 kronor per påbörjat dygn från och med den 1 maj 2019. Nacka kommun kan i vissa fall flytta fordon från privatmark efter en så kallad hemställan. Där kommer respektive uppdragsgivare att få stå för ersättningen.

  Vad gäller kostnaderna för uppställningen ska den omfatta kostnader för förvaringen och tillsynen, vilket innebär att kostnaderna för varje uppställningstid måste beräknas för lokal, mark, larm, el, övervakning med mera. Ett schabloniserat belopp om 40 kronor per påbörjat dygn kan underlätta hanteringen och täcka en del av den totala kostnaden. Det är därmed också rimligt att beloppet anges per påbörjat dygn.

 •   5

  Ärendet rörande trafiksäkerhetsåtgärder på Saltsjöbadsleden har återemitterats med uppdrag till tjänstemännen att – i frågan rörande fartkameror utmed Saltsjöbadsleden – återkomma med förtydliganden om avtalsförhållandena mellan Nacka kommun och Trafikverket, att förtydliga hur beställningen av fartkameror gått till, till vilken kostnad samt på vems initiativ projektet startats. Nacka kommun via trafikenheten tog proaktiv kontakt med Trafikverket och SKL år 2017 för att få ingå i ett pilotarbete rörande fartkamerorna. Efter information till Natur- och trafiknämnden i frågan samma år har skriftlig överenskommelse om kamerornas fysiska placering slutits i mars 2018. Inget regelrätt huvudavtal är ännu signerat men parterna har varit överens om ansvarsfördelningen, bl a att kommunen själv ska bekosta och anordna mätplatsen, etablera och bekosta elförsörjning. Efter att Trafikverket i november 2018 angivit att kostnaderna skulle riskera hamna mellan 880 tkr – 950 tkr så har kommunen genomfört förhandlingar och själva internutrett kostnadsbilden. Parterna har kommit fram till att ett mer adekvat belopp är 700 tkr. Dessa föreslås tas på anslagna investeringsmedel som finns för trafiksäkerhetsåtgärder.

 •   6

  Planområdet är beläget i kommundelen Boo, strax öster om Orminge trafikplats och söder om Värmdöleden. Fastigheterna angränsar i norr till den kommunalt ägda Prästkragens väg, i öster och väster till privatägda fastigheter med verksamhetslokaler, samt i söder till ett småhusområde. Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökning av den invändiga verksamhetsytan för fastigheterna Lännersta 55:4 och Lännersta 55:2, genom att ändra bestämmelsen som reglerar största tillåtna bruttoarea. Planändringen syftar även till att gälla de angränsande fastigheterna Lännersta 55:3 och Lännersta 11:19 som omfattas av samma bestämmelse i gällande detaljplan. Planändringen innebär att bestämmelsen som reglerar högsta tillåtna exploateringsgrad per fastighetsarea ändras från 0,5 till 1,0, vilket möjliggör en utökad (invändig) verksamhetsyta för de fastigheter som omfattas av planändringen.

  Exploateringsökningen möjliggörs inom ramen för befintlig byggrätt för byggnadsvolym, och påverkar därmed inte fastigheternas högsta tillåtna byggnadsarea, det vill säga byggnadens fotavtryck, eller byggnadshöjd. Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intentioner men anger ett antal synpunkter kopplade till ökad trafik och behov av fler parkeringsplatser.

 •   7

  Denna detaljplan har till syfte att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en dubbelspårsanläggning samt att säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Genom en ombyggnad av Tattby station till en mötesstation finns förutsättningar att kunna öka turtätheten. Detaljplaneförslaget är en del av arbetet med att möjliggöra en upprustning och modernisering av Saltsjöbanan längs hela dess sträcka från station Slussen till stationerna Saltsjöbaden och Solsidan.

 •   8

  Planens syfte och huvuddrag
  Gällande detaljplans kvartersmark och byggrätter för bostadshusen i kvarterets nordöstra del överensstämmer inte helt med Tollare naturreservats avgränsning. Planändringens syfte är att ändra kvartersgränsen och bostadshusens byggrätter för att undvika intrång i naturreservatet. Området som inte längre ska utgöra kvartersmark för bostäder omfattar drygt 500 m2.

  Ärendet
  Efter samrådet har följande ändringar gjorts av planförslaget:

  • För att medge en uthyrningsbar mindre lokal har beteckningen H för handel införts inom del av bottenvåningen i det norra bostadshuset.
  • In- och utfartsförbud har införts utmed del av Tollarevägen.
  • Naturmarken i anslutning till kvartersmarken har utökats där så varit möjligt.
  • Inom naturmarken finns ingen planbestämmelse om krav på marklov för trädfällning

  Samrådsredogörelse
  Natur- och trafiknämnden är positiv till att den konflikt som uppstått rättas till vad gäller kvartersmarken inom naturreservatet. Nämnden påpekar även önskvärdheten av en grön zon mellan kvartersmark och reservatsgräns samt tar upp frågan om att ta bort krav på marklov för trädfällning inom naturmark samt införande av utfartsförbud mot Tollarevägen.

  Planenhetens kommentar: Kvartersmarken har minskats där så varit möjligt för att utöka naturmarken mot naturreservatet. Inom naturmarken finns ingen planbestämmelse om krav på marklov för trädfällning. In- och utfartsförbud har införts vid planerad busshållplats och i anslutning till tunnelmynningen.

  Förslag till yttrande Natur- och trafiknämnden

  Plankonflikt samt drift och underhåll
  I samrådsredogörelsen har inte nämndens förslag om att upphäva detaljplan inom naturreservatet bemötts. Nämnden anser fortfarande att det är önskvärt att minska planområdet så plangräns går i reservatsgräns och mark inom naturreservat inte omfattas av planbestämmelser.

  Kvartersgräns mot naturreservatet
  Delar av kvartersmark har omvandlats till naturmark efter samråd så att andelen kvartersmark som ligger i direkt angränsning till naturreservatet har minskat. De delar där kvartersmark fortfarande ligger direkt mot reservatsgräns innebär, enligt nämndens bedömning, att påverkan på naturreservatet kommer att ske i samband med utbyggnad.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Medborgare har inkommit med ett förslag att utöka badmöjligheterna vid Sickla strand. Det har tidigare beslutats i en motion §28 NTN 2018/187 att natur- och trafiknämnden ska utreda om det går att utöka badmöjligheterna i direkt anslutning till befintlig badplats.  Befintligt bad kommer att genomgå en renovering under 2019 för att öka tillgängligheten och trevnaden vid badet.

 •   10

  Medborgarförslaget föreslår att kommunen låter bygga ett hyrcykelsystem, inrätta fler cykelpumpar i Nacka kommun samt skapa en digital applikation som anger var dessa cykelpumpar och hyrcyklar finns lokaliserade. Natur- och trafiknämnden anser att förslagen är bra och att åtgärderna ligger helt i linje med kommunens cykelstrategi som förespråkar ett Nacka där det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla. Vad gäller ett hyrcykelsystem så pågår ett internt arbete för att finna lösningar för ett sådant, i förhållande till grannkommunen Stockholm. Arbete pågår också för att inrätta fler cykelpumpar.

 •   11

  Medborgarförslaget anför och föreslår att Nacka kommun omprövar beslutet av utformningen av Saltsjöbadens enda infart, i syfte att åtgärda de grava brister som uppstått genom att motorvägen inskränkts pga att cykelbanan förlagts till detta avgasstråk. Nacka kommun anför bland annat att syftet med utbyggnaden av den nya cykelbanan var att skapa en trafiksäker cykelväg mellan Saltsjöbaden och Fisksätra och att det i nuläget inte finns några starka motiv att flytta cykelbanan till den gamla Saltsjöbadsleden. Hastighetsmätningar under 2016 och 2018 visar också att hastighetsöverträdelserna har minskat efter ombyggnaden, något som kommunen har eftersträvat. Det finns därför i nuläget inga starka motiv att heller ändra hastigheten utmed sträckan. Att låta anlägga en cirkulationsplats kräver att trafikflödet är relativt likvärdigt från samtliga påfartsvägar, d v s att ungefär lika många fordon kommer från varje påfart. Så är inte fallet i denna korsning varvid en cirkulationsplats skulle bli en sämre lösning än en korsning och göra trafikflödena ojämnare.

 •   12

  Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att ändra utskick om behov att beskära växtlighet som hänger ut över allmän väg från privata fastigheter.

 •   13

  Medborgarförslag har inkommit om att göra om tennisplanen vid Hedvigslunds parken till en padelbana. Detta skulle vara en ny typ av aktivitet i offentliga utemiljöer i kommunen som skulle behöva utredas närmare.

 •   14

  Vänsterpartiet har inkommit med ett förslag utreda och anlägga en dansbana i Nacka. Idag finns redan dansbanor bland annat i Orminge och vid Boobadet. I en prioritering finns det andra investeringar som är viktigare än fler dansbanor. Förslaget i motionen är reden uppfyllt.

 •   15

  Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående inrättandet av grillplatser i alla kommunens fritids- och grönområden. I nuläget finns 33 stycken allmänna grillplatser runt om i kommunen. Under 2019 planeras för en ny grillplats vid Långsjön och Ab-borrträsk naturreservat samt en upprustning av grillplatsen vid Tattby naturreservat. Förslaget i motionen är redan uppfyllt.

 •   16
 •   17
 •   18
 •   19

  Följande beslut har tagits på delegation  Interna remissyttrande  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2019-00020 Skarpövägen infartsparkering

  MU_20190228_6416 Tillstyrkan 2019-03-01 Lift Vikdalsvägen

  MU_20190219_6362 Tillstyrkan 2019-03-01 mobilkran Ektorpsvägen 1-3

  MU_20190225_6394 Tillstyrkan 2019-03-01 Valborgseld på Nyckelviken 2019

  MU_20190220_6370 Tillstyrkan 2019-03-01Metro Tidningsställ för perioden 201907-201912

  MU_20190301_6427 Tillstyrkan 2019-03-04 Arbetsplatsetablering på Sickla Strandbad

  MU_20190301_6426 Tillstyrkan 2019-03-07 Arbetsplatsområde Sickla ej vår mark

  MU_20190307_6456 Tillstyrkan 2019-03-07 jordgubbsförsäljning i Igelboda sommaren 2019

  MU_20190215_6349 Tillstyrkan 2019-03-11 jordgubbar Gissla ormingeleden o Saltsjöbadsleden

  MU_20190222_6378 Tillstyrkan 2019-03-11 Kvarnholmsägen Stockholm Vatten Öppen arbetsplats

  MU_20190214_6346 Tillstyrkan 2019-03-11 Valborg på Älgö 2019

  MU_20190212_6317 Tillstyrkan 2019-03-11 Valborgseld Älta Hedvigslund 2019

  MU_20190313_6484 Tillstyrkan 2019-03-19 Kvarnholmen Tre kronors väg uteservering KUABs mark för närvarande

  MU_20190220_6364 Tillstyrkan 2019-03-20 Löpartävlingen Skepparholmen springer för Östersjön 2019

  MU_20190327_6530 Tillstyrkan 2019-03-27 Ektorps centrum uteservering -ej kommunal mark

  MU_20190321_6508 Tillstyrkan 2019-03-27 Valborgseld Lillängen 2019

  MU_20190326_6521 Tillstyrkan 2019-03-27 Vikdalsvägen Forum mobilkran  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019  Ärende nr beslutsdatum typ status

  9/19 2019-03-04 Förare Bifall

  398/18 2019-03-04 Förare Bifall

  10/19 2019-03-04 Passagerare Bifall

  52/19 2019-03-04 Passagerare Bifall

  43/19 2019-03-04 Passagerare Bifall

  48/19 2019-03-04 Passagerare Bifall

  55/19 2019-03-07 Förare Bifall

  66/19 2019-03-12 Passagerare Bifall

  62/19 2019-03-12 Förare Bifall

  59/19 2019-03-12 Förare Bifall

  67/19 2019-03-13 Förare Bifall

  57/19 2019-03-15 Förare Bifall

  60/19 2019-03-15 Förare Bifall

  70/19 2019-03-15 Förare Bifall

  71/19 2019-03-18 Förare Bifall

  35/19 2019-03-18 Förare Bifall

  33/19 2019-03-19 Förare Bifall

  74/19 2019-03-21 Förare Bifall

  72/19 2019-03-21 Förare Bifall

  65/19 2019-03-21 Förare Bifall

  75/19 2019-03-22 Passagerare Bifall

  358/18 2019-03-18 Förare Avslag

 •   20
 • § 56

  Detaljplanen för området Telegrafberget vann laga kraft 2015. Sedan dess vill den nya fastighetsägaren Alm SMÅA utveckla bebyggelseförslaget till att innehålla 180 smålägenheter i stället för 70 lägenheter och en förskola. Frågan om antalet parkeringsplatser har då blivit aktuell eftersom detaljplanens parkeringstal (p-tal) är baserat på tanken om större lägenheter och Alm SMÅA föreslagit ett lägre p-tal än det som står i detaljplanen. Trafikenheten delar byggherrens bedömning och konstaterar att ett parkeringstal på 0,7 och de sammanlagda effekterna av åtgärder för cykel vidtagna av byggherren väl motiverar ett lägre p-tal än det som angivits i detaljplanen.

 • § 57

  Enligt Lag om flyttning av fordon får kommunen i vissa fall flytta fordon som står uppställda i strid med gällande bestämmelser och placera fordonet på en särskild uppställningsplats. Fordonets ägare är skyldig att ersätta kommunen för kostnaderna för detta. Hittills har Nacka kommun inte tagit ut någon sådan avgift, vilket man vill ändra på. Fordonsägare, vars fordon har flyttats av kommunen till en uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon, föreslås i vissa fall få betala ett schabloniserat belopp på 40 kronor per påbörjat dygn från och med den 1 maj 2019. Nacka kommun kan i vissa fall flytta fordon från privatmark efter en så kallad hemställan. Där kommer respektive uppdragsgivare att få stå för ersättningen.

  Vad gäller kostnaderna för uppställningen ska den omfatta kostnader för förvaringen och tillsynen, vilket innebär att kostnaderna för varje uppställningstid måste beräknas för lokal, mark, larm, el, övervakning med mera. Ett schabloniserat belopp om 40 kronor per påbörjat dygn kan underlätta hanteringen och täcka en del av den totala kostnaden. Det är därmed också rimligt att beloppet anges per påbörjat dygn.

 • § 58

  Ärendet rörande trafiksäkerhetsåtgärder på Saltsjöbadsleden har återemitterats med uppdrag till tjänstemännen att – i frågan rörande fartkameror utmed Saltsjöbadsleden – återkomma med förtydliganden om avtalsförhållandena mellan Nacka kommun och Trafikverket, att förtydliga hur beställningen av fartkameror gått till, till vilken kostnad samt på vems initiativ projektet startats. Nacka kommun via trafikenheten tog proaktiv kontakt med Trafikverket och SKL år 2017 för att få ingå i ett pilotarbete rörande fartkamerorna. Efter information till Natur- och trafiknämnden i frågan samma år har skriftlig överenskommelse om kamerornas fysiska placering slutits i mars 2018. Inget regelrätt huvudavtal är ännu signerat men parterna har varit överens om ansvarsfördelningen, bl a att kommunen själv ska bekosta och anordna mätplatsen, etablera och bekosta elförsörjning. Efter att Trafikverket i november 2018 angivit att kostnaderna skulle riskera hamna mellan 880 tkr – 950 tkr så har kommunen genomfört förhandlingar och själva internutrett kostnadsbilden. Parterna har kommit fram till att ett mer adekvat belopp är 700 tkr. Dessa föreslås tas på anslagna investeringsmedel som finns för trafiksäkerhetsåtgärder.

 • § 59

  Planområdet är beläget i kommundelen Boo, strax öster om Orminge trafikplats och söder om Värmdöleden. Fastigheterna angränsar i norr till den kommunalt ägda Prästkragens väg, i öster och väster till privatägda fastigheter med verksamhetslokaler, samt i söder till ett småhusområde. Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökning av den invändiga verksamhetsytan för fastigheterna Lännersta 55:4 och Lännersta 55:2, genom att ändra bestämmelsen som reglerar största tillåtna bruttoarea. Planändringen syftar även till att gälla de angränsande fastigheterna Lännersta 55:3 och Lännersta 11:19 som omfattas av samma bestämmelse i gällande detaljplan. Planändringen innebär att bestämmelsen som reglerar högsta tillåtna exploateringsgrad per fastighetsarea ändras från 0,5 till 1,0, vilket möjliggör en utökad (invändig) verksamhetsyta för de fastigheter som omfattas av planändringen.

  Exploateringsökningen möjliggörs inom ramen för befintlig byggrätt för byggnadsvolym, och påverkar därmed inte fastigheternas högsta tillåtna byggnadsarea, det vill säga byggnadens fotavtryck, eller byggnadshöjd. Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intentioner men anger ett antal synpunkter kopplade till ökad trafik och behov av fler parkeringsplatser.

   

  Natur- och trafiknämndens lämnar följande samrådsyttrande

  Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intention om att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en dubbelspårsanläggning samt att säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Nämndens kommentarer i remissvaret är få till antalet och anges nedan.

   

  Natur och park
  Natur- och trafiknämnden anser att det är positivt att de delar av planområdet som hyser påtagliga naturvärden, enligt naturvärdesinventeringen som tagits fram i samband med planen, planläggs som natur och park.

   

  Cykelparkering
  Natur- och trafiknämnden förordar starkt att cykelparkeringsplatser under tak ska anordnas vid stationen.

   

  Gångbana
  Efter avstängningen av befintlig plankorsning över Saltsjöbanan anser nämnden att en utbyggnad av en gångbana mellan parkeringen och gång- och cykelvägen bör övervägas, i mål och mening att skapa en genare väg för de som hämtar och lämnar barn - framförallt till förskolan som ligger på den södra sidan av spårområdet.

   

  Gångtunnel
  Den fria höjden för gångtunneln efter förlängningen ska fortsatt vara lika hög som idag. Detta ska beaktas i det fortsatta arbetet och nämnas i planbeskrivningen.

   

  Parkering
  Ur driftsynpunkt anser Natur- och trafiknämnden att det skulle vara en tydligare ansvarsfördelning av ansvaret för skötseln om hela parkeringen får planbestämmelsen allmän plats avsedd för parkering och därmed inte kvartersmark på någon yta.

 • § 60

  Denna detaljplan har till syfte att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en dubbelspårsanläggning samt att säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Genom en ombyggnad av Tattby station till en mötesstation finns förutsättningar att kunna öka turtätheten. Detaljplaneförslaget är en del av arbetet med att möjliggöra en upprustning och modernisering av Saltsjöbanan längs hela dess sträcka från station Slussen till stationerna Saltsjöbaden och Solsidan.

   

  Natur- och trafiknämnden lämnar följande samrådsyttrande.

  Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intention om att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en dubbelspårsanläggning samt att säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Nämndens kommentarer i remissvaret är få till antalet och anges nedan.

   

  Natur och park
  Natur- och trafiknämnden anser att det är positivt att de delar av planområdet som hyser påtagliga naturvärden, enligt naturvärdesinventeringen som tagits fram i samband med planen, planläggs som natur och park.

   

  Cykelparkering
  Natur- och trafiknämnden förordar starkt att cykelparkeringsplatser under tak ska anordnas vid stationen.

   

  Gångbana
  Efter avstängningen av befintlig plankorsning över Saltsjöbanan anser nämnden att en utbyggnad av en gångbana mellan parkeringen och gång- och cykelvägen bör övervägas, i mål och mening att skapa en genare väg för de som hämtar och lämnar barn - framförallt till förskolan som ligger på den södra sidan av spårområdet.

   

  Gångtunnel
  Den fria höjden för gångtunneln efter förlängningen ska fortsatt vara lika hög som idag. Detta ska beaktas i det fortsatta arbetet och nämnas i planbeskrivningen.

   

  Parkering
  Ur driftsynpunkt anser Natur- och trafiknämnden att det skulle vara en tydligare ansvarsfördelning av ansvaret för skötseln om hela parkeringen får planbestämmelsen allmän plats avsedd för parkering och därmed inte kvartersmark på någon yta.

 • § 61

  Planens syfte och huvuddrag
  Gällande detaljplans kvartersmark och byggrätter för bostadshusen i kvarterets nordöstra del överensstämmer inte helt med Tollare naturreservats avgränsning. Planändringens syfte är att ändra kvartersgränsen och bostadshusens byggrätter för att undvika intrång i naturreservatet. Området som inte längre ska utgöra kvartersmark för bostäder omfattar drygt 500 m2.

  Ärendet
  Efter samrådet har följande ändringar gjorts av planförslaget:

  • För att medge en uthyrningsbar mindre lokal har beteckningen H för handel införts inom del av bottenvåningen i det norra bostadshuset.
  • In- och utfartsförbud har införts utmed del av Tollarevägen.
  • Naturmarken i anslutning till kvartersmarken har utökats där så varit möjligt.
  • Inom naturmarken finns ingen planbestämmelse om krav på marklov för trädfällning

  Samrådsredogörelse
  Natur- och trafiknämnden är positiv till att den konflikt som uppstått rättas till vad gäller kvartersmarken inom naturreservatet. Nämnden påpekar även önskvärdheten av en grön zon mellan kvartersmark och reservatsgräns samt tar upp frågan om att ta bort krav på marklov för trädfällning inom naturmark samt införande av utfartsförbud mot Tollarevägen.

  Planenhetens kommentar: Kvartersmarken har minskats där så varit möjligt för att utöka naturmarken mot naturreservatet. Inom naturmarken finns ingen planbestämmelse om krav på marklov för trädfällning. In- och utfartsförbud har införts vid planerad busshållplats och i anslutning till tunnelmynningen.

  Natur- och trafiknämnden lämnar följande granskningsyttrande.

  Plankonflikt samt drift och underhåll
  I samrådsredogörelsen har inte nämndens förslag om att upphäva detaljplan inom naturreservatet bemötts. Nämnden anser fortfarande att det är önskvärt att minska planområdet så plangräns går i reservatsgräns och mark inom naturreservat inte omfattas av planbestämmelser.

  Kvartersgräns mot naturreservatet
  Delar av kvartersmark har omvandlats till naturmark efter samråd så att andelen kvartersmark som ligger i direkt angränsning till naturreservatet har minskat. De delar där kvartersmark fortfarande ligger direkt mot reservatsgräns innebär, enligt nämndens bedömning, att påverkan på naturreservatet kommer att ske i samband med utbyggnad.

 • § 62

  Medborgare har inkommit med ett förslag att utöka badmöjligheterna vid Sickla strand. Det har tidigare beslutats i en motion §28 NTN 2018/187 att natur- och trafiknämnden ska utreda om det går att utöka badmöjligheterna i direkt anslutning till befintlig badplats.

  Befintligt bad kommer att genomgå en renovering under 2019 för att öka tillgängligheten och trevnaden vid badet.

 • § 63

  Medborgarförslaget föreslår att kommunen låter bygga ett hyrcykelsystem, inrätta fler cykelpumpar i Nacka kommun samt skapa en digital applikation som anger var dessa cykelpumpar och hyrcyklar finns lokaliserade. Natur- och trafiknämnden anser att förslagen är bra och att åtgärderna ligger helt i linje med kommunens cykelstrategi som förespråkar ett Nacka där det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla. Vad gäller ett hyrcykelsystem så pågår ett internt arbete för att finna lösningar för ett sådant, i förhållande till grannkommunen Stockholm. Arbete pågår också för att inrätta fler cykelpumpar.

 • § 64

  Medborgarförslaget anför och föreslår att Nacka kommun omprövar beslutet av utformningen av Saltsjöbadens enda infart, i syfte att åtgärda de grava brister som uppstått genom att motorvägen inskränkts pga att cykelbanan förlagts till detta avgasstråk. Nacka kommun anför bland annat att syftet med utbyggnaden av den nya cykelbanan var att skapa en trafiksäker cykelväg mellan Saltsjöbaden och Fisksätra och att det i nuläget inte finns några starka motiv att flytta cykelbanan till den gamla Saltsjöbadsleden. Hastighetsmätningar under 2016 och 2018 visar också att hastighetsöverträdelserna har minskat efter ombyggnaden, något som kommunen har eftersträvat. Det finns därför i nuläget inga starka motiv att heller ändra hastigheten utmed sträckan. Att låta anlägga en cirkulationsplats kräver att trafikflödet är relativt likvärdigt från samtliga påfartsvägar, d v s att ungefär lika många fordon kommer från varje påfart. Så är inte fallet i denna korsning varvid en cirkulationsplats skulle bli en sämre lösning än en korsning och göra trafikflödena ojämnare.

 • § 65

  Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att ändra utskick om behov att beskära växtlighet som hänger ut över allmän väg från privata fastigheter.

 • § 66

  Medborgarförslag har inkommit om att göra om tennisplanen vid Hedvigslunds parken till en padelbana. Detta skulle vara en ny typ av aktivitet i offentliga utemiljöer i kommunen som skulle behöva utredas närmare.

 • § 67

  Vänsterpartiet har inkommit med ett förslag utreda och anlägga en dansbana i Nacka. Idag finns redan dansbanor bland annat i Orminge och vid Boobadet. I en prioritering finns det andra investeringar som är viktigare än fler dansbanor. Förslaget i motionen är reden uppfyllt.

 • § 68

  Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående inrättandet av grillplatser i alla kommunens fritids- och grönområden. I nuläget finns 33 stycken allmänna grillplatser runt om i kommunen. Under 2019 planeras för en ny grillplats vid Långsjön och Abborrträsk naturreservat samt en upprustning av grillplatsen vid Tattby naturreservat. Förslaget i motionen är redan uppfyllt.

 • § 69

  Politikerinitiativ  - Parkbänkar längs Velamsundsvägen, Hans Peters (C)

  Längs Velamsundsvägen finns en gång- och cykelväg. Den är populär och nyttjas av många besökare på väg till och från Velamsunds naturreservat, ridverksamheten, naturskolan mm. För att öka tillgängligheten och möjligheterna även för dem som behöver vila en stund under sina promenader, bör det undersökas om det kan sättas upp några parkbänkar längs nämnda gång- och cykelväg.
   

  Med anledning av ovanstående föreslås natur- och trafiknämnden besluta
  att undersöka möjligheterna att sätta upp några parkbänkar längs gång- och cykelvägen till Velamsund.                  

   

 • § 70

  Bengt Stenberg. enhetschef trafikenheten informerade nämnden.

  Nya infartsparkeringar
  Ny Infartsparkering Gustavsviksvägen 2 – ByggOle
  •Antalet p-platser är 42 st.
  •Marknadsförd på kommunens hemsida och på Facebook.
  •Efter ca 2 veckor är p-platsen belagd till ca 50 %.

   

  Parkeringar som försvinner

  •En parkering tas bort vid Skurubron (Skuruparken) i juli/augusti med anledning av Projekt Skurubron.
  ­Trafikverkets mark - de behöver etableringsytan.

  •En parkering minskas vid Skurubrouppfarten.
  ­Trafikverket behöver etableringsytan.

  •En parkering tas bort vid Sickla/Alphyddan i aug/okt pga T-bane-etablering.

   

  Vi jobbar på att ordna ersättning med infarts-P invid:

  - Värmdövägen vid Rikets Sal/Jehovas vittnen
  ­I dag har vi 37 st.  Undersöker om det går att utöka med 33 stycken på norra sidan och 48 på södra sidan

  - ­Södra sidan på Björknässidan vid Kvarnvägen/Eknäsvägen
  ­25 platser, bygglov överklagat.

  - ­Skuru skolväg invid Skuru skola
  ­40 platser, sydvästra sidan om bron, vid busshållplats

  - ­Järla Östra Skolväg
  ­14 platser, fd. kontorsparkering Elverkshuset.

  - ­Sockenvägen vid Ångbåtsvägen
  ­Ca 20 platser 

 • § 71

  Kristina Petterqvist enhetschef för enheten drift offentlig utemiljö, informerade nämnden.

   

  Natur- och trafikprocessen har även i år blivit miljödiplomerade enligt standarden ”Svensk Miljöbas”. För att miljödiplomeras krävs ett systematiskt förbättringsarbete i den egna verksamheten. Kraven i Svensk Miljöbas bygger på centrala delar i den internationella miljö-ledningsstandarden ISO 14 001. Svensk Miljöbas är en ideell förening som förvaltar och utvecklar nationella kravstandarder för utfärdare, revisorer och verksamheter. 

 • § 72

  Följande beslut har tagits på delegation
   

  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  LTF 0182-2019-00020 Skarpövägen infartsparkering
  MU 20190228-6416 Tillstyrkan 2019-03-01 Lift Vikdalsvägen
  MU 20190219-6362 Tillstyrkan 2019-03-01 mobilkran Ektorpsvägen 1-3
  MU 20190225-6394 Tillstyrkan 2019-03-01 Valborgseld på Nyckelviken 2019
  MU 20190220-6370 Tillstyrkan 2019-03-01Metro Tidningsställ för perioden 201907-201912
  MU 20190301-6427 Tillstyrkan 2019-03-04 Arbetsplatsetablering på Sickla Strandbad
  MU 20190301-6426 Tillstyrkan 2019-03-07 Arbetsplatsområde Sickla ej vår mark
  MU 20190307-6456 Tillstyrkan 2019-03-07 jordgubbsförsäljning i Igelboda sommaren 2019
  MU 20190215-6349 Tillstyrkan 2019-03-11 jordgubbar Gissla ormingeleden o Saltsjöbadsleden
  MU 20190222-6378 Tillstyrkan 2019-03-11 Kvarnholmsvägen Stockholm Vatten Öppen arbetsplats
  MU 20190214-6346 Tillstyrkan 2019-03-11 Valborg på Älgö 2019
  MU 20190212-6317 Tillstyrkan 2019-03-11 Valborgseld Älta Hedvigslund 2019
  MU 20190313-6484 Tillstyrkan 2019-03-19 Kvarnholmen Tre kronors väg uteservering KUABs mark för närvarande
  MU 20190220-6364 Tillstyrkan 2019-03-20 Löpartävlingen Skepparholmen springer för Östersjön 2019
  MU 20190327-6530 Tillstyrkan 2019-03-27 Ektorps centrum uteservering -ej kommunal mark
  MU 20190321-6508 Tillstyrkan 2019-03-27 Valborgseld Lillängen 2019
  MU 20190326-6521 Tillstyrkan 2019-03-27 Vikdalsvägen Forum mobilkran

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under mars 2019
  Ärende nr    beslutsdatum        typ                status
  9/19            2019-03-04          Förare            Bifall
  398/18        2019-03-04          Förare            Bifall
  10/19          2019-03-04          Passagerare     Bifall
  52/19          2019-03-04          Passagerare     Bifall
  43/19          2019-03-04          Passagerare     Bifall
  48/19          2019-03-04          Passagerare     Bifall
  55/19          2019-03-07          Förare             Bifall
  66/19          2019-03-12          Passagerare     Bifall
  62/19          2019-03-12          Förare             Bifall
  59/19          2019-03-12          Förare            Bifall
  67/19          2019-03-13          Förare             Bifall
  57/19          2019-03-15          Förare             Bifall
  60/19          2019-03-15          Förare             Bifall
  70/19          2019-03-15          Förare             Bifall
  71/19          2019-03-18          Förare            Bifall
  35/19          2019-03-18          Förare             Bifall
  33/19          2019-03-19          Förare             Bifall
  74/19          2019-03-21          Förare             Bifall
  72/19          2019-03-21          Förare            Bifall
  65/19          2019-03-21          Förare             Bifall
  75/19          2019-03-22          Passagerare     Bifall
  358/18        2019-03-18          Förare             Avslag

 • § 73
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.