Möte 2021-03-17

Fritidsnämnden
18:00 - 20:10 Nacka stadshus
 • § 18

  Utvecklingsledare Susanne Broman-Kjulsten informerade om detaljplaner som är ute på remiss.

   

  Följande remisser och fritidsnämndens yttrande redovisades.

  • Remiss - Granskning - Detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, västra Sicklaön
  • Remiss - Samråd - Ryssbergens naturreservat, Förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Ryssbergens naturreservat i Nacka kommun
  • Remiss -Samråd Detaljplan för del av Sicklaön 83:3, Uddvägen 6

 • § 19

  De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår fortsatt hårt mot föreningslivet. För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för föreningarna föreslås därför utbetalningarna av aktivitetsbidragen även denna period baseras på redovisningen för samma period 2019. Om nämnden beslutar enligt enhetens förslag blir det den tredje bidragsperioden som baseras på närvarostatistiken för motsvarande period 2019.

 • § 20

  Precis som under sommarlovet erbjöd fritidsnämnden bidragsberättigade föreningar att vuxenvandra under jullovet. Detta är ett sätt för föreningslivet att tjäna in pengar till sin förening och samtidigt öka tryggheten i sitt närområde genom att öka vuxennärvaron på eftermiddagar och kvällar. Tre föreningar, i olika kommundelar, valde att vandra under jullovet.
  Samtliga föreningar har redovisat två korrekta perioder var. Generellt har det varit lugna kvällar och föreningarna redovisar att de blivit positivt mottagna på sina vandringar. En förening redovisar att de stött på två kraftigt berusade tonårsflickor nära vatten som de hjälpt tillrätta och att det kändes mycket bra att vara till hjälp.

  Fritidsnämnden noterar redovisningen till protokollet samt beviljar de tre föreningarna 16 000 kronor vardera för genomförda vandringar.

 • § 21

  Konsekvenserna av COVID-19 påverkar föreningslivet i olika utsträckning. Vissa föreningar har ett ökat antal aktiviteter medan vissa föreningar har varit tvungna att ställa in stora delar av sin verksamhet. För att fördelningen av tider i ishallar och inomhusanläggningar inte ska slå olika hårt mot olika föreningar när de återgår till ordinarie verksamhet föreslår enheten att fördelningen ska baseras på statistiken för 2019. Om en förening, trots pandemin, har lyckats rekrytera fler medlemmar under 2020 än under 2019 ska dock fördelningen till den föreningen baseras på statistiken för 2020.

 • § 22

  Medborgaren föreslår kommunen att ha belysning tänt på Myrsjö fotbollsplan med tillägget att det gärna även får omfatta Orminge skolas fotbollsplan.

  På Myrsjö IP tändes, i december, lampor trots att ingen eller mindre verksamhet pågick. Vid betongparken invid planen tänds belysningen i vanliga fall med en spontanknapp, men ställdes om att lysa under eftermiddagar och kvällar. Detta gjordes i syfte att skapa trygghet, då dessa anläggningar ligger en bit ifrån bostadsområdet och inte har en naturlig ström av människor när verksamheterna inte är i gång. Orminge bollplan ligger mitt i ett bostadsområde med gångvägar med parkbelysning på båda sidorna. Där gjordes bedömningen att gångstråkets belysning tillsammans med den naturliga rörelsen av människor i området var tillräcklig.

 • § 23

  Anders Mebius, stadsledningskontoret, informerade om Covid-läget

  Sedan fritidsnämndens senaste sammanträde i februari är läget i pandemin oförändrat och anses fortfarande allvarligt. Kultur- och fritidsverksamhet för de födda 2002 och senare är prioriterat och ska fortsätta att bedrivas under smittsäkra former. I februari tilläts enstaka matcher för målgruppen födda 2005 och senare. Denna möjlighet öppnade upp för exempelvis fotbollsföreningar vars verksamhet har varit relativt sätt lite påverkad av pandemin. Inomhus- och is-idrotter hade precis planerat att få igång enstaka matcher när Folkhälsomyndigheten den 4 mars meddelade att även enstaka matcher inte längre ska genomföras utan endast träning. Detta gäller fram till och med den 21 mars och innebär i praktiken att alla serier i inomhusidrott och hockey inte kommer att starta under våren.

   

  Sen nämndens senaste möte har det varit ett sportlov, där både föreningar och framförallt fritidsgårdar har haft aktiviteter igång – dock Corona-anpassat vilket både påverkat det möjliga antalet deltagare samt typ av aktivitet som kunnat genomföras.

   

  En fritidsgård drabbades av misstänkt Covid bland personalen och stängde två dagar innan besked kom att alla i personalen var friska.

   

  Kommunen har fortsatt att löpande uppdatera nacka.se med senaste nytt kring vad som gäller för kultur- och fritidsaktiviteter.

   

  I onsdags 16/3 presenterade RF de senaste siffrorna gällande utbetalningar av det statliga LOK-stödet. Siffrorna visar att antalet deltagartillfällen under 2020 har minskat. Antalet deltagartillfällen har sjunkit som mest inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Inomhusidrotter samt kontaktidrotter (kampsport) visar också ett minskat antal aktivitetstillfällen medan fotbollen och golf visar ett ökat antal tillfällen. Hur dessa siffror ser ut i Nacka är inte klart ännu. Den statistik som RF redovisar är inte kopplade till individer utan visar enbart hur en idrott har drabbats. Exempelvis kan ett barn som deltar i både fotboll och karate ha fortsatt träna fotboll under hela pandemin men inte tränat Karate en enda gång.

   

  Med dessa siffror som bakgrund har fem inomhusidrotters förbund gemensamt skickat in ytterligare en skrivelse till kommuner i regionen. 

   

  Nya restriktioner för vad som ska gälla efter den 21 mars förväntas komma på torsdag den 18 mars. Dagen efter träffas tjänstepersoner för Kultur- och fritidsenheten, kommunens idrottsdrift samt bokningsgrupp för att stämma av eventuella förändringar och hur det påverkar verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde.

 • § 24

  Bosse Ståldal (NL) har lämnat in ett politikerinitiativ den 10 februari med förslag att fritidsnämnden utreder Indexering av bidrag till föreningar.

 • § 25

  Gunilla Grudevall-Steen (L) informerade om att Nacka kommun har skrivit ett avtal med och markägaren Boo församling. Den 29 mars fattar kommunstyrelsen beslut om avtalet och därefter kan planeringen inledas. Avtalet betyder att Nacka kommun arrenderar mark av Boo församling för att anlägga två fotbollsplaner, omklädningsrum och parkering. Vid ett positivt beslut av kommunstyrelsen kan avtalet undertecknas och byggstart kan inledas under andra halvåret av 2022. De två 11-spelarplanerna beräknas stå klara under 2023.

   

  Ella Tegsten (S) yrkande att ärendet om två fotbollsplaner i Ramsmora ska behandlas av Fritidsnämnden.

   

  Ordförande Gunilla Grudevall-Steen beslutade att inte ta upp socialdemokraternas yrkande med hänvisning till att det är en muntlig information.

 • § 26

  Fotbollsplan Porsmossen

  Bosse Ståldal (NL) Undrade om planerna på fotbollsplan på Porsmossen är kvar.

   

  Gunilla Grudevall-Steen (L) svarade att det inte finns något beslut i den frågan.

   

  Fotbollsplanerna i Källtorp 

  Lennart Hävrén ( S) Undrade hur långt man har kommit i arbetet med fotbollsplanerna i Källtorp.

   

  Anders Mebius svarade att det finns ett 25 årigt avtal med Petersén som äger marken. Kommunstyrelsen tog beslut i december om investeringen.

  Det planeras två 11 spelarplaner. Kommunen behöver söka dispens, ansökningarna skickas in under aprilmånad.

   

 • § 27

  Brev från Nacka hockey

  Ella Tegsten hur brev från Nacka hockey som ställts till nämnden kommer att handläggas.

  Gunilla Grudevall-Steen svarade att handläggare tittar på förslaget som finns i brevet. Ärendet återkommer till nämnden.

   

   Brev från gymnastikförbundet

  Gunilla Grudevall Steen (L) informerade vidare att ett brev från gymnastikförbundet har inkommit där man bland annat förslår hyresfritt 2021. Brevet har gått ut till alla stockholmskommuner. En handläggare tittar på förslaget som finns i brevet. Ärendet återkommer till nämnden.

   

  Öppet brev  med anledning av minskning av idrottsaktiviteter för helåret 2020 på grund av pandemin.

  Det har även kommit in ett öppet brev från Svenska Basketbollförbundet, Svenska Gymnastikförbundet Svenska Handbollsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Volleybollförbundet riktat till Sveriges kommuner. kultur- och fritidsenheten bereder ärendet.

 • § 28

  FRN 2020/65 Ordförandebeslut om anpassningar i simskolan i Nacka kommun med anledning av Covid -19

  FRN 2021/43 Brev Subventionera kostnad för förskola att hyra gymnastiksal

  FRN 2021/44, Öppet brev - Nu skriker vi, mail ett öppet brev från Svenska Basketbollförbundet, Svenska Gymnastikförbundet Svenska Handbollsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Volleybollförbundet riktat till Sveriges kommuner

  FRN 2021/45 brev Åtgärder för att stötta föreningsverksamheten med anledning av Covid-19, Nacka hockey

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.