Möte 2022-03-23

Fritidsnämnden
18:00 - 20:15 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde 23 mars, kl 18 .00. Nacka stadshus, Lokal Orminge

   

   

  Det kommer att finnas möjlighet för ledamöter med särskilda skäl att delta i sammanträdet på distans.

  Anmäl till heidi.swahn@nacka.se om du avser att

  • deltar på plats i nacka stadshus
  • deltar digitalt via teams
  • har förhinder att delta på sammanträdet

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   3

  Nacka Vattenskidklubb (NVSK) inkom i november 2021 med en ansökan till fritidsnämnden om 400 000 kronor för att köpa in en ny dragbåt till föreningen.

  Kostnaden för att köpa in dragbåten är 925 000 kronor. Föreningen beviljades under 2021 ett anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet om 400 000 kronor för inköp av ny dragbåt.

  Enheten föreslår att fritidsnämnden beviljar NVSK 80 000 kronor i ett riktat bidrag.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  I fritidsnämndens uppdrag ligger att redovisa kapacitetsutredningar kring behov av idrottsanläggningar. I uppdraget ingår att regelbundet uppdatera den samt att förbättra utredningarna. I kapacitetsutredningen 2022 görs en uppdatering av 2019 års kapacitetsutredning (FRN 2019/50).

  Fram till 2040 finns 37 identifierade nya idrottsanläggningar varav 22 är kapacitetshöjande. Totalt innebär detta investeringar på cirka 2,3 miljarder fram till 2040. Befintliga och nya anläggningar utvecklas så att de kan nyttjas så flexibelt och resurseffektivt som möjligt. Tillgången till idrottsanläggningar kommer att vara fortsatt god – men variera mellan olika delar av kommunen.

  Målgruppen barn och unga 7 - 20 år är i fokus och kommer att växa med cirka 49 procent från 20 442 till 28 871 från 2020 till 2040. Jämförelser med kommuner i Stockholmsområdet ger möjlighet att göra olika analyser kring nyckeltal främst baserat på antal barn och unga 7-20 år per anläggning. När nya anläggningar byggs förbättras succesivt nyckeltalen för sporthallar och bollspelarplaner. Med samma antal ishallar som idag och beräknad ökning av antal aktiva kommer nyckeltalet för Nacka bli högre men ligga i paritet med andra kommuner i Stockholmsområdet. En ny simhall planeras i Myrsjö och en ny ersättningshall på Järlahöjden. Nyckeltalen för simbanor i Nacka förbättras när fler 25-meters simbanor adderas.

  En analys av tillgången till träningstimmar per aktiva för fotboll visar att antalet träningstimmar per aktiv minskar fram till 2040, främst på Sicklaön. Med en modell med utgångspunkt från Stockholms Fotbollsförbund visar en fördjupad analys av fotbollsplaner baserad på antal aktiva, lag, träningsyta och träningstillfällen fördelat på tillgängliga träningstimmar per vecka att det finns tillgänglig kapacitet i Nacka. Beräkningsmodellen baseras på att barn 7 – 9 år tränar på 5-spelarplaner och att alla 11-spelarplaner delas upp i tre 7-spelarplaner. 2021 är nyttjandegraden på 5-spelarplaner låg i alla kommundelar.

  Utredningen visar på olika framtida behov av fördjupade analyser av:

  Fritidsgårdar

  Fördjupad analys av inomhusidrotter som gymnastik, handboll, basket, innebandy, kampsport

  Analys av jämställdhetsperspektiv på planerade anläggningar

  Ridsport

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling.
  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska innovationspotten stimulera fritidsgårdar att utveckla sin verksamhet i och utanför den fysiska fritidsgården för att skapa en attraktiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar i 13-19 års åldern i Nacka kommun.

  Sista ansökningsdag för att söka medel ur innovationspotten på vårterminen var månadsskiftet februari/mars. Vid detta tillfälle hade det inkommit sex ansökningar om medel från innovationspotten. Budgeten för vårens innovationspott är 125 000 kr. Totalt ansökte aktörerna om medel på 138.800 kr.

  De inkomna ansökningarna föreslås beviljas stöd med ett totalt belopp om 125 000 kronor. En av aktörerna föreslås få avslag i sin ansökan, då projektet till viss del uppfylls inom ordinarie verksamhet och en förening har uppdragits att anordna öppen idrott för flickor i närområdet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Fritidsnämnden hyr en lokal i Fisksätra centrum av Stena fastigheter. 2015 ingick fritidsnämnden en överenskommelse med föreningen Darra Musik och Dans, om att axla ett värdskap för aktivitetslokalen i Fisksätra centrum, med samordning av olika intressen i lokalen. Åtagande innebar att föreningen skulle ta ett övergripande ansvar för lokalen och dess utrustning, samt ha en samordnande funktion för de föreningar som bedrev verksamhet i lokalen. Enligt överenskommelsen skulle föreningen också svara för en viss öppen verksamhet i lokalen. Den öppna verksamheten skulle ledas och organiseras av en anställd fritidsledare, som i samarbete med andra ideella föreningsledare skulle erbjuda en öppen verksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år. Den öppna verksamheten skulle erbjudas under minst 10 timmar per vecka fördelat på minst tre dagar i veckan under tiden 1 september till sista maj. Uppföljningen av föreningen visar att föreningen har uppfyllt alla delar i överenskommelsen och därutöver erbjudit mer öppen verksamhet än vad som överenskommits. 7920 besök genomfördes i aktivitetslokalens öppna verksamhet under 2021. 2772 av flickor (35 %) och 5148 av pojkar (65%). Verksamheten har erbjudit ett varierat fritidsutbud för många barn och ungdomar i Fisksätra.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Sedan år 2011 har föreningen Darra Musik och Dans bedrivit öppen idrottsverksamhet i Fisksätra sporthall. När den öppna idrottsverksamheten startade 2006 var ett av motiven att minska den skadegörelse som fanns i och runt Fisksätra sporthall. Överenskommelsen innebär att föreningen ska bedriva öppen idrottsverksamhet med minst tre tillfällen per vecka, förlagt på vardagar efter kl. 20.00, under 30 skolveckor, med minst två timmar per öppet per tillfälle för åldersgruppen 17 – 24 år samt minst fyra timmars verksamhet på lördagar under 30 skolveckor för åldersgruppen 13 – 18 år. För åtagande erhåller föreningen ett årligt stöd om 318 000 kronor. Uppföljningen visar att föreningen har uppfyllt alla delar i överenskommelsen och därutöver arrangerat mer öppen idrottsverksamhet än vad som överenskommits. 7200 besökare deltog vid den öppna idrotten under 2021, 40% flickor och 60% pojkar. I slutet av 2021 genomfördes en undersökning av deltagarna i den öppna idrotten i Fisksätra sporthall, som visade att 97% av deltagarna var nöjda och att 94 % kände sig trygga i verksamheten. Enheten bedömer att verksamheten är attraktiv och betydelsefull för en stor grupp av ungdomar i Fisksätra.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer erbjuder äldre personer som bor på särskilda boenden cykelturer i specialbyggda trehjuliga lådcyklar, rickshaws. Verksamheten bygger på att utsedda koordinatorer på särskilda boenden samordnar volontärer och boende som vill ut och cykla.

  Särskilt boende för äldre är i Nacka kommun en kundvalsstyrd verksamhet och utförs av anordnare inom respektive kundval. Enligt auktorisationsvillkoren för kundval ska särskilda boenden erbjuda gruppaktiviteter och individuella aktiviteter som stärker den enskildes fysiska och psykiska förmågor. Aktiviteterna ska planeras utifrån kundernas önskemål men kundvalsvillkoren specificerar inte vilka aktiviteter som ska erbjudas. Redan idag erbjuder en del särskilda boenden cykelturer för sina kunder.

  Fritidsnämnden har ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Fritidsnämnden ser positivt på att särskilda boenden erbjuder cykling som en aktivitet men anser att det är upp till varje anordnare inom kundvalet för särskilda boenden att själva besluta om medlemskap i föreningen och föreslår därför Kommunfullmäktige att avslå förslaget i motionen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Fritidsnämnden yttrar sig över detaljplanen för att bevaka att medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser tillgodoses. Fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan för Henrikdalsbacken på Sicklaön, Nacka kommun. Projektet är beläget på Henriksdalsberget öster om Henriksdalsringens befintliga bebyggelse och innebär att en del av ett obebyggt naturområde tas i anspråk för bebyggelse. Bebyggelse föreslås på båda sidor av Henriksdalsbacken med cirka 450 bostäder, verksamheter och en förskola med fyra till sex avdelningar. Henriksdalsbacken får därmed en karaktär av stadsgata med byggnader som omger den på bägge sidor.

  Men hänvisning till argumenten mellan motstående intressen, riksintresse för /kulturmiljö/landskapsbild som beskrivs i planbeskrivningen, är bedömningen att planerad utveckling av Henriksdalsbacken är positiv för utvecklingen av Nacka Stad. Planeringen är i enlighet med översiktsplan.

  Fritidsnämnden yttrande sig för det detaljplaneprogrammet för Henriksdal som spänner över ett större område där Henriksdalsbacken ingår (FRN 2017/29). I yttrandet från 2017 påpekas vikten av fortsatt god möjlighet gällande tillgången till ytor för rekreation, vilket kvarstår. Det är av intresse att bevara ytor som ger möjlighet till spontant utövande av olika aktiviteter som till exempel klättring. Ett förslag är att göra en analys kring hur rörelsefaktorn i förändras inom hela området för detaljplaneprogrammet Henriksdal.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Fritidsnämnden yttrar sig över detaljplanen för att bevaka att medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser tillgodoses. Fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över samråd för Skarpnäs naturreservat.

  Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation.

  Det är positivt att naturområden för rekreation och olika möjligheter till motion bevaras i alla kommundelar. Möjligheten att röra sig spontant är viktig och främjar god hälsa för alla åldrar. Orientering lockar många människor och är gynnsamt för folkhälsan. Det är angeläget att orienteringens behov beaktas när naturreservat inrättas. Cykling är en sport som växer och just cykling i terräng som skogsmark är populärt. Det är av intresse att se var aktiva inom denna sport kommer att kunna utöva sin sport.

  Information till föreningar i närmiljön behövs för att informera om nya restriktioner för till exempel tävlingar. Detta berör främst orientering men även andra föreningar kan vara aktuella.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Medborgarförslaget är att kommunen ska anlägga en skatepark i Älta. Medborgaren ger ett par olika förslag på placering i Älta. Enheten har tidigare föreslagit en yta för skejt på Älta IP, något som fotbollssektionen i Älta IF motsatte sig. Fritidsnämnden återremitterade ärendet med uppdraget att hitta en annan plats i Älta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har undersökt andra platser men konstaterar att det inte finns någon annan idrottsmark i Älta där det är möjligt för fritidsnämnden att anlägga en yta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har varit i kontakt med enheten för offentlig utemiljö i frågan då även de har fått in förslag om skejtytor i Älta som de utreder. Två ytor i Älta är identifierade och kommer att hanteras vidare inom Natur- och trafiknämndens mål och budgetprocess.

  Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden, mot bakgrund av det arbete som görs inom Natur och trafiknämnden, att notera att det pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i medborgarförslaget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Medborgarförslaget är att kommunen ska anlägga en skatepark i Älta, antingen på Älta IP i Älta centrum. Enheten har tidigare föreslagit en yta för skejt på Älta IP, något som fotbollssektionen i Älta IF motsatte sig. Fritidsnämnden återremitterade ärendet med uppdraget att hitta en annan plats i Älta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har undersökt andra platser men konstaterar att det inte finns någon annan idrottsmark i Älta där det är möjligt för fritidsnämnden att anlägga en yta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har varit i kontakt med enheten för offentlig utemiljö i frågan då även de har fått in förslag om skejtytor i Älta som de utreder. Två ytor i Älta är identifierade och kommer att hanteras vidare inom Natur- och trafiknämndens mål- och budgetprocess.

  Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden, mot bakgrund av det arbete som görs inom Natur och trafiknämnden, att notera att det pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i medborgarförslaget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Medborgarförslaget är att kommunen ska anlägga en skatepark i Älta, antingen på Älta IP i Älta centrum. Enheten har tidigare föreslagit en yta för skejt på Älta IP, något som fotbollssektionen i Älta IF motsatte sig. Fritidsnämnden återremitterade ärendet med uppdraget att hitta en annan plats i Älta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har undersökt andra platser men konstaterar att det inte finns någon annan idrottsmark i Älta där det är möjligt för fritidsnämnden att anlägga en yta för skejt. Kultur- och fritidsenheten har varit i kontakt med enheten för offentlig utemiljö i frågan då även de har fått in förslag om skejtytor i Älta som de utreder. Två ytor i Älta är identifierade och kommer att hanteras vidare inom Natur- och trafiknämndens mål- och budgetprocess.

  Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden, mot bakgrund av det arbete som görs inom Natur och trafiknämnden, att notera att det pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i medborgarförslaget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Nacka kommun har under åren 2019 – 2021 ingått i ett regionalt samarbete kring en kartingbana i Järfalla kommun. Samverkan genom detta kommunövergripande avtal föreslås förlängas från 2022 till och med 2025.

  Järfälla Motorklubb driver en kartingbana i Stäket, i Järfälla kommun.

  Sedan 2019 är markarrendet 1,2 mkr, varav 750 tkr är kommunernas andel genom det regionala samarbetet.

  För närvarande är 12 kommuner anslutna. Dessa delar på kostnaden baserat på andel åkare från respektive kommun. Nacka kommuns andel 2022 beräknas bli 45 455 kronor.

  Antalet åkare från Nacka kommun är 6 och totalt gjorde de 89 åk tillsammans under 2021, det blir en kostnad på 7 575 kr per åkare eller 510 kr per åk.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15
 •   16

  Revisionsplan för Nacka kommun 2022

  Aktuellt från Nackas kommunala fritidsgårdar, Nyhetsbrev 1

  För ett grönare Nacka, Uppmaning till de politiska partierna i Nacka kommun inför valet2022

  Inbjudan Offentlig Idrottsarena 12 maj 2022

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.