Möte 2020-10-20

Kulturnämnden
18:00 - 18:45 Nacka stadshus
 •   1

  Dag

  20 oktober 2020

  Tid

  Kl. 18.00

  Plats

  Nacka stadshus

  Ordförande

  Richard Wendt

  Nämndsekreterare

  Johanna Balic

  Politisk beredning

  13 oktober 2020, kl 17.00, lokal Kisumu

  Gruppmöte

  20 oktober 2020, majoriteten kl 17.00-18.00 lokal Nackasalen

  oppositionen kl 17.00-18.00 lokal Kisumu

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  På grund av den rådande situationen med pandemin Covid-19 har kulturnämnden avsatt extra resurser för kulturaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka under sommarlovet. Den ordinarie sommarlovsverksamhet som kulturnämnden finansierar följs upp inom ramen för verksamhetsuppföljning och är inte inkluderade i denna rapport.

  Redovisningen från verksamheterna visar att barn och ungdomar har haft möjlighet att ta del av ett mycket varierat utbud av olika kulturaktiviteter under hela sommaren. Aktiviteter erbjudits inom områden kreativt skapande, film, TV, läsfrämjande, dans, sång, teater/drama, musikal, friluftsliv, rollspel. Sammanlagt hade de extra insatta sommarlovsaktiviteterna haft 530 mycket nöjda deltagare upp till 19 år.

  Aktiviteterna har i högre grad bidragit till personlig utveckling, till att skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund, vilket i sin tur främjar integrationen, till att öka ungas fysiska aktivitet men framförallt har de insatserna bidragit till att barn och unga i Nacka har haft kul under sommaren.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Kulturskolorna i Nacka utvärderas årligen enligt metoden Våga Visa kulturskola. Det är ett kommunsamarbete om utvärdering som, utöver det professionella perspektivet genom kollegiala observationer, även visar elevernas bild genom enkätundersökningar och medarbetarnas syn på verksamheten genom självvärderingar. De kollegiala observationerna inom Våga Visa kulturskola är en kvalitativ utvärderingsmetod med syfte att ge underlag för utveckling till respektive kulturskola. Under våren 2020 genomfördes en kollegial observation i kulturskolan Saltsjöbadens Teater. Observatörernas samlade bedömning är att verksamheten i Saltsjöbadens Teater är välstrukturerad, stabil och trygg för eleverna, vilket gynnar kreativitet och fantasi i det konstnärliga skapandet. Verksamheten bedöms hålla en god, till mycket god, kvalitet inom tre av metodens fyra målområden. Det fjärde målområdet, Samverkan, bedöms vara tillfredställande. Därmed visar rapporten att Saltsjöbadens Teater håller en hög kvalitet totalt sett och har kommit långt i sin utveckling av verksamheten.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Motionärerna påtalar i motionen att kommunen, som inte äger byggnaden Danvikens hospital, är ansvarig för miljön, för kommunens kulturhistoria och för framtida generationers bildning. I motionen föreslås att kommunen ska ta hand om sitt kulturarv och förvalta det för framtiden innan byggnaden förfaller än mer. Vidare föreslås att kommunen utreder möjligheterna att köpa hospitalsbyggnaden och förutsättningarna för ett kulturcentrum i byggnaden. Utredning av köp av byggnaden hanteras av enheten för fastighetsförvaltning. Utredning med anledning av förslagen i motionen resulterar i att kommunen vidtagit de åtgärder som är möjliga för att se till att byggnadens kulturhistoriska värde bevaras med beaktande av att fastigheten ägs av extern aktör. Utredningen visar vidare att utredning av ytterligare nyetableringar av kulturcentra i kommunen och i Sicklaområdet inte bedöms kunna prioriteras då nya projekt som kan komma att möjliggöra utökad kapacitet av lokaler och ytor för kulturverksamhet av kulturcentrumtyp redan är planerade. Redan planerade projekt bedöms kunna svara upp mot behovet av nya kulturcentrum i kommunen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Motionären föreslår att kommunen får i uppdrag att undersöka möjligheten till ett lokalhistoriskt konst- och bildprogram på olika platser där bilder och förklaringar kan ge perspektiv på platsen. Programmet skulle också kunna kompletteras med information nåbar via QR-kod.

  I Nacka kommun kan medborgare ta del av historiska bilder och berättelser via Nackas lokalhistoriska arkiv. I enhetens utredning noteras att kulturhuset Dieselverkstaden givits i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett mindre pilotprojekt inom befintligt avtal om att förvalta och tillgängliggöra det lokalhistoriska arkivet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Motionärerna pekar på att Nacka kommun har infört en modell med flera privata aktörer som levererar välfärdstjänster, och att kommunen i och med detta har försökt reglera bort sitt ansvar för att verksamheten bedrivs med rimliga förutsättningar. Motionärerna menar att det inte finns några krav gällande personalens villkor i avtalen med kommunen, och att det inte finns några riktlinjer om att fullfölja utbetalningar som ställts in till följd av pandemin. Motionärerna vill därför att kommunens kulturavtal ska förstärkas med en krisklausul som säkerställer ett ansvarsfullt agerande mellan kommunen och kulturaktörerna. Vidare vill motionärerna att kommunens avtal med externa aktörer förutsätter bra villkor för de som anlitas i verksamheterna.

  I avtalen med driftsaktörerna inom kulturnämndens ansvarsområde regleras arbetsmiljöansvaret. Lagar, kommunala beslut och riktlinjer ska efterlevas och avvikelser som påverkar verksamheten ska snarast meddelas till kommunen. Enligt avtal förbinder sig leverantörerna att förebygga skador och tillbud som kan drabba personal. Leverantörerna förbinder sig även att ha erforderliga försäkringar för sin verksamhet. Kulturnämndens bedömning är att ovan regleringar i avtalen ger förutsättningar för bra arbetsvillkor.

  Det är svårt att definiera och avtala om kriser, därför bör man inte på förhand definiera vad som utgör en kris, utan snarare hänvisa till oförutsedda händelser som medför att endera parten inte har möjlighet att uppfylla avtalet med rimliga medel och resurser. Det vanliga är därför att man avtalar om ”force majeure”, det vill säga oförutsedda och extraordinära händelser som inverkar på möjligheterna att uppfylla ett avtal. I nämndens driftsavtal som upphandlats avtalas om ”force majeure”, vilket bedöms tillräckligt i händelse av kris.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Kulturnämnden har avtal med föreningen Fisksätra Folkets Hus gällande lokalbokning och drift av kulturhuset Fisksätra Folkets Hus sedan år 2011. Kulturnämnden har hyrt kulturhuset sedan det byggdes år 2009. Kulturhusets ytor är en del i fastigheten Nacka Erstavik 26:248. Den 2 september 2019 överlät Nacka kommun samma fastighet till Fastighets AB Josefina c/o Stena Fastigheter. Tillfälliga lokaler för kulturhuset Fisksätra Folkets Hus har skapats genom en paviljonglösning i anslutning till Fisksätra Centrum. Inflyttning i de temporära lokalerna skedde i juni 2020 och beräknad hyrestid uppgår till fem år. I samband med överlåtelsen kom kommunen och Stena Fastigheter även överens om att initiera ett arbete gällande kommunens långsiktiga behov av kulturhus i Fisksätra. Dessa diskussioner påbörjades under våren 2020 och pågår alltjämt. I diskussionerna medverkar såväl Stena Fastigheter som Nacka kommun, med representanter från enheten för fastighetsförvaltning och kultur- och fritidsenheten, liksom representanter för Fisksätra Folkets Hus och Fisksätra bibliotek. En del i det fortsatta arbetet är att utreda kommunens totala behov av lokaler för en bredd av kulturverksamheter, vilket inkluderar ställningstaganden kring total yta, strategisk placering, resurseffektivt samnyttjande och drift.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  I politikerinitiativet föreslås att möjligheterna att ta fram en jubileumsbok utreds. Under 2020 har det utsetts en grupp tjänstemän, inklusive kultur- och fritidsdirektören, enhetschef för kommunikationsenheten med flera som kommer att koordinera firandet av Nacka 50 år. Kommunikationsaktiviteter runt firandet kommer att pågå under hela 2021 och därav noteras att det redan pågår ett arbete i linje med att utreda möjligheterna för en eventuell bok. Bedömningen är att det är av stor vikt att planerade aktiviteter även inkluderar aktiviteter som specifikt riktar in sig Nackas barn och unga. Kulturnämnden noterar att kulturhuset Dieselverkstaden och museet Hamn i samverkan med det lokala kulturarvsnätverket fått uppdrag att ta fram förslag till planering av aktiviteter för att sprida av kulturnämnden framtagna böcker och för att sprida kunskaper om Nackas historia, nutid och framtid till olika målgrupper under året då Nacka firar 50 år som kommun.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan för Pylonen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun.

  Kulturnämnden ser positivt på utveckling av området i Västra Orminge längs Skarpövägen som med en nybyggnation successivt ökar i attraktivitet och vill härmed lämna följande synpunkter:

  Ingreppet i kulturmiljön bedöms bli litet i och med att exploateringen planeras mellan befintlig bebyggelse och kringgående trafik. Beträffande gestaltningen av fasadernas material och färgsättning välkomnar enheten förslaget i detaljplanen med fasader av skiffer och byggnadsdetaljer såsom fönsterbågar som målas med en accentuerad kulört och som förstärker samverkan mellan dåtid och nutid. Vid all nybyggnation i området bör hänsyn tas till det kulturhistoriska värdet i den befintliga bebyggelsen med dess väl sammanhållna formgivning med lamellhus och punkthus i låg höjd i varierande gruppering i samspel med naturen och terrängen. Nämnden önskar fortsatt information kring kommande gestaltningsprogram i senare skeden av arbetet med framtida fastigheter.

  Därutöver påpekas vikten av att planera för säkra gång- och cykelvägar för alla barn och ungdomar som ska ta sig till skolor och olika fritidsaktiviteter.

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse för bostäder utmed Skarpövägen i Västra Orminge. Bebyggelsen ska utgöra en ny årsring men samtidigt vara en välintegrerad del i den befintliga bebyggelsestrukturen i Västra Orminge. Planförslaget medger en utveckling av cirka 200 nya bostäder i fem punkthus i sju våningar.

  Gestaltning regleras med utformningsbestämmelser som bland annat reglerar att fasadmaterial ska vara skiffer, accentfärg, samt rytmisk fönstersättning i vertikala band. Byggnaderna planares för att ha valmade eller platta tak.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  - Delegationsbeslut beviljande av Lilla projektstödet 2020, 10 000kr, KUN 2020/103, 2020-09-23
  - Delegationsbeslut beviljande av Lilla projektstödet 2020, 25 000kr, KUN 2020/111, 2020-10-08
  - Delegationsbeslut beviljande av Lilla projektstödet 2020, 12 000kr, KUN 2020/110, 2020-10-08
  - Delegationsbeslut beviljande av Peng direkt 2020, 10 000kr, KUN 2020/21, 2020-10-14
  - Ordförandebeslut - Deltagande i SKR:s kulturkonferens den 13-14 oktober 2020, KUN 2020/107, 2020-10-02

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  - Rapport från Region Stockholm, kulturförvaltningen ”Sammanfattning och analys av regionala dialoger 2020” den 31 augusti 2020

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.