Möte 2021-02-17

Fritidsnämnden
18:00 - 19:30 Nacka stadshus
 • § 1

  Verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde har under året varit kraftigt påverkade av coronapandemin. För att begränsa föreningars ekonomiska förluster, på grund av pandemin, har nämnden beslutat att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar som vill ställa in eller anpassa sin verksamhet. Nämnden har även beslutat att det lokala kommunala aktivitetsstödet, som baseras på aktiviteter genomförda innevarande år, ska baseras på förra årets siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt. Under året har även en upphandling av driften av kommunens fritidsgårdar genomförts. I mitten av november fattade nämnden beslut om att tilldela tre aktörer drift av fritidsgårdarna: Nackas egen produktion Välfärd Samhällsservice, Stiftelsen Fryshuset och Boo Folkets hus. Under 2020 har även avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. Den nya tjänsten förväntas underlätta för Nackborna vid bokning av lokaler och ansökan om stöd. Nämndens resultat för år 2020 är ett överskott på 6,0 miljoner kronor i förhållande till budget. Den största delen av överskottet beror på lägre hyres-och driftskostnader än budgeterat. På grund av reviderade planer har nämnden till exempel inte nyttjat medel för upp-och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP eller medel för gymnastikanpassningen av Myrsjö sporthall B.

 • § 2

  Fritidsnämnden beslutade i februari 2020, § 7, att fotbollstältet placerat på Nacka IP 1 skulle stå uppställt tills ny permanent plats beslutades. Ambitionen var att en ny permanent plats skulle vara beslutad senast 1 april 2021.

  Det finns i dagsläget inga lämpliga alternativa platser inom kommunen där tältet kan placeras och stå uppställt permanent. Alternativa platser har utretts men ingen av dessa har bedömts som lämpliga. Möjliga framtida placeringar där tältet kan stå uppställt permanent fortsätter att utredas. Kultur- och fritidsenhetens bedömning är därför att tältet bör stå kvar uppställt på Nacka IP till dess att det finns en ny plats där tältet kan stå uppställt permanent.

 • § 3

  Prestationsersättningen delas ut till fritidsgårdar som attraherar fler nya ungdomar till sin verksamhet och/eller ökat antalet besök på sin fritidsgård. Ersättning ska ses som en bonus till de fritidsgårdar som ökar antalet besökare jämfört med föregående år. Ersättning grundas på antal fler nya besökare och ökat antal besök som fritidsgården haft jämfört med föregående år. Fritidsnämndens budget för prestationsersättning är 250 000 kronor per år.

 • § 4

  I syfte att stimulera fritidsgårdarna att utveckla sin verksamhet för att få fler ungdomar att ta del av och besöka verksamheten har en årlig budget på 250 000 kr avsatts till en innovationspott som fritidsgårdarna kan söka medel ur till olika projekt och aktiviteter. Tilldelning av medel beslutas av fritidsnämnden.

 • § 5

  I politikerinitiativet refereras till en tomställd yta vid Planiavägen 28 (efter före detta KKV-huset). Politikerinitiativet avser att verka för att ytan används för att bygga ut Sicklavallen till en 11-spelarplan.

  Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 att återremittera framtagandet av systemhandlingar för Sickla skolområde (§207 KFKS 2015/670 - 052). Bland annat skulle konsekvenser klarläggas om ytterligare en fotbollsplan tillskapas.

  Den 20 december 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning för området Sydvästra Plania, vid Sickla skola. Beslutet beskriver två 7-spelarplaner för fotboll, upprustning av Sickla skola, samt nya lokaler för förskolan Växthuset, bibehållen gymnastikhall samt nya bostäder. Målsättningen är att skapa en trivsam stadsdel i Sickla med varierande stadsmiljö, idrottsmöjligheter och en större skola med kapacitet för fler elever. I tidigare inriktning fanns endast en 7-spelarplan inberäknad. Ökningen med ytterligare en 7-spelarplan ser enheten som mycket positiv.

  Utredningsarbetet kring planeringen av det aktuella området är nu återupptaget och uppdraget är att planera för två 7-spelarplaner.

  Kultur- och fritidsenheten arbetar med utveckling av bollspelarplaner i hela Nacka. Allt för att kunna möta Nackas växande befolkning. Ett avtal har under sommaren 2020 slutits med Ersta Fideikommiss att arrendera mark vid Källtorp, Älta för att anlägga två 11-spelarplaner, enkla omklädningsrum och parkeringsytor. Byggstart är planerad till våren 2021 och förväntas vara färdiga inför fotbollssäsongen 2022. Andra pågående projekt för att kunna addera fler bollspelarplaner på olika platser i Nacka är bland annat upprustning av en 7-spelarplan vid Gamla Allén, Saltsjö Duvnäs. Den kommer att stå klar inför säsongen 2021.

 • § 6

  Politikerinitiativet gav kultur- och fritidsdirektörer i uppdrag att utreda ytor för fotbollsplaner/ idrottsytor i Erstavik fideikommiss. Med utgångspunkt från politikerinitiativet har olika platser i Erstavik som presenterats av Carl af Petersen analyserats och utvärderats. Ett avtal mellan Erstavik fideikommiss och Nacka kommun har tecknats för att arrendera mark i Källtorp för att iordningställa två 11-spelarplaner, enklare omklädningsrum och parkeringsytor. Utredningsarbete pågår och ambitionen är att anläggningen ska vara klart till säsongen 2022.

 • § 7

  Medborgaren föreslår att fritidsnämnden ska erbjuda ungdomsverksamheten i Nacka ekonomiskt bidrag för att under juli månad 2020 kunna ha en eller flera ambulerande fritidsgård/ar som möter, föder och aktiverar ungdomarna på platser som ungdomarna vill vara.

  Ungdomsteamet i kommunen ligger under socialnämndens ansvar och fritidsnämnden kan inte ge uppdrag åt andra enheter.

  Fritidsnämnden beslutade att rejält utöka sitt sommarlovsprogram genom att erbjuda både föreningar och fritidsgårdar, inom fritidsnämndens ansvarsområde, möjlighet att bedriva helt nya sommaraktiviteter eller förlänga redan inplanerade aktiviteter. Alla aktiviteter skulle vara kostnadsfria och öppna för alla som ville vara med utan krav på föranmälan. Det resulterade i aktiviteter inom en mängd olika områden och i olika kommundelar, både föreningsarrangerade och via fritidsgård. Fritidsnämnden beviljade även föreningar bidrag för att vuxenvandra under sommaren, som ett led i att både stötta föreningslivet ekonomiskt och samtidigt öka tryggheten i närområdet genom utökad vuxennärvaro. Totalt satsade fritidsnämnden över 600 000 tusen kronor på dessa utökade sommaraktiviteter till föreningar och aktörer inom fritidsnämndens ansvarsområde.

 • § 8

  Medborgaren föreslår Nacka kommun, i syfte att främja friidrott på Älta IP för alla skolor:

  Att måla tydliga markeringar på gångvägen utmed IP: START, 60m, 100m.

  Att skapa en längdhoppsgropp och ansattsbana på ytan mellan lilla och stora IP.

  Att skapa en plats för kastgrenar mellan Lilla IP och entrén från Ältavägen/Älta idrottsväg, alternativt för höjdhopp.

  Möjlighet att utomhus träna olika grenar inom friidrott finns på olika platser i Nacka. På samtliga IP med möjlighet till friidrottsträning kan skolor boka in sig för att bedriva skolidrott. Älta IP har under de senaste åren genomgått stor upprustning. Det finns ingen verksam friidrottsförening i Älta. Förslag till beslut är att det ska tillskapas möjlighet för sprintträning, 60 och 100 meter, på gångvägen utmed IP men att förslagen om att tillskapa längdhoppsgrop, kastgrenar och höjdhopp ska avslås. .

 • § 9

  Fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan Amperen, del av fastigheterna Orminge 60:1 i Boo, Nacka kommun för Nacka kommun.

  Utveckling av Västra Orminge är positivt då området kan adderas med nya årsringar av bostäder. Området ligger i direkt avslutning till det planerade naturreservatet Skarpnäs och kommer därmed att vara attraktivt att besöka för boende i hela Boo. Möjligheten att enkelt ta sig ut till framtida naturreservatet Skarpnäs är viktigt att beakta. Planering av parkeringsmöjligheter för cykel och bil behöver beaktas.

  Vikten av säkra gång- och cykelvägar poängteras av nämnden för att barn och ungdomar ska kunna förflytta sig säkert i inom Orminge.

 • § 10

  Kommunfullmäktige i Nacka har den 21 maj 2018 antagit strategin Ett drogfritt Nacka för unga som anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Strategin Ett drogfritt Nacka för unga gäller för alla verksamheter som verkar på kommunens uppdrag, såväl kommunala, privata som fristående. Alla berörda nämnder, arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt Brottsförebyggande rådet har utifrån sina respektive ansvar uppdraget att se till att strategin genomförs och följs upp.

  Fritidsnämnden har ansvar att bidra med aktiviteter/åtgärder under punkterna:

  • Nolltolerans mot Narkotika, Doping och Alkohol för barn och unga
  • Minska tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak

  Fritidsnämnden har gjort detta genom att bland annat erbjuda kostnadsfria drogfria mötesplatser och evenemang samt genom att på olika sätt stötta det ideella föreningslivet.

 • § 11

  Utvecklingsledare Anna Kristiansson gav fritidsnämnden en rapport gällande covid-läget inom fritidsnämndens ansvarsområde.

  Gemensamma inriktningar

  Utifrån de rekommendationer och uppmaningar regeringen och FHM har fastslagit så har Länsstyrelsen och kommunerna i Stockholmsregionen enats om en gemensam inriktning för regionen i samråd med Smittskydd Stockholm. Denna inriktning har uppdaterats efter varje ny rekommendation.

  Den 18 december 2020 uppmanade regeringen att kommuner och regioner skulle stänga all offentlig verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte var nödvändig, fram till den 24 januari. Den 21 januari meddelade regeringen att man förlängde uppmaningen fram till den 7 februari 2021 med undantaget att idrotts-, fritids- och kulturverksamheter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl inomhus som utomhus, skulle få återupptas. Vilket betydde att fritidsgårdsverksamheten kunde gå tillbaka från digitalverksamhet till att öppna upp för den målgruppen. Vi öppnade upp idrottsanläggningar för denna målgrupp både för träning och enstaka matcher.

  För barn födda 2004 och tidigare samt vuxna öppnades endast utomhusanläggningar upp.

  Den 6 februari meddelades att även barn födda 2004 till 2002 börja träna inomhus. Uppmaningen om att ha all offentlig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd förlängdes till den 21 februari. För samtliga målgrupper men med speciellt fokus på de födda 2004 och tidigare gäller att idrotts-och fritidsaktiviteter bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. För alla målgrupper gäller att utrymmen såsom omklädningsrum rekommenderas att i möjligaste mån undvikas. Man bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma när det är möjligt.

  Det är där vi är idag.

  Utifrån den pandemilag med tillförande begränsningsförordning och trängselföreskrifter har kommunen som anläggningsägare ett ansvar att alla anläggningar, både själva aktivitetsytan, omklädningsrum och allmänna ytor, mätts upp och skyltar som anger maxantal i varje utrymme utifrån minimum 10 kvm/person samt en bedömning om att kunna genomföra in och utpassering utan trängsel samt i vissa anläggningar bedömningar utifrån en fungerande verksamhet. Tex 11-spelarplan = 6500 kvm = 650 personer, ej rimligt. Maxantalet är inte detsamma som antalet personer som kan vara med på en träning, det är fortfarande föreningarnas ansvar att se till att utifrån sin respektive idrott bedriva en smittsäker verksamhet och följa de allmänna råden från FHM. Samma restriktioner och begränsningar gäller för fritidsgårdarna och deras verksamheter.

  Vi jobbar nu i tvåveckorsintervaller, det är så länge som regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller. Det är snårigt att hålla reda på alla nya direktiv som kommer men vi har en bra dialog med RF, andra kommuner i regionen, kommunens bokningsgrupp och idrottsdrift. Vi har regelbundna avstämningar på enheten och vår kommunikatör håller nacka.se uppdaterad.

  Många föreningar har nu anpassat sig efter den rådande situationen och hittat fungerande lösningar för sina verksamheter både när det kommer till träningar men även för matcher, ombyte, mötet med föräldrar och publik. De inomhusidrotter som ställde in all sin matchverksamhet i våras och nu startar om sin matchverksamhet vittnar om lite svårigheter att få logistiken kring matcher att flyta på utan att samla för många lag samtidigt. Kontaktsporter, som tex en del kampsporter har haft tuffast att fortsätta sin verksamhet visar ett första resultat från den enkät som Stockholmsidrotten har skickat ut till föreningslivet. Vi kommer att få ett specifikt Nacka-resultat att presentera för nämnden under hösten. 

   

  Anläggningar

  Vi är tillbaka till ett ”normal-läge” när det kommer till bokningar i våra anläggningar. Vi fortsätter att bevaka att städrutinerna följs och att tillgången till tvål är god samt fortsätter att tillhandahålla desinfektionsmedel för att torka av redskap. På anläggningarna finns även skyltar om hur vi minskar smittspridning.

   

  Funkis

  Verksamhet för personer med funktionsnedsättning har i vissa fall påverkats stort av Covid-19 när både medlemmar och ledare är i riskgrupp och tvingats ställa in. Annan funkisverksamhet har bedrivits som vanligt. Järla Dream Team hade tänkt ordna ett sommarläger öppet för alla men valde istället att bara bjuda in egna medlemmar.

 • § 12

  Nacka HI bildades år 1963 och bedriver idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Idrottsverksamheten består av boccia, innebandy, kälkhockey, rullstolsbasket, rullstolsinnebandy, simning och E-sport.

  Nacka HI fyller en viktig funktion för personer med funktionsnedsättning vilken är en av fritidsnämndens prioriterade målgrupper. Föreningen skapar möjlighet att förverkliga drömmar för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Föreningen bedriver aktiviteter som innebär att fritidsutbudet breddas för en målgrupp med begränsade möjligheter. Därför är bedömningen att verksamheten är angelägen att stödja.

 • § 13

  Järla IF Fotboll, Dream Team, bedriver fotbollsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Fritidsnämnden har sedan år 2014 stöttat föreningens verksamhet för målgruppen. Stödet har avsett bland annat extra ledarkostnader, ”prova på tillfällen” och nolltaxa för tider på bollplan, marknadsföring samt för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet för målgruppen.

  Järla IF Fotboll, Dream Team, ansöker om ett fortsatt och utökat stöd på 150 000 kronor per år för att utveckla och bedriva fotbollsverksamheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

  Dream Team är i dagsläget den enda riktade fotbollsverksamheten för målgruppen i Nacka. Bedömningen är att föreningens verksamhet är värdefull då den bidrar till ett ökat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning i kommunen.

 • § 14

  Nackalistan har i samarbete med Rädda Nackaidrotten gett samhällsplaneraren Henrik Aldén i uppdrag att utreda behovet av fotbollsplaner i Nacka och att analysera behovet av fotbollsplaner i i dagsläget och att undersöka behovet av nya fotbollsplaner i framtiden.

  Det totala behovet av fotbollsplaner i dagsläget är 8 fullstora 11-spelarplaner. Störst är behovet i Norra Boo där det behövs ca 2,5 fullstora 11-spelarplaner, ett behov som kvarstår år 2040. 

  I framtiden är det totala behovet 15 fullstora 11-spelarplaner. Den totala befolkningsökningen av personer 7–20 år i Nacka är ca 8 000 personer fram till år 2040. På Västra Sicklaön sker 60% av den totala befolkningsökningen, vilket är en ökning med nästan 5 000 barn och ungdomar. Den koncentrerade befolkningsökningen skapar ett lokalt behov av ca 6,5 fullstora 11-spelarplaner på Västra Sicklaön.  I rapporten dras därför slutsatsen att framtida fotbollsplaner bör lokaliseras till Västra Sicklaön samt till norra Boo.

  Med stöd av utredningen föreslår Nackalistan Fritidsnämnden besluta att utreda:

  • Utveckla 7-spelarplanen vid Orminge skola till en 11-spelarplan
  • Utveckla någon eller några av 5-spelarplanerna i Centrala parken i Orminge till 7-spelarplaner med konstgräs.
  • Utveckla en plan intill befintlig 11-spelarplan på Myrsjö IP
  • Utveckla ytterligare en plan intill planerad 11-seplarplan vid Porsmossen.
  • Utveckla 5-spelarplanen vid Sågtorpsskolan till en 11-spelarplan alternativt en 7-spelarplan
  • Utveckla befintlig plan vid Idunskolan till en 11-spelarplan
  • Utveckla befintlig plan vid Tollare fhsk till en 11-spelarplan med konstgräs som kan användas av närliggande skolor och fotbollsklubbar
  • Utveckla någon av planerna i området Henrikskalsberget till Kvarnholmen till en 11- spelarplan (t.ex. på pontoner) samt befintliga, planerade och möjliga 5-spelarplaner i området till 7-spelarplaner.  
  • Utveckla 5-spelarplanen i Jarlaberg till en 7-spelarplan.
  • Utveckla en 11-alternivt 7-spelarplan där Nacka brukshundsklubb håller till.

   

  En bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivning

 • § 15

  I år har medborgare efterfrågade isbanor i kommunen.

  Det är förståeligt att det är svårt att få till en åkbar is om en för varm väderlekhet försvårar detta. Men jag anser att kommunen behöver ha en beredskap inklusive resurser för att spola och skrapa planer i de större bostadsområdena i kommundelarna.

   

  Därför föreslår Nackalistan att Fritidsnämnden i samarbete med Natur och trafiknämnden inför kommande vintrar utreder:        

  Vilka planer som skulle vara lämpliga att spola

  Kostnader för att spola per månad inklusive arbetskostnad, kostnad för vatten mm

  Om det finns andra aktörer som mot en viss ersättning och/eller materialstöd kan spola och skrapa planerna t.ex. boendeföreningar, idrottsföreningar, företag m.fl.

 • § 16

  Direktör Kultur och Fritid, Anders Mebius, informerade om olika sportlovsaktiviteter och hänvisade till nackas hemsida där alla aktiviteter visas och uppdateras löpande.

 • § 17

  FRN 2020/65 , Ordförandebeslut Maxantal i fotbollstältet med anledning av Covid-19, 2021-01-28

  FRN 2020/65 , Ordförandebeslut om fortsatta anpassningar i fritidsverksamheter i Nacka kommun med anledning av Covid-19, 2021-01-22

  FRN 2020/65 , Ordförandebeslut om fortsatta anpassningar i fritidsverksamheter i Nacka kommun med anledning av Covid-19, 2021-02-08

  FRN 2021/3, Utnämning av dataskyddsombud för Fritidsnämnden

  FRN 2020/35, Yttrande över revisionsskrivelse, Handläggningen av kommunfullmäktiges uppdrag till fritidsnämnden att aktualisera kapacitetsutredningen

  FRN 2021/ , Gemensam regional inriktning gällande öppnande av kommunala verksamheter från och med 25 januari

  FRN 2021/18, Vidaredelegering av beslutsattestanter 2021 Fritidsnämnden

  FRN 2021/24 Upphandling besöksräknare

  FRN 2020/65 Ordförandebeslut Ersättning simhalls aktör, 2021-01-19

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.