Möte 2020-10-14

Fritidsnämnden
18:00 - 19:45 Nacka stadshus
 • § 84

  Företaget Strömma Handel AB har lämnat en förfrågan avseende ett arrende av idrottsmark för byggnation av två padelbanor i Saltsjöbaden

  Allmänheten kommer, mot en avgift/taxa, kunna boka tider för spel på padelbanorna.

  Padel är en växande idrott som attraherar utövare i olika åldrar. Ett ökat utbud av padelbanor skapar utökade möjligheter för vuxna, barn och unga att spela padel i kommunen.

 • § 85

  De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår fortsatt hårt mot föreningslivet. För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för föreningarna föreslås därför utbetalningarna av aktivitetsbidragen även denna period baseras på redovisningen för samma period föregående år.

 • § 86

  Motionären föreslår kommunen att göra en noggrann lokaliseringsanalys utifrån befolkningsutvecklingen på Sicklaön och speciellt de centrala delarna och utifrån en sådan analys prioritera idrottens behov av planer och anläggningar på Järlahöjden nära barn och ungdomar.

  Kultur och fritidsenhetens bedömning är att fritidsnämndens antagna aktualiserade kapacitetsrapport gällande idrottsanläggningar tillsammans med det fortsatta utvecklingsarbete som görs inom exploateringsprojektet Järlahöjden motsvarar förslaget i motionen.

 • § 87

  Motionärerna föreslår att Nacka kommun ska utreda möjligheterna att i Sickla tillskapa en 11-spelarplan, två idrottshallar av handbollsmått samt möjlighet att förlägga en 7-spelarplan på taket.

  Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet kring området Sickla skolområde för att det ska samordnas med stadsbyggnadsprojeket Sydvästra Plania för att klargöra hur tillgången till idrottsanläggningar på västra Sicklaön kommer att se ut samt med ett tilläggsuppdrag om att redovisa konsekvenserna av att tillskapa ytterligare en fotbollsplan i området.

  Kultur- och fritidsnämnden bedömer därför att det pågår ett arbete som motsvarar intentionen/förslaget i motionen.

 • § 88

  I tjänsteskrivelsen finns en sammanfattning av vad som har framkommit under workshopen och i enkätsvaren. De föreningar som är väl införstådda med regler och riktlinjer är överlag ganska nöjda med kommunens föreningsstöd, dock finns det förbättringsområden. Ett exempel är att föreningarna vill ha mer pengar, ett annat är att mer stöd ska fördelas till de som äger sina anläggningar. Ytterligare ett par föreningar tycker att stödet fördelas orättvist, då det främst är anpassat för de större lagidrotterna.

 • § 89

  I fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsrapport identifieras en yta i Hellasgården som en möjlig idrottyta och förhandlingar med Stockholms stad och nuvarande arrendator om möjligheten att anlägga en 11-spelarplan har genomförts. Då förhandlingarna inte gått i mål utökade kommunen sitt sökområde och undersökte istället möjligheten att anlägga bollplaner i Källtorp.

  Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti att ingå avtal om arrende för fotbollsplaner, omklädningsrum och parkering med Herman Petersen Fideikommiss AB på del av fastigheten Erstavik 25:1 vid Källtorp i Erstavik. Kommunstyrelsen noterade även att arrendeavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige medger tillräckliga investeringsmedel för att anlägga fotbollsplaner med mera samt nödvändiga tillstånd och bygglov.

  Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår i sitt investerings- och genomförandebeslut kommunstyrelsen att fatta följande beslut.

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 30 miljoner kronor för nybyggnation av två stycken elvaspelarplaner med omklädningsrum.

  Kultur- och fritidsenheten är positiv till att kommunen får en utökad kapacitet gällande bollplaner. Bollplanernas placering innebär främst att föreningar på Sicklaön får utökad tillgång till 11-spelarplaner. Under förutsättning att kommunfullmäktige medger tillräckliga investeringsmedel för att anlägga fotbollsplaner med mera samt att nödvändiga tillstånd och bygglov ges, kommer fritidsnämnden att få utökade framtida hyreskostnader som uppskattas till 1,9 miljoner kronor per år.

 • § 90

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare, gav en muntlig redovisning gällande covid-läget inom fritidsnämndens ansvarsområde.

   

  Generellt     Hösten är här och ett kallare och blötare väder gör det mer utmanande för flera av fritidsnämndens verksamheter att hitta balansen mellan att följa folkhälsomyndighetens restriktioner och att fortsätta erbjuda verksamhet.
   

  Simhallar     En del bortfall i simskolorna då föräldrar är duktiga på att inte skicka barn med symptom till simskola. En del av frekventa badgäster utanför riskgrupper har kommit tillbaka till simhallen.
   

  Fritidsgårdar     Hösten och det kallare vädret gör att fler ungdomar vill komma in på fritidsgårdarna som arbetar hårt för att fortsätta följa folkhälsomyndighetens restriktioner och samtidigt erbjuda ungdomar attraktiv verksamhet. Fortfarande bedrivs en del verksamhet utomhus och på andra alternativa ställen för att kunna ta emot så många besökare som möjligt. Hösten brukar vara en tid då fler ungdomar söker sig till fritidsgården, många är de nyblivna sjuor som har väntat på att få besöka fritidsgård. Andra besökare väljer att stanna hemma av hänsyn till Covid-19. Verksamheten under hösten kommer att fortsätta hålla lika hög kvalitet som alltid men besökssiffrorna kommer troligtvis att påverkas.
   

  Föreningsliv     Ishallar – då Covid-19 trivs i kyligare klimat och sprids bland annat via närkontakt har hockey som idrott blivit lite mer drabbad än andra idrotter. Enheten har en bra dialog med kommunens hockeyföreningar och föreningarna har gjort bra anpassningar i sina verksamheter för att minska risken för smittspridning. Allmänhetens åkning har dragit igång och vi har satt upp ytterligare skyltar som uppmanar till avstånd, hänsynstagande, vikten av god handhygien och att inte vistas i hallen vid symptom.

 • § 91

  Bosse Ståldal (NL)

  Jag vill ta upp en fråga om behovet av genomgång mellan friluftsgården och kulturhuset i de blivande lokalerna i Älta centrum.

   

  Ander Mebius, Kultur och fritidsdirektör

  Svarade att man diskutera utformning och vi är medvetna om behöver  av genomgång mellan fritidsgård och kulturhus

   

  Alena Jukic (V)

  Vad händer med upphandling av fritidsgårdar

   

  Anders Mebius, Kultur och fritidsdirektör

  svarade att anbuden har öppnats. Det har inkommit många anbud.

  - - - - -

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.