Möte 2021-10-27

Fritidsnämnden
18:00 - 20:10 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde 27 oktober, kl 18 .00.

  Lokal Orminge, nacka stadshus

   

  OBS!

  Anmälan om deltagande på plats, deltagande via teams eller förhinder.

 •   2

  Upprop

  Justering

  Övriga frågor / anmälan av extra ärenden

  Anmälan av jäv

 •   3

  För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling.
  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska innovationspotten stimulera fritidsgårdar att utveckla sin verksamhet i och utanför den fysiska fritidsgården för att skapa en attraktiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar i 13-19 års åldern i Nacka kommun.

  Sista ansökningsdag för att söka medel ur höstterminens innovationspott var den 30 september 2021. Budgeten för höstens innovationspott är 125 000 kr. Inför höstterminen har en ansökan inkommit. Den inkomna ansökningen föreslås beviljas stöd med ett totalt belopp om 25 000 kronor.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Kultur- och fritidsenheten har sett över och tagit fram ett förslag för att komplettera de styrdokument som gäller när en förening, företag eller privatperson bokar och nyttjar tid i, av fritidsnämnden finansierade, lokaler/anläggningar.

  Syftet är att uppdatera befintliga styrdokument, att de i så stor utsträckning som möjligt även är applicerbara för andra nämnder samt att riktlinjerna synkroniseras med kommunens nya IT-system för bidrag och bokning.

  Enheten har tillsammans med andra berörda enheter identifierat nödvändiga justeringar av nuvarande riktlinjer. Tillsammans med införandeprojektgruppen för det nya boknings- och bidragssystemet har enheten även identifierat nödvändiga justeringar för att anpassa riktlinjerna efter systemet.

  Arbetet med införandet av det nya bidrags- och bokningssystemet kräver att vissa beslut fattas omgående för att kunna fortgå. Innehållet i denna riktlinje kan därför komma att kompletteras i samband med att förslag på justerade taxor och avgifter samt nya fördelningsprinciper tas upp till nämnden för beslut i december 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  I stadsutvecklingsprocessen för Centrala Nacka ingår en omfattande omvandling av Järlahöjden med tillkommande bebyggelse för såväl bostäder och verksamhetslokaler som lokaler för fritids- och kulturverksamhet. I samband med detta kommer befintlig ishall och istält inom området att rivas för att bereda plats för annan bebyggelse, och nya ishallar behöver tillskapas för att bibehålla ishallskapaciteten i centrala Nacka.

  De befintliga isytorna på Järlahöjden består av en före detta utomhusrink med ett permanent tält och en ishall med en publikkapacitet om cirka 400 personer. De verksamheter som idag primärt bedrivs är ishockey, konståkning, parahockey och allmänhetens åkning. De olika verksamheterna har i stor utsträckning likvärdiga behov och förväntningar för vad som ska finnas i en ishall men i vissa fall skiljer de sig åt.

  Vid föreningsdialog med representanter för Nacka Hockeyklubb, Nacka Handikappidrottsförening och Boo Sportklubb Konståkning framkom att det är viktigt att de nya ishallarna lokaliseras på Sicklaön, med bra kollektivtrafikförbindelser och med god tillgång till parkeringsplatser. Det är också positivt om anläggningar för flera idrotter finns nära varandra till exempel som det är i dagsläget på Järlahöjden.

  Beträffande utformning av anläggningen med kringytor i övrigt hänvisas till tjänsteskrivelsens bilaga.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Nacka kommuns avtal med de två nuvarande leverantörer av kolloverksamhet ingicks 2017 och har förlängts till och med 2021-09-30. Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med anbudsgivare och säkerställa kommande års kolloutbud till medborgarna, då efterfrågan ökar. Upphandlingen omfattar traditionell kolloverksamhet för grundskolebarn i skolår 4–9 som är folkbokförda i Nacka kommun till ett värde av drygt 8 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 8 800 vistelsedagar under avtalstiden inklusive förlängningar. Avtalstiden är januari 2022 till och med december 2023 samt ett plus ett års förlängning. Marknadsanalysen visar att det är viktigt att Nacka kommun erbjuder liknande villkor som Stockholms stad gällande kolloverksamhet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  På fritidsnämndens sammanträde den 16 juni 2021 efterfrågades en redovisning kring vilket jämställdhetsarbete som görs inom fritidsnämndens ansvarsområde.

  Samtliga verksamheter inom fritidsnämndens område har, på olika sätt, krav på sig att arbeta för jämställdhet.

  Upphandlade aktörer har uppdraget att arbeta med jämställdhet inskrivet i sina avtal och föreningar som ansöker om att få ta del av nämndens bidrag och lokalsubventioner måste följa diskrimineringslagen. Även arbetet med nya anläggningar och i utvecklingen av befintliga anläggningar görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden att notera nedan redovisning.

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Simskolan på fritiden erbjuds i kommunens båda simhallar på sena eftermiddagar, kvällar och helger. Simundervisningen bedrivs av tre olika anordnare. Det är två föreningar Skuru IK och Saltsjöbadens IF samt företaget Medley som är kommunens upphandlade driftsaktör av simhallar. Nacka kommun administrerar simskolan och tillsätter platser. Det är i nuvarande system och med nuvarande rutiner administrativt komplicerat att fylla de olika simskolegrupperna då lediga platser ska erbjudas.

  Våren 2021 upphandlades ett nytt IT-system för bokning och bidrag. I detta system finns nya möjligheter gällande bokning av simskolan, som till exempel direktbokning av plats. Ett införande av direktbokning underlättar för medborgaren. Medborgaren får själv göra valet av vilken grupp och tid som passar bäst just nu och vid detta tillfälle även betala sin plats. De olika nivåerna kommer att på ett tydligt sätt synas när de bokar och hur många platser som finns lediga. Nivåindelningarna, simskolans tider, dagar samt aktörer kommer vara densamma som nuvarande. Förändringen kommer att genomföras under våren 2022 när det nya bokning och bidragssystemet är i drift. Arbetet genomförs i dialog med berörda aktörer.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9
 •   10
 •   11

  Fritidsnämnden får en rapport gällande covid-läget inom fritidsnämndens ansvarsområde.

 •   12
 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut

  FRN 2021/107 delegationsbeslut justerad huvudsäsong fotbollsplaner

  FRN 2021/74 Administrationsbidrag 2021

  FRN 2021-91 Delegationsbeslut lokalt aktivitetsbidrag vt21 m bilaga  Inkommen skrivelse

  Skrivelse seniorrådet Rörelse för styrka 2021-09-09

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Fritidsnämnden har fått i uppdrag att besluta om förutsättningar för upplåtelse av ridhus och ridanläggningar i Nacka med anledning av beslut i kommunfullmäktige om att bygga nya ridhus i Velamsund (dnr KFKS 2019/76 och dnr KFKS 2020/99). För att skapa goda förutsättningar för skötsel av såväl nya som gamla anläggningar och för att skapa likartade förutsättningar för olika ridskoleaktörer i kommunen har förutsättningarna för nuvarande verksamheter vid anläggningarna jämförts. I syfte att klargöra gällande förutsättningar förmedlas i ärendet nuläget genom en systematisk och kronologisk beskrivning av tidigare beslut om desamma. Utifrån jämförelse mellan de olika ridskoleverksamheternas förutsättningar föreslås att hyresavtal upprättas mellan kommunen genom kommunstyrelsen och respektive ridskoledrivande aktör. Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen upplåter ridanläggningar till en så kallad marknadsanpassad hyra efter en modell som tillämpas i de ridanläggningar som ägs av Stockholms stad. Vilka förutsättningar som ska gälla för att den marknadsanpassade hyran ska kunna tillämpas föreslås regleras i särskilda villkor i bilaga till hyresavtal i linje med den modell som använts tidigare i kommunen. I de särskilda villkoren föreslås kommunen prioritera ridskoleverksamhet som erbjuder ridskola för barn och unga.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.