Möte 2021-06-17

Kulturnämnden
18:00 - 19:10 Nacka stadshus, Jelgava
 •   1

  Tid: Torsdag 17 juni kl. 18:00

  Plats: Nacka stadshus (OBS! Digitalt möte via Teams) Förmöte majoritet: 17.00, förmöte opposition: 17.00

  Politisk beredning: Tisdag 8 juni 2021, kl. 17.00 (lokal Kisumu, Nacka stadshus) (OBS! Digitalt möte via Teams)

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5
 •   6
 •   7

  Alla kulturverksamheter har försiktigt öppnat för allmänheten enligt beslut som tidigare fattats på kulturnämnden (KUN 2020/123-25). Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens föreskrifter för fritids-och kulturverksamhet och begränsar antalet besökare som vistas samtidigt i lokalerna enligt trängselföreskriften.

  Verksamheter för barn samt konst och kulturvandringar fortsätter som tidigare och enlighet med bilagan Specifika åtgärder för kulturverksamheter i Nacka daterad 2021-04-14 (KUN 2020/123-23).

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Alla nämnder har av kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragits att göra en översyn av styrande dokument inom sina egna ansvarsområden, och meddela kommunstyrelsen om de styrande dokumenten ska kvarstå, revideras eller upphävas. Efter genomgång av samtliga dokument inom kulturnämndens område, kan det konstateras att vissa dokument är i behov av revidering och upphävande.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Utifrån en översyn av kulturnämndens delegationsordning kan det konstateras att det inom det allmänna området finns ett behov av att införa nya delegationspunkter. Detta utifrån bland annat lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som innebär att kulturnämnden behöver fatta beslut i ärenden inom området.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall Kulturnämnden. Årsrapporten sammanfattar de aktiviteter som genomförts under året och följer upp kommunens 12 prioriterade fokusområden inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden i stort har anpassat sig till dataskyddsförordningen inom samtliga områden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  I kulturnämndens reglemente ingår långsiktig planering av kulturlokaler. Sedan sommaren 2020 bedriver Fisksätra Folkets Hus sin verksamhet i temporära lokaler på mark som ska bebyggas med bostäder. Hyresavtalet med Stena fastigheter löper till 2024-05-31 och fastighetsägaren ska tillsammans med kommunen planera för nya lokaler. Stena Fastigheter ska utveckla centrumanläggningen och därmed finns möjligheter att se över bibliotekets lokaler. Hyresavtalet för Museet Hamn löper ut 2027 och framtida lokaler behöver analyseras. I Fisksätra finansierar kulturnämnden idag lokaler för bibliotek, Fisksätra Folkets Hus och Museet Hamn på totalt 2500 kvadratmeter och hyran för dessa lokaler uppgår till cirka 9 miljoner kronor per år.

  En genomlysning med avseende på olika alternativ för framtida lokaler behöver göras i samspel med olika enheter. Inriktningen i utredningen bör vara att verka för möjligheter till samnyttjande samt att skapa effektiva lokaler, väl anpassade för olika behov inom kulturverksamhet. Lokaler i Fisksätra som nyttjas för bland annat kulturskoleverksamhet berörs av hyresavtal som upphör, dessa aspekter måste beaktas i planeringen. I utredningsarbetet behöver en dialog initieras med de tre verksamheterna. En medborgardialog behövs för att ta del av olika målgruppers perspektiv på kulturlokaler. Framtida kulturlokaler skapar attraktiva inslag i stadsmiljön med hög närvaro över dygnet vilket ger en trygg miljö för boende i Fisksätra.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Motionärerna föreslår kommunen att göra en inventering för att fastställa vilka av kommunens föreningar och organisationer som är utformade för att kunna ta emot och erbjuda stöd till personer med funktionsvariationer.

  Kulturnämnden har olika sätt att stötta föreningar och verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. För att erbjuda målgruppen ett så brett och varierat utbud som möjligt ger nämnden både ekonomisk stöttning i form av bidrag till föreningar och verksamheter samt ingår i regionala nätverk och samarbeten.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  I Älta centrum pågår planeringen av en ny centrumbildning. Med Wallenstam fastigheter AB har kommunen tecknat en överenskommelse om nytt hyresavtal för ersättningslokaler för Älta bibliotek, Älta Kulturknut och Älta fritidsgård vars lokaler rivs i samband med stadsutvecklingsprojektet. För att ta fram förslag på nya lokaler har ett samverkansprojekt drivits sedan 2017 där de aktuella verksamheterna deltagit tillsammans med kultur- och fritidsenheten, enheten för fastighetsförvaltning och fastighetsägaren. Vintern 2018 tecknads en överenskommelse kring nya lokaler med fastighetsägaren. Efter att ha lyssnat in olika synpunkter har omtag skett och den slutliga dispositionen av lokalerna stämmer i hög grad överens med det förslag, av arkitektbyrån Nypon, som verksamheterna tagit fram och som presenterade vintern 2019. I augusti 2020 tecknades en överenskommelse om nytt hyresavtal med fastighetsägare och kulturnämnden fick ta del av informationen vid nämndens möte i den 28 augusti. Ny hyra fastställdes av kommunstyrelsen via kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KFKS 2020/745). Politikerinitiativet föreslår nu att ytterligare två lägenheter tas i anspråk och adderas i kultur- och fritidskvarterets yta för att gå aktörerna till mötes och skapa bra samnyttjande och trygghet. Bedömningen är att de lokaler som ingår i det avtal som slutits tillfredsställer de funktioner som finns för bibliotek och kulturverksamhet. Processen är inne i detaljplanering av lokalerna och flytt till nya lokaler planeras till hösten 2024.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 april i år att anta ett reviderat reglemente för kundval som börjar gälla från och med den 1 augusti. Revideringarna består i huvudsak av utökade sanktionsmöjligheter vid brister hos anordnare samt formaliaändringar. Som en del i implementeringsarbetet föreslås nu kulturnämnden besluta att ersätta de nuvarande generella auktorisationsvillkoren i kundval för kulturskola med de generella auktorisationsvillkoren 1-27 såsom de angivits i avsnitt 2 i reviderat reglemente. Ändringen gäller från och med den 1 augusti i år. Kulturnämnden föreslås även besluta att ge kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att senast den 31 oktober 2021 återkomma med en redovisning och förslag för tillkommande ändringar av de specifika auktorisationsvillkoren. Redovisningen väntas främst bestå i hur, och om, utökade sanktionsmöjligheter ska användas vid brister hos anordnaren men även andra eventuellt tillkommande områden som föranleder ändring med anledning av det nya reglementet.

 •   15

  - Delegationsbeslut ansökan om lilla projektstödet, Allianskyrkan i Älta, 25 000 kr, KUN 2021/67, 2021-05-25
  -Delegationsbeslut ansökan om lilla projektstödet, Darra musik och dans, 20 000 kr, KUN 2021 / 65, 2021-05-25
  - Delegationsbeslut ansökan om lilla projektstödet, 10 000 kr, Musikkraft, KUN 2021 / 63, 2021-06-03
  - Delegationsbeslut ansökan om lilla projektstödet, Silja Levander, enskild firma, 20 000kr, KUN 2021/79, 2021-06-10
  - Delegationsbeslut ansökan om lilla projektstödet, Teater Fredag, 25 000 kr, KUN 2021 / 64, 2021-06-09
  - Beslut gällande ansökan om projektstöd från Fisksätra Museum, KUN 2021 / 23, 2021-04-30

 •   16

  - Boverkets beslut om bidrag enligt förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler – Boo Folkets hus
  - Avsiktsförklaring av kommunstyrelsens ordförande gällande investeringsbidrag – Boo Folkets hus
  - Skrivelse från Dieselverkstadens bibliotek den 15 juni 2021
  - Politikerinitiativ från Richard Wendt (M) - Utred/följ upp verksamheten Museum Hamn

 •   17
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.