Möte 2019-01-29

Natur- och trafiknämnden
16:00 - 17:50 Rum Orminge, Nacka stadshus
 •   1

   

   

  Gruppmöte

  Alliansen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i sammanträdeslokalen

   

  Oppositionen samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i rum Erstavik, plan 0, Nacka stadshus

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

   

 •   3

  30 min info från serviceenheten ang läsplattor och meetings

 •   4

  Kort information kring nämndens rutiner och handlingar

 •   5

  Nämnden anordnar en utbildningsdag för hela natur- och trafiknämnden den 13 februari, kl 8.30 -16.00.

  Natur- och trafiknämnden kommer att ha en lunch till lunch konferens 24-25 april där mål- och budget kommer att diskuteras. 

 •   6

  Upphandlingen har genomförts av enheten för drift offentlig utemiljö och beslutet om att inleda upphandlingen togs av Natur- och trafiknämnden den 13 november 2018.
  Det finns ett ramavtal avtal för de här tjänsterna idag. Avtalet ska möjliggöra att kommunens offentliga belysning kan skötas och underhållas så att funktion, långsiktig ekonomi och miljömässig hållbarhet optimeras. Avtalet omfattar drift och underhåll av offentlig belysning samt eventuellt särskild avropad förnyelse av gatubelysningsanläggningar.

  Uppdraget ska utföras inom ramen för beslutad drift- och investeringsbudget.
  Kostnaden baserad på det vinnande anbudet beräknas uppgå till ca x kr per år.

 •   7
 •   8

  Den 25 september 2018 fastställde natur- och trafiknämnden sammanträdesdagar för 2019.  Det visar sig att kommunfullmäktige sammanträder den 23 april vilket innebär att natur- och trafiknämndens sammanträde den 23 april behöver ändras till den 24 april.

 •   9

  Enligt Natur- och trafiknämndens reglemente ska det finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat.

  Natur och trafiknämnden föreslår följande ledamöter till naturvårdrådet.
  Ordförande: C
  1:e vice ordförande: M
  2.e vice ordförande: ?

 •   10

  Natur- och trafiknämnden har i Mål- och budget 2018–2020 fått i uppdrag att utreda en joggingväg genom Nacka stad för de som vill springpendla till jobbet. I kommunens befintliga övergripande dokument finns beskrivet hur gångvägnätet, tillsammans med övrigt vägnät, ska växa samman för att skapa en attraktiv och tillgänglig stad. I utformningsdokumentet beskrivs hur t.ex. tillräckliga bredder och skyddsavstånd skapar möjlighet för flera typer av trafikanter att vistas och röra sig på trottoarer och gångvägar – däribland gångtrafikanter och joggare. Trafikenheten gör i konklusion en sammanfattande bedömning att det inte krävs någon särskild utredning, utan att det redan finns alla möjligheter att inom rådande planering tillskapa möjligheter för löpning till valfria målpunkter. Särskilt tillkommande skyltning och/eller kartmaterial föreslås dock, för att förtydliga lämpliga löpsträckor. Förslaget medför inga större ekonomiska konsekvenser, förutom kostnader för framtagande av eventuell skyltning och/eller kartmaterial.

 •   11

  Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö. Planområdet är cirka 4,5 hektar och omfattar norra delen av Orminge centrum som är lokalt centrum i Boo. Planområdet avgränsas av Edövägen i söder, Betsövägen i väst, Mensättravägen i öst och Sarvträsk i norr.

  Planförslaget medger att planområdet utvecklas med nya bostäder, lokaler för handel, förskolor samt utvecklade gaturum och offentliga platser. Planförslaget medger totalt cirka 370 tillkommande bostäder, cirka 4200 kvadratmeter bruttoarea handel, cirka 120 tillkommande förskoleplatser och bostäder enligt LSS. Utöver detta medger planförslaget att de befintliga byggnaderna Röda längan och större delen av Ormingehus bevaras. Befintlig skol- och förskoleverksamhet inom Ormingehus kan därmed fortsätta sin verksamhet med cirka 120 förskoleplatser och cirka 130 skolplatser.

  Under samrådet har synpunkter inkommit från ett flertal remissinstanser, bland annat länsstyrelsen, trafikförvaltningen, lantmäterimyndigheten samt Nacka vatten och avfall AB. Synpunkter har även inkommit från kommunala nämnder och intresseföreningar samt från
  Grönskärets samfällighetsförening. Länsstyrelsen har synpunkter på bland annat skäl för upphävande av strandskydd, brist på geotekniskt underlag, att plankartan inte reglerar markhöjder för gator samt att Röda längan inte försetts med skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Kommunstyrelsen förordar att ett avtal angående ny lokalisering av Myrans heldagsskola tas fram inför antagande av planen. De mest förekommande synpunkterna i övrigt berör intrånget i sumpskogsområdet, påverkan på områdets kulturhistoriska intressen, gröna inslag i området samt påverkan på befintliga bostäder i närområdet.

  Efter samrådet har planförslaget reviderats i ett antal avseenden. Kvarter norra Sarvträsk samt norrliggande naturmark har utgått ur planområdet och avses att hanteras i en separat planprocess, där domslut om vattenverksamhet avses inväntas innan planförslaget ställs ut för granskning. Gestaltningsprinciper har tagits fram som reglerar utformning av bebyggelsen med bestämmelse på plankartan. Ett gestaltningsprogram för allmän platsmark i Orminge centrum har även tagits fram som visar inriktning för utformning och gestaltning av gaturum och allmänna platser. Byggrätten har utökats för kvarter södra Sarvträsk för att möjliggöra för inrymmandet av en större livsmedelsbutik. Skydds- och varsamhetsbestämmelser har lagts till byggnaden Röda längan och utformningsbestämmelser för byggnaden har justerats. Plankartan har även kompletterats med markhöjder för gator. I övrigt har ett antal revideringar samt justeringar gjorts av planförslaget. Redaktionella ändringar har gjorts i samtliga planhandlingar.

 •   12

  I ett förslag från Alliansen genom Gunilla Grudevall-Steen (L) mfl. föreslås att nämnden beslutar att snabbast möjligt få till ett vind- och väderskydd vid den provisoriska busshållplatsen vid Seniorboendet, Danvikshem, Östra Finnbodavägen.

 •   14

  Den aktuella sträckan innehar mycket riktigt endast ett körfält och trafiken släpps fram växelvis, styrd av trafiksignalreglering. Sträckan är 200 meter lång och 3,5 meter bred.  Trafikmätningen visar att 800 fordon kör utmed sträckan under en vardag och under maxtimmen är det 80 fordon som passerar. Hastigheten ligger på 30 kilometer i timmen.

  Slutsatsen är att det är fullgott trafiksäkert att färdas på den aktuella sträckan.

  De fysiska omgivningarna tillåter dessutom inte hur som helst att man låter anlägga en gångväg eller spång. Den enda möjligheten – att låta bygga en väg i anslutning till och över vattnet – skulle bli alldeles för kostsam i förhållande till den korta vägsträckan och antalet fordonsrörelser. De omständigheter som skulle vara fördyrande är att arbete ska göras på och vid vatten. En gångbana skulle behöva anläggas på en ponton och sedan anslutas till fast mark – en konstruktion som skulle bli mycket kostsam. Att låta anlägga en gångväg på den andra sidan om vägen är inte heller ekonomiskt försvarbart då den sträcker sig utmed ett bergsparti.

 •   15

  Ett medborgarförslag har inkommit om att Nacka kommun bör bygga någon form av farthinder alternativt sätta upp en fartkamera på Ektorpsvägen. En genomförd hastighetsmätning på Ektorpsvägen som genomfördes under augusti 2018 visar på en bra efterlevnad av den skyltade hastigheten. För att förbättra för gående och cyklister så bygger dessutom kommunen en gång- och cykelbana längs hela Ektorpsvägen. Utmed sträckan mellan Törnrosavägen och Utskogsvägen kommer bland annat en breddning av gångbanan på den västra sidan att genomföras under 2019. Kommunen kommer också att framföra förslag till Trafikförvaltningen/SL om att höja upp övergångstället vid Ektorpsvägen 19. Vad gäller förslaget om fartkameror så har kommunen inte rätt att besluta om var sådana ska placeras, då detta ligger på Trafikverket.

 •   16

  Älgövägen var i behov av ombyggnad av trafiksäkerhetsskäl, hastigheten efterlevdes inte av trafikanterna och busshållplatserna var inte tillgängliga på ett trafiksäkert sätt. Eftersom fler väljer att bosätta sig permanent på Älgö så har trafiken dessutom ökat slitaget på denna vägsträcka. Utbyggnaden startade hösten 2017 och färdigställdes våren 2018.

 •   17

  Projektets främsta syfte har varit att hitta en långsiktig utveckling av ett storstadsnära naturområde. Projektet har innefattat två delar, dels att upprätta nyttjanderättsavtal samt skötsel- och kommunikationsavtal med markägaren, dels att utföra åtgärder för att förbättra för friluftslivet. LONA, statligt bidrag för lokala naturvårdssatsningar, söktes 2011 och beviljades av länsstyrelsen. Projektet omfattade bland annat upprustning av vandringsleder, gång- och cykelvägar, entréer och förbättrad information om områdets natur- och kulturmiljövärden.

 •   18

  I befintligt gatubelysningsnät finns ett reinvesteringsbehov, behovet består i utbyte av belysningsanläggningens uttjänade anläggningsdelar. Armaturer byts till miljövänligare LED, trä- och stålstolpar bytes på grund av röta och korrosion, utbyte av markförlagd och luftförlagd kabel. Uttjänade fundament bytas på grund av korrosion i stålring eller sprickor i betongen. Gatubelysningsnätet samförläggs med Nacka Energi AB, Boo Energi samt Nacka Vatten och avfall AB när så är möjligt.

 •   19

  Efter två omorganisationer och en ny datalagsförordning GDPR har behovet av en ny informationshanteringsplan aktualiserats för enheten bygg och anläggning. Ärendet avser endast en ny informationshanteringsplan för gruppen anläggning, tidigare vägenheten.

 •   20
 •   21
 •   22
 •   23
 •   24

  Interna bygglovsremisser

  B2018-001484, Björknäs 1:1, Bussväderskydd

  B2018-1351, Björknäs 1:1, Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m. 2020-05-15

  B2018-000124, Bo 1:608, Tidsbegränsat lov för paviljonger

  B2018-001451, Sicklaön 40:14, Tidsbegränsat lov för vepor

  B2018-1139, Sicklaön 77:1, Tillfälligt lov för bodetablering

  B2018-001201, Tattby 2:19, nybyggnad av starthus och marklov för markuppfyllnad fastighet

  B2018-1565, Tollare 1:426, Tidsbegränsat lov för bodetablering

  B2018-1416, Älta 10:2, Tidsbegränsat lov för byggetablering

  B2018-1433, Älta 18:1 och 18:2, Tidsbegränsat lov för byggbodar  Delegationsbeslut

  NTN 2019/9, Beslutsattestant 2019; Hans Peters

  NTN 2018/310, Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling av uppsättning av vägräcken inkl. materiel, Mats Bohman

  NTN 2018/248, Ramar och förutsättningar för upphandling av redskapsbärare 20 I 8, Kristina Petterqvist

  NTN 2018/272, Tilldelningsbeslut i upphandling av FK Sickla strandbad, Mats Bohman

  NTN 2018/59, Tilldelningsbeslut i upphandlingen av drift och underhåll av byggnadsverk 20 I 8, Mats Wester

  NTN 2018/149, Tilldelningsbeslut i upphandlingen av plogning av sjöis, Kristina Petterqvist

  NTN 2018/248, Tilldelningsbeslut i upphandlingen av redskapsbärare 2018, Kristina Petterqvist


  Delegationsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrade under december2018

  ARENDE_ID BESLUTSDATUM RH_FORARTYP BESLUTSSTATUS

  294/18

  2018-12-06

  Passagerare

  Avslag

  285/18

  2018-12-07

  Förare

  Avslag

  331/18

  2018-12-04

  Förare

  Bifall

  370/18

  2018-12-04

  Förare

  Bifall

  361/18

  2018-12-04

  Förare

  Bifall

  371/18

  2018-12-04

  Förare

  Bifall

  387/18

  2018-12-04

  Förare

  Bifall

  384/18

  2018-12-04

  Förare

  Bifall

  379/18

  2018-12-04

  Passagerare

  Bifall

  366/18

  2018-12-05

  Förare

  Bifall

  388/18

  2018-12-05

  Passagerare

  Bifall

  351/18

  2018-12-06

  Passagerare

  Bifall

  392/18

  2018-12-10

  Passagerare

  Bifall

  395/18

  2018-12-11

  Förare

  Bifall

  349/18

  2018-12-11

  Förare

  Bifall

  386/18

  2018-12-11

  Förare

  Bifall

  389/18

  2018-12-12

  Förare

  Bifall

  399/18

  2018-12-13

  Förare

  Bifall

  397/18

  2018-12-13

  Passagerare

  Bifall

  360/18

  2018-12-14

  Passagerare

  Bifall

  407/18

  2018-12-18

  Passagerare

  Bifall

  405/18

  2018-12-18

  Förare

  Bifall

  404/18

  2018-12-18

  Förare

  Bifall

  402/18

  2018-12-18

  Passagerare

  Bifall

  400/18

  2018-12-18

  Förare

  Bifall

  393/18

  2018-12-18

  Förare

  Bifall

  433/17

  2018-12-20

  Förare

  Bifall

  382/18

  2018-12-21

  Förare

  Bifall

  350/18

  2018-12-21

  Förare

  Bifall

 •   25
 • § 1

  Nämnden anordnar en utbildningsdag för hela natur- och trafiknämnden den 13 februari, kl 8.30 -16.00.

  Natur- och trafiknämnden kommer att ha en lunch till lunch konferens 24-25 april där mål- och budget kommer att diskuteras. 

  - - - - -

 • § 2

  Upphandlingen har genomförts av enheten för drift offentlig utemiljö och beslutet om att inleda upphandlingen togs av Natur- och trafiknämnden den 13 november 2018.
  Det finns ett ramavtal avtal för de här tjänsterna idag. Avtalet ska möjliggöra att kommunens offentliga belysning kan skötas och underhållas så att funktion, långsiktig ekonomi och miljömässig hållbarhet optimeras. Avtalet omfattar drift och underhåll av offentlig belysning samt eventuellt särskild avropad förnyelse av gatubelysningsanläggningar.

  Uppdraget ska utföras inom ramen för beslutad drift- och investeringsbudget.
  Kostnaden baserad på det vinnande anbudet beräknas uppgå till ca x kr per år.

 • § 3
 • § 4

  Den 25 september 2018 fastställde natur- och trafiknämnden sammanträdesdagar för 2019.  Det visar sig att kommunfullmäktige sammanträder den 23 april vilket innebär att natur- och trafiknämndens sammanträde den 23 april behöver ändras till den 24 april.

 • § 5

  Enligt Natur- och trafiknämndens reglemente ska det finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaurering och skötsel av naturreservat.

  Natur och trafiknämnden föreslår följande ledamöter till naturvårdrådet.
  Ordförande: C
  1:e vice ordförande: M
  2.e vice ordförande: ?

 • § 6

  Natur- och trafiknämnden har i Mål- och budget 2018–2020 fått i uppdrag att utreda en joggingväg genom Nacka stad för de som vill springpendla till jobbet. I kommunens befintliga övergripande dokument finns beskrivet hur gångvägnätet, tillsammans med övrigt vägnät, ska växa samman för att skapa en attraktiv och tillgänglig stad. I utformningsdokumentet beskrivs hur t.ex. tillräckliga bredder och skyddsavstånd skapar möjlighet för flera typer av trafikanter att vistas och röra sig på trottoarer och gångvägar – däribland gångtrafikanter och joggare. Trafikenheten gör i konklusion en sammanfattande bedömning att det inte krävs någon särskild utredning, utan att det redan finns alla möjligheter att inom rådande planering tillskapa möjligheter för löpning till valfria målpunkter. Särskilt tillkommande skyltning och/eller kartmaterial föreslås dock, för att förtydliga lämpliga löpsträckor. Förslaget medför inga större ekonomiska konsekvenser, förutom kostnader för framtagande av eventuell skyltning och/eller kartmaterial.

 • § 7

  Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö. Planområdet är cirka 4,5 hektar och omfattar norra delen av Orminge centrum som är lokalt centrum i Boo. Planområdet avgränsas av Edövägen i söder, Betsövägen i väst, Mensättravägen i öst och Sarvträsk i norr.

  Planförslaget medger att planområdet utvecklas med nya bostäder, lokaler för handel, förskolor samt utvecklade gaturum och offentliga platser. Planförslaget medger totalt cirka 370 tillkommande bostäder, cirka 4200 kvadratmeter bruttoarea handel, cirka 120 tillkommande förskoleplatser och bostäder enligt LSS. Utöver detta medger planförslaget att de befintliga byggnaderna Röda längan och större delen av Ormingehus bevaras. Befintlig skol- och förskoleverksamhet inom Ormingehus kan därmed fortsätta sin verksamhet med cirka 120 förskoleplatser och cirka 130 skolplatser.

  Under samrådet har synpunkter inkommit från ett flertal remissinstanser, bland annat länsstyrelsen, trafikförvaltningen, lantmäterimyndigheten samt Nacka vatten och avfall AB. Synpunkter har även inkommit från kommunala nämnder och intresseföreningar samt från
  Grönskärets samfällighetsförening. Länsstyrelsen har synpunkter på bland annat skäl för upphävande av strandskydd, brist på geotekniskt underlag, att plankartan inte reglerar markhöjder för gator samt att Röda längan inte försetts med skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Kommunstyrelsen förordar att ett avtal angående ny lokalisering av Myrans heldagsskola tas fram inför antagande av planen. De mest förekommande synpunkterna i övrigt berör intrånget i sumpskogsområdet, påverkan på områdets kulturhistoriska intressen, gröna inslag i området samt påverkan på befintliga bostäder i närområdet.

  Efter samrådet har planförslaget reviderats i ett antal avseenden. Kvarter norra Sarvträsk samt norrliggande naturmark har utgått ur planområdet och avses att hanteras i en separat planprocess, där domslut om vattenverksamhet avses inväntas innan planförslaget ställs ut för granskning. Gestaltningsprinciper har tagits fram som reglerar utformning av bebyggelsen med bestämmelse på plankartan. Ett gestaltningsprogram för allmän platsmark i Orminge centrum har även tagits fram som visar inriktning för utformning och gestaltning av gaturum och allmänna platser. Byggrätten har utökats för kvarter södra Sarvträsk för att möjliggöra för inrymmandet av en större livsmedelsbutik. Skydds- och varsamhetsbestämmelser har lagts till byggnaden Röda längan och utformningsbestämmelser för byggnaden har justerats. Plankartan har även kompletterats med markhöjder för gator. I övrigt har ett antal revideringar samt justeringar gjorts av planförslaget. Redaktionella ändringar har gjorts i samtliga planhandlingar.

 • § 8

  I ett förslag från Alliansen genom Gunilla Grudevall-Steen (L) mfl. föreslås att nämnden beslutar att snabbast möjligt få till ett vind- och väderskydd vid den provisoriska busshållplatsen vid Seniorboendet, Danvikshem, Östra Finnbodavägen.

 • § 9

  Den aktuella sträckan innehar mycket riktigt endast ett körfält och trafiken släpps fram växelvis, styrd av trafiksignalreglering. Sträckan är 200 meter lång och 3,5 meter bred.  Trafikmätningen visar att 800 fordon kör utmed sträckan under en vardag och under maxtimmen är det 80 fordon som passerar. Hastigheten ligger på 30 kilometer i timmen.

  Slutsatsen är att det är fullgott trafiksäkert att färdas på den aktuella sträckan.

  De fysiska omgivningarna tillåter dessutom inte hur som helst att man låter anlägga en gångväg eller spång. Den enda möjligheten – att låta bygga en väg i anslutning till och över vattnet – skulle bli alldeles för kostsam i förhållande till den korta vägsträckan och antalet fordonsrörelser. De omständigheter som skulle vara fördyrande är att arbete ska göras på och vid vatten. En gångbana skulle behöva anläggas på en ponton och sedan anslutas till fast mark – en konstruktion som skulle bli mycket kostsam. Att låta anlägga en gångväg på den andra sidan om vägen är inte heller ekonomiskt försvarbart då den sträcker sig utmed ett bergsparti.

 • § 10

  Ett medborgarförslag har inkommit om att Nacka kommun bör bygga någon form av farthinder alternativt sätta upp en fartkamera på Ektorpsvägen. En genomförd hastighetsmätning på Ektorpsvägen som genomfördes under augusti 2018 visar på en bra efterlevnad av den skyltade hastigheten. För att förbättra för gående och cyklister så bygger dessutom kommunen en gång- och cykelbana längs hela Ektorpsvägen. Utmed sträckan mellan Törnrosavägen och Utskogsvägen kommer bland annat en breddning av gångbanan på den västra sidan att genomföras under 2019. Kommunen kommer också att framföra förslag till Trafikförvaltningen/SL om att höja upp övergångstället vid Ektorpsvägen 19. Vad gäller förslaget om fartkameror så har kommunen inte rätt att besluta om var sådana ska placeras, då detta ligger på Trafikverket.

 • § 11

  Älgövägen var i behov av ombyggnad av trafiksäkerhetsskäl, hastigheten efterlevdes inte av trafikanterna och busshållplatserna var inte tillgängliga på ett trafiksäkert sätt. Eftersom fler väljer att bosätta sig permanent på Älgö så har trafiken dessutom ökat slitaget på denna vägsträcka. Utbyggnaden startade hösten 2017 och färdigställdes våren 2018.

 • § 12

  Projektets främsta syfte har varit att hitta en långsiktig utveckling av ett storstadsnära naturområde. Projektet har innefattat två delar, dels att upprätta nyttjanderättsavtal samt skötsel- och kommunikationsavtal med markägaren, dels att utföra åtgärder för att förbättra för friluftslivet. LONA, statligt bidrag för lokala naturvårdssatsningar, söktes 2011 och beviljades av länsstyrelsen. Projektet omfattade bland annat upprustning av vandringsleder, gång- och cykelvägar, entréer och förbättrad information om områdets natur- och kulturmiljövärden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.