Möte 2022-02-16

Fritidsnämnden
18:00 - 19:40 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde 16 februari, kl 18 .00. Nacka stadshus

  Ordförande, direktör och nämndsekreterare deltar i stadshuset. Övriga ledamöter och handläggare deltar via Teams

 •   2

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   3
 •   4

  FRN har för närvarandet 19 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är fem fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och fem sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2022 fram till 2028.

  Sedan föregående rapport (tertial 2 år 2021) har 4 st projekt färdigställts, nämligen 5-spelarplan på Kvarnholmen, flytt av Fisksätra fritidsgård till Viktor Rydbergs skola, Kvarnholmens sporthall samt gymnastiksal på Jensens skola i Sickla/Plania.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  En mål- och resultatstyrd verksamhet förutsätter att det finns en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. I detta ärende redovisas en plan (bilaga 1) för nämndens uppföljning av olika områden och när under året resultaten från de olika uppföljningarna kommer att redovisas för nämnden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6
 •   7

  Inför 2021 infördes en ny internhyresmodell i kommunen. För fritidsnämnden har det bland annat inneburit att 12 gymnastiksalar och 14 sporthallar i sin helhet har tillförts nämndens verksamhetsområde. Nytt för nämnden blev då ansvaret för lokaldrift, städning, hantering av skadegörelse i lokalerna, lås och larm och lös inredning såsom redskap för såväl skolans som föreningslivets behov.

  Införandeprojektet av ett nytt boknings- och bidragssystem har pågått under hela 2021. Parallellt har projektet visat på utvecklingsbehov av flera kommunövergripande system och arbetsprocesser.

  Den första juli infördes kommunens nya riktlinjer för föreningsbidrag. En av de största förändringarna är att aktivitetsbidraget ska baseras på individuella närvarotillfällen istället för gruppsammankomster.

  Coronapandemin har under året präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Pandemin har exempelvis påverkat fritidsgårdarnas möjligheter att starta upp nya aktivitetsgrupper under året. Under vissa delar av året har den äldre målgruppen nekats besöka fritidsgården på grund av restriktioner och verksamheten har emellanåt skett digitalt och utomhus. Begränsningen av antal personer som fått vistas inomhus i fritidslokaler har även påverkat besökssiffrorna för bland annar simhallarna. Även inomhus- och is-idrotterna har på olika sätt påverkats av dessa begränsningar.

  Fritidsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är ett överskott på knappt 0,6 miljoner kronor. Det motsvarar 0,4 procent av nämndens nettobudget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Järla Orientering har under tre år gett ut gratiskartan Friska Nacka med stöd från Nacka kommun. Kartan delas ut tillsammans med lokaltidningen Nacka Värmdö-posten till samtliga hushåll i Nacka kommun.

  Verksamheten beskrivs som en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen med hjälp av en lättare form av orientering.

  Under 2022 införs fritidsnämndens särskilda verksamhetsbidrag. Ett syfte med bidraget är att stötta föreningar och organisationer som på ett särskilt sätt bidrar till förbättrad folkhälsa. Då lanseringen av kommunens nya IT-system för bidragshantering görs successivt i samband med införandet av nya bidragsregler och föreningen är i behov av bidraget, för att täcka kostnader för till exempel tryck och distribution, tas detta ärende upp för beslut tidigare.

  Friska Nacka bedöms bidra till en ökad folkhälsa och därför föreslår kultur- och fritidsenheten att ett särskilt verksamhetsbidrag beviljas med 80 000 kronor.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Kommunfullmäktige gav i mål och budget 2020 fritidsnämnden och kommunstyrelsen var sitt särskilt uppdrag dels att samordna kommunens insatser för att underlätta för externa intressenter som vill bygga och finansiera idrottsanläggningar i Nacka, dels att arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter.  Då de båda särskilda uppdragen är kopplade till varandra har detta mynnat ut i en gemensam rapport, som belyst tre områden; Reklamskyltar med mera i kommunala idrottsanläggningar, Arenanamn samt Byggnation och finansiering av nya anläggningar. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan kultur- och fritidsenheten, enheten för fastighetsförvaltning samt ekonomi-och finansstaben. Styrgruppen har bestått av ekonomi- och finansdirektör, kultur- och fritidsdirektör och näringslivsdirektör. Styrgruppens förslag är:  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdatera och vidareutveckla det befintliga kommunövergripande dokumentet från 2012 Regler om sponsring och grundläggande bestämmelser om bidrag så att sponsring och bidrag delas upp var för sig och dokumentet uppdateras.

  Berörda nämnder tar fram principer kopplade till det övergripande styrdokumentet.

  Fritidsnämnden föreslås ges i uppdrag att ta fram principer för hantering kring sponsring gällande reklam med mera i kommunens fritidsanläggningar, till exempel de praktiska detaljerna såsom placering av skyltar, tidsbegränsning etcetera.

  Motsvarande uppdrag föreslås ges till enheten för fastighetsförvaltningen för att ta fram principer för hantering av sponsring kring arenanamn.  Det kan finnas fler nämnder som kan behöva ta fram principer kring sponsring, exempelvis kulturnämnden. Samtliga principer ska ta sin utgångspunkt från det övergripande styrdokumentet för sponsring.  Vid varje enskilt projekt (i samband med extern byggnation och finansiering av nya anläggningar) beslutas om val av investeringsmodell.
  Beroende på vilken anläggning som avses bör det i varje specifikt fall utredas om det finns intressenter som vill bygga och finansiera idrottsanläggningen och vad detta i sådana fall får för konsekvenser för kommunen (såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt).

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Fritidsnämnden har 2016-12-01 §69 beslutat om inriktning för Myrsjö simhall. Efter erfarenheter från försök till liknande upphandling för Näcken-badet i Saltsjöbaden och efter dialog med marknadsaktörer behöver inriktningsbeslutet ändras. Syftet med ändringarna är att säkerställa föreningslivets och skolornas behov av simhallstider till bästa möjliga ekonomiska villkor för kommunen. Den aktör om ska bygga, äga och driva simhallen ska också ges möjligheter att tillföra aktiviteter och verksamheter som ger ett mervärde för Nackas invånare.

  Den nya inriktningen för funktion och utformning av Myrsjö simhall beskrivs i bilaga 1.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Den 12 oktober 2020 inkom en motion benämnd utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för unga. I motionen föreslås att (1) kommunens samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och föräldrar (SSPF) utökas till att även inkludera föreningslivet samt att (2) kommunens uppsökande arbete stärks för att kunna stödja föräldrar i arbetet för ett drogfritt Nacka för unga.

  Motionen har av kommunstyrelsen remitterats till fritidsnämnden, utbildningsnämnden, arbets- och företagsnämnden samt socialnämnden för beredning.

  Av utredningen av motionens förslag konstateras att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslagen i motionen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Fritidsnämnden yttrar sig över detaljplanen för att bevaka att medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser tillgodoses. Fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över beslut om detaljplan för Tryckluftfabriken. Detaljplanen innebär att områdets befintliga bebyggelse och markparkeringar ersätts med tät stadsbebyggelse. Planerade funktioner är i huvudsak arbetsplatser, bostäder och förskola, samt handel och service i kvarterens entréplan. Blandade funktioner bedöms bidra till upplevelsen av en händelserik och levande stad där korta avstånd uppmuntrar till att gå och cykla.

  Redan idag finns på Sicklön stor efterfrågan på ytor för rörelse i såväl organiserad som oorganiserad form. Få nya ytor finns planerade i närliggande områden, inga ytor finns i det aktuella planprogrammet. Möjligheter att bygga ytor på tak inom planområdet för att skapa ytor för spontana aktiviteter men även som skulle kunna utvecklas för till exempel bollspel, behöver beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. Att vidare utreda förslag till ytor för mötesplatser, som till exempel en fritidsgård, för barn och ungdomar liksom möjligheter för föreningar att hyra lokaler i området. Detta ingår inte i detaljplanearbetet men behöver poängteras för fastighetsägare i planområdet.

  Möjlighet att bidra med förslag till slutlig utformning av torgen i planområdet efterfrågas, specifikt för parken i östra planområdet som är det enda torget lämpligt för plats för såväl lugn och ro samt rörelse. Fortsatt planering av området bör ta hänsyn till barn och ungdomars behov av lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter, vilket överensstämmer med FN:s deklaration om barns rättigheter.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13
 •   14

  FRN 2020/45 Slopade bokningsavgifter inom fritidsnämndens ansvarsområde

  FRN 2021/103 Tilldelningsbeslut upphandling av kolloverksamhet

  FRN 2020/10 Vidaredelegering av beslutsattestanter 2022

  FRN 2021/126 Ordförandebeslut, Särskilt bidrag till Boo Folkets Hus

  FRN 2022/11 Rapport 9 Revisionsskrivelse 2022-01-25 Uppföljning av granskningar från 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.