Möte 2019-02-19

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 18:00 Nacka stadshus
 •   1

  Gruppmöte

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen

   

  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i Bagarsjön, plan 0, Stadshuset

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

 •   3

  Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering. Samtliga nämnder i kommunen har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.

  Av dataskyddsombudets första årsrapport sammanställs 2018 års arbete med att implementera dataskyddsförordningen i organisationen. Av årsrapporten lyfts exempelvis vilka anpassningar verksamheterna gjort inför att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft men även vilka de fortsatta utmaningarna är för verksamheterna. Dataskyddsombudet lyfter även vilka övergripande fokusområden som identifieras för 2019.

 •   4

  Natur- och trafiknämnden har under året bland annat arbetat med framkomlighet och fokus har legat på kollektivtrafik och cykel. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god och nämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 2,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till att kostnaderna för året blev högre än budgeterat beror på högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning.

 •   5

  På natur- och trafiknämndens sammanträde 2019-02-29 bordlade nämnden val av 2e vice ordförande Nacka naturvårdråd.

  Oppositionen förslår att nämnden väljer Martin Hellströmer till 2e vice ordförande i Nacka naturvårdråd.

 •   6

  Det främsta skälet till att det inte bör vara tillåtet att installera köksavfallskvarnar anslutna till spillvattennätet är att matavfall bör samlas in separat för biologisk återvinning och inte tillföras spillvattennätet. Både EU och regeringen har antagit mål och lagstiftning om separat insamling av matavfall för biologisk återvinning. Ett annat skäl till att inte tillåta installation av köksavfallskvarnar till spillvattennätet är att matavfallet kan ge upphov till igensättning och skador på ledningarna. De köksavfallskvarnar som redan är anslutna bör dock få finnas kvar. Det är en betydande investering för fastighetsägaren och det bedöms inte som skäligt att fastighetsägaren ska behöva ta bort kvarnen.

  Sammanfattning
  Sedan 2010 har det varit tillåtet att inom vissa delar av Nacka kommun ansluta köksavfallskvarnar till spillvattennätet. Anledningen till att det inte är tillåtet i vissa delar är att ledningsnätet på den platsen är i ett sådant skick att det inte klarar att ta emot matavfall från köksavfallskvarnar. Prövningen görs av Nacka vatten och avfall.

  År 2011 började Nacka kommun samla in matavfallet separat för rötning. Målet för Sverige och Nacka är att minst 50 procent av matavfallet ska samlas in separat och behandlas biologiskt till år 2020. Regeringen har tagit ytterligare steg för att öka den biologiska återvinningen genom kravet att alla kommuner senast 1 januari 2021 ska ha system för att samla in utsorterat matavfall. Även på EU-nivå finns krav om att medlemsländerna ska samla in det biologiska avfallet separat. Nacka kommun bör aktivt verka för att målen och lagstiftningen om matavfall genomförs och bör därför inte tillåta att ytterligare köksavfallskvarnar ansluts till spillvattennätet.

  Positiva konsekvenser av ett förbud är att mer matavfall kommer kunna samlas in och ökar möjligheterna att nå miljömålet att minst hälften av matavfallet ska återvinnas biologiskt. Andra konsekvenser är att belastningen på spillvattennätet minskar.

  Genom att Nacka redan har en förhållandevis restriktiv hållning där kvarnar bara tillåts i vissa områden efter prövning så innebär ett absolut förbud inte en så stor förändring. Det är inte så många kvarnar som har installerats sedan 2010 då det blev tillåtet, bara totalt 250 stycken.

 •   7

  Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intention men ser alltjämt vissa utmaningar inom områdena dagvattenhantering, naturinventering, bryggområden, områdets topografiska karaktär samt trafik. Detaljplanens syfte är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse samt tillåta en viss förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Planförslaget möjliggör en viss förtätning med tillkommande bostäder i flerbostadshus, radhus samt ett antal tillkommande parhus samt villafastigheter. Värdefulla kulturmiljöer bevaras genom bestämmelser på plankartan för ett mindre antal fastigheter. Strandskyddet föreslås upphävas inom delar av planområdet. Under det tidigare samrådet har synpunkter inkommit från ett flertal remissinstanser utöver Natur- och trafiknämnden - bland annat från länsstyrelsen, Trafikverket, lantmäterimyndigheten och Trafikförvaltningen, vilket har lett till en del revideringar inför denna granskning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Gällande detaljplans kvartersmark och byggrätter för bostadshusen i kvarterets nordöstra del korresponderar inte helt med Tollare naturreservats avgränsning. Planändringens syfte är att ändra kvartersgräns och bostadshusens byggrätter för att undvika intrång i naturreservatet. Ändringen av detaljplanen innebär att byggrätten för bostäderna omdisponeras så att naturreservatets avgränsning även utgör gräns för kvartersmarken. Marken utanför kvartersgränsen betecknas NATUR, vilket överensstämmer med övrig angränsande mark, som även ingår i reservatet. Bostadsgatan som enligt gällande detaljplan är allmän plats övergår till kvartersmark för bostadsändamål.

  Området som inte längre ska utgöra kvartersmark för bostäder omfattar cirka 500 m2.

 •   9

  I motionen ”Låt Sjövägen trafikera Nyckelviken” föreslås att kommunen framför behovet till landstingets trafikförvaltning om att pendelbåtlinje 80 (Sjövägen) ska angöra Nyckelvikens brygga när denna har återuppbyggts. Motionärerna anför ett behov som gäller under helger för allmänhetens tillgång till grönområdet och vid föranmälan från skolor och förskolor. Trafikenheten bedömer att detta behov redan har uppfyllts inom ramen för den pågående och kontinuerliga dialogen med Trafikförvaltningen. Frågan om typ av trafik till Nyckelvikens brygga har redan diskuterats.

  Waxholmsbolagets trafik kommer att kunna trafikera även på helger under den mest attraktiva perioden under vår- och sommartid. Vidare stannar den trafiken också i Nacka strand och kan förlängas till Nyckelviken.

 •   10

  Motionärerna föreslår i motionen ”Inventera Nackas ångbåtsbryggor” att kommunen ska göra just detta, liksom att upprätta en plan för vilka bryggor som är värda att rusta upp. De vill också att ångbåtsbryggor som eventuellt har avtalsservitut som behöver förnyas innan årsskiftet 2018/2019 ses över. Enheten för drift offentlig utemiljö tillsammans med trafikenheten och enheten för fastighetsförvaltning (markförvaltningsgruppen) genomförde under 2018 en inventering av olika konstruktioner på mark som Nacka kommun äger (fastighetsmark och allmän platsmark), däribland bryggor. En inventering av avtalsservitut är också genomförd. De kommunala bryggor som ligger i anslutning till badplatser finns det också en upprättad skötselplan för. Om det skulle blir aktuellt att rusta upp eventuella bryggor så får kommunen återkomma med ett investeringsärende då denna typ av reinvesteringsärenden är kostsamma.

 •   11

  Miljöpartiet har inkommit med ett förslag att utöka badmöjligheterna vid Sickla strand samt att säkerställa att de två allmänna bryggorna vid Sickla sjön går att bada ifrån.

  Badet vid Sickla strand är ett välbesökt och populärt bad. Sickla sjön med sitt läge vid tidigare industriområde är förorenad vilket påverkar förutsättningarna att utöka badmöjligheter.

  Tidigare utredning har visat att det finns föroreningar i bottensedimenten utefter strandlinjen i Sickla sjö. En anlagd badplats med tillförd sand och bottenduk gör det möjligt att bada säkert ändå. Befintlig badplats är säker att använda för bad, och badgäster kommer ej i kontakt med förorenat sediment inom av bryggor avgränsat område. I direkt anslutning till befintlig badplats finns möjlighet att vidga anläggningen och därmed öka kapaciteten vid badplatsen, om halterna av föroreningar i botten är av sådana halter att de bedöms genomförbart.

  Enheten för drift offentlig utemiljö avser att genomföra bottenprovtagning med syfte att utreda möjligheten att utöka badplatsen, och därefter ta fram en kalkyl på kostnad för att anlägga en utökning av badet.

  I samband med provtagning kommer även botten vid de två allmänna bryggorna att undersökas.

 •   12

  Nacka kommun använder årligen 10 000 ton asfalt till drift och underhåll av det kommunala vägnätet. Befintligt beläggningsavtal gäller till 2023 och ger god kvalitet och har en gynnsam prisbild. Att ändra förutsättningarna i avtalen bedöms medföra höga kostnader. Kommunens erfarenheter av användande av asfalt som kräver lägre temperatur är att den har bristfällig beständighet och vidhäftning. Natur och trafiknämnden kommer att undersöka hur Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och beläggningsföretagen jobbar med miljöpåverkan och forskningen runt detta. Inför kommande asfaltsupphandling 2023 finns möjlighet att se över miljökraven ytterligare vad gäller asfaltstillverkning såväl som utförande av beläggningsarbetet.

 •   13

  Miljöpartiet de gröna har kommit in med en motion kring skogen runt Sandakällan. Motionen föreslår att kommunen ska föra en aktiv dialog med markägaren till Erstaviksområdet och verka för att avverkningsanmälda områden runt Sandakällan prioriteras bort och att i samband med skogsbruksåtgärder stora hänsynsytor lämnas i området där det finns stora natur- och rekreations- samt kulturella värden.

  Sandakällan är en kallvattenkälla som är välbesökt av besökare i Erstaviksområdet.

  En aktiv dialog finns idag genom de avtal som är upprättade mellan markägaren och kommunen. Två avtal är upprättade, ett nyttjanderättsavtal samt ett skötsel- och kommunikationsavtal. Inom ramen för den sistnämnda anges att en kontinuerlig dialog ska föras mellan markägaren och kommun. En sådan dialog pågår fortlöpande, här anges att hänsyn ska tas till områden med höga natur-, kultur och rekreationsvärden.

 •   14

  Ett medborgarförslag har inkommit om att Nacka kommun bör bygga någon form av farthinder alternativt sätta upp en fartkamera på Ektorpsvägen. För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister så bygger kommunen en gång- och cykelbana längs hela Ektorpsvägen. Utmed sträckan mellan Törnrosavägen och Utskogsvägen kommer bland annat en breddning av gångbanan på den västra sidan att genomföras under 2019. Vad gäller förslaget om fartkameror så har kommunen inte rätt att besluta om var sådana ska placeras, då detta ligger på Trafikverket. En genomförd hastighetsmätning på Ektorpsvägen som genomfördes under augusti 2018 visar på en bra efterlevnad av den skyltade hastigheten.

 •   15

  Ett medborgarförslag daterat 2018-12-14 om utplacering av stenar vid Strandpromenaden 7 till 11 har kommit in till kommunen. Bakgrunden till medborgarförslaget är att det vid två tillfällen varit incidenter utanför dessa fastigheter, senast 2018-11-30. Det är relativt trångt att backa ut från fastigheterna och bilar har blivit hängande över kajkanten. Enhetens bedömning är att förslaget är bra lösning för trafiksäkerheten på platsen. På platsen finns idag redan två stenar och det faller sig naturligt att fortsätta med stenar som ett fysiskt hinder för att bilar inte ska backa ut över kanten. Stenar passar även bra in i kulturmiljön och kan bidra positivt till upplevelsen av Strandpromenaden till en rimlig kostnad.

 •   16

  Ältabergs verksamhetsområde ligger i västra delen av Ältadalen i Älta med närhet till Hedvigslunds nya trafikplats. Projektet omfattar utbyggnad av cirka 70 000 kvm grovplanerad tomtmark för verksamheter, nya gator och park samt vatten- och avloppsanläggningar. Det har funnits ett stort intresse från företag att etablera i området och samtliga tomter är sålda eller upplåtna med tomträtt. Projektet har gett ett ekonomiskt överskott på cirka 2,4 miljoner kronor (exklusive va). Tomter upplåtna med tomträtt ger en årlig intäkt om cirka 1,2 miljoner kronor. Utbyggnad av va-anläggningar har gett ett underskott om cirka 9,1 miljoner kronor.

 •   17

  Planområdet är beläget vid Oxelvägen i Stensö i Älta och omfattar ca 5 100 m². I området ingår fastigheten Älta 26:1 och del av fastigheten Älta 10:1. Syftet med planen var att möjliggöra byggandet av tre bostadshus i åtta våningar med souterräng samt ett parkeringsgarage och en angöringsväg på platsen. Punkthusen ska placeras med hänsyn till terräng och intilliggande vegetation. Detaljplanens syfte och mål har uppnåtts. Detaljplanen för bostäderna vann laga kraft 30 maj 2013 och husen stod inflyttningsklara 2015.

  Projektets netto blev -2,7 miljoner kronor varav VA-kollektivets netto blev +4,9 miljoner kronor. Projektet gick ca 2,8 miljoner kronor bättre än preliminär budget. Den årliga tomträttsavgälden (framtida inkomster) är ca 600 000 kronor per år.

 •   18

  Under 2018 har Nacka Kommun fortsatt arbetet med att på olika sätt förbättra förutsättningarna för ökat cyklande i Nacka. Antalet passager förbi kommunens räknarstationer har ökat under året, de planerade utbyggnaderna och underhåll av cykelvägnätet har fortsatt liksom de cykelfrämjande projekten.

 •   19
 •   20
 •   21
 •   22

  DELEGATIONSBESLUT
  Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen
  Dnr MU- 20181128- 6045, Dm MU 20181221 6127, Dnr MU 20181227 6129, Dnr MU- 20190109- 6181, Dnr MU- 20190110- 6191, Dnr MU 20190115 6208, Dnr MU 20181221 6126, Dnr MU 20190117 6228, Dnr MU- 20190121 – 6238, Dnr MU- 20190122- 6243, Dnr MU 20190128 6262, Dnr MU 20190128 6263,

  DELEGATIONSBESLUT GÄLLANDE NACKA KOMMUNS LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER
  0182 2019:00005, förbud att stanna och parkera på infartsparkeringen på Kanholmsvägen
  0182 2019:00006, förbud att stanna och parkera på Alphyddevägen;

  DELEGATIONSBESLUT PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE UNDER JANUARI 2019

  Tabell

 •   23

  NTN 2019/19 Avgiven skrivelse till trafikverket

 • § 20

  Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering. Samtliga nämnder i kommunen har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.

  Av dataskyddsombudets första årsrapport sammanställs 2018 års arbete med att implementera dataskyddsförordningen i organisationen. Av årsrapporten lyfts exempelvis vilka anpassningar verksamheterna gjort inför att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft men även vilka de fortsatta utmaningarna är för verksamheterna. Dataskyddsombudet lyfter även vilka övergripande fokusområden som identifieras för 2019.

 • § 21

  Natur- och trafiknämnden har under året bland annat arbetat med framkomlighet och fokus har legat på kollektivtrafik och cykel. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god och nämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 2,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till att kostnaderna för året blev högre än budgeterat beror på högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 22

  På natur- och trafiknämndens sammanträde 2019-02-29 bordlade nämnden val av 2e vice ordförande Nacka naturvårdråd.

  Oppositionen förslår att nämnden väljer Alvin Berggren (S) till 2e vice ordförande i Nacka naturvårdråd. val av 2e vice ordförande

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 23

  Det främsta skälet till att det inte bör vara tillåtet att installera köksavfallskvarnar anslutna till spillvattennätet är att matavfall bör samlas in separat för biologisk återvinning och inte tillföras spillvattennätet. Både EU och regeringen har antagit mål och lagstiftning om separat insamling av matavfall för biologisk återvinning. Ett annat skäl till att inte tillåta installation av köksavfallskvarnar till spillvattennätet är att matavfallet kan ge upphov till igensättning och skador på ledningarna. De köksavfallskvarnar som redan är anslutna bör dock få finnas kvar. Det är en betydande investering för fastighetsägaren och det bedöms inte som skäligt att fastighetsägaren ska behöva ta bort kvarnen.

  Sammanfattning
  Sedan 2010 har det varit tillåtet att inom vissa delar av Nacka kommun ansluta köksavfallskvarnar till spillvattennätet. Anledningen till att det inte är tillåtet i vissa delar är att ledningsnätet på den platsen är i ett sådant skick att det inte klarar att ta emot matavfall från köksavfallskvarnar. Prövningen görs av Nacka vatten och avfall.

  År 2011 började Nacka kommun samla in matavfallet separat för rötning. Målet för Sverige och Nacka är att minst 50 procent av matavfallet ska samlas in separat och behandlas biologiskt till år 2020. Regeringen har tagit ytterligare steg för att öka den biologiska återvinningen genom kravet att alla kommuner senast 1 januari 2021 ska ha system för att samla in utsorterat matavfall. Även på EU-nivå finns krav om att medlemsländerna ska samla in det biologiska avfallet separat. Nacka kommun bör aktivt verka för att målen och lagstiftningen om matavfall genomförs och bör därför inte tillåta att ytterligare köksavfallskvarnar ansluts till spillvattennätet.

  Positiva konsekvenser av ett förbud är att mer matavfall kommer kunna samlas in och ökar möjligheterna att nå miljömålet att minst hälften av matavfallet ska återvinnas biologiskt. Andra konsekvenser är att belastningen på spillvattennätet minskar.

  Genom att Nacka redan har en förhållandevis restriktiv hållning där kvarnar bara tillåts i vissa områden efter prövning så innebär ett absolut förbud inte en så stor förändring. Det är inte så många kvarnar som har installerats sedan 2010 då det blev tillåtet, bara totalt 250 stycken.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 24

  Natur- och trafiknämnden ställer sig positiv till detaljplanens intention men ser alltjämt vissa utmaningar inom områdena dagvattenhantering, naturinventering, bryggområden, områdets topografiska karaktär samt trafik. Detaljplanens syfte är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse samt tillåta en viss förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Planförslaget möjliggör en viss förtätning med tillkommande bostäder i flerbostadshus, radhus samt ett antal tillkommande parhus samt villafastigheter. Värdefulla kulturmiljöer bevaras genom bestämmelser på plankartan för ett mindre antal fastigheter. Strandskyddet föreslås upphävas inom delar av planområdet. Under det tidigare samrådet har synpunkter inkommit från ett flertal remissinstanser utöver Natur- och trafiknämnden - bland annat från länsstyrelsen, Trafikverket, lantmäterimyndigheten och Trafikförvaltningen, vilket har lett till en del revideringar inför denna granskning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 25

  Gällande detaljplans kvartersmark och byggrätter för bostadshusen i kvarterets nordöstra del korresponderar inte helt med Tollare naturreservats avgränsning. Planändringens syfte är att ändra kvartersgräns och bostadshusens byggrätter för att undvika intrång i naturreservatet. Ändringen av detaljplanen innebär att byggrätten för bostäderna omdisponeras så att naturreservatets avgränsning även utgör gräns för kvartersmarken. Marken utanför kvartersgränsen betecknas NATUR, vilket överensstämmer med övrig angränsande mark, som även ingår i reservatet. Bostadsgatan som enligt gällande detaljplan är allmän plats övergår till kvartersmark för bostadsändamål.

  Området som inte längre ska utgöra kvartersmark för bostäder omfattar cirka 500 m2.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 26

  I motionen ”Låt Sjövägen trafikera Nyckelviken” föreslås att kommunen framför behovet till landstingets trafikförvaltning om att pendelbåtlinje 80 (Sjövägen) ska angöra Nyckelvikens brygga när denna har återuppbyggts. Motionärerna anför ett behov som gäller under helger för allmänhetens tillgång till grönområdet och vid föranmälan från skolor och förskolor. Trafikenheten bedömer att detta behov redan har uppfyllts inom ramen för den pågående och kontinuerliga dialogen med Trafikförvaltningen. Frågan om typ av trafik till Nyckelvikens brygga har redan diskuterats.

  Waxholmsbolagets trafik kommer att kunna trafikera även på helger under den mest attraktiva perioden under vår- och sommartid. Vidare stannar den trafiken också i Nacka strand och kan förlängas till Nyckelviken.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 27

  Motionärerna föreslår i motionen ”Inventera Nackas ångbåtsbryggor” att kommunen ska göra just detta, liksom att upprätta en plan för vilka bryggor som är värda att rusta upp. De vill också att ångbåtsbryggor som eventuellt har avtalsservitut som behöver förnyas innan årsskiftet 2018/2019 ses över.

  Enheten för drift offentlig utemiljö tillsammans med trafikenheten och enheten för fastighetsförvaltning (markförvaltningsgruppen) genomförde under 2018 en inventering av olika konstruktioner på mark som Nacka kommun äger (fastighetsmark och allmän platsmark), däribland bryggor. En inventering av avtalsservitut är också genomförd. De kommunala bryggor som ligger i anslutning till badplatser finns det också en upprättad skötselplan för. Om det skulle blir aktuellt att rusta upp eventuella bryggor så får kommunen återkomma med ett investeringsärende då denna typ av reinvesteringsärenden är kostsamma.

 • § 28

  Miljöpartiet har inkommit med ett förslag att utöka badmöjligheterna vid Sickla strand samt att säkerställa att de två allmänna bryggorna vid Sickla sjön går att bada ifrån.

  Badet vid Sickla strand är ett välbesökt och populärt bad. Sickla sjön med sitt läge vid tidigare industriområde är förorenad vilket påverkar förutsättningarna att utöka badmöjligheter.

  Tidigare utredning har visat att det finns föroreningar i bottensedimenten utefter strandlinjen i Sickla sjö. En anlagd badplats med tillförd sand och bottenduk gör det möjligt att bada säkert ändå. Befintlig badplats är säker att använda för bad, och badgäster kommer ej i kontakt med förorenat sediment inom av bryggor avgränsat område. I direkt anslutning till befintlig badplats finns möjlighet att vidga anläggningen och därmed öka kapaciteten vid badplatsen, om halterna av föroreningar i botten är av sådana halter att de bedöms genomförbart.
  Natur- och trafiknämnden avser att genomföra bottenprovtagning med syfte att utreda möjligheten att utöka badplatsen, och därefter ta fram en kalkyl på kostnad för att anlägga en utökning av badet.

  I samband med provtagning kommer även botten vid de två allmänna bryggorna att undersökas.

 • § 29

  Nacka kommun använder årligen 10 000 ton asfalt till drift och underhåll av det kommunala vägnätet. Befintligt beläggningsavtal gäller till 2023 och ger god kvalitet och har en gynnsam prisbild. Att ändra förutsättningarna i avtalen bedöms medföra höga kostnader. Kommunens erfarenheter av användande av asfalt som kräver lägre temperatur är att den har bristfällig beständighet och vidhäftning. Natur och trafiknämnden kommer att undersöka hur Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och beläggningsföretagen jobbar med miljöpåverkan och forskningen runt detta. Inför kommande asfaltsupphandling 2023 finns möjlighet att se över miljökraven ytterligare vad gäller asfaltstillverkning såväl som utförande av beläggningsarbetet.

 • § 30

  Miljöpartiet de gröna har kommit in med en motion kring skogen runt Sandakällan. Motionen föreslår att kommunen ska föra en aktiv dialog med markägaren till Erstaviksområdet och verka för att avverkningsanmälda områden runt Sandakällan prioriteras bort och att i samband med skogsbruksåtgärder stora hänsynsytor lämnas i området där det finns stora natur- och rekreations- samt kulturella värden.

  Sandakällan är en kallvattenkälla som är välbesökt av besökare i Erstaviksområdet.

  En aktiv dialog finns idag genom de avtal som är upprättade mellan markägaren och kommunen. Två avtal är upprättade, ett nyttjanderättsavtal samt ett skötsel- och kommunikationsavtal. Inom ramen för den sistnämnda anges att en kontinuerlig dialog ska föras mellan markägaren och kommun. En sådan dialog pågår fortlöpande, här anges att hänsyn ska tas till områden med höga natur-, kultur och rekreationsvärden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 31

  Ett medborgarförslag har inkommit om att Nacka kommun bör bygga någon form av farthinder alternativt sätta upp en fartkamera på Ektorpsvägen. För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister så bygger kommunen en gång- och cykelbana längs hela Ektorpsvägen. Utmed sträckan mellan Törnrosavägen och Utskogsvägen kommer bland annat en breddning av gångbanan på den västra sidan att genomföras under 2019. Vad gäller förslaget om fartkameror så har kommunen inte rätt att besluta om var sådana ska placeras, då detta ligger på Trafikverket. En genomförd hastighetsmätning på Ektorpsvägen som genomfördes under augusti 2018 visar på en bra efterlevnad av den skyltade hastigheten.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 32

  Ett medborgarförslag daterat 2018-12-14 om utplacering av stenar vid Strandpromenaden 7 till 11 har kommit in till kommunen. Bakgrunden till medborgarförslaget är att det vid två tillfällen varit incidenter utanför dessa fastigheter, senast 2018-11-30. Det är relativt trångt att backa ut från fastigheterna och bilar har blivit hängande över kajkanten.

  Natur- och trafinämnden bedömning är att förslaget är bra lösning för trafiksäkerheten på platsen. På platsen finns idag redan två stenar och det faller sig naturligt att fortsätta med stenar som ett fysiskt hinder för att bilar inte ska backa ut över kanten. Stenar passar även bra in i kulturmiljön och kan bidra positivt till upplevelsen av Strandpromenaden till en rimlig kostnad.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
 • § 39

  Följande delegationsbeslut har beslutats

  Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen

  Dnr MU- 20181128- 6045, Dm MU 20181221 6127, Dnr MU 20181227 6129, Dnr MU- 20190109- 6181, Dnr MU- 20190110- 6191, Dnr MU 20190115 6208, Dnr MU 20181221 6126, Dnr MU 20190117 6228, Dnr MU- 20190121 – 6238, Dnr MU- 20190122- 6243, Dnr MU 20190128 6262, Dnr MU 20190128 6263,

  Delegationsbeslut gällande nacka kommuns lokala trafikföreskrifter

  0182 2019:00005, förbud att stanna och parkera på infartsparkeringen på Kanholmsvägen

  0182 2019:00006, förbud att stanna och parkera på Alphyddevägen;

  Delegationsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade under januari 2019 Ärendenr

  beslutsdatum

  Förartyp

  Besluts

  401/18

  2019-01-02

  Förare

  Bifall

  391/18

  2019-01-02

  Förare

  Bifall

  364/18

  2019-01-02

  Passagerare

  Bifall

  282/18

  2019-01-02

  Förare

  Bifall

  348/18

  2019-01-07

  Förare

  Bifall

  362/18

  2019-01-07

  Förare

  Bifall

  403/18

  2019-01-07

  Förare

  Bifall

  375/18

  2019-01-07

  Förare

  Bifall

  373/18

  2019-01-07

  Förare

  Bifall

  7/19

  2019-01-11

  Förare

  Bifall

  329/18

  2019-01-11

  Förare

  Bifall

  12/19

  2019-01-17

  Förare

  Bifall

  3/19

  2019-01-17

  Förare

  Bifall

  13/19

  2019-01-17

  Förare

  Bifall

  409/18

  2019-01-17

  Förare

  Bifall

  17/19

  2019-01-17

  Förare

  Bifall

  16/19

  2019-01-17

  Passagerare

  Bifall

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.