Möte 2022-03-22

Kulturnämnden
18:00 - 20:00 Nacka stadshus
 • § 16

  Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan för Henrikdalsbacken på Sicklaön, Nacka kommun. Projektet är beläget på Henriksdals-berget öster om Henriksdalsringens befintliga bebyggelse och innebär att en del av ett obebyggt naturområde tas i anspråk för bebyggelse. Bebyggelse föreslås på båda sidor av Henriksdalsbacken med cirka 450 bostäder, verksamheter och en förskola. Henriksdals-backen får därmed en karaktär av stadsgata med byggnader som omger den på bägge sidor. Bebyggelsen föreslås få mellan två och nio våningar.

  Men hänvisning till argumenten mellan motstående intressen för riksintresse för /kulturmiljö/landskapsbild som beskrivs i planbeskrivningen, är bedömningen att planerad utveckling av Henriksdalsbacken är positiv för utvecklingen av Nacka Stad. Planeringen är i enlighet med översiktsplan.

  Kulturnämnden lämnade yttrande för detaljplaneprogram för Henriksdal som spänner över ett större område och där Henriksdalsbacken ingår (KUN 2017/32). De påpekanden som kvarstår och som är aktuella för denna detaljplan är att siluetten av framtida höga fastigheter tas i beaktan med hänsyn till kulturmiljöprogrammet och riksintresset för kulturmiljövärden. Nya byggnader ska inte i större utsträckning störa vyn från olika håll. Gestaltningen av nya fastigheter ska smälta in i omgivningen och harmoniera med befintlig bebyggelse. Samt att generösa glasytor på bottenplan skapar ljusa gatumiljöer som ger trygghet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.