Möte 2020-12-16

Fritidsnämnden
18:00 - 20:20 Nacka stadshus
 •   1

  Utmärkelserna Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild.

  Utdelningen kommer att ske digitalt.

 •   2

  Stiftelsen En frisk generation berättar om sin verksamhet - deltar via länk

 •   3

  Sammanträdet är digitalt. Endast presidiet, Kultur och fritidsdirektör samt nämndsekreterare deltar på plats.

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   4

  Fritidsnämnden beslutade i maj 2020 att bifalla sökt bidrag till En Frisk Generation (EFG) för hösten 2020. Och som längst till och med 30 juni 2021. I rapporter och på styrgruppsmöte har det framkommit att aktiviteterna och verksamheten mötts av stort intresse från familjer om att vara med i programmet. I början av november var 25 familjer, med 28 vuxna och 51 barn, anmälda till familjeprogrammet i Fisksätra. EFG har vidtagit åtgärder för att aktiviteterna ska ha kunnat genomföras inom ramen för gällande restriktioner. EFG har erhållit bidrag om 300 000 kronor från Gålöstiftelsen för att genomföra aktiviteter i Fisksätra och Orminge under 2021. Dialoger om samverkan med olika aktörer pågår i båda kommundelarna.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Den 15 oktober brann Boo Folkets hus lokal ner, där fritidsgårdsverksamheten i Orminge bedrevs. Polisen rubricerar branden som grovt anlagd mordbrand och utredning pågår.

  Då utföraren, Boo Folkets Hus Förening, snabbt hittade en ersättningslokal har fritidsgårdsverksamheten i Orminge kunnat fortsätta utan avbrott enligt avtal.

  Boo Folkets Hus är fullvärdesförsäkrat hos Trygg Hansa och deras avbrottsförsäkring täcker kostnaderna för ersättningslokaler fram till mitten av oktober 2021. Enligt utföraren finns inga indikationer på att de skulle behöva lämna sina tillfälliga lokaler innan dess.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Information gällande fotbollsplaner i kommunen.

  Informationen är en redovisning av nya fotbollsplaner som tillkommit under året samt en lägesrapport för planerade fotbollsplaner.

 •   7

  Motionärerna föreslår kommunen att utreda möjligheterna för att planerna för Järlahöjden inkluderar 2 ishallar som kan placeras bredvid varandra, 50 metersbassäng, idrottshall samt tre 11-spelarplaner. Enligt de gällande inriktningsbesluten och genomförandeplanen för området kommer alla befintliga idrottsanläggningar finnas kvar i området med undantag för en ishall som föreslås flyttas till en annan kommundel och en 11-spelarplan som föreslås bli en 7-spelarplan och med tillägget att pröva möjligheten att inrymma ytterligare en 11-spelarplan, det vill säga totalt två 11-spelarplaner och en 7-spelarplan. De befintliga idrottsanläggningarna ska vara i drift tills det finns ersättningsanläggningar. Dialog med föreningslivet har visat att deras verksamhet är i behov av att ishallarna ligger bredvid varandra varför alternativa platser för två ishallar intill varandra nu undersöks. Fler kapacitetshöjande åtgärder på Sicklaön har genomförts och fler planeras i kommunen som helhet, bland annat ytterligare två 11-spelarplaner i Källtorp samt en ny simhall i Myrsjö.

  Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, utifrån sin antagna kapacitetrapport samt gällande inriktningsbeslut för området, att avslå förslagen i motionen samt att kommunfullmäktige noterar att det pågår ett fortsatt planeringsarbete inom exploateringsprojektet Järlahöjden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  I politikerinitiativet beskrivs att frågeställningar och diskussioner om utveckling av fler ridanläggningar i Nacka pågått under många år och med initiativet föreslås att förutsättningar och möjligheter för en ny anläggning lokaliserad i Ältaområdet utreds samt hur en sådan verksamhet kan bedrivas av entreprenör/förening.

  När ärenden inom ridsport- och ridskoleområdet eller avseende ridanläggningar utretts har dessa frågor oftast hanterats som separata ärenden. Analyser på ett övergripande plan av kommunens kapacitet för ridsport, ridanläggningar och utbud av ridskoleverksamhet har därför inte genomförts. Det bedöms prioriterat att inleda en utredning av de övergripande förutsättningarna för ridsport och ridskoleverksamhet i kommunen med start under 2021 eller 2022. Som en del i utredningen föreslås att förslaget i politikerinitiativet om att utreda förutsättningar för en tredje ridanläggning ingår.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Föreningen Nacka Värmdö skidklubb, med säte i Värmdö kommun, verkar över kommungränserna genom bland annat skidspårning i både Nacka kommun och Värmdö kommun.

  Nacka kommun och Värmdö kommun har tidigare samverkat kring skidspårning som sträcker sig över kommungränserna.  Fortsatt samverkan säkerställs genom att det tecknas en överenskommelse mellan kommunerna gällande ekonomisk ersättning till föreningen Nacka Värmdö skidklubb.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Kultur- och fritidsenheten har genomfört en översyn av föreningsbidragen och de subventionerade taxorna. Slutsatsen är att föreningsstödet i många fall fungerar väl men att det även finns en hel del utmaningar att hantera. Översynen har resulterat i ett förslag på delvis nya regler för föreningsbidrag samt nya taxor för de kommunalt finansierade anläggningarna för fritidsverksamhet fritidsnämnden hyr ut på timbasis (FRN 2020/133).

  Målsättningar med översynen av bidragen har bland annat varit att; främja utvecklingen av föreningslivet genom en mer effektiv och förenklad stödmodell, föreningsstödet ska nå ut till fler och att handläggningen blir mer rättvis, rättssäker, transparant.

  Enheten föreslår utifrån uppsatta mål en bidragsmodell bestående av fyra olika bidrag som riktar sig till de ideella föreningar och ideella organisationer som bedriver idrotts- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar 7–20 år och personer med funktionsnedsättning, öppen verksamhet och folkhälsosatsningar. De bidrag som förslås är aktivitetsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

  När införande av de nya bidragsreglerna kan ske beror på när det nya IT-systemet för bidragshantering kan tas i bruk. Då införandet av det nya IT-systemet har försenats och i nuläget planeras till andra halvåret 2021 bör införande av nya regler för föreningsbidrag anpassas därefter och förslagsvis bör de första ansökningarna enligt det nya regelverket inkomma från januari 2022. Aktivitetsbidraget betalas ut retroaktivt och de nya reglerna för aktivitetsbidraget föreslås börja gälla under andra halvåret 2021. Eventuellt kan även verksamhetsbidraget komma att succesivt införas under hösten 2021.

  Eftersom införandet av det nya IT-systemet dröjer ser Fritidsnämnden möjligheten att involvera föreningslivet ytterligare i framtagandet av nya regler genom att bifogat förslag på nya regler skickas ut på remiss till föreningslivet i början av 2021. Slutgiltigt beslut föreslås fattas i mars eller april 2021.

  För mer utförlig information om hur översynen har gått till och vilka resonemang som har förts hänvisas till tjänsteskrivelsen bifogad slutrapport.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Fritidsnämnden gavs i mål och budget avseende 2021 i uppdrag att göra besparingar i form av höjda timtaxor vid nyttjande av fritidsnämndens finansierade lokaler/anläggningar motsvarande 2 miljoner kronor. 1 miljon ska tillföras det kommunala aktivitetsbidraget.
  Enheten har nu tagit fram ett förslag på ett höjt aktivitetsbidrag inför 2021. Enheten föreslår att värdet per sammankomst ska höjas från 35 kronor till 40 kronor för åldersgruppen 4–10 år. För åldersgruppen 11–20 år föreslår enheten att värdet per sammankomst ska höjas från 60 till 75 kronor. Enheten föreslår att höjningen ska börja gälla för de utbetalningar som sker från januari 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Efter uppdrag i mål och budget inför 2021 gör fritidsnämnden en besparing i form av höjd lokaltaxa motsvarande 2 miljoner kronor. Nya taxor avseende de kommunalt finansierade fritidsanläggningarna ska införas från januari 2021.

  Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag på nya taxor där höjningen anpassas procentuellt utifrån vilken grupp som omfattas av taxekategorin. För barn- och ungdomsverksamhet föreslås en mindre höjning medan taxor för elit- och seniorverksamhet, privatpersoner, föreningar som inte är bidragsberättigade och företag föreslås höjas mer.

  Grupp 1 – Föreslås höjas i regel med 15–20 procent (vissa anläggningskategorier höjs mer till följd av avrundningar till jämna tio- eller femtal.)

  Grupp 2 – Föreslås höjas med 30–40 procent (vissa anläggningskategorier höjs mer till följd av avrundningar till jämna tio- eller femtal.)

  Grupp 3 – Föreslås höjas med 50–55 procent (vissa anläggningskategorier höjs mer till följd av avrundningar till jämna tio- eller femtal. En höjning med 100 % föreslås även vid hyra av hel simhall.)

  Tillägg för föreningar, företag och privatpersoner utanför Nacka kommun – Föreslås höjas med 100 procent.

  En höjning med 100 % föreslås även vid hyra av hel simhall då dagens taxa bedöms som väldigt låg.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2020 (KFKS 2020/40) att fastställa fritidsnämndens budgetram för år 2021 till 155,5 miljoner kronor. Det är en minskning med 10,7 miljoner kronor jämfört med 2020 års budgetram. Fritidsnämndens förslag till budgetram vid yttrandet av Mål & Budget 2021–2023 var 157,0 miljoner kronor, kommunfullmäktiges beslut om en budgetram på 155,5 miljoner kronor är således 1,5 miljoner kronor lägre än fritidsnämndens förslag. Neddragningen på 1,5 miljoner kronor ska ske inom myndighet- och huvudmannaenheten och genom en höjning av taxan för uthyrning av lokaler och anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med fritidsnämndens förslag till fokusområden och resultatindikatorer för 2021, samt i enlighet med fritidsnämndens förslag om deltagaravgifter för kollo- daglägerverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade även i enlighet med fritidsnämndens förslag om en utökad reinvesteringsbudget om 4 miljoner kronor över en 3 års period. Fritidsnämnden bemyndigades även att fatta beslut om bland annat taxor för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar inom fritidsnämndens ansvarsområde.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.

  Fritidsnämnden föreslås besluta att utse ordinarie beslutsattestant för år 2021 enligt bilaga 1. Det är endast den ordinarie beslutsattestant som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, det vill säga rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Kommunfullmäktige fattade i september 2020 beslut om ett nytt reglemente för intern kontroll. Detta reglemente gäller för samtliga nämnder. Den interna kontrollen handlar ytterst om att bidra till att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt. Nämnden ska varje år, utifrån en riskanalys, besluta om vilka kontrollmoment som ska granskas inom nämndens ansvarsområde. Kontrollmomenten presenteras i internkontrollplanen. Resultatet av utförda kontroller rapporteras minst en gång om året till nämnden. Uppkommer väsentliga brister i den löpande internkontrollen under året rapporteras dessa till nästkommande nämnd efter att bristerna har identifierats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   16

  Vid utgången av 2020 års andra ansökningsperiod den 1 oktober 2020 hade sex ansökningar om investeringsbidrag från föreningar med egna anläggningar inkommit. Fem av ansökningarna har inkommit från Järla IF Orienteringsklubb och en från Älta Scoutkår.

  Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av anläggningar.

  Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar.

  För 2020 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag. För ansökningar som inkom under våren 2020 beviljade fritidsnämnden investeringsbidrag om totalt 150 000 kronor.

  Fritidsnämnden föreslås bevilja två av de nu under hösten inkomna ansökningarna om totalt 96 000 kronor.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   17

  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya verksamhetsformer och nå nya grupper.

  Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under våren 2021 var den 1 oktober 2020. Vid detta tillfälle hade det inkommit sex ansökningar om projektbidrag. Den totala budgeten för projektbidraget är för 2020 147 000 kronor. För ansökningar som inkom under våren beviljades totalt 51 700 kronor. Dock valde Nacka Ridklubb att ställa in sina prova-på aktiviteter som en följd av den pågående pandemin och ska därför återbetala 10 500 kronor. Totalt återstår därför 110 500 kronor av projektbidragets budget. Sex av sju nu inkomna ansökningar föreslås beviljas projektbidrag med ett totalt belopp om 110 150 kronor.

  Föreningarna har bland annat ansökt om bidrag för att arrangera boxningsträning för nybörjare, diverse utbildningsinsatser och för att genomföra en förstudie för en året runt öppen rodelbana.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   18

  Järla Orientering har under 2019 och 2020 gett ut gratiskartan Friska Nacka. Kartan delas ut tillsammans med lokaltidningen Nacka Värmdö-posten och når på så sätt samtliga hushåll i Nacka kommun.

  Verksamheten beskrivs som en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen med hjälp av en lättare form av orientering.

  Föreningen har inkommit med en ansökan om stöd på 160 000 kronor för att genomföra Friska Nacka 2021 på ett liknande sätt som under 2019 och 2020.

  Fritidsnämnden beslutade för 2020 att ge Järla orientering ett stöd på 80 000 kronor för att genomföra en utökad satsning på Friska Nacka. Även kulturnämnden beviljade projektet 80 000 kronor för 2020 då några av kontrollpunkterna placerades vid kommunens offentliga konstverk och bidrog till offentliggörandet av Nackas offentliga konst. Beslut från kulturnämnden är under handläggning.

  Friska Nacka bedöms bidra både till förbättrad folkhälsa samt en ökad kunskap om kommunen och mot bakgrund av detta föreslår kultur- och fritidsenheten att föreningen Järla Orientering beviljas 80 000 kronor för att genomföra Friska Nacka även år 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   19
 •   20
 •   21
 • § 94
 • § 95

  Fritidsnämnden beslutade i maj 2020 att bifalla sökt bidrag till En Frisk Generation (EFG) för hösten 2020. Och som längst till och med 30 juni 2021. I rapporter och på styrgruppsmöte har det framkommit att aktiviteterna och verksamheten mötts av stort intresse från familjer om att vara med i programmet. I början av november var 25 familjer, med 28 vuxna och 51 barn, anmälda till familjeprogrammet i Fisksätra. EFG har vidtagit åtgärder för att aktiviteterna ska ha kunnat genomföras inom ramen för gällande restriktioner. EFG har erhållit bidrag om 300 000 kronor från Gålöstiftelsen för att genomföra aktiviteter i Fisksätra och Orminge under 2021. Dialoger om samverkan med olika aktörer pågår i båda kommundelarna.

 • § 96

  Den 15 oktober brann Boo Folkets hus lokal ner, där fritidsgårdsverksamheten i Orminge bedrevs. Polisen rubricerar branden som grovt anlagd mordbrand och utredning pågår.

  Då utföraren, Boo Folkets Hus Förening, snabbt hittade en ersättningslokal har fritidsgårdsverksamheten i Orminge kunnat fortsätta utan avbrott enligt avtal.

  Boo Folkets Hus är fullvärdesförsäkrat hos Trygg Hansa och deras avbrottsförsäkring täcker kostnaderna för ersättningslokaler fram till mitten av oktober 2021. Enligt utföraren finns inga indikationer på att de skulle behöva lämna sina tillfälliga lokaler innan dess.

 • § 97

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare, informerade nämnden om status gällande fotbollsplaner i kommunen.

  På sammanträdet redovisades nya fotbollsplaner som tillkommit under året samt en lägesrapport för planerade fotbollsplaner.

 • § 98

  Motionärerna föreslår kommunen att utreda möjligheterna för att planerna för Järlahöjden inkluderar 2 ishallar som kan placeras bredvid varandra, 50 metersbassäng, idrottshall samt tre 11-spelarplaner. Enligt de gällande inriktningsbesluten och genomförandeplanen för området kommer alla befintliga idrottsanläggningar finnas kvar i området med undantag för en ishall som föreslås flyttas till en annan kommundel och en 11-spelarplan som föreslås bli en 7-spelarplan och med tillägget att pröva möjligheten att inrymma ytterligare en 11-spelarplan, det vill säga totalt två 11-spelarplaner och en 7-spelarplan. De befintliga idrottsanläggningarna ska vara i drift tills det finns ersättningsanläggningar. Dialog med föreningslivet har visat att deras verksamhet är i behov av att ishallarna ligger bredvid varandra varför alternativa platser för två ishallar intill varandra nu undersöks. Fler kapacitetshöjande åtgärder på Sicklaön har genomförts och fler planeras i kommunen som helhet, bland annat ytterligare två 11-spelarplaner i Källtorp samt en ny simhall i Myrsjö.

  Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, utifrån sin antagna kapacitetrapport samt gällande inriktningsbeslut för området, att avslå förslagen i motionen samt att kommunfullmäktige noterar att det pågår ett fortsatt planeringsarbete inom exploateringsprojektet Järlahöjden.

 • § 99

  I politikerinitiativet beskrivs att frågeställningar och diskussioner om utveckling av fler ridanläggningar i Nacka pågått under många år och med initiativet föreslås att förutsättningar och möjligheter för en ny anläggning lokaliserad i Ältaområdet utreds samt hur en sådan verksamhet kan bedrivas av entreprenör/förening.

  När ärenden inom ridsport- och ridskoleområdet eller avseende ridanläggningar utretts har dessa frågor oftast hanterats som separata ärenden. Analyser på ett övergripande plan av kommunens kapacitet för ridsport, ridanläggningar och utbud av ridskoleverksamhet har därför inte genomförts. Det bedöms prioriterat att inleda en utredning av de övergripande förutsättningarna för ridsport och ridskoleverksamhet i kommunen med start under 2021 eller 2022. Som en del i utredningen föreslås att förslaget i politikerinitiativet om att utreda förutsättningar för en tredje ridanläggning ingår.

 • § 100

  Föreningen Nacka Värmdö skidklubb, med säte i Värmdö kommun, verkar över kommungränserna genom bland annat skidspårning i både Nacka kommun och Värmdö kommun.

  Nacka kommun och Värmdö kommun har tidigare samverkat kring skidspårning som sträcker sig över kommungränserna.  Fortsatt samverkan säkerställs genom att det tecknas en överenskommelse mellan kommunerna gällande ekonomisk ersättning till föreningen Nacka Värmdö skidklubb.

 • § 101

  Kultur- och fritidsenheten har genomfört en översyn av föreningsbidragen och de subventionerade taxorna. Slutsatsen är att föreningsstödet i många fall fungerar väl men att det även finns en hel del utmaningar att hantera. Översynen har resulterat i ett förslag på delvis nya regler för föreningsbidrag samt nya taxor för de kommunalt finansierade anläggningarna för fritidsverksamhet fritidsnämnden hyr ut på timbasis (FRN 2020/133).

  Målsättningar med översynen av bidragen har bland annat varit att; främja utvecklingen av föreningslivet genom en mer effektiv och förenklad stödmodell, föreningsstödet ska nå ut till fler och att handläggningen blir mer rättvis, rättssäker, transparant.

  Fritidsnämnden beslutar utifrån uppsatta mål en bidragsmodell bestående av fyra olika bidrag som riktar sig till de ideella föreningar och ideella organisationer som bedriver idrotts- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar 7–20 år och personer med funktionsnedsättning, öppen verksamhet och folkhälsosatsningar. De bidrag som förslås är aktivitetsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

  När införande av de nya bidragsreglerna kan ske beror på när det nya IT-systemet för bidragshantering kan tas i bruk. Då införandet av det nya IT-systemet har försenats och i nuläget planeras till andra halvåret 2021 bör införande av nya regler för föreningsbidrag anpassas därefter och förslagsvis bör de första ansökningarna enligt det nya regelverket inkomma från januari 2022. Aktivitetsbidraget betalas ut retroaktivt och de nya reglerna för aktivitetsbidraget föreslås börja gälla under andra halvåret 2021. Eventuellt kan även verksamhetsbidraget komma att succesivt införas under hösten 2021.

  Eftersom införandet av det nya IT-systemet dröjer ser Fritidsnämnden möjligheten att involvera föreningslivet ytterligare i framtagandet av nya regler genom att bifogat förslag på nya regler skickas ut på remiss till föreningslivet i början av 2021. Slutgiltigt beslut föreslås fattas i mars eller april 2021.

  För mer utförlig information om hur översynen har gått till och vilka resonemang som har förts hänvisas till tjänsteskrivelsen bifogad slutrapport.

 • § 102

  Fritidsnämnden gavs i mål och budget avseende 2021 i uppdrag att göra besparingar i form av höjda timtaxor vid nyttjande av fritidsnämndens finansierade lokaler/anläggningar motsvarande 2 miljoner kronor. 1 miljon ska tillföras det kommunala aktivitetsbidraget.
  Fritidsnämnden beslutar ett höjt aktivitetsbidrag inför 2021. Beslutet innebär att värdet per sammankomst ska höjas från 35 kronor till 40 kronor för åldersgruppen 4–10 år. För åldersgruppen 11–20 år föreslår enheten att värdet per sammankomst ska höjas från 60 till 75 kronor. Höjningen ska börja gälla för de utbetalningar som sker från januari 2021.

 • § 103

  Efter uppdrag i mål och budget inför 2021 gör fritidsnämnden en besparing i form av höjd lokaltaxa motsvarande 2 miljoner kronor. Nya taxor avseende de kommunalt finansierade fritidsanläggningarna ska införas från januari 2021.

  Fritidsnämnden beslutar om nya lokaltaxor där höjningen anpassas procentuellt utifrån vilken grupp som omfattas av taxekategorin. För barn- och ungdomsverksamhet föreslås en mindre höjning medan lokaltaxor för elit- och seniorverksamhet, privatpersoner, föreningar som inte är bidragsberättigade och företag höjs mer.

  Grupp 1 – Höjs i regel med 15–20 procent (vissa anläggningskategorier höjs mer till följd av avrundningar till jämna tio- eller femtal.)

  Grupp 2 – Höjs med 30–40 procent (vissa anläggningskategorier höjs mer till följd av avrundningar till jämna tio- eller femtal.)

  Grupp 3 – Höjs med 50–55 procent (vissa anläggningskategorier höjs mer till följd av avrundningar till jämna tio- eller femtal. En höjning med 100 % föreslås även vid hyra av hel simhall.)

  Tillägg för föreningar, företag och privatpersoner utanför Nacka kommun – Höjs med 100 procent.

  En höjning med 100 % vid hyra av hel simhall då dagens taxa bedöms som väldigt låg.

 • § 104

  Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2020 (KFKS 2020/40) att fastställa fritidsnämndens budgetram för år 2021 till 155,5 miljoner kronor. Det är en minskning med 10,7 miljoner kronor jämfört med 2020 års budgetram.

  Fritidsnämndens förslag till budgetram vid yttrandet av Mål & Budget 2021–2023 var 157,0 miljoner kronor, kommunfullmäktiges beslut om en budgetram på 155,5 miljoner kronor är således 1,5 miljoner kronor lägre än fritidsnämndens förslag. Neddragningen på 1,5 miljoner kronor ska ske inom myndighet- och huvudmannaenheten och genom en höjning av taxan för uthyrning av lokaler och anläggningar.

  Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med fritidsnämndens förslag till fokusområden och resultatindikatorer för 2021, samt i enlighet med fritidsnämndens förslag om deltagaravgifter för kollo- daglägerverksamhet.

  Kommunfullmäktige beslutade även i enlighet med fritidsnämndens förslag om en utökad reinvesteringsbudget om 4 miljoner kronor över en 3 års period. Fritidsnämnden bemyndigades även att fatta beslut om bland annat taxor för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar inom fritidsnämndens ansvarsområde.

 • § 105

  Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.

  Fritidsnämnden föreslås besluta att utse ordinarie beslutsattestant för år 2021 enligt bilaga 1. Det är endast den ordinarie beslutsattestant som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, det vill säga rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

 • § 106

  Kommunfullmäktige fattade i september 2020 beslut om ett nytt reglemente för intern kontroll. Detta reglemente gäller för samtliga nämnder. Den interna kontrollen handlar ytterst om att bidra till att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt. Nämnden ska varje år, utifrån en riskanalys, besluta om vilka kontrollmoment som ska granskas inom nämndens ansvarsområde. Kontrollmomenten presenteras i internkontrollplanen. Resultatet av utförda kontroller rapporteras minst en gång om året till nämnden. Uppkommer väsentliga brister i den löpande internkontrollen under året rapporteras dessa till nästkommande nämnd efter att bristerna har identifierats.

 • § 107

  Vid utgången av 2020 års andra ansökningsperiod den 1 oktober 2020 hade sex ansökningar om investeringsbidrag från föreningar med egna anläggningar inkommit. Fem av ansökningarna har inkommit från Järla IF Orienteringsklubb och en från Älta Scoutkår.

  Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av anläggningar.

  Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar.

  För 2020 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag. För ansökningar som inkom under våren 2020 beviljade fritidsnämnden investeringsbidrag om totalt 150 000 kronor.

  Fritidsnämnden föreslås bevilja två av de nu under hösten inkomna ansökningarna om totalt 96 000 kronor.

 • § 108

  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya verksamhetsformer och nå nya grupper.

  Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under våren 2021 var den 1 oktober 2020. Vid detta tillfälle hade det inkommit sex ansökningar om projektbidrag. Den totala budgeten för projektbidraget är för 2020 147 000 kronor. För ansökningar som inkom under våren beviljades totalt 51 700 kronor. Dock valde Nacka Ridklubb att ställa in sina prova-på aktiviteter som en följd av den pågående pandemin och ska därför återbetala 10 500 kronor. Totalt återstår därför 110 500 kronor av projektbidragets budget. Sex av sju nu inkomna ansökningar föreslås beviljas projektbidrag med ett totalt belopp om 110 150 kronor.

  Föreningarna har bland annat ansökt om bidrag för att arrangera boxningsträning för nybörjare, diverse utbildningsinsatser och för att genomföra en förstudie för en året runt öppen rodelbana.

 • § 109

  Järla Orientering och Skidor har under 2019 och 2020 gett ut gratiskartan Friska Nacka. Kartan delas ut tillsammans med lokaltidningen Nacka Värmdö-posten och når på så sätt samtliga hushåll i Nacka kommun.

  Verksamheten beskrivs som en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen med hjälp av en lättare form av orientering.

  Föreningen har inkommit med en ansökan om stöd på 160 000 kronor för att genomföra Friska Nacka 2021 på ett liknande sätt som under 2019 och 2020.

  Fritidsnämnden beslutade för 2020 att ge Järla Orientering och Skidor ett stöd på 80 000 kronor för att genomföra en utökad satsning på Friska Nacka. Även kulturnämnden beviljade projektet 80 000 kronor för 2020 då några av kontrollpunkterna placerades vid kommunens offentliga konstverk och bidrog till offentliggörandet av Nackas offentliga konst. Beslut från kulturnämnden är under handläggning.

  Friska Nacka bedöms bidra både till förbättrad folkhälsa samt en ökad kunskap om kommunen och mot bakgrund av detta beslutar ´Fritidsnämnden att föreningen Järla Orientering och Skidor beviljas 80 000 kronor för att genomföra Friska Nacka även år 2021.

 • § 110

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare, redogjorde för Covid-läget inom fritidsnämndens ansvarsområde.

 • § 111
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.