Möte 2021-09-22

Fritidsnämnden
18:00 - 19:15 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde 22 september, kl 18 .00. via Teams

  Endast ordförande, direktör och nämndsekreterare deltar på plats.

   

 •   2

  • Upprop
  • Justering
  • Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor
  • Anmälan av jäv

 •   3

  Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Restriktionerna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Den 1 juni lättade dock restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

  Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet.

  Fritidsnämnden har rekvirerat ett statligt stöd för att kunna arrangera öppna och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag.

  Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  FRN har för närvarandet 22 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sju sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Ramsmora. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnummer är 93104468.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Källtorp. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnumret är 93104467.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Sigfridsborgs skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104466.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Boo Gårds skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104465.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Under hösten 2022 förväntas nya sporthallar vara färdigställda vid Boo Gårds skola och vid Sigfridsborgs skola. Vid samma tid förväntas också nya fotbollsplaner vara färdigställa i Källtorp och i Ramsmora.

  För att de nya idrottsanläggningarna ska kunna användas för avsedd verksamhet behöver de kompletteras med verksamhetsanknuten utrusning och inredning till en bedömd kostnad om sammanlagt 12,0 mnkr.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2022–2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 9,3 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget. Den föreslagna utökningen beror i huvudsak på kostnader för nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Av § 2 i "Reglemente med gemensamma bestämmelser för politiska organisationen i Nacka kommun" följer att varje nämnd, inför varje kalenderår, ska besluta om en sammanträdesplan senast under september året före.

  Ett förslag till fritidsnämndens sammanträdesdagar för år 2022 har tagits fram. Förslaget är anpassat utifrån kommunens övergripande ekonomiprocesser och hänsyn har även tagits till lov- och helgdagar.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Till följd av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner valde fritidsnämnden att stänga allmänhetens åkning. Till följd av att restriktionerna nu släpps föreslås nämnden att åter öppna upp möjligheten för allmänhetens åkning i kommunens ishallar från och med 2021-09-29.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Till följd av COVID-19 restriktionerna slopade fritidsnämnden avbokningsavgifterna i de, av nämnden, finansierade idrotts- och fritidsanläggningarna. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu lättar på restriktionerna återinförs avbokningsavgifter från och med 2021-09-29.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  I fritidsnämndens kapacitetsrapport 2019 (FRN 2019/50) analyserades idrott-anläggningar som är beslutade, planerade och möjliga. Tillsammans med långtids-prognosen är kapacitetsrapporten de grundläggande underlag som kommunstyrelsen har kring nämndens syn på behov av anläggningar. Flera enheter samarbetar med kultur- och fritidsenheten vid framtagande av kapacitetsrapporten och alla samarbetar kontinuerligt i det långsiktiga planeringsarbetet..

  I kommunens projektmodell för fastighetsprocessen är steget efter kapacitetsrapporten att fritidsnämnden gör inriktningsbeslut kring anläggningar. Därmed startas ett utredningsarbete hos enheten för fastighetsförvaltning för att ta fram lämplig lokalisering, utformning och kostnadsberäkna olika alternativ. Utredningen sker i samarbete med kultur- och fritidsenheten som även håller i en dialog med föreningslivet. Fritidsnämnden får ta del av lägesrapporter med möjligheter att ge synpunkter och även ta del av slutligt förslag och preliminär hyra. Parallellt fattas beslut om investering och utökad ram för fritidsnämndens budget av kommunstyrelsen via kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. När fastighetsprocessen följs enligt ovan kommer fritidsnämnden att ta del av resultatet av utredningsarbetet och därmed följs uppdraget i reglementet, att bevaka behovet av anläggningar och byggnader för fritidsverksamhet. Ingen komplettering i reglementet behövs.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Bosse Ståldal, Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ med syfte att fritidsnämnden bör genomföra en utredning kring ett eventuellt införande av indexreglering av föreningsbidragen samt de taxor som utgår när någon hyr, de av fritidsnämnden finansierade, idrotts- och fritidsanläggningar.

  Kultur- och fritidsenheten har diskuterat ett eventuellt införande av indexreglering i samband med den översyn av föreningsstödet enheten genomförde under 2020, där både bidrag och taxor ingick. Enheten anser inte att indexreglering av varken bidrag eller taxor är att föredra, bland annat på grund av att fritidsnämnden då låser sig till ekonomiska åtaganden utan att ha rådighet över tilldelningen av ekonomiska medel i framtiden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ i syfte att tillhandahålla isbanor utomhus vintertid. Enheten har fört en diskussion med enheten offentlig utemiljö. Till följd av hög färskvattenkonsumtion och flertalet milda vintrar som lett till att planerna har kunnat nyttjas i relativt liten utsträckning har enheten offentlig utemiljö istället valt att satsa på sjöisplogning och att mäta de sjöisar som finns runt om i kommunen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17
 •   18

  Det har inkommit två politikerinitiativ från Nackalistan

  Politikerinitiativ om att bygga fotbollsplaner ovanpå p-platserna på Järlahöjden för att ge plats för ishallar, större simhall och fotbollsyta.

  På Fritidsnämndens möte den 26 maj år 2021 redovisades en uppföljning av ett antal fastighetsprojekt, däribland ishallarna i Ektorp, se länk nedan. Ishallarna rapporterades kunna överlämnas preliminärt 2025/2026. På kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott idag, knappt tre månader senare, beslöts att inte fullfölja planerna vilket Nackalistan stödde, då vi hela tiden varit emot placeringen. Vi har hela tiden hävdat att ishallarna bör inrymmas på idrottsklustret Järlahöjden, som har god kollektivtrafik och närhet till skolor. Samordning av ishallarna, med den däribland ishallarna i Ektorp planerade simhallen, skulle också spara mycket energi.

  Men i dagens tjänsteskrivelse framgår att en ny placering INTE ska sökas på Järlahöjden. Nackalistan anser att  förutom ishallarna behövs det mer yta för fotboll och simhall på Järlahöjden. De befintliga parkeringsytorna på Järlahöjden är mycket stora och borde kunna användas effektivare. Dessutom användes en stor del av dessa ytor tidigare till fotbollsplan. Behoven av idrottsytor ökar kraftigt i takt med att Sicklaöns befolkning ökar uppemot 100% fram till 2040. Därför bör kommunen också prioritera idrotten mer i takt med bostadsbebyggelse, särskilt som att området Kvarnholmen – Henriksdalsberget är extremt underförsörjt med fotbollsyta.

  Nackalistan förslår att:

  • -          Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att utreda om idrottsanläggningar som fotbollsplaner skulle kunna anläggas ovanpå parkeringsplatserna vid Järlahöjden vilka då hamnar i en garageliknande byggnad.

   

  Politikerinitiativ till Fritidsnämnden om 7-spelarplan vid Sigfridsborgsskolan

  Enligt nedanstående skärmdump, nyligen hämtad från nacka.se, planeras en 7-spelarplan vid Sigfridsborgsskolan. När en granne till skolan kontaktade byggledningen i förra veckan framkom att denna plan inte längre finns med i planeringen. I stället ska en mindre plan, typ som en 3-spelarplan för basket, placeras på skyddsrummet på skolgården. Utan gräs. Skolans rektor kände inte till att 7-spelarplanen var struken. Som av en händelse togs länken bort från hemsidan för några dagar sedan. En översiktlig bild var en 7-spelarplan skulle kunna anläggas finns nedan på nästa sida.

  Det är mycket olyckligt att inte anlägga den utlovade 7-spelarplanen. Särskilt som att det går 740 elever i den nybyggda skolan, att bostadsområdet intill har expanderat betydligt och att det är svårt att få tider på fotbollsplaner i Älta.

  Nackalistan vill därför

  • Att en 7-spelarplan invid Sigfridsborgs skola återigen planeras och anläggs.
  • Att kommunen redogör för hur beslutet om att ta bort planen kommit till och varför inte föreningslivet, skolledningen, Ältaborna, elever och föräldrar har informerats.

   

 •   19
 • § 80

  Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer.

   

  Restriktionerna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Den 1 juni lättade dock restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

   

  Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet.

   

  Fritidsnämnden har rekvirerat ett statligt stöd för att kunna arrangera öppna och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag.

   

  Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

 • § 81

  FRN har för närvarandet 22 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sju sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028

 • § 82

  Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Ramsmora. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnummer är 93104468.

 • § 83

  Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Källtorp. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnumret är 93104467.

 • § 84

  Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Sigfridsborgs skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104466.

 • § 85

  Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Boo Gårds skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104465.

 • § 86

  Under hösten 2022 förväntas nya sporthallar vara färdigställda vid Boo Gårds skola och vid Sigfridsborgs skola. Vid samma tid förväntas också nya fotbollsplaner vara färdigställa i Källtorp och i Ramsmora. För att de nya idrottsanläggningarna ska kunna användas för avsedd verksamhet behöver de kompletteras med verksamhetsanknuten utrusning och inredning till en bedömd kostnad om sammanlagt 12,0 mnkr.

 • § 87

  I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024.

  Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess.

   

  Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2022–2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 9,3 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget.

  Den föreslagna utökningen beror i huvudsak på kostnader för nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022.

 • § 88

  Av § 2 i "Reglemente med gemensamma bestämmelser för politiska organisationen i Nacka kommun" följer att varje nämnd, inför varje kalenderår, ska besluta om en sammanträdesplan senast under september året före.

  Ett förslag till fritidsnämndens sammanträdesdagar för år 2022 har tagits fram. Förslaget är anpassat utifrån kommunens övergripande ekonomiprocesser och hänsyn har även tagits till lov- och helgdagar.

 • § 89

  Till följd av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner valde fritidsnämnden att stänga allmänhetens åkning. Till följd av att restriktionerna nu släpps föreslås nämnden att åter öppna upp möjligheten för allmänhetens åkning i kommunens ishallar från och med 2021-09-29.

 • § 90

  Till följd av COVID-19 restriktionerna slopade fritidsnämnden avbokningsavgifterna i de, av nämnden, finansierade idrotts- och fritidsanläggningarna. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu lättar på restriktionerna återinförs avbokningsavgifter från och med 2021-09-29.

 • § 91

  I fritidsnämndens kapacitetsrapport 2019 (FRN 2019/50) analyserades idrott-anläggningar som är beslutade, planerade och möjliga. Tillsammans med långtids-prognosen är kapacitetsrapporten de grundläggande underlag som kommunstyrelsen har kring nämndens syn på behov av anläggningar. Flera enheter samarbetar med kultur- och fritidsenheten vid framtagande av kapacitetsrapporten och alla samarbetar kontinuerligt i det långsiktiga planeringsarbetet..

  I kommunens projektmodell för fastighetsprocessen är steget efter kapacitetsrapporten att fritidsnämnden gör inriktningsbeslut kring anläggningar. Därmed startas ett utredningsarbete hos enheten för fastighetsförvaltning för att ta fram lämplig lokalisering, utformning och kostnadsberäkna olika alternativ. Utredningen sker i samarbete med kultur- och fritidsenheten som även håller i en dialog med föreningslivet. Fritidsnämnden får ta del av lägesrapporter med möjligheter att ge synpunkter och även ta del av slutligt förslag och preliminär hyra. Parallellt fattas beslut om investering och utökad ram för fritidsnämndens budget av kommunstyrelsen via kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. När fastighetsprocessen följs enligt ovan kommer fritidsnämnden att ta del av resultatet av utredningsarbetet och därmed följs uppdraget i reglementet, att bevaka behovet av anläggningar och byggnader för fritidsverksamhet. Ingen komplettering i reglementet behövs.

 • § 92

  Bosse Ståldal, Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ med syfte att fritidsnämnden bör genomföra en utredning kring ett eventuellt införande av indexreglering av föreningsbidragen samt de taxor som utgår när någon hyr, de av fritidsnämnden finansierade, idrotts- och fritidsanläggningar.

  Kultur- och fritidsenheten har diskuterat ett eventuellt införande av indexreglering i samband med den översyn av föreningsstödet enheten genomförde under 2020, där både bidrag och taxor ingick. Enheten anser inte att indexreglering av varken bidrag eller taxor är att föredra, bland annat på grund av att fritidsnämnden då låser sig till ekonomiska åtaganden utan att ha rådighet över tilldelningen av ekonomiska medel i framtiden.

 • § 93

  Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ i syfte att tillhandahålla isbanor utomhus vintertid. Enheten har fört en diskussion med enheten offentlig utemiljö. Till följd av hög färskvattenkonsumtion och flertalet milda vintrar som lett till att planerna har kunnat nyttjas i relativt liten utsträckning har enheten offentlig utemiljö istället valt att satsa på sjöisplogning och att mäta de sjöisar som finns runt om i kommunen.

 • § 94

  Anders Mebius, direktör Kultur o Fritid informerade nämnden att kultur och fritidsenheten arbetar med att upphäva restriktioner. Kommunen öppnar upp alla anläggningar och verksamheter med utgångspunkt från gällande rekommendationer. Regionen har enats om en gemensam hållning när det gäller att leva i det nya normala.

 • § 95

  På Fritidsnämndens möte den 26 maj år 2021 redovisades en uppföljning av ett antal fastighetsprojekt, däribland ishallarna i Ektorp, se länk nedan. Ishallarna rapporterades kunna överlämnas preliminärt 2025/2026. På kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott idag, knappt tre månader senare, beslöts att inte fullfölja planerna vilket Nackalistan stödde, då vi hela tiden varit emot placeringen. Vi har hela tiden hävdat att ishallarna bör inrymmas på idrottsklustret Järlahöjden, som har god kollektivtrafik och närhet till skolor. Samordning av ishallarna, med den däribland ishallarna i Ektorp planerade simhallen, skulle också spara mycket energi.

  Men i dagens tjänsteskrivelse framgår att en ny placering INTE ska sökas på Järlahöjden. Nackalistan anser att  förutom ishallarna behövs det mer yta för fotboll och simhall på Järlahöjden. De befintliga parkeringsytorna på Järlahöjden är mycket stora och borde kunna användas effektivare. Dessutom användes en stor del av dessa ytor tidigare till fotbollsplan. Behoven av idrottsytor ökar kraftigt i takt med att Sicklaöns befolkning ökar uppemot 100% fram till 2040. Därför bör kommunen också prioritera idrotten mer i takt med bostadsbebyggelse, särskilt som att området Kvarnholmen – Henriksdalsberget är extremt underförsörjt med fotbollsyta.

  Nackalistan förslår att:

  Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att utreda om idrottsanläggningar som fotbollsplaner skulle kunna anläggas ovanpå parkeringsplatserna vid Järlahöjden vilka då hamnar i en garageliknande byggnad.

 • § 96

  Det planeras en 7-spelarplan vid Sigfridsborgsskolan. När en granne till skolan kontaktade byggledningen i förra veckan framkom att denna plan inte längre finns med i planeringen. I stället ska en mindre plan, typ som en 3-spelarplan för basket, placeras på skyddsrummet på skolgården. Utan gräs. Skolans rektor kände inte till att 7-spelarplanen var struken. Som av en händelse togs länken bort från hemsidan för några dagar sedan. En översiktlig bild var en 7-spelarplan skulle kunna anläggas finns nedan på nästa sida.

  Det är mycket olyckligt att inte anlägga den utlovade 7-spelarplanen. Särskilt som att det går 740 elever i den nybyggda skolan, att bostadsområdet intill har expanderat betydligt och att det är svårt att få tider på fotbollsplaner i Älta.

  Nackalistan vill därför

  Att en 7-spelarplan invid Sigfridsborgs skola återigen planeras och anläggs.

  Att kommunen redogör för hur beslutet om att ta bort planen kommit till och varför inte föreningslivet, skolledningen, Ältaborna, elever och föräldrar har informerats.

   

  Svar

  Anders Mebius, direktör Kultur o Fritid,  svarade att befintlig grusplan vid Sigfridborgskolan ska återställas när den nya sporthallen är färdigbyggd. Planen är att vidare undersöka om planen kan utvecklas till en 7-spelarplan med konstgräs. Planen finns med som en möjlig kapacitetshöjande yta i fritidsnämndens kapacitetsutredning.

 • § 97

  Ella Tegsten (S) ställde frågan om nacka kommun kan hyra den nya Idrottshallen på  Kvarnolmen?

   

  Anders Mebius, direktör Kultur o Fritid, svarade att kommunen planerar att hyra hallen redan under hösten, så fort hallen är klar.

 • § 98

  Vilka olika nya konstgräsen som finns, de verkar ju vara både billigare över tid, och miljövänligare. Det kan vara en god idé att kolla upp med kommuner som använder dessa, och med klubbar som har erfarenhet av att spela på de olika underlagen, så att de inte har sämre spelegenskaper eller andra nackdelar.

  Konstgräs helt utan både sand och granulat https://www.nordicarenaservice.se/varfr-4g-konstgrs som är ca 35% billigare än vanligt konstgräs över en tioårsperiod.

  Och det nya Saltex bioflex  https://www.unisport.com/sv/granulat-ifyllnadsmaterial-till-din-konstgrasplan

  Sedan finns det ju också olika konstgräs som är anpassade för att fyllas med bara vanlig kiselsand, är iofs inte godkänt i Allsvenskan men det spelar ju mindre roll för Nacka. https://www.evergreenkonstgras.se/produktblad/multisport-miljo-hq.pdf

 • § 99

  FRN 2021/99 Föreningsbidrag lägerverksamhet astma och allergiföreningen, 20200623

  FRN 2021/74 Utbetalning av administrationsbidrag 2021, 20210705


  Information,  konferens stockholmstinget 11 november

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.