Möte 2021-05-26

Fritidsnämnden
18:00 - 19:20 Nacka stadshus
 • § 44

  Coronapandemin har under årets inledande månader präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens område. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har gett negativa effekter i form av minskade intäkter för både fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Begräsningarna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Inomhusidrotter med verksamhet i kommunens idrottsanläggningar, verksamhet i simhallarna samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning är de som påverkats mest. Verksamheter med möjlighet att bedriva aktiviteter utomhus har påverkats i mindre utsträckning.

  Vid årsskiftet infördes en ny internhyresmodell i kommunen. För fritidsnämnden har det bland annat inneburit att 13 gymnastiksalar och 14 sporthallar i sin helhet har tillförts nämndens verksamhetsområde. För att hantera detta utökade driftansvar har avtalet med Idrottsdriften utökats.

  Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 1,6 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett underskott på totalt 0,5 miljoner kronor. Periodens negativa avvikelse och årets prognos förklaras av nämndens intäkter för uthyrning av idrottsanläggningarna. På grund av coronapandemin har anläggningarna inte kunnat vara öppna i ordinarie omfattning.

 • § 45

  Fritidsnämnden har för närvarandet 20 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, två fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sex sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028.

 • § 46

  Inför fritidsnämndens sammanträde 26 maj 2021 har Kultur och fritidsenheten 2 politikerinitiativ att behandla.

  I bilagan redovisas vilka politikerinitiativ som inkommit och behandlats på Fritidsnämndens sammanträden under 2019 och 2020.

  2019 var 9 politikerinitiativ uppe för beslut. 2020 beslutades 12 politikerinitiativ i nämnden.

 • § 47

  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya verksamhetsformer och nå nya grupper.

  Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under hösten 2021 var den 1 april 2021. Vid detta tillfälle hade det inkommit 11 ansökningar om projektbidrag. Den totala budgeten för projektbidraget är för 2021 147 000 kronor.

  Av 11 inkomna ansökningar beviljas 5 projektbidrag med ett totalt belopp om 92 000 kronor. Flera av de ansökningar där avslag föreslås kommer att hanteras av andra nämnder eller genom andra typer av stöd då syftet med ansökningarna har varit bra men inte förenligt med riktlinjerna för projektbidraget.

  Föreningarna har bland annat ansökt om bidrag för diverse utbildningsinsatser, satsningar för personer med nedsatt hörsel, prova på verksamhet och för att starta upp cheerleading för personer med funktionsnedsättning.

 • § 48

  Vid utgången av 2021 års första ansökningsperiod den 1 april 2021 hade 17 ansökningar om investeringsbidrag från föreningar inkommit.

  Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av anläggningar.

  Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar.

  För 2021 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag.

  Av de ansökningar som inkommit under våren 2021 beviljar fritidsnämnden investeringsbidrag om totalt 350 000 kronor.

 • § 49

  Den 10 maj 2010 beslutade fritidsnämnden, FRN 2010/63-805, att följa länsrekommendationerna om kommunalt bidrag för deltagande i lägerverksamhet för barn och unga med astma/allergi.

 • § 50

  Föreningen Döva och hörselskadade barn Östra (DHB Östra) anordnar fritidsaktiviteter för hörselskadade och döva barn samt barn med språkstörning. För att aktiviteterna ska kunna anpassas till och genomföras av målgruppen tillkommer merkostnader. Fritidsnämnden anser att det är viktigt att alla barn ges möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och beviljar föreningen ett riktat verksamhetsstöd om 10 000 kronor.

 • § 51

  Ridverksamheten i Velamsund drivs av Nacka Ridklubb i samarbete med Nacka Ridhus AB. Nacka Ridhus AB äger hästarna och driver ridskoleverksamheten. Kommunen är jordägare och har upplåtit betesmarker samt stallbyggnader med vissa intilliggande byggnader genom jordbruksarrende. Enligt arrendeavtalet ska jordägaren ansvara för byggnaders tak, väggar och golv inklusive sedvanligt fastighetsunderhåll.

  I oktober 2020 gjorde Länsstyrelsen ett oanmält tillsynsbesök på ridskoleverksamheten i Velamsund. Åtgärder som ligger inom verksamhetsutövarens kontroll har åtgärdats. Två anmärkningar som kräver omfattande förändring av byggnationen kvarstår dock. Länsstyrelsen har synpunkter på ventilationen i stallarna, och accepterar inte de spiltor som finns i stora stallet i relation till de hästar som hålls uppstallade där. Länsstyrelsen kommer att ge ett föreläggande till verksamheten att åtgärda bristerna vilket innebär att spiltor behöver ersättas med boxar. Om stallet är kvar i sin nuvarande storlek innebär det att antalet hästar måste minskas.

  För att säkerställa ridverksamhetens kapacitet bör därför möjligheten att bygga till stallet och säkerställande av god ventilation utredas. Kommunstyrelsen förväntas besluta att inleda förstudie av detta. Arbetet med förstudien inleds omedelbart efter beslut och bedöms vara klart under hösten 2021. Det finns två av kommunfullmäktige beviljade projekt i Velamsund, dels ett projekt som syftar till att ersätta dagens ridhusbyggnad med en nybyggnation, dels ett ytterligare ponnyridhus. Projektet som rör ersättning av det befintliga ridhuset påverkas inte av detta projekt utan löper på enligt plan. Behovet av det kompletterande ponnyridhuset är beroende av vilket stallkapacitet som kan uppnås och pausas för att återupptas efter förstudien rörande stallet. För att säkerställa säkerheten för hästar och verksamheten behöver projekten samordnas. Tidplanerna kan komma att behöva justeras för att inte ha en genomförandetid samtidigt.

 • § 52

  Nytt ridhus i Velamsund beställdes av fritidsnämnden i augusti 2019. Under 2019 och 2020 har beslut om investeringsmedel för nya ridhus tagits i kommunfullmäktige. Byggprojektet har pågått sedan ett knappt år. Under projekttiden har det till ridskoleverksamheten klargjorts att det inte finns planer för ersättningstält för befintligt ridhus under byggtiden. Ridskoleverksamheten har skriftligen meddelat kommunen att ridskolan inte kan bedriva sin verksamhet under vinterhalvåret om inte ersättningstält kan säkerställas då verksamheten inte kan garantera säkerheten för sina elever om undervisningen bedrivs utomhus under vinterhalvåret. I och med detta har Nacka ridklubb tillsammans med Nacka ridhus AB bett om att byggstart för nytt ridhus ska skjutas fram till våren 2022. Härmed informeras fritidsnämnden om att nytt ridhus beräknas stå på plats i Velamsund till den 1 november 2022.

 • § 53

  Planering pågår för att riva Ektorps skola och ersätta den med en ny byggnad samt komplettera fastigheten med en fullstor sporthall. Detta stämmer överens med tidigare kapacitetsutredning som pekar på ett behov av att öka kapaciteten på västra Sicklaön. Arbete med kravställning för sporthallen påbörjas nu, där medverkar Kultur- och fritidsenheten för att säkerställa rätt innehåll och utformning. Sporthallens tillträdesdag är preliminärt beräknad till 2025-07-01 men kan komma att ändras under projektets gång.

 • § 54

  Under 2020 var det inga föreningar som genomgick arbetet i Utmärkt förening och det genomfördes inte heller några Föreningsledardagar på grund av pandemin.

  2021 planeras Föreningsledardagarna att genomföras, om möjligt på plats i stadshuset, om inte digitalt. Förhoppningen är att dagarna i november kan bli en kick-off och en inspiration för ett föreningsliv på väg tillbaka efter pandemin.

 • § 55

  Motionärerna föreslår kommunen att göra en inventering för att fastställa vilka av kommunens föreningar och organisationer som är utformade för att kunna ta emot och erbjuda stöd till personer med funktionsvariationer.

  Fritidsnämnden har olika sätt att stötta föreningar och verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. För att erbjuda målgruppen ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt ger nämnden både ekonomisk stöttning i form av bidrag till föreningar och verksamheter samt ingår i regionala nätverk och samarbeten.

 • § 56

  Motionären yrkar att Fritidsnämnden får i uppdrag att inkorporera Asllani-kontraktet i satsningen Utmärkt förening, och att utmärkelsen som hör till satsningen också ska bygga på Asllani-kontraktets fem punkter, utöver de villkor som redan finns.

  Mot bakgrund av att fyra av fem punkter i Asllani-kontraktet redan finns med i fritidsnämndens beslutade riktlinjer om att bli en bidragsberättigad förening eller ingår i arbetet Utmärkt förening samt att den kvarstående punkten inte är aktuell inom fritidsnämndens ansvarsområde noterar fritidsnämnden att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget i motionen.

 • § 57

  Espen Bjordal m.fl. (S) yrkar att kommunen ska utreda möjligheten att starta en seniorkolloverksamhet i Nacka. Bakgrunden är att många äldre lider av oönskad ensamhet, vilket har blivit extra tydligt under pandemin. I Stockholm läns gemensamma utvecklingsplan, RUFS 2050, ingår en regional prioritering om att ”nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och sluta hälsogapet”. Forskning visar att social gemenskap är en av de viktigaste nycklarna till ett hälsosamt åldrande. För att bryta upp ensamheten bland äldre under sommaren arrangerar flera kommuner i landet seniorkollon, ibland i samarbete med pensionärsföreningar. En översyn av ett antal kommuner som arrangerar seniorkollon visar att det finns stora skillnader gällande innehåll och genomförande av seniorkollon.

  Fritidsnämnden är positiva till att äldreenheten utreder möjligheterna kring att starta upp seniorkollo för att nå en förbättrad folkhälsa i Nacka.

 • § 58

  Medborgaren föreslår Nacka kommun att uppföra en skatepark i Älta, vid parkeringen på Älta IP. I Älta finns idag en skateboardramp i den nya Hedvigslundsparken men det saknas ytor för trix med rails, boxar och quarterpipes.

 • § 59

  Medborgaren föreslår Nacka kommun att uppföra en skatepark i Älta, antingen på Älta IP eller i Älta centrum. I Älta finns idag en skateboardramp i den nya Hedvigslundsparken men det saknas ytor för trix med rails, boxar och quarterpipes.

 • § 60

  Medborgaren föreslår Nacka kommun att uppföra en skatepark i Älta. I Älta finns idag en skateboardramp i den nya Hedvigslundsparken men det saknas ytor för trix med rails, boxar och quarterpipes.

 • § 61

  Medborgaren föreslår, i syfte att locka en äldre generation till Älta IP, kommunen att anlägga en boulebana med tillhörande grill/picknickplats på Älta IP.

  Då Älta IP har begränsat med utrymme samt att möjligheten att anlägga grillplats i Älta ses över av Natur- och trafiknämnden anser Fritidsnämnden att förslaget om grillplats på Älta IP ska avslås. Det kommer framöver att anläggas boulebanor i Älta centrum, men Fritidsnämnden föreslår att ytterligare en boulebana ska anläggas på Älta IP.

 • § 62

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare, informerade fritidsnämnden.

  Från den 17 maj har vi succesivt öppnat upp idrottsanläggningar och verksamhet för alla åldrar – i enlighet med den regionala överenskommelsen. Fortfarande gäller att pandemilagen och begränsningsförordningen ska beaktas av alla som bedriver verksamhet samt att endast enstaka matcher för de födda 2002 och senare får genomföras och inga matcher för de födda 2001 och tidigare. Detta gäller fram till 1 juni då restriktionerna förväntas lätta.

  På våra fotbollsplaner ser bokningsläget ungefär ut som tidigare, föreningarna har haft kvar sina tider och använt dessa för att sprida ut träningsgrupper för att minska trängsel.  

  I sporthallarna ser vi däremot en ökning av antalet bokningar efter den 17 maj.

  Simhallarna – Nacka simhall öppnar upp för fler från och med måndag 31 maj, och då enbart på morgonen. Skolbokningar är fortsatt prioriterade för att ge elever möjlighet att klara av betygskravet inom simning/idrott och hälsa. De ordinarie simskoleomgångarna är avslutade och istället startar intensivsimskolan. Nacka simhalls öppettider för allmänheten från 31a maj och fram till augusti:

   Vecka 22 – 23 öppet för allmänhet mån – tors klockan 06 - 09                

    Vecka 24 – 25 öppet för allmänhet mån – tors klockan 06 - 11                             

    Vecka 26 – 33 öppet för allmänhet

  •   Mån                 7.15-12
  •   Tis                   13-18
  •   Ons                 7.15-12
  •   To                  13-18
  •   Fr                   Stängt
  •   Lö                  Stängt
  •   Sö                  9-14

   

  Näckenbadet stänger för renovering under sommaren och kommer därför inte att öppna förrän till höstterminen.  

   

  Tillsammans med föreningsliv och driftaktör planeras det för hur upplägget i simhallen ska se ut under hösten utifall vi får en höst med fortsatta restriktioner.

   

  Vi ser över behovet av öppna inomhushallar under sommaren och hur vi bäst samordnar detta med olika idrotters/föreningars behov med städning och nyckelhantering.

   

 • § 63

  Maria Klingefjord, utvecklingsledare, informerade om planering för sommaren.

   

  1,2 miljoner från regeringen (Socialstyrelsen) som ska fördelas mellan företag och föreningar som arrangerar kostnadsfria (och smittfria) lov aktiviteter. Vi har fått in 29 ansökningar för arrangmenag av lovverksamheter i sommar.

   

  Dagläger, kollo
  450 barn som fått plats . 70% av sökande som fått en plats.

   

  Dagläger i Älta och Velamsund arrangeras av fritidsgårdarna, kollo arrangeras av två upphandlade aktörer, Utepedagogik och Stiftelsens Barnens dag.

   

  Fritidsgårdarna 13-19 år erbjuder verksamhet under sommaren, dels på vissa av gårdarna, dels som mobila arrangemang utomhus.

 • § 64

  Delegationsbeslut

  FRN 2020/65, Ordförandesslut, Återöppnande av verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde

  FRN 2021/72, Ordförandebeslut gällande yttrande om remissversion av Folkhälsopolicy för Region Stockholm  Inkomna handlingar

  20210427 Mötesanteckning, Digitalt möte med Älta IF gällande Älta IP

  20210426 mejl från Nacka ridklubb ang ridsport i nacka

  20210416 Skrivelse till Fritidsnämnden från Nacka ridklubb

  20201125 Velamsund | Velamsund 1:1 | Nacka Kommun - Kulturmiljö- Och Landskapsanalys|

  Rapport jämföra verksamheter med andra kommuner, utvecklingsåtagande, del 2, Huddinge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 20210209

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.