Möte 2022-04-20

Fritidsnämnden
16:30 - 17:25 Vår Gård
 •   1

  Politiskberedning 6 april,  kl 9:00-9:30 Teamsmöte

   

  Sammanträde 20 april, kl 16.30, Vår Gård, Saltsjöbaden

   

 •   2

  • Upprop
  • Justering
  • Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor
  • Anmälan av jäv

 •   3

  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska särskilt verksamhetsbidrag stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning eller stötta långsiktiga satsningar för folkhälsa och öppen verksamhet.

  Sista ansökningsdag för verksamhet under 2022 var den 25 februari 2022. Vid detta tillfälle hade det inkommit 16 ansökningar om särskilt verksamhetsbidrag. Den totala budgeten för bidraget 2022 är 1 207 000 kronor.

  Av 16 inkomna ansökningar föreslås 15 beviljas särskilt verksamhetsbidrag med ett totalt belopp om 756 250 kronor. En ansökan föreslås avslag då syftet med ansökan inte i tillräckligt hög grad uppfyllt riktlinjerna för verksamhetsbidraget samt verksamheten bedöms erhålla andra stöd i tillräcklig omfattning.

  Föreningarna har ansökt om bidrag för sociala aktiviteter, idrottsaktiviteter, intressepolitiskt arbete och satsningar för att öka möjligheter till aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning och ökad folkhälsa i Nacka.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya verksamhetsformer och nå nya grupper.

  Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under andra halvåret 2022 var den 25 februari. Vid detta tillfälle hade det inkommit 8 ansökningar om projektbidrag. Den totala budgeten för projektbidraget är för 2022 350 000 kronor. Av 8 inkomna ansökningar föreslås 4 beviljas projektbidrag med ett totalt belopp om 129 000 kronor. Om nämnden beslutar i enlighet med enhetens förslag återstår således 221 000 kronor av projektbidragets budget att fördela under årets andra ansökningsperiod.

  Föreningarna har under årets första ansökningsperiod ansökt om projektbidrag för bland annat utbildningsinsatser, lovverksamhet och uppstart av en kampsportssektion.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts på timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av anläggningar.

  Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar. Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av anläggningar.

  Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar.

  För 2022 är sammanlagt 500 000 kronor avsatt för att dela ut i investeringsbidrag. Under årets första ansökningsperiod har det inkommit fyra ansökningar från tre föreningar om totalt 209 500 kronor.

  Om fritidsnämnden beslutar enligt enhetens förslag beviljas investeringsbidrag om totalt 142 000 kronor och således återstår 358 000 kronor till höstens ansökningsperiod.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Det nya fritidsgårduppdraget med tre upphandlade driftaktörer började gälla från och med den 1 mars 2021. Sammanlagt gjordes 37 000 besök vid Nacka kommuns fritidsgårdar under perioden 1 mars till 31 december 2021. Pandemin påverkade fritidsgårdarnas möjligheter att utföra verksamhet enligt avtal och locka nya besökare till fritidsgårdarna. Veckovis bedrevs 28,5 mer verksamhetstimmars än vad kommunen har kravställt. Besöksstatistiken per dag varierade från i genomsnitt 20-40 deltagare per gård under 1 mars-31dec 2021, där de lägre besöksantalen härrör från de mindre gårdar med mindre öppethållande. Varje fritidsgårdsaktör hade minst en gård som nådde intervallet för jämn könsfördelning. Med stöd från innovationspotten utvecklades fritidsgårdsverksamheten för att ytterligare tilltala målgruppen. Fritidsgårdsaktörerna samarbetade i flera projekt och etablerade nya externa samarbeten för att nå nya besökare och utveckla verksamheterna. Tillsammans med Nackanätverket genomfördes en enkät bland fritidsgårdsbesökarna under året, som visade att knappt 94 procent av besökarna var nöjda med fritidsgården. Knappt 90 procent upplevde gården som en helt och hållet, eller näst intill, perfekt fritidsgård. Resultaten från undersökningen visade på hög måluppfyllelse gällande de 12 mål som formulerades för fritidsgårdsverksamheten inför upphandlingen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7
 •   8

  Sidney Holm (M)

  Övrig fråga : Hur mycket kostar en ridlektion för ett barn för kommunen?

 •   9 Ladda ner alla filer under punkten
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.