Möte 2019-03-26

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:15 Nacka stadshus
 •   1

  Gruppmöte

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen

   

  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i Eriksvik, plan 0, nacka stadshus 

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ Övriga frågor

 •   3

  Den planerade upphandlingen utförs eftersom att det befintliga ramavtalet går ut och ett nytt avtal måste tecknas. Avtalet ska säkerställa tillgängligheten av konsulter med rätt kompetens som kan uppfylla kommunens behov av stöd i förvaltningen av befintliga och tillkommande konstruktionsbyggnader
  Estimerad storlek på affären är cirka 3 miljoner kronor per år. Kontraktstiden föreslås vara 4 år. Detta ryms inom den av natur- och trafiknämnden (NTN) beslutade budgeten för investeringar och driftåtgärder. Exploateringsenheten köper liknande tjänster för cirka 1 miljon kronor per år inom ramen för exploateringsprojekten.
  Annonsering planeras i början av april och kontrakt förväntas tecknas och börja gälla i början av juni.

 •   4
 •   5

  Planförslaget för Stadshusområdet innebär en tät stadsmiljö med hög exploateringsgrad. Då området tidigare i huvudsak utgjordes av naturmark med naturlig rening och fördröjning är det mycket svårt att åstadkomma samma låga föroreningshalter och fördröjning efter att det har bebyggts inom området. En dagvattenutredning har tagits fram under planarbetet. Utredningen redovisar att föroreningsbelastningen på Järlasjön kan minska om dagvattnet från gator och torg omhändertas med infiltration i växtbäddar och genom att planteringar och grönytor anläggs på gårdarna. Utredningen visar även att för att klara full rening och fördröjning av dagvattnet krävs ambitiösa åtgärder inom planområdet såväl som utanför planområdet.

  Ytor för större öppna dagvattenanläggningar är begränsade inom planområdet. För att klara dagvattenhantering enligt ställda krav är därför dagvattendammen i den s.k. bouleparken en förutsättning för detaljplanens genomförande.

  Kommunens drift- och underhållskostnader för park och natur bedöms uppgå till 27 000 kr per år. Drift- och underhållskostnader för Nacka vatten och avfall AB bedöms uppgå till 90 000 kr per år.

  Dagvattendammen i bouleparken beskrivs i bilaga till tjänsteskrivelsen utbyggnadspromemoria.

 •   6

  Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan som antas av kommunfullmäktige.

  Nuvarande avfallsplan för Nacka antogs 2014 och gäller fram till och med år 2020. Planen har årligen följts upp och reviderats enligt den i planen avisade beslutsordningen. Under våren 2019 behöver kommunen påbörja arbetet med att fram en ny plan. Förslag till avfallsplan tas fram av natur- och trafiknämnden enligt reglementets punkt D. Trafik- och fastighetsdirektören informerar i ärendet om att arbete har inletts för att ta fram förslag till avfallsplan 2026 för beslut i kommunfullmäktige innan mål och budget behandlas för åren 2021 - 2023.

  Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan behöver påbörjas våren 2019 och formellt slutföras tredjekvartalet 2020. För att beslut om åtgärder ska kunna fattas i god ordning inför mål och budget 2021 - 2023 ska ett särskilt ärende, delrapport, med beskrivning av förväntade konsekvenser, ekonomiska och andra, och planens kopplingar till olika relevanta mål redovisas redan första kvartalet 2020. Till och med år 2020 pågår arbete inom nuvarande avfallsplan. Den nya planen kommer att anpassas till nya bindande föreskrifter från Naturvårdsverket om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla och anpassas till relevanta delar av Nackas lokal miljömål. Avfallsplanen kommer att innefatta frågor om allt avfall som uppstår hos privatpersoner och i verksamheter, alltså betydligt mer än hantering av hushållsavfall där kommunen har monopol.

 •   7

  Ett förslag till detaljplan har upprättats för området kring Fågelstigen i norra Lännersta. Detaljplanen syftar till att förbättra miljön och möjliggöra för permanent boende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare är syftet att möjliggöra för en succesiv förtätning genom avstyckningar samtidigt som värdefull vegetation inom området bevaras. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Parallellt med förslaget till detaljplan har man tagit fram ett förslag på gatukostnadsutredning. Enligt detaljplaneförslag Fågelstigen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala vägar är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnader.

 •   8

  Sätta upp ny anslagstavla vid Igelboda station där det tidigare stod en anslagstavla.

 •   9

  Motionären anför att fordon med karaktär av skrotbilar, eller med mycket omfattande obetalda p-böter, eller med körförbud, eller ägda av s k ”bilmålvakter” som kan ha dussintals oförsäkrade fordon i register är några exempel på ett ökande problem för Nacka kommun och att kommunen behöver göra mer för att hjälpa Polisen. Kommunen har mycket god kontroll över vilka fordon som har över 5000 kronor i restförda parkeringsanmärkningar och som i förlängningen också skulle kunna riskera att bli utdömda som vrak. Nacka kommun upptäckte under 2018 endast ett tjugotal fordon med över 5000 kr i restförda parkeringsanmärkningar och dessa var oftast varit i så pass dåligt skick att kommunen valde att bedöma dessa som vrak. I konklusion görs redan systematiska och kontinuerliga slagningar på felparkerade fordon i systemet. Hanteringen är ytterst myndighetsutövning och kan inte delegeras – ej heller kan särskild ersättning utges till kontrakterat parkeringsbolag, enligt gällande avtal.

 •   10

  Sverigedemokraterna i Nacka föreslår att det ska införas tiggeriförbud på ett antal platser i Nacka kommun. Förslaget har redan har behandlats genom det avslag på yrkande i ärende om lokala ordningsföreskrifter (KFKS 2019/12) som skedde i kommunfullmäktige den 4 mars 2019.

 •   11

  Motionen föreslår att matavfallsinsamling blir obligatoriskt i kommunen i syfte att minska klimatpåverkan. Enheten pekar på att Regeringen har under 2018 beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Därför vore det en suboptimering att införa en obligatorisk insamling av matavfall 2019, då insamlingssystemen ändå måste justeras de kommande åren.

 •   12
 •   13
 •   14
 •   15
 •   16
 •   17

  Följande beslut har tagits på delegation

  20190104 Intyg om viltvårdsuppdrag i Nacka kommun och tillstyrkan för beviljat skottlossningstillstånd

  NTN 2018/292 Tilldelning i upphandling av städning och sanering av mark i kommunen

  NTN 2018/302 Tilldelningsbeslut i upphandling av Bärgning av fordon och båtar

  MU_20190109_6182 Tillstyrkan 2019-02-11 Metrotidningsställ 6 månader 2019

  MU_20190207_6290 Tillstyrkan 2019-02-13 Fisksätra omlastning med mobilkran

  MU_20190214_6345 Tillstyrkan 2019-02-15 Mobilkran Vikdalsvägen 16

  MU_20190215_6348 Tillstyrkan 2019-02-15 mobilkran på Boovallen Saltsjö-Boo

  MU_20190215_6352 Tillstyrkan 2019-02-18 Filminspelning Top Dog Fisksätra

  MU_20190218_6355 Tillstyrkan 2019-02-20 Privat fest Finnboda kaj Nacka

  MU_20190219_6360 Tillstyrkan 2019-02-19 Fisksätra torg ej kommunal mark

  MU_20190221_6375 Tillstyrkan 2019-02-28 Björknäs Kocktorpsvägen ej offentlig plats pga planlöst område

  MU_20190225_6391 Tillstyrkan 2019-02-26 Alphyddan kran ej vår mark

  MU_20190225_6396 Tillstyrkan skottlossning 2019-02-26 (2019-02-26)

  MU-20190131-6279, Avstyrkan 2019-02-26 Henriksdal vindskydd, 2019-02-26

  MU_20190215_6348 Tillstyrkan Boo gårds skola Kran på Boovallen  Interna remissyttrande

  B2017-1531 Tidsbegränsat lov för byggbodar Sicklaön 37-56

  B2018-1342 Kiosbyggnad Neglinge 26-1

  B2018-1381 Nybyggnad av enbostadshus Bo 1-1029

  B2018-1572 Tillfälligt lov byggbodar Sicklaön 40-12, 83-9

  B2018-001581 Tidsbegränsat lov busskurregnskydd Sicklaön 37-11

  B2018-1611 Nybyggnation av radhus Björknäs 1-460

  B2019-95 Tidssbegränsat lov nätstation Sicklaön 83-33

  B2019-135 Tidsbegränsat lov skyltar Sicklaön 83-22, 40-12, 83-9  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  LTF 0182-2019-00010 Vikdalsgränd parkering beskickningsfordon

  LTF 0182-2019-00011 Örnvägen parkeringsförbud servicedag

  LTF 0182-2019-00012 Nacka station infartsparkering

  LTF 0182-2019-00013 Oxelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00014 Oxelvägen stannande förbud upphävande

  LTF 0182-2019-00015 Oxelvägen stannande förbud

  LTF 0182-2019-00016 Oxelvägen parkering förbud tillfällig  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under januari 2019

  Ärendenr datum Typ Beslut

  11/19 2019-02-04 Förare Bifall

  396/18 2019-02-04 Förare Bifall

  27/19 2019-02-04 Förare Bifall

  1/19 2019-02-04 Passagerare Bifall

  5/19 2019-02-04 Förare Bifall

  8/19 2019-02-04 Passagerare Bifall

  28/19 2019-02-04 Förare Bifall

  337/18 2019-02-04 Förare Bifall

  29/19 2019-02-05 Förare Bifall

  31/19 2019-02-06 Förare Bifall

  327/18 2019-02-11 Passagerare Bifall

  24/19 2019-02-11 Förare Bifall

  34/19 2019-02-13 Passagerare Bifall

  39/19 2019-02-18 Förare Bifall

  38/19 2019-02-18 Förare Bifall

  6/19 2019-02-18 Passagerare Bifall

  394/18 2019-02-18 Passagerare Bifall

  32/19 2019-02-21 Passagerare Bifall

  41/19 2019-02-21 Förare Bifall

  36/19 2019-02-21 Förare Bifall

  44/19 2019-02-22 Förare Bifall

  47/19 2019-02-25 Förare Bifall

  263/18 2019-02-26 Förare Bifall

  50/19 2019-02-28 Förare Bifall

  49/19 2019-02-28 Förare Bifall

  460/17 2019-02-28 Förare Bifall

  408/18 2019-02-07 Förare Avslag

  385/18 2019-02-07 Passagerare Avslag

  374/18 2019-02-19 Passagerare Avslag

 •   18

  SKL Cykelkonferens 2019 22-23 maj

  SKL konferens Mötesplats Samhällsbyggande 17–18 juni 2019

  Nyhetsbrev länsstyrelsen 11 mars 2019

  Mejl ang parkering på Ektorpsvägen 13 februari , svar 4 mars

 •   19

  Natur- och trafiknämnden har genomfört flera insatser för att höja trafiksäkerheten på Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra trafikplats och Saltsjöbaden centrum. Trafikverket bedriver i samverkan med kommuner försök med att sätta upp fartkameror på kommunala vägar. I samråd med polisen har en lämplig placering av kameror utmed Saltsjöbadsvägen hittats och kamerorna planerades att tas i drift i ett pilotprojekt under våren 2019. Trafikverket angav i november 2018 att anläggningskostnaderna skulle riskera kunna uppgå till mellan 830 - 950 tkr. Natur- och trafiknämnden återremitterade då ärendet i december 2018 och gav i uppdrag att utreda avtalsförhållandena med Trafikverket. Efter genomförda förhandlingar samt egen utredning av kostnadsbilden har parterna kommit fram till att ett mer adekvat belopp är 700 tkr. Dessa föreslås tas på anslagna investeringsmedel som finns för trafiksäkerhetsåtgärder.

 • § 41

  Den planerade upphandlingen utförs eftersom att det befintliga ramavtalet går ut och ett nytt avtal måste tecknas. Avtalet ska säkerställa tillgängligheten av konsulter med rätt kompetens som kan uppfylla kommunens behov av stöd i förvaltningen av befintliga och tillkommande konstruktionsbyggnader
  Estimerad storlek på affären är cirka 3 miljoner kronor per år. Kontraktstiden föreslås vara 4 år. Detta ryms inom den av natur- och trafiknämnden (NTN) beslutade budgeten för investeringar och driftåtgärder. Exploateringsenheten köper liknande tjänster för cirka 1 miljon kronor per år inom ramen för exploateringsprojekten.
  Annonsering planeras i början av april och kontrakt förväntas tecknas och börja gälla i början av juni.

 • § 42

  Planförslaget för Stadshusområdet innebär en tät stadsmiljö med hög exploateringsgrad. Då området tidigare i huvudsak utgjordes av naturmark med naturlig rening och fördröjning är det mycket svårt att åstadkomma samma låga föroreningshalter och fördröjning efter att det har bebyggts inom området. En dagvattenutredning har tagits fram under planarbetet. Utredningen redovisar att föroreningsbelastningen på Järlasjön kan minska om dagvattnet från gator och torg omhändertas med infiltration i växtbäddar och genom att planteringar och grönytor anläggs på gårdarna. Utredningen visar även att för att klara full rening och fördröjning av dagvattnet krävs ambitiösa åtgärder inom planområdet såväl som utanför planområdet.

  Ytor för större öppna dagvattenanläggningar är begränsade inom planområdet. För att klara dagvattenhantering enligt ställda krav är därför dagvattendammen i den s.k. bouleparken en förutsättning för detaljplanens genomförande.

  Kommunens drift- och underhållskostnader för park och natur bedöms uppgå till 27 000 kr per år. Drift- och underhållskostnader för Nacka vatten och avfall AB bedöms uppgå till 90 000 kr per år.

  Dagvattendammen i bouleparken beskrivs i bilaga till tjänsteskrivelsen utbyggnadspromemoria.

 • § 43

  Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan som antas av kommunfullmäktige.

  Nuvarande avfallsplan för Nacka antogs 2014 och gäller fram till och med år 2020. Planen har årligen följts upp och reviderats enligt den i planen avisade beslutsordningen. Under våren 2019 behöver kommunen påbörja arbetet med att fram en ny plan. Förslag till avfallsplan tas fram av natur- och trafiknämnden enligt reglementets punkt D. Trafik- och fastighetsdirektören informerar i ärendet om att arbete har inletts för att ta fram förslag till Avfallsplan 2026 för beslut i kommunfullmäktige innan mål och budget behandlas för åren 2021 - 2023.

  Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan behöver påbörjas våren 2019 och formellt slutföras tredjekvartalet 2020. För att beslut om åtgärder ska kunna fattas i god ordning inför mål och budget 2021 - 2023 ska ett särskilt ärende, delrapport, med beskrivning av förväntade konsekvenser, ekonomiska och andra, och planens kopplingar till olika relevanta mål redovisas redan första kvartalet 2020. Till och med år 2020 pågår arbete inom nuvarande avfallsplan. Den nya planen kommer att anpassas till nya bindande föreskrifter från Naturvårdsverket om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla och anpassas till relevanta delar av Nackas lokal miljömål. Avfallsplanen kommer att innefatta frågor om allt avfall som uppstår hos privatpersoner och i verksamheter, alltså betydligt mer än hantering av hushållsavfall där kommunen har monopol.

  Ekonomiska konsekvenser

  Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget för ny avfallsplan till kommunfullmäktige finansieras via natur- och trafiknämnden inom ordinarie budget med ca 500 000 kr fördelat på 2019 och 2020. Det är viktigt att särskilja finansieringen av detta arbete från sådant som omfattas av avfallsplanen men som ingår i andra delar av kommunens verksamheter såsom uppdraget till NVOA, uppföljning av kommunens miljömål och stadsbyggandet. Eventuella insatser som behövs inom dessa områden och som kan komma att uppmärksammas eller påkallas av arbetet med avfallsplanen förväntas finansieras inom de ordinarie verksamheterna.

 • § 44

  Ett förslag till detaljplan har upprättats för området kring Fågelstigen i norra Lännersta. Detaljplanen syftar till att förbättra miljön och möjliggöra för permanent boende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare är syftet att möjliggöra för en succesiv förtätning genom avstyckningar samtidigt som värdefull vegetation inom området bevaras. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Parallellt med förslaget till detaljplan har man tagit fram ett förslag på gatukostnadsutredning. Enligt detaljplaneförslag Fågelstigen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala vägar är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnader.

   

  Natur- och trafiknämnden lämnar följande yttrande

  Allmän plats

  Det är positivt att en del av den allmänna platsen betecknas som park i detaljplanen för att möjliggöra utbyggnad av lek och rekreation vid framtida behov. Nämnden ställer sig frågande till om inte projektet borde bygga en mindre lekplats då utredningen i detaljplanen har identifierat att närheten till en allmän park/lekplats inte uppfyller de riktlinjer som Nacka kommun strävar efter, dvs. 300 meter. Andelen medborgare i området förväntas öka då planen möjliggör minst ca 20 nya bostadsfastigheter. Den styckning av tomter som tillåts kommer även innebära friytorna/ plats för lek och rekreation på privata fastigheter minskar vilket ökar behovet av en central lekplats.

  Utan utbyggnad kommer kostnaden för en ny lekplats belasta natur- och trafiknämndens budget.

   

  Kvartersmark (n1-områden)

  Natur och trafiknämnden ställer sig positiv till att skyddsvärda träd och trädbevuxna ytor omfattas av lovplikt för trädfällning. Ett tillägg i planbestämmelserna att träd som fälls ska ersättas av nytt ädellövträd eller tall är önskvärt för att ytterligare stärka förutsättningarna att bibehålla naturvärden och karaktären i området på sikt.

   

  Planbestämmelsen Avfall

  Natur och trafiknämnden ställer sig positiv till att ytor avsedda för avfallshantering har tagits fram och lagts ut som kvartersmark för att säkerställa att frågan om backande sopbilar inte uppstår. Som huvudman för skötseln av gatorna, där dessa ytor av kvartersmark kommer placeras, är det viktigt att planen fastställer vem som ansvarar för renhållning, snöröjning och liknande av kvartersmarken. Nämnden föreslår att ytorna läggs ut som privat fastighetsmark istället för kommunal. Då skulle ansvaret bli naturligt utan reglering.

   

  Tekniska anläggningar

  Natur- och trafiknämnden anser att planbestämmelsen teknisk anläggning saknas. En sådan bestämmelse skapar förutsättningar för att lösa behov som kan uppstå i framtiden, tex. byggnationen av en liten elnätstation eller en anläggning för dagvattenhantering. Vid utbyggnad av området och i och med förtätning är det bättre att vara förutseende än att underskatta behovet av plats för sådana anläggningar i framtiden.

   

  Dagvatten

  Planområdet skall ingå i ”Verksamhetsområde för Dagvatten” men utbyggnaden innefattar inte någon förstärkning av ledningssystemet i området. I stället ska vägdiken och allmän plats användas som komplement till det traditionella dagvattensystemet. Enligt handlingarna ska det vara lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) på fastighetsmark men fastighetsägare skall även ges möjlighet att avleda överskottsdagvatten till dessa diken och grönytor i området. Natur och trafiknämnden är i form av huvudman för allmän plats vanligen ansvarig för drift och underhåll av vägdiken och grönområden. När nu denna mark avses användas för fördröjning och rening efterfrågar nämnden ett förtydligande om ansvarsfördelningen för skötsel och underhåll mellan Enheten för drift offentlig utemiljö (skattefinansierat) och Nacka vatten och avfall (avgiftsfinansierat).

  Nämnden har även uppmärksammat att det utmed Telegramvägen vid korsningen med Fågelstigen, finns en befintlig dagvattenledning som är i dåligt skick och ligger väldigt ytligt. Ledningen kommer inom en nära framtid behöva bytas ut och den åtgärden kan komma att påverka höjdsättningen av Fågelstigens anslutning. Hänsyn till detta bör tas i planarbetet.

   

  Snöhantering

  Vid granskning av planen har det framkommit att på de smala vägområdena som finns inom planen kommer snöhantering inte kunna ske på traditionellt sätt dvs att snön plogas upp i anslutning till vägen. Natur och trafiknämnden vill att hänsyn tas till detta genom olika åtgärder. Förslagsvis införs parkeringsförbud samt bereds plats att ploga ut snö i slutet av gatan på de två återvändsgatorna och plats för snöuppläggning preciseras i plankartan. Den funktionen bör i så fall anpassa och placeras så att den inte inskränker lek- och rekreationsfunktioner.

 • § 45

  Politikerinitiativ har inkommit om att sätta upp ny anslagstavla vid Igelboda station. En anslagstavla stod tidigare vid Igelboda station inom det planområde för Saltsjöbanan som inte är kommunmark. Behovet av anslagstavlor bedöms som generellt lågt. Därför kommer det inte sättas upp en ny anslagstavla vid Igelboda station.

 • § 46

  Motionären anför att fordon med karaktär av skrotbilar, eller med mycket omfattande obetalda p-böter, eller med körförbud, eller ägda av s k ”bilmålvakter” som kan ha dussintals oförsäkrade fordon i register är några exempel på ett ökande problem för Nacka kommun och att kommunen behöver göra mer för att hjälpa Polisen. Kommunen har mycket god kontroll över vilka fordon som har över 5000 kronor i restförda parkeringsanmärkningar och som i förlängningen också skulle kunna riskera att bli utdömda som vrak. Nacka kommun upptäckte under 2018 endast ett tjugotal fordon med över 5000 kr i restförda parkeringsanmärkningar och dessa var oftast varit i så pass dåligt skick att kommunen valde att bedöma dessa som vrak. I konklusion görs redan systematiska och kontinuerliga slagningar på felparkerade fordon i systemet. Hanteringen är ytterst myndighetsutövning och kan inte delegeras – ej heller kan särskild ersättning utges till kontrakterat parkeringsbolag, enligt gällande avtal.

 • § 47

  Sverigedemokraterna i Nacka föreslår att det ska införas tiggeriförbud på ett antal platser i Nacka kommun. Förslaget har redan har behandlats genom det avslag på yrkande i ärende om lokala ordningsföreskrifter (KFKS 2019/12) som skedde i kommunfullmäktige den 4 mars 2019.

 • § 48

  Motionen föreslår att matavfallsinsamling blir obligatoriskt i kommunen i syfte att minska klimatpåverkan. Natur- och trafiknämnden pekar på att Regeringen har under 2018 beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Därför vore det en suboptimering att införa en obligatorisk insamling av matavfall 2019, då insamlingssystemen ändå måste justeras de kommande åren.

 • § 49

  Mats Wester, biträdande enhetschef på enhet för bygg & anläggning, informerade nämnden om pågående arbete gällande naturreservatsbildningar i nacka kommun.

   

  Baggenstäket

  • Detaljplan ”Område W” antagen i KF 4/3/2019
  • Förslag till beslut framtaget, ses över
  • Ekolog tillsätts för vidare arbete
  • Planerad antagning 2020 Q2

   

  Rensättra

  • Förslag till beslut har varit ute på samråd
  • Inkomna remissynpunkter ses över för att bemötas
  • Arbete pågår
  • Planerad antagning 2019 Q4

   

  Ryssbergen

  • Naturvärdesinventering pågår efter brand 2018
  • Naturvärdesinventering bedöms vara klar till efter sommar 2019
  • Gränser/omfattning för det föreslagna naturreservatet utreds då antal arter ökar markant vid 20 ha
  • Ytan på kartan är <20 ha
  • Planerad antagning 2020 Q4

   

  Skarpnäs

  • Beslutet upphävdes av Länsstyrelsen 2017
  • Ekolog tillsätts för vidare arbete
  • Planeras att påbörjas höst 2019
  • Planerad antagning 2020 Q2

   

  Skuruparken

  • Beslutet upphävdes av Regeringen 2017
  • Förslag till beslut finns framtaget, ses över
  • Jurist ser över arrenden och fastighetsutredning
  • Planerad antagning 2020 Q1

 • § 50

  Bengt Stenberg, enhetschef på trafikenheten informerade nämnden om följande

  Norra Danviksbron

  • Granskning av underlag/samråd i vår
  • Inriktningsbeslut i augustinämnd (-erna)
  • Fortsatt projektering
  • Byggstart 2022
  • Projektslut 2024-12-31
  • Saltsjöbanan driftsätts 2026-01-01

   

  SLs förslag på trafikförändringar 2020

  Remiss med en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellskifte i december 2019.

  • Förändringarna utgår från Trafikförvaltningens trafikförsörjningsprocess och i dialog med kommunerna.
  • Utgår också från medborgarnas synpunkter under året.
  • Yttrande med synpunkter över föreslagna trafikförändringar ska Trafikförvaltningen tillhanda senast 20 maj 2019.
  • Yttrande för beslut i KSAU 16 april och i KS 13 maj.
  • Muntlig information till NTN i mars.
  • Beslut fattas hösten 2019.
  • Ny tidtabell december 2019.

   

  Upphandling parkeringsövervakning – status

 • § 51

  Hanna Helsing, gruppchef på enheten för drift offentlig miljö.

  Hur följer vi upp avtalade driftentreprenörer

  • Inom vägunderhåll, vinterunderhåll samt park- och naturdrift finns arbetsledare i egen regi som följer upp entreprenörer
   • Vid snöröjning har kommunens arbetsledare kontinuerlig kontakt med entreprenörens dito samt rapporterar när insatsen är färdig
   • Stickprovskontroller utförs
   • Vissa arbetsmoment har datum för färdigställande – ex sandupptagning, oljning av träutrustning, varefter kontroller görs

   

  • Krav på underlag som godkänns innan fakturering:
   • Tidrapporter, transportsedlar, vågsedlar
   • Dagboksblad beskriver vad som är utfört och på vilka platser samt ev störningar
   • Fotodokumentation – före / efter

   

  • GPS-uppföljning i Prolocate – entreprenörens position kan följas i realtid
  • Regelbunden uppföljning vid driftsmöten, byggmöten
  • Allmänhetens återkoppling

 • § 52

  Följande beslut har tagits på delegation

  20190104 Intyg om viltvårdsuppdrag i Nacka kommun och tillstyrkan för beviljat skottlossningstillstånd
  NTN 2018/292 Tilldelning i upphandling av städning och sanering av mark i kommunen
  NTN 2018/302 Tilldelningsbeslut i upphandling av Bärgning av fordon och båtar
  MU_20190109-6182 Tillstyrkan 2019-02-11 Metrotidningsställ 6 månader 2019
  MU_20190207-6290 Tillstyrkan 2019-02-13 Fisksätra omlastning med mobilkran
  MU_20190214-6345 Tillstyrkan 2019-02-15 Mobilkran Vikdalsvägen 16
  MU_20190215-6348 Tillstyrkan 2019-02-15 mobilkran på Boovallen Saltsjö-Boo
  MU_20190215-6352 Tillstyrkan 2019-02-18 Filminspelning Top Dog Fisksätra
  MU_20190218-6355 Tillstyrkan 2019-02-20 Privat fest Finnboda kaj Nacka
  MU_20190219-6360 Tillstyrkan 2019-02-19 Fisksätra torg ej kommunal mark
  MU_20190221-6375 Tillstyrkan 2019-02-28 Björknäs Kocktorpsvägen ej offentlig plats pga planlöst område
  MU_20190225-6391 Tillstyrkan 2019-02-26 Alphyddan kran ej vår mark
  MU_20190225-6396 Tillstyrkan 2019-02-26 skottlossning
  MU-20190131-6279  Avstyrkan 2019-02-26 Henriksdal vindskydd
  MU_20190215-6348 Tillstyrkan Boo gårds skola kran på Boovallen

  Interna remissyttrande
  B2017-1531 Tidsbegränsat lov för byggbodar Sicklaön 37-56
  B2018-1342 Kioskbyggnad Neglinge 26-1
  B2018-1381 Nybyggnad av enbostadshus Bo 1-1029
  B2018-1572 Tillfälligt lov byggbodar Sicklaön 40-12, 83-9
  B2018-001581 Tidsbegränsat lov busskurregnskydd Sicklaön 37-11
  B2018-1611 Nybyggnation av radhus Björknäs 1-460
  B2019-95 Tidsbegränsat lov nätstation Sicklaön 83-33
  B2019-135 Tidsbegränsat lov skyltar Sicklaön 83-22, 40-12, 83-9

  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter
  LTF 0182-2019-00010 Vikdalsgränd parkering beskickningsfordon
  LTF 0182-2019-00011 Örnvägen parkeringsförbud servicedag
  LTF 0182-2019-00012 Nacka station infartsparkering
  LTF 0182-2019-00013 Oxelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00014 Oxelvägen stannande förbud upphävande
  LTF 0182-2019-00015 Oxelvägen stannande förbud
  LTF 0182-2019-00016 Oxelvägen parkering förbud tillfällig

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under januari 2019

  Ärendenr     datum        Typ                  Beslut
  11/19        2019-02-04   Förare              Bifall
  396/18      2019-02-04   Förare              Bifall
  27/19        2019-02-04   Förare              Bifall
  1/19          2019-02-04   Passagerare      Bifall
  5/19          2019-02-04   Förare              Bifall
  8/19          2019-02-04   Passagerare      Bifall
  28/19        2019-02-04   Förare              Bifall
  337/18      2019-02-04   Förare              Bifall
  29/19        2019-02-05   Förare              Bifall
  31/19        2019-02-06   Förare              Bifall
  327/18      2019-02-11   Passagerare      Bifall
  24/19        2019-02-11   Förare              Bifall
  34/19        2019-02-13   Passagerare      Bifall
  39/19        2019-02-18   Förare              Bifall
  38/19        2019-02-18   Förare              Bifall
  6/19          2019-02-18   Passagerare      Bifall
  394/18      2019-02-18   Passagerare      Bifall
  32/19        2019-02-21   Passagerare      Bifall
  41/19        2019-02-21   Förare              Bifall
  36/19        2019-02-21   Förare              Bifall
  44/19        2019-02-22   Förare              Bifall
  47/19        2019-02-25   Förare              Bifall
  263/18      2019-02-26   Förare              Bifall
  50/19        2019-02-28   Förare              Bifall
  49/19        2019-02-28   Förare              Bifall
  460/17      2019-02-28   Förare              Bifall
  408/18      2019-02-07   Förare              Avslag
  385/18      2019-02-07   Passagerare      Avslag
  374/18      2019-02-19   Passagerare      Avslag

 • § 53

  SKL Cykelkonferens 2019 22-23 maj
  SKL konferens Mötesplats Samhällsbyggande 17–18 juni 2019
  Nyhetsbrev länsstyrelsen 11 mars 2019
  Mejl ang parkering på Ektorpsvägen 13 februari , svar 4 mars

 • § 54

  Natur- och trafiknämnden har genomfört flera insatser för att höja trafiksäkerheten på Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra trafikplats och Saltsjöbaden centrum. Trafikverket bedriver i samverkan med kommuner försök med att sätta upp fartkameror på kommunala vägar. I samråd med polisen har en lämplig placering av kameror utmed Saltsjöbadsvägen hittats och kamerorna planerades att tas i drift i ett pilotprojekt under våren 2019. Trafikverket angav i november 2018 att anläggningskostnaderna skulle riskera kunna uppgå till mellan 830 - 950 tkr. Natur- och trafiknämnden återremitterade då ärendet i december 2018 och gav i uppdrag att utreda avtalsförhållandena med Trafikverket. Efter genomförda förhandlingar samt egen utredning av kostnadsbilden har parterna kommit fram till att ett mer adekvat belopp är 700 tkr. Dessa föreslås tas på anslagna investeringsmedel som finns för trafiksäkerhetsåtgärder.

 • § 55
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.